SFS 1994:1617 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater / SFS 1994:1617 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
SFS 1994_1617 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Amerikas Förenta Stater;

SFS 1994:1617
Utkom från trycket
den 28 december 1994

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av

skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Amerikas
Förenta Stater undertecknade den 1 september 1994 skall tillsammans
med den skriftväxling som är fogad till avtalet och som utgör en del av
detta, gälla som lag här i landet. Avtalets och skriftväxlingens innehåll
framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Amerikas Förenta Stater, skall

sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

4 § �rende, som enligt artikel 19 punkt 4 i avtalet skall avgöras av
behörig myndighet i en avtalsslutande stat, skall på svensk sida handläggas
av Riksskatteverket. �r sådant ärende av särskild betydelse eller annars av
sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall dock Riksskat-

teverket med eget yttrande överlämna ärendet till Finansdepartementet.

Riksskatteverkets beslut enligt denna paragraf får inte överklagas.

6081

1

Prop. 1994/95:60, bet. 1994/95:SkU3, rskr. 1994/95:38.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Genom lagen upphävs följande författningar;

- kungörelsen (1965:38) om tillämpning av avtal den 23 mars 1939

mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater för undvikande av dubbelbe-
skattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig hand-
räckning beträffande inkomst- och andra skatter,

- kungörelsen (1965:40) om uttagande i vissa fall av ogulden skatt på

utdelning från företag i Amerikas Förenta Stater.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

JAN NYGREN
(Finansdepartementet)

background image

SFS 1994:1617

6082

Bilaga

(�versättning)

AVTAL MELLAN SVERIGES REGERING
OCH AMERIKAS F�RENTA STATERS
REGERING F�R UNDVIKANDE AV
DUBBELBESKATTNING OCH
F�RHINDRANDE AV SKATTEFLYKT
BETR�FFANDE SKATTER P�& INKOMST

Sveriges regering och Amerikas Förenta

Staters regering som önskar ingå ett avtal för
undvikande av dubbelbeskattning och för-
hindrande av skatteflykt beträffande skatter

på inkomst, har kommit överens om följan-
de:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

1. Om inte annat anges i detta avtal, till-

lämpas avtalet på personer som har hemvist
i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslut-
ande staterna.

2. Avtalet begränsar inte på något sätt

sådant undantag från beskattning, sådan
skattebefrielse, sådant avdrag vid beskatt-
ning, sådan avräkning av skatt eller sådan
annan skattenedsättning som nu medges eller
senare kommer att medges

a) enligt lagstiftningen i endera avtalsslut-

ande staten; eller

b) enligt annan överenskommelse mellan

de avtalsslutande staterna.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

2 b) skall följande gälla:

CONVENTION BETWEEN THE
GOVERNMENT OF SWEDEN AND THE
GOVERNMENT OF THE UNITED
STATES OF AMERICA FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL
EVASION WITH RESPECT TO TAXES
ON INCOME

The Government of Sweden and the

Government of the United States of America,
desiring to conclude a convention for the
avoidance of double taxation and the preven-
tion of fiscal evasion with respect to taxes on
income, have agreed as follows:

Article 1

Personal scope

1. This Convention shall apply to persons

who are residents of one or both of the
Contracting States, except as otherwise
provided in the Convention.

2. The Convention shall not restrict in any

manner any exclusion, exemption, deduction,
credit, or other allowance now or hereafter
accorded

a) by the laws of either Contracting State;

or

b) by any other agreement between the

Contracting States.

3. Notwithstanding the provisions of para-

graph 2 b):

background image

a) Notwithstanding any other agreement to

which the Contracting States may be parties,
a dispute concerning whether a measure is
within the scope of this Convention shall be
considered only by the competent authorities
of the Contracting States, as defined in
subparagraph 1 e) of Article 3 (General
Definitions) of this Convention, and the

procedures under this Convention exclusively
shall apply to the dispute.

b) Unless the competent authorities deter-

mine that a taxation measure is not within
the scope of this Convention, the nondiscri-
mination obligations of this Convention
exclusively shall apply with respect to that
measure, except for such national treatment
or most-favored-nation obligations as may
apply to trade in goods under the General

Agreement on Tariffs and Trade. No national
treatment or most-favored-nation obligation
under any other agreement shall apply with
respect to that measure.

c) For the purpose of this paragraph, a

"measure" is a law, regulation, rule, pro-

cedure, decision, administrative action, or
any other form of measure.

4. Notwithstanding any provision of the

Convention except paragraph 5, the United
States may tax its residents [as determined
under Article 4 (Residence)], and by reason
of citizenship may tax its citizens, as if the
Convention had not come into effect. For
this purpose, the term "citizen" shall include
a former citizen whose loss of citizenship
had as one if its principal purposes the avoi-

dance of tax, but only for a period of 10
years following such loss.

5. The provisions of paragraph 4 shall not

affect

SFS 1994:1617

a) Utan hinder av annat avtal som de

avtalsslutande staterna ingått, skall en tvist
om huruvida en åtgärd skall anses falla inom
ramen för detta avtals tillämpningsområde
avgöras endast av de behöriga myndigheterna
i de avtalsslutande staterna, som anges i

punkt 1 e) i artikel 3 i detta avtal, och de

förfaranden som föreskrivs i detta avtal skall
uteslutande användas avseende denna tvist.

b) Såvida inte de behöriga myndigheterna

kommer överens om att en beskattningsåt-
gärd inte skall anses falla inom ramen för
detta avtals tillämpningsområde, skall åtagan-
dena som avser förbud mot diskriminering i
detta avtal tillämpas på sådan åtgärd, utom
såvitt avser sådan förpliktelse till nationell
likabehandling eller mest-gynnad-nations-

behandling som gäller för varuhandeln enligt
GATT. Inga förpliktelser till nationell lika-
behandling eller mest-gynnad-nations-be-
handling enligt något annat avtal skall tilläm-
pas såvitt avser sådan åtgärd.

c) Med uttrycket "åtgärd" förstås i denna

punkt lagstiftning, föreskrift, regel, förfaran-
de, beslut, administrativ handling eller varje

annan form av åtgärd.

