SFS 2007:1384 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. / SFS 2007:1384 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
071384.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt
vid import, m.m.;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om

frihet från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

2

Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.

tull

skatt

spritdryck

4 kr/liter

253 kr/liter

starkvin

2 kr/liter

67 kr/liter

vin

1 kr/liter

30 kr/liter

starköl

3 kr/liter

16 kr/liter

cigaretter

34 öre/styck

172 öre/styck

cigarrer

86 öre/styck

192 öre/styck

röktobak

428 kr/kg

2 132 kr/kg

snus

104 kr/kg

614 kr/kg

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller borde ha anmälts till
tullförfarandet övergång till fri omsättning.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89.

2

Senaste lydelse 2006:1393.

SFS 2007:1384

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.