SFS 2004:1004 Lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m. / SFS 2004:1004 Lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
041004.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.;

utfärdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1994:1547) om tullfri-

het m.m. skall ha följande lydelse.

4 §

2

Tullfrihet gäller för varor som förtullas för främmande stats beskick-

ning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem eller den-
nes familj enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Tullfrihet gäller också för varor som förtullas för en internationell organi-

sation eller en person som är knuten till en sådan organisation, om organisa-
tionen eller personen är upptagen i lagen om immunitet och privilegier i
vissa fall eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och är berätti-
gad till tullfrihet enligt stadga eller avtal som gäller i förhållande till Sverige.

Vidare gäller tullfrihet enligt villkor i avtal som är i kraft i förhållande till

Sverige för varor som förtullas för en främmande stats militära styrka eller
dess personal, som befinner sig i landet inom ramen för internationellt mili-
tärt samarbete eller internationell krishantering.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44.

2 Senaste lydelse 1996:405.

SFS 2004:1004

Utkom från trycket
den 30 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.