4. Utan hinder av bestämmelserna i av-

talet, utom punkt 5, får Förenta Staterna
beskatta person som enligt artikel 4 har
hemvist där och, på grund av medborgar-
skap, person som är medborgare i Amerikas
Förenta Stater, som om avtalet inte hade
gällt. Vid tillämpningen av denna bestämmel-
se omfattar uttrycket "medborgare" även
tidigare medborgare som avsagt sig med-
borgarskapet och ett av de huvudsakliga
syftena var att undvika skatt, men endast
under en tid av tio år räknat från förlusten av
medborgarskapet.

5. Bestämmelserna i punkt 4 påverkar inte

6083

background image

a) the benefits conferred by the United

States under paragraph 2 of Article 9 (Asso-
ciated enterprises), under paragraph 2 of
Article 19 (Pensions and annuities), and
under Articles 23 (Relief from double taxa-
tion), 24 (Non-discrimination) and 25 (Mutu-
al agreement procedure); and

b) the benefits conferred by the United

States under Articles 20 (Government servi-
ce), 21 (Students and trainees) and 28 (Di-
plomatic agents and consular officers) upon
individuals who are neither citizens of, nor
have immigrant status in, the United States.

Article 2

Taxes covered

1. The existing taxes to which this Con-

vention shall apply are

a) in the United States: the Federal income

taxes imposed by the Internal Revenue Code
(but excluding the accumulated earnings tax,
the personal holding company tax, and social

security taxes), and the excise taxes imposed
on insurance premiums paid to foreign in-
surers and with respect to private founda-

tions. The Convention shall, however, apply
to the excise taxes imposed on insurance
premiums paid to foreign insurers only to the
extent that the risks covered by such pre-
miums are not reinsured with a person not
entitled to the benefits of this or any other
convention which exempts these taxes; and

b) in Sweden:

(i) the State income tax, including the

sailor's tax and the coupon tax;

(ii) the special income tax on non-resi-

dents;

6084

SFS 1994:1617

a) de förmåner som Förenta Staterna med-

ger enligt artikel 9 punkt 2, artikel 19 punkt
2 och enligt artiklarna 23, 24 och 25; samt

b) de förmåner som Förenta Staterna enligt

artiklarna 20, 21 och 28 medger fysiska
personer som varken är medborgare eller har
immigrantstatus i Förenta Staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående skatter, på

vilka avtalet tillämpas är:

a) i Förenta Staterna
de federala inkomstskatterna som utgår

enligt "Internal Revenue Code" [med undan-
tag för skatten på uppsamlade vinstmedel
("the accumulated earnings tax"), skatten på

icke utdelade vinstmedel i förvaltningsbolag
("the personal holding company tax"), och
socialförsäkringsskatter ("social security
taxes")] samt punktskatterna på försäkrings-
premier som betalas till utländsk försäkrings-
givare och på privata stiftelser. Avtalet
tillämpas dock i fråga om punktskatterna på

försäkringspremier som betalas till utländska
försäkringsgivare endast i den mån de risker
som täcks av premierna inte återförsäkras
hos person som inte är berättigad till de

förmåner som medges enligt detta avtal eller
annat avtal som undantar dessa skatter, samt

b) i Sverige

1) den statliga inkomstskatten, sjömans-

skatten och kupongskatten däri inbegripna;

2) den särskilda inkomstskatten på

utomlands bosatta;

background image

6085

SFS 1994:1617

(iii) the special income tax on non-resi-

dent entertainers and artistes;

(iv) the communal income tax;
(v) for the purpose of paragraph 3 of this

Article, the State capital tax; and

(vi) the excise tax imposed on insurance

premiums paid to foreign insurers.

2. The Convention shall apply also to any

identical or substantially similar taxes which
are imposed after the date of signature of the
Convention in addition to, or in place of, the
taxes referred to above. The competent
authorities of the Contracting States shall
notify each other of any significant changes

which have been made in their respective
taxation laws and of any officially published
material of substantial significance concern-

ing the application of the Convention, in-
cluding explanations, regulations, rulings, or

judicial decisions.

3. The following persons shall be subject

to the Swedish State capital tax only in
respect of real property situated in Sweden
and movable property attributable to a per-
manent establishment of such person in

Sweden or to a fixed base available to such

person in Sweden for the purpose of per-

forming independent personal service;

a) a resident of the United States, as deter-

mined under Article 4 (Residence), who is a
citizen of the United States but not a citizen
of Sweden;

b) a resident of the United States, as deter-

mined under Article 4, whether or not a

citizen of the United States, who has been
such a resident for three successive years
prior to the first taxable year for which the
provisions of the Convention have effect, and
for each taxable year thereafter;

3) den särskilda inkomstskatten på

utomlands bosatta artister m.fl.;

4) den kommunala inkomstskatten;
5) vid tillämpningen av punkt 3 i denna

artikel, den statliga förmögenhetsskatten;
och

6) skatten på vissa premiebetalningar som

betalas till utländska försäkringsgivare.

2. Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag som
efter undertecknandet av avtalet påförs vid
sidan av eller i stället för de ovan angivna
skatterna. De behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna skall meddela varan-
dra de väsentliga ändringar som vidtagits i
respektive skattelagstiftning och om officiellt

publicerat material av väsentlig betydelse för

avtalets tillämpning, däri inbegripet förkla-
ringar, föreskrifter, domstolsutslag och andra
rättsliga avgöranden.

3. Den svenska statliga förmögenhetsskat-

ten skall beträffande följande personer utgå
endast i fråga om fast egendom belägen i
Sverige och lös egendom hänförlig till fast
driftställe som sådan person har i Sverige
eller till en stadigvarande anordning som står
till sådan persons förfogande i Sverige för
självständig yrkesutövning:

a) person med hemvist i Förenta Staterna

(i enlighet med artikel 4) som är medborgare
i Förenta Staterna utan att samtidigt vara
medborgare i Sverige;

b) person med hemvist i Förenta Staterna

(i enlighet med artikel 4) som - antingen

han är medborgare i Förenta Staterna eller

inte - har haft hemvist i Förenta Staterna

under tre på varandra närmast följande år

före det första beskattningsår under vilket

bestämmelserna i avtalet skall tillämpas, och
under varje beskattningsår därefter;

background image

6086

c) medborgare i Förenta Staterna, som inte

är medborgare i Sverige, som tillfälligt vistas
i Sverige under en period som inte överstiger
två år, och som har, eller omedelbart före
vistelsen hade hemvist i Förenta Staterna
(i enlighet med Artide 4);

d) dödsboet efter sådan person som anges

i a, b eller c; eller

e) bolag med hemvist i Förenta Staterna (i

enlighet med artikel 4).

