SFS 1977:306

770306.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:306

Oni dryckCSSkattj

utkom från trycket

den 1 juni 1977

Utfärdad den 12 maj 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives följande.

1 § Skatt (dryckesskatt) erlägges till staten enligt denna lag vid omsätt­

ning inom landet och vid införsel av spritdrycker, vin samt malt- och läske­

drycker.

Beteckning i d enna lag har samma betydelse som i lagen (1977:292) om

tillverkning av drycker, m. m.

2 § Under tid då riksmöte ej pågår kan riksdagens finans- och skatteut­

skott på förslag av regeringen bestämma om skattesats eller besluta att
skatt enligt denna lag skall bölja eller upphöra att utgå.

3 § Riksskatteverket är beskattningsmyndighet för dryckesskatt som
skall erläggas vid omsättning inom landet.

Om skatt vid införsel föreskrives i 15 §.

4 § Skattskyldig är

1. i fråga om spritdrycker och vin, det i lagen (1977:293) om handel med

drycker angivna partihandelsbolaget,

2. i fråga om malt- och läskedrycker, den som inom landet yrkesmässigt

tillverkar skattepUktiga drycker.

Skattskyldig är vidare den som blivit registrerad som skattskyldig im­

portör enligt 8 §.

5 § Delägare i enkelt bolag är skattskyldig i förhållande till sin andel i bo­

laget. Efter ansökan av samtliga delägare kan riksskatteverket besluta att
den av delägarna som dessa föreslår, tills vidare skall anses som ensam
skattskyldig för bolagets hela skattepliktiga verksamhet.

I fråga om kommanditbolag eller annat handelsbolag är bolaget skatt-

skyldigt. Har skattskyldig avlidit, är dödsboet skattskyldigt. Har skatt­
skyldig försatts i konkurs, är konkursboet skattskyldigt.

' Prop. 1976/77:108, SkU 40, rskr 231.

789

¬

background image

SFS 1977:306

6 § Den som inom landet yrkesmässigt bedriver verksamhet som medför

skattskyldighet enligt 4 § första stycket skall anmäla sig för registrering

hos riksskatteverket senast två veckor innan verksamheten påböijas eller

övertages. Ändras förhållande som uppgivits i anmälan skall riksskattever­

ket underrättas inom två veckor efter ändringen.

Om verkställd registrering utfärdar riksskatteverket bevis som sändes

till den sk attskyldige.

För att avgöra om skattskyldighet föreligger kan riksskatteverket inford­

ra uppgift f rån näringsidkare som ej har anmält sig för registrering.

7 § Underlåter någon att göra anmälan eller lämna underrättelse eller

uppgift enligt 6 §, kan riksskatteverket förelägga honom att vid vite fuljgör
ra sin s kyldighet. Försuttet vite utdömes av verket.

8 § Den som ämnar yrkesmässigt till landet införa skattepliktig malt- el­
ler läskedryck för försäljning till återförsäljare kan efter ansökan registre­

ras hos riksskatteverket. Ändras förhållande som har uppgivits i a nsök­
ningshandling äger 6 och 7 §§ m otsvarande tillämpning.

Om verkställd registrering utfärdar riksskatteverket bevis som sändes

till den sk attskyldige.

9 § Skattskyldighet för partihandelsbolaget vid omsättnjng av spritdryc­

ker och vin inträder när betalning erhålles från det i lagen (1977:293) om
handel med drycker angivna detaljhandelsbolaget.

Skattskyldighet för tillverkare och registrerad importör vid omsättning

av malt- och läskedrycker inträder när skattepliktig dryck levereras till kö­

pare eller tages i anspråk för annat ändamål än försäljning eller, vid avregi-

strering, finnes i lager.

10 § Skatten på spritdrycker och vin utgår med en grundavgift och en

procentavgift.

Grundavgiften utgör per liter i fråga om

1. spritdrycker 65,5 öre för varje hel volymprocent alkohol,

2. starkvin 7 kronor 75 öre,

3. lättvin 2 krono r 80 öre.

Procentavgiften utgör för spritdrycker 50 procent och för vin 36 procent

av detaljhandelspriset.

Med detaljhandelspriset förstås det pris som detaljhandelsbolaget tilläm­

par vid försäljning över disk, exklusive beloppet av skatt enligt lagen

(1968:430) om mervärdeskatt.

11 § Skatten på malt- och l äskedrycker utgår per liter med

45 öre för lagrat lättöl,

1 krona 35 öre för öl,

3 kronor 40 öre för starköl,
60 öre för kolsyrad läskedryck,

37 öre för annan läskedryck.

12 § Skattskyldig enligt 4 § skall utan anmaning lämna deklaration avse-

790

ende drycker för vilka skattskyldighet har inträtt. Deklaration skall lämnas

¬

background image

för varje kalendermånad och inges till r iksskätteverket senast femte dagen

SFS 1977:306

i andra mån aden efter utgången av den månad deklarationen avser.

13 § I deklaration för skatt på malt- och läskedrycker får särskilt för var­
je varuslag avdrag göras för myckenhet, som

1. har utförts ur landet eller har förts till svensk frihamn för annat ända­

mål än att förbrukas där eller, såvitt avser starköl, levererats för försälj­
ning i expor tbutik eller lagts upp på tullager som inrättats för förvaring av
proviant,

2. har försålts till den som enligt 7 § tuUförordningen (1973:979) åtnjuter

tullfrihet vid införsel av varor,

3. har förvärvats för återförsäljning och för vilken skattskyldighet tidi­

gare inträtt,

4. har tagits i anspråk för provning,
5. har återtagits i samband med återgång av köp,

6. har försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten

hänför sig till bris tande betalning från köpare.

14 § Lagen (1959:92) om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning
gäller för dryckesskatt vid omsättning inom landet.

15 § Införes skattepliktig dryck till landet av annan än den som har blivit

registrerad som importör enligt 8 § skall dryckesskatt erläggas till tullmyn­

dighet. Tullagen (1973:670) gäller i fråga om skatten. Däijämte gäller 46 §

lagen (1959: 92) om förfarandet vid v iss konsumtionsbeskattning.

Skatt utgår inte vid införsel av spritdrycker och vin av partihandelsbola­

get eller fö r bolagets räkning eller vid införsel av skattepliktiga drycker i
den ordning som avses i 18 § lagen (1977: 293) om hande l med drycker.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978. Genom lagen upphäves lagen

(1957:209) om skatt på sprit och vin.

1 samband med ikraftträdandet iakttages följande.

1. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållande som

hänför sig till tiden fö re ikraftträdandet.

2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift

som har ersatts genom bestämmelse i d enna lag tillämpas i stället den nya

bestämmelsen.

3. Importör som önskar bli registrerad hos riksskätteverket enligt 8 §

med verkan från och med den 1 januari 1978 skall göra ansökan härom se­

nast den 15 december 1977.

På regeringens väg nar

PERAHLMARK

INGEMAR MUNDEBO
(Budgetdepartementet)

791

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.