SFS 1987:1066

871066.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:1066 Lag

Utkom från trycket

om frihet från skatt cller avgift vid införsel;

den 8 december 1987

utfärdad den 26 november 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Om förtullning av en vara sker under sådana omständigheter som för

en tullpliktig vara medför tullfrihet enligt 6 § eller 7 § 1�7 eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 §, 14 §, 15 § 1 eller 16 §

lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m., skall inte heller för varan utgå annan
skatt eller avgift som skall erläggas vid införsel.

Frihet från annan skatt eller avgift gäller dock inte för följande varor för

vilka tullfrihet medgetts enligt 13 § 8 lagen om tullfrihet m.m., nämligen
varor som är avsedda för viss undervisningsanstalt eller vetenskaplig insti­
tution, om de är hänförliga till 84, 85 eller 90 kap. tulltaxelagen (1987:1068)
och värda minst 2000 kronor.

Bestämmelser om frihet från skatt som avses i lagen (1984: 355) om skatt

på vissa dryckesförpackningar finns i den lagen.

2 § I fall som avses i 15 § 1 lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m. medges
frihet från annan skatt än tull eller från avgift endast om

1. för varan betalas skatt eller avgift som tullmyndighet medgett befriel­

se från eller restituerat i samband med tidigare utförsel, och

2. varan vid återinförseln förtullas för den person för vilken den utför­

des.

3 § Har förutsättning för tullfrihet i fall som avses i 1 § första stycket

upphört skall, om annat inte är föreskrivet, den som medgetts skatte- eller

avgiftsfriheten utan dröjsmål göra anmälan till tullm yndigheten. Det ålig­
ger därefter tullmyndigheten att ta ut den skatt och avgift som belöper på

varan.

4 § Medges för en vara, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m., industrirestitution, handelsresti-

tution, reducerad restitution eller särskild restitution av tull eller skulle

någon sådan restitution ha me dgetts om varan varit tullpliktig, skall även

annan skatt och avgift som betalats till tullmyndighet vid förtullning av

varan betalas tillbaka, om återbäring av skatten eller avgiften inte kan

medges i annan ordning. Om särskild restitution av tullen medges eller

2660

' Prop. 1986/87: 166, SkU 1987/8 8:3, rskr. 11.

¬

background image

skulle ha medgetts om varan varit tulipliktig, får dock annan skatt och

SFS 1987:1066

avgift betalas tillbaka endast om

1. förutsättningar för temporär tullfrihet för varan uppenbarligen förele­

gat,

2. varan inte får säljas på grund av föreskrift som har meddelats av

hänsyn till allmän hälsovård, allmän säkerhet eller annat liknande intresse,

3. varan inte stämmer överens med vad som får anses avtalat eller varan

inte har avlämnats inom avtalad tid,

4. varan uppen barligen har beställts av misstag eller hinder av teknisk

art förelåg vid införseln mot att använda varan för avsett ändamål,

5. varan uppenbarligen av förbiseende har sänts till mottagaren och

förtullats för dennes räkning,

6. avgiften uppenbarligen har betalats av förbiseende, eller
7. annars synnerliga skäl föreligger.

Vid tillämpningen av första stycket skall bortses från sådan inskränkning

beträffande rätt till tullrestitution som regeringen har föreskrivit med stöd
av 5 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.

5 § Denna lag gäller inte försäljningsskatt på motorfordon, skrotningsav­

gift eller avgifter inom prisregleringen på jordbrukets eller fiskets område.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

KJELL-OLOF FELDT

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.