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder

annat, har vid tillämpningen av detta avtal
följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) "person" inbegriper fysisk person,

dödsbo, "trust", handelsbolag, bolag och
annan personsammanslutning;

b) "bolag" åsyftar den som vid beskatt-

ningen behandlas som juridisk person;

c) "företag i en avtalsslutande stat" och

"företag i den andra avtalsslutande staten"

åsyftar företag som bedrivs av person med
hemvist i en avtalsslutande stat, respektive
företag som bedrivs av person med hemvist
i den andra avtalsslutande staten;

d) "internationell trafik" åsyftar transport

med skepp eller luftfartyg utom då trans-
porten sker uteslutande mellan platser i en
avtalsslutande stat;

e) "behörig myndighet" åsyftar:

1) i Förenta Staterna, "the Secretary of

the Treasury" eller dennes befullmäktigade
ombud;

2) i Sverige: finansministern eller dennes

befullmäktigade ombud eller den myndig-
het åt vilken uppdragits att vara behörig

myndighet enligt detta avtal;

SFS 1994:1617

c) a citizen of the United States, who is

not a citizen of Sweden, who temporarily
visits Sweden for a period not exceeding two
years, and who is, or immediately prior to
such visit was, a resident of the United
States, as determined under Article 4;

d) an estate of a person described in sub-

paragraph a), b) or c); or

e) a company that is a resident of the

United States, as determined under Article 4.

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Convention,

unless the context otherwise requires

a) the term "person" includes an individu-

al, an estate, a trust, a partnership, a compa-
ny, and any other body of persons;

b) the term "company" means any entity

which is treated as a body corporate for
income tax purposes;

c) the terms "enterprise of a Contracting

State" and "enterprise of the other Contract-
ing State" mean respectively an enterprise
carried on by a resident of a Contracting

State and an enterprise carried on by a resi-
dent of the other Contracting State;

d) the term "international traffic" means

any transport by a ship or aircraft, except
where such transport is solely between places
within a Contracting State;

e) the term "competent authority" means

(i) in the case of the United States, the

Secretary of the Treasury or his delegate;
and

(ii) in the case of Sweden, the Minister

of Finance, his authorized representative or
the authority which is designated as a
competent authority for the purposes of
this Convention;

background image

SFS 1994:1617

6087

f) the term "United States" means the

United States of America, but such term (i)

does not include Puerto Rico, the Virgin

Islands, Guam, or other United States pos-
sessions or territories, and (ii) includes (A)

the territorial sea of the United States and
(B) the seabed and subsoil of the submarine
areas adjacent to the territorial sea, over
which the United States of America exercises
sovereign rights, in accordance with interna-
tional law, for the purpose of exploration for
and exploitation of the natural resources of
such areas;

g) the term "Sweden" means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geographical
sense, includes the national territory, the
territorial sea as well as other maritime areas
over which Sweden, in accordance with

international law, exercises sovereign rights
or jurisdiction.

2. As regards the application of the Con-

vention by a Contracting State any term not
defined therein shall, unless the context

otherwise requires or the competent authoriti-
es agree to a common meaning pursuant to
the provisions of Article 25 (Mutual agree-

ment procedure), have the meaning which it
has under the laws of that State concerning
the taxes to which the Convention applies.

Article 4

Residence

1. For the purposes of this Convention, the

term "resident of a Contracting State" means
any person who, under the laws of that State,
is liable to tax therein by reason of his domi-
cile, residence, place of management, place
of incorporation, or any other criterion of a
similar nature, provided, however, that

f) "Förenta Staterna" åsyftar Amerikas

Förenta Stater, men omfattar inte Puerto
Rico, Jungfruöarna, Guam eller annan be-
sittning eller annat område som tillhör Fören-
ta Staterna. Uttrycket omfattar Förenta Sta-
ternas territorialvatten samt havsbottnen och
dennas underlag i de områden under vattnet
som gränsar till Förenta Staternas territorial-
vatten över vilka områden Amerikas Förenta
Stater i överensstämmelse med folkrättens
regler utövar suveräna rättigheter i fråga om
utforskning och utnyttjande av områdenas
naturtillgångar;

g) "Sverige" åsyftar Konungariket Sverige

och, när uttrycket används i geografisk
bemärkelse, Sveriges territorium, dess terri-
torialvatten liksom de andra havsområden
över vilka Sverige - i överensstämmelse
med folkrättens regler - utövar suveräna
rättigheter eller jurisdiktion.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta

avtal anses, såvida inte sammanhanget föran-
leder annat eller de behöriga myndigheterna
i enlighet med bestämmelserna i artikel 25
träffar överenskommelse om uttryckets inne-
börd, varje uttryck, som inte definierats i
avtalet, ha den betydelse som uttrycket har
enligt den statens lagstiftning i fråga om

sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås

med uttrycket "person med hemvist i en
avtalsslutande stat" person som enligt lag-
stiftningen i denna stat är skattskyldig där på
grund av domicil, bosättning, plats för före-
tagsledning, bolagsbildning eller annan lik-

nande omständighet. Uttrycket inbegriper
emellertid

background image

SFS 1994:1617

a) inte person som är skattskyldig i denna

stat endast för inkomst från källa i denna
stat; och

b) handelsbolag, dödsbo och "trust" endast

till den del dess inkomst är skattepliktig i
denna stat på samma sätt som inkomst som
förvärvas av person med hemvist där, anting-
en hos handelsbolaget, dödsboet eller "trus-
ten" eller hos dess delägare eller förmånsta-

gare.

