SFS 2000:1425 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

001425.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 18 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1564) om al-

koholskatt

dels

att 8, 8 b, 19 och 21 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 c §, av följande lydelse.

8 §

2

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som

1. har godkänts som upplagshavare enligt 9 § eller den som i Sverige yr-

kesmässigt tillverkar skattepliktiga varor,

2. yrkesmässigt från ett annat EG-land tar emot skattepliktiga varor enligt

12 eller 13 §,

3. har godkänts som skatterepresentant enligt 14 §,
4. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt

15 §,

5. i annat fall än som avses i 1–4, från ett annat EG-land till Sverige för in

eller tar emot skattepliktiga varor,

6. annars i Sverige tillverkar etylalkohol,
7. använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som

var förutsättningen för skattefriheten.

Att varor används för annat än avsett ändamål skall i denna lag likställas

med att de går förlorade.

8 b §

3

Skattskyldighet enligt 8 § första stycket 7 föreligger inte för varor

som förvärvats skattefritt enligt 31 f § och som förstörts genom olyckshän-
delse eller force majeure.

8 c §

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) för import av skattepliktiga va-

ror från tredje land är,

1. om varorna förs in från ett område som ligger utanför Europeiska ge-

menskapens tullområde, den som med anledning av importen är skyldig att
betala tull för varorna enligt tullagstiftningen eller skulle ha varit skyldig att
göra detta om varorna hade varit tullbelagda,

2. om varorna förs in från ett område som ligger inom Europeiska gemen-

skapens tullområde men utanför dess punktskatteområde, den som skulle ha

1

Prop. 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11 och 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129.

2

Senaste lydelse 1999:1069.

3

Senaste lydelse 2000:481.

SFS 2000:1425

Utkom från trycket
den 28 december 2000

background image

2

SFS 2000:1425

varit skyldig att betala tull för varorna enligt tullagstiftningen om varorna
hade varit tullbelagda och förts in från ett område som ligger utanför Euro-
peiska gemenskapens tullområde.

19 §

4

Skattskyldigheten inträder för

1. den som är upplagshavare när
a) denne levererar skattepliktiga varor till en köpare i Sverige som inte är

upplagshavare eller till en köpare i ett annat EG-land som inte är upplags-
havare eller registrerad eller oregistrerad varumottagare eller exporterar
skattepliktiga varor till en köpare i tredje land,

b) denne tar i anspråk skattepliktiga varor för annat ändamål än försälj-

ning eller när varorna annars tas ut ur skatteupplaget utan att föras till något
annat godkänt skatteupplag,

c) denne avregistreras, och omfattar de varor som då ingår i hans lager

och som inte redan har beskattats,

2. den som är registrerad varumottagare, vid mottagandet av skattepliktiga

varor,

3. den som är oregistrerad varumottagare, vid mottagandet av skatteplik-

tiga varor,

4. den som är godkänd som skatterepresentant enligt 14 §, vid mottagan-

det av skattepliktiga varor,

5. den som är säljare vid distansförsäljning enligt 15 §, när leverans sker,
6. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 5, när de skattepliktiga

varorna förs in till Sverige,

7. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 7, när varorna används

för annat än avsett ändamål

,

8. den som är skattskyldig enligt 8 c § och som enligt 18 § skall betala

skatten till Tullverket, vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt
tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull
förelegat.

Skattskyldigheten inträder för den, som utan att vara upplagshavare enligt

9 §, tillverkar skattepliktiga varor, när varorna tillverkas.

21 §

5

Den som är oregistrerad varumottagare enligt 13 § skall lämna de-

klaration för varje mottagen leverans av skattepliktiga varor. Deklarationen
skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den
dag när varorna togs emot.

Den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 5 skall lämna deklaration

när skattepliktiga varor förs till Sverige. Deklarationen skall ha kommit in
till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter införseln.

Den som tillverkar skattepliktiga varor utan att vara godkänd upplagshav-

are skall lämna deklaration när varorna tillverkas. Deklarationen skall ha
kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då
varorna tillverkades.

Den som, utan att vara registrerad varumottagare enligt 12 §, är skattskyl-

dig enligt 8 § första stycket 7 skall lämna deklaration när skattepliktiga varor
använts för annat än avsett ändamål. Deklarationen skall ha kommit in till

4

Senaste lydelse 1999:448.

5

Senaste lydelse 1999:448.

background image

3

SFS 2000:1425

beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då varorna använ-
des för annat än avsett ändamål.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fort-

farande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.