SFS 2011:1366 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1563) om tobaksskatt / SFS 2011:1366 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
111366.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 och 34 §§ lagen (1994:1563)

om tobaksskatt ska ha följande lydelse.

18 §

2

Tobaksskatt ska inte betalas för tobaksvaror som under ett uppskovs-

förfarande

1. blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade och däri-

genom blivit oanvändbara som punktskattepliktiga varor på grund av

a) varornas beskaffenhet,
b) oförutsedda händelser eller force majeure, eller
2. förstörts under tillsyn av Skatteverket.
Den som gör gällande att tobaksvarorna fullständigt förstörts eller oåter-

kalleligen gått förlorade, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för
Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

1. har skett i Sverige, eller
2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.
Första och andra styckena gäller även beskattade tobaksvaror under flytt-

ning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket

6 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 17 § eller i 26 kap. 37 § skat-
teförfarandelagen (2011:1244), eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet

för skatten enligt 16 eller 16 b § eller mottagare som avses i 16 c § fullgjort
deklarationsskyldigheten enligt 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).

34 §

3

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses

i andra och femte styckena, bestämmelserna i skatteförfarandelagen
(2011:1244).

Skatteverket beslutar om skatt som avses i 27 och 28 §§. Skatten ska beta-

las inom den tid som Skatteverket bestämmer. I övrigt ska bestämmelserna i
37 kap. 9 och 10 §§, 41 kap. 2 §, 47 kap., 57 kap. 1 §, 60 kap., 62 kap. 2 §,
63 kap. 2 §, 4�6 §§, 8�10 §§ samt 15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap. 2�4 §§, 7, 8,

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2011:285.

3 Senaste lydelse 2009:1501.

SFS 2011:1366

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1366

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

11 och 13�15 §§, 66 kap., 67 kap., 68 kap., 70 kap. och 71 kap. 1�3 §§ skat-
teförfarandelagen gälla i tillämpliga delar.

Om den som är skattskyldig enligt 27 eller 28 § har betalat in skatt och

den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skatteverket eller
domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till den skatt-
skyldige.

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt tredje stycket ska

sådan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas
av. Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska
dock inte räknas av.

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2000:1281).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna om ränta i 34 § andra stycket tillämpas på ränta som

hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig
till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skatte-
betalningslagen (1997:483).

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.