En medborgare i Förenta Staterna eller en

utlänning som har erhållit tillstånd enligt lag
att varaktigt uppehålla sig i Förenta Staterna,
har hemvist i Förenta Staterna, men endast i
det fall sådan person uppehåller sig under
betydande tid, har en permanent bostad eller
vistas stadigvarande i Förenta Staterna. Om

en sådan person har hemvist även i Sverige
enligt denna punkt, kommer han också att
behandlas som person med hemvist i Förenta
Staterna enligt denna punkt och hans hemvist

skall bestämmas enligt punkt 2.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslu-

tande staterna, bestäms hans hemvist på
följande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står till hans

förfogande; om han har en sådan bostad i

båda staterna, anses han ha hemvist i den stat
med vilken hans personliga och ekonomiska
förbindelser är starkast (centrum för levnads-

intressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat

han har centrum för sina levnadsintressen
eller om han inte i någondera staten har en
bostad som stadigvarande står till hans för-

fogande, anses han ha hemvist i den stat där

han stadigvarande vistas;

6088

a) this term does not include any person

who is liable to tax in that State in respect
only of income from sources in that State;
and

b) in the case of a partnership, estate, or

trust, this term applies only to the extent that
the income derived by such partnership,
estate, or trust is subject to tax in that State
as the income of a resident, either in its

hands or in the hands of its partners or
beneficiaries.

A United States citizen or an alien lawfully

admitted for permanent residence is a resi-
dent of the United States, but only if such

person has a substantial presence, permanent
home, or habitual abode in the United States.
If such person is also a resident of Sweden
under this paragraph, such person will also
be treated as a United States resident under
this paragraph and such person's status shall
be determined under paragraph 2.

2. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 an individual is a resident of
both Contracting States, then his status shall
be determined as follows

a) he shall be deemed to be a resident of

the State in which he has a permanent home
available to him; if he has a permanent home
available to him in both States, he shall be
deemed to be a resident of the State with

which his personal and economic relations
are closer (center of vital interests);

b) if the State in which he has his center of

vital interests cannot be determined, or if he

does not have a permanent home available to
him in either State, he shall be deemed to be

a resident of the State in which he has an
habitual abode;

background image

6089

SFS 1994:1617

c) if he has an habitual abode in both

States or in neither of them, he shall be
deemed to be a resident of the State of which

he is a citizen;

d) if he is a citizen of both States or of

neither of them, the competent authorities of
the Contracting States shall settle the ques-
tion by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 a company is a resident of both
Contracting States, then if it is created under
the laws of a Contracting State or a political

subdivision thereof, it shall be deemed to be
a resident only of that State.

4. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 a person other than an individual
or a company is a resident of both Contract-
ing States, the competent authorities of the
Contracting States shall settle the question by
mutual agreement.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the

term "permanent establishment" means a
fixed place of business through which the
business of an enterprise is wholly or partly
carried on.

2. The term "permanent establishment"

includes especially

a) a place of management;
b) a branch;

c) an office;
d) a factory;
e) a workshop; and
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or

any other place of extraction of natural
resources.

c) om han stadigvarande vistas i båda

staterna eller om han inte vistas stadigvaran-
de i någon av dem, anses han ha hemvist i

den stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i någon av
dem, avgör de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna frågan genom ömsesi-
dig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 ett bolag har hemvist i båda avtalsslutande

staterna, anses bolaget i fråga, om det bildats
enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat
eller i en av dess politiska underavdelningar,
ha hemvist endast i denna stat.

4. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 annan person än fysisk person och bolag

har hemvist i båda avtalsslutande staterna,
avgör de behöriga myndigheterna frågan
genom ömsesidig överenskommelse.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande
plats för affärsverksamhet från vilken ett
företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar

särskilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad, och
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats för utvinning av naturtillgångar.

background image

SFS 1994:1617

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller

installationsverksamhet utgör fast driftställe
endast om verksamheten pågår mer än tolv
månader. Användningen i en avtalsslutande
stat av installation, borrplattform eller skepp
för att utforska eller utvinna naturtillgångar

utgör fast driftställe endast om användningen
pågår under mer än tolv månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel anses uttrycket "fast driftstäl-
le" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutan-

de för lagring, utställning eller utlämnande
av företaget tillhöriga varor;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt

varulager uteslutande för lagring, utställning
eller utlämnande;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt

varulager uteslutande för bearbetning eller
förädling genom annat företags försorg;

d) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för inköp av
varor eller införskaffande av upplysningar
för företaget;

e) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att för
företaget bedriva annan verksamhet av förbe-
redande eller biträdande art;

f) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att kom-
binera verksamheter som anges i punkterna
a)-e).

5. Om person, som inte är sådan oberoen-

de representant på vilken punkt 6 tillämpas,
är verksam för ett företag samt i en avtals-
slutande stat har och där regelmässigt an-
vänder fullmakt att sluta avtal i företagets
namn, anses detta företag - utan hinder av
bestämmelserna i punkterna 1 och 2 - ha

fast driftställe i denna stat i fråga om varje
verksamhet som denna person bedriver för

6090

3. A building site or construction or in-

stallation project constitutes a permanent
establishment only if it lasts more than twel-
ve months. The use of an installation or
drilling rig or ship in a Contracting State to

explore for or exploit natural resources
constitutes a permanent establishment only if
such use is for more than twelve months.

4. Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, the term "permanent
establishment" shall be deemed not to in-
clude

a) the use of facilities solely for the purpo-

se of storage, display or delivery of goods or
merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise
solely for the purpose of storage, display, or
delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise
solely for the purpose of processing by
another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of purchasing
goods or merchandise or of collecting in-
formation for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of carrying on,
for the enterprise, any other activity of a
preparatory or auxiliary character;

f) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for any combination of activities
mentioned in subparagraphs a) to e).

5. Notwithstanding the provisions of para-

graphs 1 and 2, where a person - other than
an agent of an independent status to whom
paragraph 6 applies - is acting on behalf of
an enterprise and has and habitually exercises

in a Contracting State an authority to con-

clude contracts in the name of the enterprise,

that enterprise shall be deemed to have a

permanent establishment in that State in

background image

SFS 1994:1617

6091

respect of any activities which that person
undertakes for the enterprise, unless the
activities of such person are limited to those
mentioned in paragraph 4 which, if exercised
through a fixed place of business, would not
make this fixed place of business a perma-
nent establishment under the provisions of
that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to

have a permanent establishment in a Con-
tracting State merely because it carries on
business in that State through a broker,

general commission agent or any other agent
of an independent status, provided that such
persons are acting in the ordinary course of

their business.

