SFS 2016:265 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1564) om alkoholskatt / SFS 2016:265 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
160265.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FNNENM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FNNENN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FNNENN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FNNENM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FNNENN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:FNNENO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:FNNENM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:FNNENM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FNNENN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FNNENM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FNNENM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FNNENM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FNNENN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FNNENM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:FNNENN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:FNNENM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:FNNENM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FNNENM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 mars 2016.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 8 c, 14, 19 och 34 �� lagen</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1994:1564) om alkoholskatt ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft10">Skattskyldig f�r import av skattepliktiga varor �r,</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till f�ljd av importen: den som �r</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skyldig att betala tullen,</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras f�r �ver-</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">g�ng till fri oms�ttning i Sverige men inte �r belagd med tull: den som skulle<br/>ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd.</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Med <i>tullskuld</i> och <i>unionsvara</i> f�rst�s detsamma som i artikel 5 i Europa-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">parlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013<br/>om fastst�llande av en tullkodex f�r unionen.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Fr�n skattskyldighet enligt f�rsta stycket undantas varor som, vid varornas</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">�verg�ng till fri oms�ttning enligt artikel 201 i f�rordning (EU) nr 952/2013,<br/>avs�nds av en registrerad avs�ndare och flyttas enligt 7 b och 7 c ��.</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:560px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som avser att i Sverige yrkesm�ssigt avs�nda varor under ett</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">uppskovsf�rfarande, vid varornas �verg�ng till fri oms�ttning enligt artikel<br/>201 i f�rordning (EU) nr 952/2013, f�r godk�nnas som registrerad avs�ndare.<br/>F�r godk�nnande kr�vs att den som ans�ker om att bli godk�nd �r l�mplig att<br/>vara registrerad avs�ndare med h�nsyn till sina ekonomiska f�rh�llanden och<br/>omst�ndigheterna i �vrigt.</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna om st�llande av s�kerhet f�r skatten i 10 � f�rsta och</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">andra styckena samt i 10 a � och om �terkallelse i 11 � f�rsta och tredje styck-<br/>ena till�mpas �ven p� registrerad avs�ndare.</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:734px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Skattskyldigheten intr�der f�r</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. upplagshavare som �r skattskyldig enligt 8 � f�rsta stycket 1 n�r <br/>a) skattepliktiga varor tas ut fr�n ett skatteupplag utan att flyttas enligt 7 b</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och 7 c ��,</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">b) skattepliktiga varor tas emot p� en direkt leveransplats,<br/>c) skattepliktiga varor tas i anspr�k i skatteupplaget eller lagerbrister upp-</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kommer, eller </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2012:677.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2012:677.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2013:1072.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:265</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 31 mars 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:265</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2016</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">d) godk�nnandet av skatteupplaget �terkallas,<br/>2. varumottagare som �r skattskyldig enligt 8 � f�rsta stycket 2, vid mot-</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">tagandet av skattepliktiga varor,</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. s�ljare eller mottagare vid distansf�rs�ljning som �r skattskyldig enligt</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">8 � f�rsta stycket 3 respektive 4, n�r de skattepliktiga varorna f�rs in till Sve-<br/>rige,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. den som �r skattskyldig enligt 8 � f�rsta stycket 5, n�r de skattepliktiga</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">varorna f�rs in till Sverige,</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">5. den som �r skattskyldig enligt 8 � f�rsta stycket 6, n�r varorna tillverkas,<br/>6. den som �r skattskyldig enligt 8 � f�rsta stycket 7, n�r varorna anv�nds</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r annat �n avsett �ndam�l,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">7. den som �r skattskyldig enligt 8 � f�rsta stycket 8, n�r varorna kom att</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">innehas utanf�r ett uppskovsf�rfarande, och</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">8. den som �r skattskyldig enligt 8 c �, vid den tidpunkt d� skyldighet att</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">betala tull enligt tullagstiftningen intr�der eller skulle ha intr�tt om det funnits<br/>skyldighet att betala tull.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om beskattade alkoholvaror f�r vilka skattskyldighet intr�tt enligt f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">stycket har omh�ndertagits av Tullverket enligt 2 kap. 9 � lagen (1998:506)<br/>om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och<br/>energiprodukter och Tullverket d�refter har beslutat att inte l�mna ut varorna<br/>enligt 2 kap. 16 � f�rsta stycket samma lag, ska Skatteverket efterge skatten<br/>p� varorna.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Andra stycket g�ller endast om beslut om skatt f�r varorna har fattats av</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Skatteverket.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>34 �</b></p> <p style="position:absolute;top:484px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om f�rfarandet vid beskattningen g�ller, utom i fall som avses i</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">andra stycket och 34 a �, best�mmelserna i skattef�rfarandelagen<br/>(2011:1244).</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r skatt som ska betalas till Tullverket g�ller tullagen (2016:253).</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2016.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r f�rh�llanden som h�nf�r sig</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">till tiden f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MAGDALENA ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Monica Falck<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2013:1073.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utf�rdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 8 c, 14, 19 och 34 �� lagen

(1994:1564) om alkoholskatt ska ha f�ljande lydelse.

