SFS 1973:981

730981.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:981 Kun^. Majrts förordning

utkom f rän t rycket »m frihet frän införselaTgift;

den 21 dec. 1973

utfärdad den 14 december 1973.

Kungl. Maj:t förordnar följande i överensstämmelse med riksdagens

besluta

1 § Sker förtullning av vara under sådana omständigheter som för tull-

pliktig vara medför tullfrihet enligt 7, 8, 11 eller 12 §, 13 § 1 eller 14 §

tullförordningen (1973: 979) skall, i den mån Kungl. Maj:t förordnar,

ej heller utgå skatt eller annan införselavgift för varan.

Bestämmelser om frihet från införselavgift som avses i förordningen

(1973: 37) om avgift på vissa dryckesförpackningar finns i nämnda för­
ordning.

3 § Denna förordning gäller ej införsel-, fettvaru-, kompensations-

eller prisregleringsavgifter på jordbrukets eller fiskets områden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1974, då förordningen

(1960: 396) om frihet från införselavgift i vissa fall skall upphöra att

gälla.

CARL GUSTAF

G. E. STR�NG

Prop. 1973: 187, SkU 69, rskr 3 58.

'! .

å

il

2 § Bestämmelserna i tullförordningen (1973: 979) om industrirestitu-
tion, handelsrestitution, reducerad restitution och, i den mån Kungl.

Maj:t förordnar, särskild restitution har motsvarande tillämpning i fråga

'i

om skatt och annan införselavgift, som betalats till tullmyndighet vid
förtullning, om. å terbäring av avgiften ej kan medges i annan ordning.
Därvid gäller ej förordnande om inskränkning i restitutionsrätten som

Kungl. Maj:t meddelat med stöd av 4 § samma förordning.

c;'
t,-:

2012

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.