7. The fact that a company which is a resi-

dent of a Contracting State controls or is
controlled by a company which is a resident
of the other Contracting State, or which
carries on business in that other State
(whether through a permanent establishment
or otherwise), shall not of itself constitute

either company a permanent establishment of
the other.

Article 6

Income from real property

1. Income derived by a resident of a Con-

tracting State from real property (including
income from agriculture or forestry) situated
in the other Contracting State may be taxed
in that other State.

2. The term "real property" shall have the

meaning which it has under the law of the
Contracting State in which the property in

question is situated. The term shall in any
case include property accessory to real pro-
perty, livestock and equipment used in agri-
culture and forestry, rights to which the

företaget. Detta gäller dock inte, om den
verksamhet som denna person bedriver är
begränsad till sådan som anges i punkt 4 och
som - om den bedrevs från en stadigvarande

plats för affärsverksamhet - inte skulle göra
denna stadigvarande plats för affärsverksam-
het till fast driftställe enligt bestämmelserna

i nämnda punkt.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en

avtalsslutande stat endast på den grund att
företaget bedriver affärsverksamhet i denna
stat genom förmedling av mäklare, kommis-
sionär eller annan oberoende representant,
under förutsättning att sådan person därvid
bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar
eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i
den andra avtalsslutande staten eller ett bolag
som bedriver affärsverksamhet i denna andra
stat (antingen från fast driftställe eller på
annat sätt), medför inte i och för sig att
någotdera bolaget utgör fast driftställe för det
andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom
(däri inbegripen inkomst av lantbruk och
skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutan-
de staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den be-

tydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen
i den avtalsslutande stat där egendomen är
belägen. Uttrycket omfattar dock alltid tillbe-
hör till fast egendom, levande och döda
inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättig-
heter på vilka bestämmelserna i privaträtten

background image

SFS 1994:1617

6092

om fast egendom tillämpas, byggnader,
nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till
föränderliga eller fasta ersättningar för nytt-

jandet av eller rätten att nyttja mineralföre-

komst, källa eller annan naturtillgång. Skepp,
båtar och luftfartyg anses inte vara fast
egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på

inkomst, som förvärvas genom omedelbart
brukande, genom uthyrning eller genom
annan användning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3

tillämpas även på inkomst av fast egendom
som tillhör företag och inkomst av fast egen-
dom som används vid självständig yrkesutöv-
ning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en

avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast
i denna stat, såvida inte företaget bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten från
där beläget fast driftställe. Om företaget
bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får
företagets inkomst beskattas i den andra
staten men endast så stor del därav som är
hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat

bedriver rörelse i den andra avtalsslutande
staten från där beläget fast driftställe, hän-
förs, om inte bestämmelserna i punkt 3
föranleder annat, i vardera avtalsslutande
staten till det fasta driftstället den inkomst
som det kan antas att driftstället skulle ha

förvärvat, om det varit ett fristående företag,
som bedrivit verksamhet av samma eller

provisions of general law respecting landed
property apply, buildings, usufruct of real
property and rights to variable or fixed
payments as consideration for the working
of, or the right to work, mineral deposits,
sources and other natural resources; ships,
boats and aircraft shall not be regarded as
real property.

3. The provisions of paragraph 1 shall

apply to income derived from the direct use,
letting, or use in any other form of real pro-
perty.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3

shall also apply to the income from real
property of an enterprise and to income from
real property used for the performance of
independent personal services.

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Con-

tracting State shall be taxable only in that
State unless the enterprise carries on business
in the other Contracting State through a
permanent establishment situated therein. If

the enterprise carries on business as afore-
said, the profits of the enterprise may be
taxed in the other State but only so much of
them as is attributable to that permanent
establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph

3, where an enterprise of a Contracting State
carries on business in the other Contracting
State through a permanent establishment
situated therein, there shall in each Contract-
ing State be attributed to that permanent
establishment the profits which it might be
expected to make if it were a distinct and
separate enterprise engaged in the same or

background image

SFS 1994:1617

6093

similar activities under the same or similar
conditions.

3. In determining the profits of a perma-

nent establishment, there shall be allowed as
deductions expenses which are incurred for
the purposes of the permanent establishment,
including a reasonable allocation of executive
and general administrative expenses, research
and development expenses, interest, and
other expenses incurred for the purposes of
the enterprise as a whole (or the part thereof
which includes the permanent establishment),
whether incurred in the State in which the
permanent establishment is situated or else-

where.

4. Profits shall not be attributed to a per-

manent establishment by reason of the mere
purchase by that permanent establishment of
goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of this Convention, the

profits to be attributed to the permanent
establishment shall include only the profits
derived from the assets or activities of the
permanent establishment and shall be deter-
mined by the same method year by year
unless there is good and sufficient reason to
the contrary.

6. Where profits include items of income

which are dealt with separately in other
Articles of the Convention, then the pro-
visions of those Articles shall not be affected
by the provisions of this Article.

7. The term "profits" as used in this Ar-

ticle means income derived from any trade
or business whether carried on by an in-

dividual, company or any other person, or
group of persons, including the rental of
tangible movable property.

liknande slag under samma eller liknande
villkor.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes

inkomst medges avdrag för utgifter som

uppkommit för det fasta driftstället, härunder

inbegripna en skälig del av utgifterna för
företagets ledning och allmänna förvaltning,
forsknings- och utvecklingskostnader, räntor

och andra utgifter som uppkommit för före-
taget i sin helhet (eller den del därav som

inbegriper det fasta driftstället) oavsett om

utgifterna uppkommit i den stat där det fasta
driftstället är beläget eller annorstädes.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe

endast av den anledningen att varor inköps
genom det fasta driftställets försorg för
företaget.

5. Vid tillämpningen av detta avtal skall

endast inkomst som härrör från det fasta
driftställets tillgångar eller verksamhet in-
räknas i den inkomst som är hänförlig till det

fasta driftstället. Denna inkomst bestäms

genom samma förfarande år från år, såvida
inte goda och tillräckliga skäl föranleder
annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomster

som behandlas särskilt i andra artiklar av
detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa
artiklar inte av reglerna i denna artikel.

