SFS 2010:179 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1563) om tobaksskatt / SFS 2010:179 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
100179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 11 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1994:1563) om

tobaksskatt ska införas en ny paragraf, 28 c §, av följande lydelse.

28 c §

Vid flyttning av tobaksvaror enligt ett uppskovsförfarande till en

mottagare eller exportplats i ett EG-land som inte har anslutit sig till det
datoriserade systemet ska varorna åtföljas av ett sådant ledsagardokument
som avses i artikel 18 i rådets direktiv 92/12/EEG. I dessa fall gäller inte
8 c § första stycket 1, 22 b § och 28 a § första och andra styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:94, bet. 2009/10:SkU33, rskr. 2009/10:203.

SFS 2010:179

Utkom från trycket
den 23 mars 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.