SFS 2004:231 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1563) om tobaksskatt / SFS 2004:231 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
040231.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 29 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 a och 23 a §§ lagen (1994:1563)

om tobaksskatt skall ha följande lydelse.

9 a §

2

Skattskyldighet enligt 9 § första stycket 5 föreligger inte för varor

som förs in till Sverige

1. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge

återbetalning av skatten enligt 31 d §,

2. av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EG-land och

som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes
eller dennes familjs personliga bruk,

3. som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en

enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes el-
ler dennes familjs personliga bruk,

4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person

som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är av-
sedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

5. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en en-

skild person i ett annat EG-land till en enskild person i Sverige, om varorna
är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

Regler om beskattning i vissa fall av införsel enligt första stycket 2 finns i

lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror.

23 a §

3

Upplagshavare eller varumottagare som tar emot varor från ett an-

nat EG-land skall senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad un-
der vilken varorna tagits emot underteckna ett exemplar av ledsagardoku-
mentet (returexemplaret) och skicka tillbaka det till avsändaren i det andra
EG-landet.

Beskattningsmyndigheten skall på returexemplaret av ledsagardokumen-

tet attestera andra förluster än sådana som avses i 21 § första stycket 1 och
32 § första stycket 2, under förutsättning att förlusterna uppkommit under
transport inom EG och konstaterats i Sverige.

Om obeskattade varor transporteras från ett skatteupplag i ett annat EG-

land till Sverige och andra förluster än sådana som avses i 21 § första stycket

1

Prop. 2003/04:117, bet. 2003/04:SkU30, rskr. 2003/04:201.

2

Senaste lydelse 2003:807.

3

Senaste lydelse 1999:428.

SFS 2004:231

Utkom från trycket
den 11 maj 2004

background image

2

SFS 2004:231

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

1 och 32 § första stycket 2 under transporten uppkommit i ett annat EG-land,
skall beskattningsmyndigheten vid varornas ankomst till Sverige ange i vil-
ken omfattning beskattning skall ske av de förlorade varumängderna samt
hur skatten skall beräknas. Beskattningsmyndigheten skall skicka en kopia
av returexemplaret till behörig myndighet i det EG-land där förlusten kon-
staterats.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.