7. Uttrycket "inkomst" i denna artikel

avser inkomst som förvärvas genom handel
eller affärsverksamhet, uthyrning av materiell
lös egendom häri inbegripen, antingen denna
bedrivs av fysisk person, bolag eller annan
person eller av en grupp av personer.

background image

SFS 1994:1617

6094

8. a) Skatten som i Förenta Staterna utgår

på försäkringspremier som betalas till ut-
ländska försäkringsgivare skall inte tas ut på
försäkrings- eller återförsäkringspremier som
utgör intäkter i försäkringsrörelse som be-
drivs av person med hemvist i Sverige oav-
sett om rörelsen bedrivs genom fast driftstäl-
le i Förenta Staterna eller inte. Sådan skatte-

befrielse medges dock endast i den mån
ifrågavarande risker inte direkt eller indirekt
återförsäkrats hos person som inte är be-
rättigad till befrielse från sådan skatt.

b) Skatten som i Sverige utgår på försäk-

ringspremier som betalas till utländska för-
säkringsgivare skall inte tas ut på försäk-
ringspremier som utgör intäkter i försäk-

ringsrörelse som bedrivs av person med
hemvist i Amerikas Förenta Stater oavsett

om rörelsen bedrivs genom fast driftställe i

Sverige eller inte.

9. Utan hinder av punkt 6 i denna artikel

är varje inkomst, realisationsvinst eller utgift
som hänförs till ett fast driftställe eller en
stadigvarande anordning under dess fortbe-
stånd, skattepliktig eller avdragsgill i den
avtalsslutande stat där det fasta driftstället

eller den stadigvarande anordningen är be-
lägen - vid tillämpning av punkterna 1 och
2 i denna artikel, artikel 13 punkt 3, artikel

14 och artikel 22 - även om betalningarna

har skjutits upp till dess det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen har
avvecklats.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en

avtalsslutande stat genom användningen av
skepp eller luftfartyg i internationell trafik
beskattas endast i denna stat.

8. a) The United States tax on insurance

premiums paid to foreign insurers shall not
be imposed on insurance and reinsurance
premiums which are the receipts of a busi-
ness of insurance carried on by a resident of
Sweden whether or not that business is
carried on through a permanent establishment
in the United States (but only to the extent

that the relevant risk is not reinsured, direct-
ly or indirectly, with a person not entitled to
relief from such tax).

b) The Swedish tax on insurance premiums

paid to foreign insurers shall not be imposed
on insurance premiums which are the re-
ceipts of a business of insurance carried on
by a resident of the United States whether or

not that business is carried on through a
permanent establishment in Sweden.

9. Notwithstanding paragraph 6 of this Ar-

ticle, for the implementation of paragraphs 1
and 2 of this Article, paragraph 3 of Article

13 (Gains), Article 14 (Independent personal

services) and Article 22 (Other income) any
income, gain, or expense attributable to a
permanent establishment or a fixed base
during its existence is taxable or deductible
in the Contracting State where such a perma-
nent establishment or fixed base is situated
even if the payments are deferred until such
permanent establishment or fixed base has
ceased to exist.

Article 8

Shipping and air transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting

State from the operation of ships or aircraft
in international traffic shall be taxable only
in that State.

background image

6095

SFS 1994:1617

2. For the purposes of this Article, profits

from the operation of ships or aircraft in
international traffic include profits derived
from the rental of ships or aircraft if such
rental profits are incidental to other profits
described in paragraph 1.

3. Profits of an enterprise of a Contracting

State from the use, maintenance, or rental of

containers (including trailers, barges, and
related equipment for the transport of contai-
ners) used in international traffic shall be
taxable only in that State.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3

shall also apply to profits from participation
in a pool, a joint business, or an internatio-
nal operating agency. With respect to profits
derived by the air transport consortium
Scandinavian Airlines System (SAS) the
provisions of paragraphs 1 and 3 shall apply,
but only to such part of the profits as corre-
sponds to the participation held in that con-
sortium by AB Aerotransport (ABA), the
Swedish partner of Scandinavian Airlines
System (SAS).

Article 9

Associated enterprises

1. Where

a) an enterprise of a Contracting State

participates directly or indirectly in the
management, control or capital of an enter-

prise of the other Contracting State; or

b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control, or

capital of an enterprise of a Contracting State
and an enterprise of the other Contracting

State,

2. Vid tillämpningen av denna artikel anses

inkomst på grund av uthyrning av skepp eller
luftfartyg såsom inkomst genom använd-

ningen av skepp eller luftfartyg i internatio-
nell trafik, om uthyrnings inkomsten äger
samband med sådan annan inkomst som
anges i punkt 1.

3. Inkomst, som förvärvas av företag i en

avtalsslutande stat genom användning, inne-
hav eller uthyrning av containers (trailers,
pråmar och annan därtill hörande utrustning
för transport av containers däri inbegripna)
som används i internationell trafik, beskattas

endast i denna stat.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3

tillämpas även på inkomst som förvärvas
genom deltagande i en pool, ett gemensamt
företag eller en internationell driftsorganisa-
tion. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3
tillämpas även på inkomst som förvärvas av
luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines
System (SAS) men endast i fråga om den del
av inkomsten som motsvarar den andel i
konsortiet som innehas av AB Aerotransport
(ABA), den svenske delägaren i Scandinavi-
an Airlines System (SAS).

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller kon-
trollen av ett företag i den andra avtalsslutan-
de staten eller äger del i detta företags kapi-
tal, eller

b) samma personer direkt eller indirekt

deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett
företag i en avtalsslutande stat som ett före-
tag i den andra avtalsslutande staten eller
äger del i båda dessa företags kapital,

iakttas följande.

background image

6096

SFS 1994:1617

Om mellan företagen i fråga om handelsför-
bindelser eller finansiella förbindelser avtalas
eller föreskrivs villkor, som avviker från
dem som skulle ha avtalats mellan av varan-
dra oberoende företag, får all inkomst, som
utan sådana villkor skulle ha tillkommit det
ena företaget men som på grund av villkoren
i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas
i detta företags inkomst och beskattas i
överensstämmelse därmed.

