SFS 2005:458 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1563) om tobaksskatt / SFS 2005:458 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
050458.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1563) om to-

baksskatt

dels att 40 § skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter 8 § skall lyda ⬝Skattskyldighet m.m. för ci-

garetter, cigarrer, cigariller och röktobak⬝,

dels att rubriken närmast före 35 § skall lyda ⬝Skattskyldighet m.m. för

snus och tuggtobak⬝,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 40 a §, av följande lydelse.

40 §

2

Om snus eller tuggtobak importeras från tredje land av någon som

inte är godkänd lagerhållare skall skatten betalas till Tullverket.

I övrigt tillämpas 30�32 och 34 §§ även i fråga om snus och tuggtobak.

Därvid skall vad som gäller om upplagshavare i stället gälla den som är god-
känd lagerhållare.

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på tuggtobak som har

levererats till en köpare i ett annat EG-land.

40 a § Den som i Sverige betalat skatt för tuggtobak som sedan levererats
till en köpare i ett annat EG-land skall efter ansökan medges återbetalning av
skatt, om inte annat följer av andra stycket. Den som begär återbetalning
skall visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige samt att va-
rorna förts ut ur landet.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos be-

skattningsmyndigheten. Ansökan skall omfatta en period om ett kalender-
kvartal och ges in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter kvartalets
utgång. �&terbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvarta-
let understiger 1 500 kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

1 Prop. 2004/05:149, bet. 2004/05:SkU32, rskr. 2004/05:258.

2 Senaste lydelse 2002:419.

SFS 2005:458

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:458

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.