SFS 2006:1506 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1563) om tobaksskatt / SFS 2006:1506 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
061506.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 14 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 29, 30 och 40 a

§§ lagen

(1994:1563) om tobaksskatt skall ha följande lydelse.

29 §

2

För skatt som betalats i Sverige för skattepliktiga varor som därefter

levereras till ett annat EG-land under sådana förhållanden att skatt skall be-
talas där, kan återbetalning ske enligt denna paragraf efter skriftlig ansökan
hos beskattningsmyndigheten.

Ansökan om återbetalning av i Sverige erlagd skatt vid sådan försäljning

som avses i 28 § skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in
till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets utgång. Den som
begär återbetalning skall visa att den skatt som ansökan avser har betalats i
Sverige, samt att varorna beskattats i mottagarlandet.

Vid övriga leveranser till ett annat EG-land skall ansökan om återbetal-

ning göras innan varorna förs ut ur landet. Den som begär återbetalning skall
visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. �&terbetalning
sker sedan sökanden till beskattningsmyndigheten gett in dels ett dokument
som visar antingen att skatten betalats i mottagarlandet eller att säkerhet
ställts för skattens betalning där, dels ett av mottagaren undertecknat och
återsänt exemplar (returexemplaret) av det ledsagardokument som anges i
26 §.

Har en vara beskattats enligt 27 § första stycket, och visar den skattskyl-

dige inom tre år efter det att transporten påbörjades att varan beskattats i ett
annat EG-land, skall den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det an-
dra EG-landets skatteanspråk är befogat.

30 §

Den som i Sverige betalat skatt för varor som sedan exporterats till

tredje land skall efter ansökan medges återbetalning av skatt om inte annat
följer av tredje stycket.

En varumottagare som är skattskyldig enligt 13 eller 14 § eller en skat-

terepresentant enligt 15 §, som i Sverige har betalat skatt för varor som vi-
sats ha återsänts till den utländske upplagshavaren skall efter ansökan med-
ges återbetalning av skatten.

Ansökan om återbetalning enligt första eller andra stycket görs skriftligen

hos beskattningsmyndigheten. Ansökan skall omfatta en period om ett ka-

1

Prop. 2006/07:13, bet. 2006/07:SkU5, rskr. 2006/07:43.

2

Senaste lydelse 2001:516.

SFS 2006:1506

Utkom från trycket
den 28 december 2006

background image

2

SFS 2006:1506

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

lenderkvartal och ges in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvar-
talets utgång. �&terbetalning medges inte för skattebelopp som för kalender-
kvartalet understiger 1 500 kronor.

40 a §

3

Den som i Sverige betalat skatt för tuggtobak som sedan levererats

till en köpare i ett annat EG-land skall efter ansökan medges återbetalning av
skatt, om inte annat följer av andra stycket. Den som begär återbetalning
skall visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige samt att
varorna förts ut ur landet.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos be-

skattningsmyndigheten. Ansökan skall omfatta en period om ett kalender-
kvartal och ges in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets
utgång. �&terbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvarta-
let understiger 1 500 kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 2005:458.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.