SFS 1983:869

830869.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändrnmig i lagen (1961; 394) om tobaksskatt;

beslutad den 17 november 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1, 2 och 5 §§ lagen (1961:394) om

tobaksskatt^ skall ha nedan angivna lydelse.

1

Till staten skall enligt bestämmelserna i denna lag erläggas särskild

skatt (tobaksskatt) för cigarrer, cigariller, cigarretter, röktobak, snus och
tuggtobak (ur tulltaxenummer 24.02).

Intill myckenhet som regeringen bestämmer må skattefrihet åtnjutas för

tobaksvaror, som inkomma till riket såsom gåva till enskild person för

dennes eget bruk.

I de i andra stycket avsedda fallen skall, där tullfrihet ej åtnjutes, i stället

för skatt erläggas för dessa fall särskilt stadgad tull.

Vid bedömning av till vilket tulltaxenummer viss vara skall hänföras

tages ej hänsyn till sådan tulltaxering av varusats som göres med stöd av

allmänna bestämmelserna andra stycket 3 b tulltaxan (1977:975).

2 §'' För tobaksvara utgår skatten med nedan angivna, i förhål lande till

varans myckenhet bestämda belopp, nämligen:

SFS 1983:869

Utkom från trycket

den 17 november 1983

Varuslag

Vikt för 1 st. gram

Belopp för

1 st. öre

1 kg kr.

Cigarrer och cigariller

grupp I

t. o. m. 1,7

13,5

II

över 1,71, o. m. 3,0

18,0

III

"

3,0"

5,0

21,5

IV

"

5,0

30,0

Cigarretter

grupp I

t. o. m. 0,85

28

II

över 0,851, o. m. 1,20

35

III

"

1,20"

1,55

40

IV

"

1,55"

1,90

45

V

"

1,90

49

Röktobak

-

Tuggtobak

-

Snus

-

100

32

16

5 § Den som inom riket för försäljning tillverkar tobaksvaror är skyldig
att vara registrerad hos riksskatteverket samt att för sådant ändamål göra

anmälan till ve rket.

Den som för återförsäljning till r iket inför tobaksvara må, där införseln

är av större omfattning eller eljest särskilda skäl därtill äro, efter ansökan

registreras hos riksskatteverket.

^ Prop. 1983/84: 37, SkU 7. rskr 9.

- Lagen omtryckt 1975: 141.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 141.

^ Senaste lydelse 1977:979.

'* Senaste lydelse 1983: 23. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

2137

¬

background image

SFS 1983:869

Om verkställd registrering skall riksskatteverket utfärda bevis.

. r

Inträder ändring i förhållande, varom uppgift lämnats i anmälan eller

ansökan, skall riksskatteverket underrättas härom.

Denna lag träder i kraft den 5 december 1983.
�ldre bestämmelser om skatt på cigarrettpapper och cigarretthylsor

gäller dock till utgången av år 1983. Dessa bestämmelser tillämpas också
efter utgången av år 1983 i fråga om cigarrettpapper och cigarretthylsor för

vilka skattskyldighet har inträtt senast den 31 december 1983.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.