SFS 1999:451 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

990451.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt
vid import, m.m.;

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (1994:1551) om

frihet från skatt vid import, m.m. skall ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

Frihet från mervärdesskatt vid import skall medges för

1. varor som levereras till fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik för sådana

ändamål som medför att skatt inte skall tas ut enligt 5 kap. 9 § första stycket
4, 4 a och 5 mervärdesskattelagen (1994:200), och

2. varor som levereras för försäljning i en sådan butik som avses i lagen

(1999:445) om exportbutiker.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:86, bet. 1998/99:SkU21, rskr. 1998/99:243.

SFS 1999:451

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.