SFS 2016:1083 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

161083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från
skatt vid import, m.m.;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om fri-

het från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

2

Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

tull

skatt

spritdryck

4 kr/liter

262 kr/liter

starkvin

2 kr/liter

81 kr/liter

vin

1 kr/liter

36 kr/liter

starköl

3 kr/liter

20 kr/liter

cigaretter

34 öre/styck

196 öre/styck

cigarrer

86 öre/styck

219 öre/styck

röktobak

428 kr/kg

2 422 kr/kg

snus

104 kr/kg

762 kr/kg

2 Senaste lydelse 2014:1493.

SFS 2016:1083

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.