SFS 2006:1392 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

061392.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2, 8 och 35 §§ lagen (1994:1563)

om tobaksskatt skall ha följande lydelse.

2 §

2

Skatt på cigaretter tas ut med 28 öre per styck och 39,2 procent av de-

taljhandelspriset. Skatt skall dock lägst tas ut med 100 procent av den sam-
manlagda skatten på cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin

(mini-

mipunktskatt)

. Tillverkaren eller hans representant eller, i fråga om cigaret-

ter som importeras från tredje land, importören skall senast den 31 oktober
varje år till Skatteverket lämna uppgifter om försäljningen av cigaretter i de
olika priskategorierna för tiden från och med den 1 oktober det föregående
året till och med den 30 september det innevarande året. Regeringen faststäl-
ler senast den 30 november det innevarande året den mest efterfrågade pris-
kategorin av cigaretter och det skattebelopp som för det nästkommande ka-
lenderåret skall tas ut enligt andra meningen. För år 2007 skall dock minimi-
punktskatten fastställas till 1 krona och 14 öre per cigarett.

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger

9 centimeter men inte 18 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten
längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 9 centimeter som en cigarett.

8 §

3

Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 12 öre per

styck. Skatt på röktobak tas ut med 975 kronor per kilogram.

35 §

4

Skatt på snus tas ut med 246 kronor per kilogram och på tuggtobak

med 402 kronor per kilogram.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträ-
dandet.

1

Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9.

2

Senaste lydelse 2005:959.

3

Senaste lydelse 2005:959.

4

Senaste lydelse 2002:419.

SFS 2006:1392

Utkom från trycket
den 15 december 2006

5

SFS 2006:1371–1404

background image

2

SFS 2006:1392

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.