SFS 2010:1019 Lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m. / SFS 2010:1019 Lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
101019.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 9�10 §§ lagen (1994:1547)

om tullfrihet m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

2

Bestämmelser om frihet från tull i vissa fall finns i rådets förordning

(EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemen-
skapssystem för tullbefrielse (kodifierad version)

3. Bestämmelser om upphä-

vande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning finns i rådets för-
ordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av
importtullar på vissa vapen och militär utrustning. Bestämmelser om tullför-
måner finns även i handelsöverenskommelser som Europeiska unionen (EU)
har ingått. Bestämmelser om ursprung som medför förmånsbehandling för
varor finns i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om
inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och kommissionens förordning
(EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemen-
skapen.

Bestämmelser om skydd mot dumpad eller subventionerad import finns i
� rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd

mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemen-
skapen, och

� rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6 oktober 1997 om skydd mot

subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska
gemenskapen.

Bestämmelser om annan marknadsstörande import än dumpad eller sub-

ventionerad import finns i

� rådets förordning (EG) nr 517/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma

regler för importen av textila produkter från vissa tredje länder som inte
täcks av bilaterala avtal, protokoll eller andra arrangemang eller av särskilda
gemenskapsregler om import,

� rådets förordning (EG) nr 518/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma

regler för importen, och

� rådets förordning (EG) nr 519/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma

regler för import från vissa tredje länder.

1 Prop. 2009/10:205, bet. 2009/10:UU25, rskr. 2009/10:376.

2 Senaste lydelse 2003:454.

3 EUT L 324, 10.12.2009, s. 23 (Celex 32009R1186).

SFS 2010:1019

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:1019

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

I denna lag finns kompletterande bestämmelser till de i första, andra och

tredje styckena angivna bestämmelserna.

9 §

4

Den som tillverkar, importerar, exporterar eller i övrigt handlar med

varor är liksom ett ombud, en handelssammanslutning och en handelsorgani-
sation skyldig att, enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, lämna
uppgifter som behövs för att uppfylla uppgiftsskyldigheten enligt EU:s
bestämmelser om skydd mot dumpad eller subventionerad import. Detta gäl-
ler även i fråga om uppgiftsskyldighet enligt EU:s bestämmelser om annan
marknadsstörande import än dumpad eller subventionerad import.

För kontroll av uppgiftsskyldighet enligt första stycket får, enligt före-

skrifter som meddelas av regeringen, den som är uppgiftsskyldig föreläggas
att för granskning tillhandahålla räkenskaper, anteckningar och andra hand-
lingar som rör verksamheten.

Avser ett föreläggande enligt andra stycket räkenskaper som förs med

hjälp av automatisk databehandling, ska dessa på begäran tillhandahållas i
utskrift eller på medium för automatisk databehandling. Vid tillämpning av
bestämmelserna i denna paragraf är även bestämmelserna i 6 kap. 28�38 §§
tullagen (2000:1281) tillämpliga.

10 §

Regeringen får meddela föreskrifter

1. till utfyllnad av regler om frihet från tull beslutade av EU:s institutio-

ner, och

2. till utfyllnad av regler om tullförmåner i handelsöverenskommelser

som EU har ingått.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

4 Senaste lydelse 2000:1294.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.