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag

i en avtalsslutande stat beskattats i denna
stat, även inräknas i inkomsten för ett företag
i den andra avtalsslutande staten och beskat-
tas i överensstämmelse därmed i denna andra
stat samt den sålunda inräknade inkomsten är
sådan som skulle ha tillkommit företaget i
den förstnämnda staten om de villkor som
avtalats mellan företagen hade varit sådana
som skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende företag, skall den andra staten
genomföra vederbörlig justering av det
skattebelopp som påförts för inkomsten i
denna stat. Vid sådan justering iakttas övriga
bestämmelser i detta avtal och de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna
överlägger vid behov med varandra.

3. Bestämmelserna i punkt 1 begränsar inte

sådana bestämmelser i en avtalsslutande stats
lagstiftning som medger fördelning, pro-
portionering eller annan uppdelning av in-
komst eller avdrag, avräkning eller betal-
ningar mellan personer - vare sig dessa har
hemvist i en avtalsslutande stat eller inte -
vilka ägs eller kontrolleras, direkt eller

indirekt, av samma intressenter, om sådana
åtgärder behövs för att förhindra skatteflykt
eller för att på ett riktigt sätt bestämma
sådana personers inkomst.

and in either case conditions are made or
imposed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which

differ from those which would be made
between independent enterprises, then any
profits which would, but for those condi-
tions, have accrued to one of the enterprises,
but by reason of those conditions have not so

accrued, may be included in the profits of
that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in

the profits of an enterprise of that State, and
taxes accordingly, profits on which an enter-
prise of the other Contracting State has been
charged to tax in that other State, and the
profits so included are profits which would
have accrued to the enterprise of the
first-mentioned State if the conditions made
between the two enterprises had been those
which would have been made between in-
dependent enterprises, then that other State

shall make an appropriate adjustment to the
amount of the tax charged therein on those

profits. In determining such adjustment, due
regard shall be paid to the other provisions
of this Convention and the competent autho-
rities of the Contracting States shall if neces-

sary consult each other.

3. The provisions of paragraph 1 shall not

limit any provisions of the law of either
Contracting State which permit the distribu-
tion, apportionment, or allocation of income,
deductions, credits, or allowances between

persons, whether or not residents of a Con-
tracting State, owned or controlled directly
or indirectly by the same interests when

necessary in order to prevent evasion of
taxes or clearly to reflect the income of any

of such persons.

background image

193-SFS 1994

SFS 1994:1617

6097

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is

a resident of a Contracting State to a resident
of the other Contracting State may be taxed
in that other State.

2. However, such dividends may also be

taxed in the Contracting State of which the
company paying the dividends is a resident,

and according to the laws of that State, but

if the beneficial owner of the dividends is a
resident of the other Contracting State, the
tax so charged shall not exceed

a) 5 percent of the gross amount of the

dividends if the beneficial owner is a compa-
ny which owns at least 10 percent of the
voting stock of the company paying the
dividends;

b) 15 percent of the gross amount of the

dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation

of the company in respect of the profits out
of which the dividends are paid.

3. Subparagraph a) of paragraph 2 shall

not apply in the case of dividends paid by a
U.S. Regulated Investment Company or a
Real Estate Investment Trust. Subparagraph

b) of paragraph 2 shall apply in the case of
such dividends, but in the case of dividends
paid by a Real Estate Investment Trust only

if the beneficial owner of the dividends is an
individual holding less than 10 percent of the

Real Estate Investment Trust.

4. The term "dividends" as used in this

Article means income from shares or other
rights, not being debt-claims, participating in

profits, as well as income from other corpo-

rate rights which is subjected to the same
taxation treatment as income from shares by
the laws of the State of which the company

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten får beskattas
i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat där bolaget
som betalar utdelningen har hemvist, enligt
lagstiftningen i denna stat, men om mottaga-
ren har rätt till utdelningen får skatten inte
överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp

om den som har rätt till utdelningen är ett
bolag som äger minst 10 procent av röstetalet

i det utdelande bolaget;

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp

i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt-

ning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Bestämmelserna i punkt 2 a tillämpas

inte om utdelningen betalas av ett "U.S.
Regulated Investment Company" eller en

"Real Estate Investment Trust". På sådan

utdelning tillämpas punkt 2 b, dock - om
utdelningen betalas av en "Real Estate In-
vestment Trust" - endast i det fall att den

som har rätt till utdelningen är en fysisk
person som behärskar mindre än 10 procent
av "the Real Estate Investment Trust".

4. Med uttrycket "utdelning" förstås i

denna artikel inkomst av aktier eller andra
rättigheter, som inte är fordringar, med rätt
till andel i vinst, samt inkomst av andra
andelar, som enligt lagstiftningen i den stat
där det utdelande bolaget har hemvist, be-

skattas på. samma sätt som inkomst av aktier

background image

och inkomst genom dispositioner, skuldför-
bindelser däri inbegripna, med rätt till andel
i vinst i den utsträckning sådan inkomst
anses utgöra utdelning enligt lagstiftningen i

den avtalsslutande stat där inkomsten upp-
kommer.

5. Bestämmelserna i punkt 2 tillämpas inte,

om den som har rätt till utdelningen har
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten, där
bolaget som betalar utdelningen har hemvist,

från där beläget fast driftställe eller utövar

självständig yrkesverksamhet i denna andra
stat från där belägen stadigvarande anord-
ning, samt den andel på grund av vilken

utdelningen betalas äger verkligt samband
med det fasta driftstället eller den stadigva-
rande anordningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel

14.

6. En avtalsslutande stat får inte beskatta

utdelning som bolag som inte har hemvist i
denna stat betalar, utom i den mån

a) utdelningen betalas till person med hem-

vist i denna stat; eller

b) utdelningen är hänförlig till fast drift-

ställe eller stadigvarande anordning i denna
stat.

7. En organisation med hemvist i Sverige,

som drivs i religiöst, vetenskapligt, litterärt,
utbildningsfrämjande eller välgörande syfte
och som erhållit nästan alla sina medel från
personer som inte är medborgare eller har
hemvist i Förenta Staterna, skall i Förenta
Staterna vara undantagen från dess punkt-
skatter som tas ut på privata stiftelser.

