SFS 2017:1197 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. / SFS 2017:1197 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
171197.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från
skatt vid import, m.m.;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (1994:1551) om fri-

het från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

2

Frihet från mervärdesskatt vid import ska medges för

1. varor som levereras till fartyg som används på öppna havet och fraktar

passagerare mot betalning eller används för handels-, industri- eller fiskeri-
verksamhet eller till luftfartyg i utrikes trafik, för sådana ändamål som medför
att skatt inte ska tas ut enligt 5 kap. 3 a § första stycket 4, 4 a eller 5 mervär-
desskattelagen (1994:200),

2. varor av de slag som avses i 4 § andra stycket lagen (1999:445) om

exportbutiker och som levereras för försäljning i sådan butik,

3. en försändelse från en privatperson till en annan privatperson, utom om

försändelsen består av alkoholhaltiga produkter eller tobaksvaror eller har ett
värde som överstiger 45 euro,

4. försändelser som består av utländska periodiska publikationer, utom om

försändelsernas värde överstiger 22 euro, och

5. andra försändelser än sådana som avses i 4 och 3 § 6, utom om försän-

delsernas värde överstiger 22 euro.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:16, bet. 2017/18:SkU3, rskr. 2017/18:79.

2 Senaste lydelse 2014:1506.

SFS 2017:1197

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.