8 c �

2

Skattskyldig f�r import av skattepliktiga varor �r,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till f�ljd av importen: den som �r

skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras f�r �ver-

g�ng till fri oms�ttning i Sverige men inte �r belagd med tull: den som skulle
ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd.

Med tullskuld och unionsvara f�rst�s detsamma som i artikel 5 i Europa-

parlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013
om fastst�llande av en tullkodex f�r unionen.

Fr�n skattskyldighet enligt f�rsta stycket undantas varor som, vid varornas

�verg�ng till fri oms�ttning enligt artikel 201 i f�rordning (EU) nr 952/2013,
avs�nds av en registrerad avs�ndare och flyttas enligt 7 b och 7 c ��.

14 �

3

Den som avser att i Sverige yrkesm�ssigt avs�nda varor under ett

uppskovsf�rfarande, vid varornas �verg�ng till fri oms�ttning enligt artikel
201 i f�rordning (EU) nr 952/2013, f�r godk�nnas som registrerad avs�ndare.
F�r godk�nnande kr�vs att den som ans�ker om att bli godk�nd �r l�mplig att
vara registrerad avs�ndare med h�nsyn till sina ekonomiska f�rh�llanden och
omst�ndigheterna i �vrigt.

Best�mmelserna om st�llande av s�kerhet f�r skatten i 10 � f�rsta och

andra styckena samt i 10 a � och om �terkallelse i 11 � f�rsta och tredje styck-
ena till�mpas �ven p� registrerad avs�ndare.

19 �

4

Skattskyldigheten intr�der f�r

1. upplagshavare som �r skattskyldig enligt 8 � f�rsta stycket 1 n�r
a) skattepliktiga varor tas ut fr�n ett skatteupplag utan att flyttas enligt 7 b

och 7 c ��,

b) skattepliktiga varor tas emot p� en direkt leveransplats,
c) skattepliktiga varor tas i anspr�k i skatteupplaget eller lagerbrister upp-

kommer, eller

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 2012:677.

3 Senaste lydelse 2012:677.

4 Senaste lydelse 2013:1072.

SFS 2016:265

Utkom fr�n trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:265

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

d) godk�nnandet av skatteupplaget �terkallas,
2. varumottagare som �r skattskyldig enligt 8 � f�rsta stycket 2, vid mot-

tagandet av skattepliktiga varor,

3. s�ljare eller mottagare vid distansf�rs�ljning som �r skattskyldig enligt

8 � f�rsta stycket 3 respektive 4, n�r de skattepliktiga varorna f�rs in till Sve-
rige,

4. den som �r skattskyldig enligt 8 � f�rsta stycket 5, n�r de skattepliktiga

varorna f�rs in till Sverige,

5. den som �r skattskyldig enligt 8 � f�rsta stycket 6, n�r varorna tillverkas,
6. den som �r skattskyldig enligt 8 � f�rsta stycket 7, n�r varorna anv�nds

f�r annat �n avsett �ndam�l,

7. den som �r skattskyldig enligt 8 � f�rsta stycket 8, n�r varorna kom att

innehas utanf�r ett uppskovsf�rfarande, och

8. den som �r skattskyldig enligt 8 c �, vid den tidpunkt d� skyldighet att

betala tull enligt tullagstiftningen intr�der eller skulle ha intr�tt om det funnits
skyldighet att betala tull.

Om beskattade alkoholvaror f�r vilka skattskyldighet intr�tt enligt f�rsta

stycket har omh�ndertagits av Tullverket enligt 2 kap. 9 � lagen (1998:506)
om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och
energiprodukter och Tullverket d�refter har beslutat att inte l�mna ut varorna
enligt 2 kap. 16 � f�rsta stycket samma lag, ska Skatteverket efterge skatten
p� varorna.

Andra stycket g�ller endast om beslut om skatt f�r varorna har fattats av

Skatteverket.

34 �

5

I fr�ga om f�rfarandet vid beskattningen g�ller, utom i fall som avses i

andra stycket och 34 a �, best�mmelserna i skattef�rfarandelagen
(2011:1244).

F�r skatt som ska betalas till Tullverket g�ller tullagen (2016:253).

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2016.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r f�rh�llanden som h�nf�r sig

till tiden f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2013:1073.

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.