SFS 2000:1298 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

001298.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 18 § lagen (1994:1564) om alko-

holskatt skall ha följande lydelse.

18 §

2

När skattepliktiga varor importeras från tredje land av någon som

inte är upplagshavare enligt 9 § eller registrerad varumottagare enligt 12 §,
skall skatten betalas till Tullverket. Därvid gäller tullagen (2000:1281) och 9
kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fort-

farande för varor som dessförinnan anmälts eller borde ha anmälts till tull-
förfarandet övergång till fri omsättning.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71.

2

Senaste lydelse 1999:429.

SFS 2000:1298

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.