SFS 1990:145

900145.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt;

utfärdad den 26 april 1990.

SFS 1990:145

Utkom från trycket

den 2 maj 1990

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1961:394) om tobaks­

skatt^ skall ha följande lydelse.

2

För tobaksvara utgår skatten med nedan angivna, i förhållande till

varans myckenhet bestämda belopp, nämligen:

Varuslag

Vikt för 1 st.gram

Belopp för

1 st. öre 1 kg kr.

Cigarrer och cigariller

grupp I

I I

III

IV

t.o.m. 1,7

över 1,7

3,0

5,0

t.o.m. 3,0

5,0

• Cigarretter

grupp I .

II .

III

IV

V .

t.o.m. 0,85

över 0,85

1,20

1,55

1,90

t.o.m. 1,20

1,55

1,90

Röktobak

Tuggtobak

Snus . .. ,

13,5

18,0

21,5

30,0

49

56

61

66

70

170

55

32

Denna lag träder i kraft den 7 maj 1990.

På regeringens vägnar

ERIKÅSBRINK

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

' Prop. 1989/90; 114, FiU20. rskr. 204.

^ Lagen omtryckt 1984:155.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 141.

^ Senaste lydelse 1989:469.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.