SFS 1999:429 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

990429.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1564) om

alkoholskatt

2

dels

att i 18 § ordet ”tullmyndigheten” skall bytas ut mot ”Tullverket”,

dels

att 23 och 24 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att 22, 22 a och 25 §§ skall ha följande lydelse.

22 §

3

Upplagshavare skall upprätta ledsagardokument,

1. vid transport av obeskattade varor mellan Sverige och ett annat EG-

land,

2. vid transport av obeskattade varor till en upplagshavare i Sverige om

transporten sker via ett annat EG-land,

3. vid transport av obeskattade varor till mottagare i ett annat EG-land en-

ligt 20 § första stycket m,

4. vid export till tredje land av obeskattade varor, och
5. vid transport av varor som förtullats enligt tullagen (1994:1550).
Ledsagardokument som avses i första stycket skall åtfölja varorna under

transport i enlighet med vad regeringen föreskriver.

Vid transport till mottagare som avses i 20 § första stycket m skall varorna

under transporten även åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för va-
rorna i det andra EG-landet.

Skyldigheten att upprätta ledsagardokument enligt första stycket 5 gäller

även registrerad varumottagare.

Har upplagshavaren sålt obeskattade varor till en oregistrerad varumotta-

gare, skall varorna under transporten även åtföljas av dokumentation som vi-
sar att sådan säkerhet som avses i 13 § ställts för skatten i destinationslandet.

22 a §

4

Upplagshavare eller varumottagare som tar emot varor från ett an-

nat EG-land skall senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad un-
der vilken varorna tagits emot underteckna ett exemplar av ledsagardoku-
mentet (returexemplaret) och skicka tillbaka det till avsändaren i det andra
EG-landet.

1

Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242.

2

Senaste lydelse av 24 § 1995:613.

3

Senaste lydelse 1995:613. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 1995:613.

SFS 1999:429

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

background image

2

SFS 1999:429

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Beskattningsmyndigheten skall på returexemplaret av ledsagardokumen-

tet attestera andra förluster än sådana som avses i 20 § första stycket a och
32 § b, under förutsättning att förlusterna uppkommit under transport inom
EG och konstaterats i Sverige.

Om obeskattade varor transporteras från ett skatteupplag i ett annat EG-

land till Sverige och andra förluster än sådana som avses i 20 § första stycket
a och 32 § b under transporten uppkommit i ett annat EG-land, skall beskatt-
ningsmyndigheten vid varornas ankomst till Sverige ange i vilken omfatt-
ning beskattning skall ske av de förlorade varumängderna samt hur skatten
skall beräknas. Beskattningsmyndigheten skall skicka en kopia av returex-
emplaret till behörig myndighet i det EG-land där förlusten konstaterats.

25 §

När skattepliktiga varor för vilka skatt enligt denna lag har tagits ut

skall levereras till ett annat EG-land, skall den som ansvarar för transporten
upprätta ett förenklat ledsagardokument. Ledsagardokumentet skall åtfölja
varorna under transporten i enlighet med vad regeringen föreskriver. Sådant
ledsagardokument krävs dock inte vid försäljning som avses i 27 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.