SFS 2000:1296 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

001296.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt
vid import, m.m.;

utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1551) om fri-

het från skatt vid import, m.m.

dels

att 1 kap. 2 § och 4 kap. 2 § skall upphöra att gälla,

dels

att 1 kap. 4 och 5 §§, 3 kap. 4 § samt 4 kap. 1 § skall ha följande ly-

delse.

1 kap.

4 §

Genom denna lag genomförs

– rådets direktiv 69/169/EEG av den 28 maj 1969 om harmonisering av

bestämmelser avseende befrielse från indirekta skatter vid import i samband
med internationella resor, senast ändrat genom rådets direktiv 2000/47/EG,

– rådets direktiv 78/1035/EEG av den 19 december 1978 om frihet från

skatt vid import av små försändelser av varor utan kommersiell karaktär, se-
nast ändrat genom rådets direktiv 85/576/EEG,

– rådets direktiv 83/181/EEG av den 28 mars 1983 bestämmande omfatt-

ningen av artikel 14.1 d i direktiv 77/388/EEG om frihet från mervärdesskatt
vid slutlig import av vissa varor, senast ändrat genom rådets direktiv 91/680/
EEG och

– artikel 23 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om all-

männa regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och
övervakning av sådana varor, senast ändrat genom rådets direktiv 96/99/EG.

5 §

Uttryck som används i denna lag har samma innebörd som i tullagen

(2000:1281).

3 kap.

4 §

2

Frihet från skatt skall under de förutsättningar som anges i 1 § samt

med de begränsningar som framgår av 7 och 8 §§ medges en resande för im-
port av

1. 200 cigarretter eller 100 cigarriller eller 50 cigarrer eller 250 gram rök-

tobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

1

Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71.

2

Senaste lydelse 1996:1171.

SFS 2000:1296

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

2

SFS 2000:1296

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,
3. två liter vin,
4. 50 gram parfym,
5. 0,25 liter luktvatten,
6. 500 gram kaffe eller 200 gram kaffeextrakt eller essens,
7. 100 gram te eller 40 gram teextrakt eller essens, och
8. medicin i den mängd som motsvarar den resandes personliga behov.
Frihet från skatt skall inte medges resande under 15 år för varor som

anges i första stycket 6. Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år
att föra in spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 2 § alkoholla-
gen (1994:1738). En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att
föra in tobaksvaror i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581).

Bestämmelser om tullfrihet i fall som anges i denna paragraf finns i artikel

46 i förordning (EEG) nr 918/83.

I denna lag förstås med
spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volympro-

cent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 volympro-

cent men inte 22 volymprocent samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt

som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.

4 kap.

1 §

Tull och skatt för varor som medförs av en resande eller som skickas

av en privatperson i en försändelse till en annan privatperson får tas ut med
belopp som anges i 3 § i stället för den tull och skatt som annars skulle ha ta-
gits ut om

1. importen inte har kommersiell karaktär,
2. värdet av varorna ligger under den beloppsgräns för schablonberäkning

av tull i vissa fall som anges i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23
juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma
tulltaxan, och

3. den som skall betala tullen och skatten inte vid förtullningen begär att

denna bestämmelse inte skall tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.