SFS 1999:1327 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1563) om tobaksskatt / SFS 1999:1327 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
991327.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1563) om to-

baksskatt

2

dels

att 26 a § skall upphöra att gälla,

dels

att 26 § skall ha följande lydelse.

26 §

3

Den som ansvarar för en transport av beskattade varor skall upprätta

ett förenklat ledsagardokument

1. vid transport till en näringsidkare i ett annat EG-land,
2. vid transport till en svensk ort via ett annat EG-land.
Förenklat ledsagardokument som avses i första stycket skall åtfölja va-

rorna under transporten i enlighet med vad regeringen föreskriver. Sådant
ledsagardokument krävs dock inte vid försäljning som avses i 28 §.

Förfarandet med ett förenklat ledsagardokument enligt första stycket 2 får

ersättas av andra förenklade förfaranden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8 och 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110.

2

Senaste lydelse av 26 a § 1995:612.

3

Senaste lydelse 1999:428.

SFS 1999:1327

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.