8. Ett bolag med hemvist i en avtalsslutan-

de stat som har ett fast driftställe i den andra
avtalsslutande staten, eller är skattskyldigt i
den andra avtalsslutande staten för sådan
inkomst som får beskattas i denna andra stat

6098

SFS 1994:1617

making the distribution is a resident, and
income from arrangements, including debt
obligations, carrying the right to participate

in profits, to the extent so characterized
under the laws of the Contracting State in

which the income arises.

5. The provisions of paragraph 2 shall not

apply if the beneficial owner of the divi-
dends, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Con-
tracting State, of which the company paying

the dividends is a resident, through a perma-

nent establishment situated therein, or per-
forms in that other State independent perso-
nal services from a fixed base situated there-
in, and the dividends are attributable to such

permanent establishment or fixed base. In
such case the provisions of Article 7 (Busi-
ness profits) or Article 14 (Independent
personal services), as the case may be, shall
apply.

6. A Contracting State may not impose any

tax on dividends paid by a company which is
not a resident of that State, except insofar as

a) the dividends are paid to a resident of

that State; or

b) the dividends are attributable to a per-

manent establishment or a fixed base situated
in that State.

7. A religious, scientific, literary, educa-

tional or charitable organization which is
resident in Sweden and which has received
substantially all of its support from persons
other than citizens or residents of the United
States shall be exempt in the United States

from the United States excise taxes imposed
with respect to private foundations.

8. A company that is a resident of a Con-

tracting State and that has a permanent estab-

lishment in the other Contracting State, or
that is subject to tax in that other Contracting
State on items of income that may be taxed

background image

in that other State under Article 6 (Income
from real property) or under paragraph 1 of
Article 13 (Gains), may be subject in that

other Contracting State to a tax in addition to
the tax allowable under the other provisions
of this Convention. Such tax, however, may

a) in the case of the United States be impo-

sed only on

(i) the portion of the business profits of

the company attributable to the permanent
establishment, and

(ii) the portion of the income referred to

in the preceding sentence that is subject to
tax under Article 6 or paragraph 1 of
Article 13,

that represents the "dividend equivalent
amount" of those profits and income; the

term "dividend equivalent amount" shall, for
the purposes of this subparagraph, have the

meaning that it has under the law of the
United States as it may be amended from
time to time without changing the general

principle thereof; and

b) in the case of Sweden be imposed only

on that portion of the income described in
subparagraph a) that is comparable to the

amount that would be distributed as a divi-
dend by a locally incorporated subsidiary.

9. The tax referred to in paragraph 8 a)

and b) shall not be imposed at a rate ex-
ceeding the rate specified in paragraph 2 a).

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State

which is derived and beneficially owned by
a resident of the other Contracting State shall
be taxable only in that other State.

6099

SFS 1994:1617

enligt artikel 6 eller enligt artikel 13 punkt 1,
får i den andra avtalsslutande staten beskattas
med en skatt utöver den skatt som får tas ut
enligt andra bestämmelser i detta avtal.
Sådan skatt får emellertid

a) i Förenta Staterna tas ut endast på

1) den del av bolagets rörelseinkomst

som är hänförlig till det fasta driftstället,
och

2) den del av sådan inkomst som anges i

föregående mening och som beskattas
enligt artikel 6 eller artikel 13 punkt 1,

som representerar "ett belopp motsvarande
utdelning" ("the dividend equivalent
amount") av denna vinst eller inkomst;

uttrycket "ett belopp motsvarande utdelning"
har, vid tillämpning av denna bestämmelse,
den innebörd som uttrycket har enligt lag-
stiftningen i Förenta Staterna så som den kan
komma att ändras från tid till annan utan att
de allmänna principerna i denna lagstiftning
ändras; och

b) i Sverige tas ut endast på den del av

sådan inkomst som angetts i a som motsvarar
det belopp som skulle ha utdelats av ett
lokalt bildat dotterbolag.

9. Den skatt som anges i punkt 8 a och b

skall inte tas ut med högre procentsats än
den som anges i punkt 2 a.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist
i den andra avtalsslutande staten, beskattas
endast i denna andra stat, om personen i
fråga har rätt till räntan.

background image

6100

SFS 1994:1617

2. Med uttrycket "ränta" förstås i denna

artikel inkomst av varje slags fordran, an-
tingen den säkerställts genom inteckning i
fast egendom eller inte och antingen den
medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller
inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av
värdepapper som utfärdats av staten och
inkomst av obligationer eller debentures, däri

inbegripna agiobelopp och vinster som hän-
för sig till sådana värdepapper, obligationer
eller debentures samt också överränta som

belöper på ett residual-innehav i en "real
estate mortgage investment conduit". Straff-

avgift på grund av sen betalning anses inte
som ränta vid tillämpningen av detta avtal.
Uttrycket "ränta" omfattar inte inkomst som
omfattas av bestämmelserna i artikel 10.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte,

om den som har rätt till räntan har hemvist
i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse

i den andra avtalsslutande staten, från vilken
räntan härrör, från där beläget fast driftställe
eller utövar självständig yrkesverksamhet i
denna andra stat från där belägen stadigva-
rande anordning, samt den fordran för vilken
räntan betalas äger verkligt samband med det

fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas artikel 7
respektive artikel 14.

4. Ränta anses härröra från en avtalsslutan-

de stat om utbetalaren är den staten själv,
politisk underavdelning, lokal myndighet
eller person med hemvist i denna stat. Om
emellertid den person som betalar räntan,

antingen han har hemvist i en avtalsslutande
stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast
driftställe eller stadigvarande anordning, och
räntan belastar det fasta driftstället eller den

stadigvarande anordningen, anses räntan
härröra från den stat där det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen finns.

2. The term "interest" as used in this

Article means income from debt-claims of
every kind, whether or not secured by mort-
gage, and whether or not carrying a right to
participate in the debtor's profits, and in
particular, income from government securi-
ties, and income from bonds or debentures,

including premiums or prizes attaching to
such securities, bonds, or debentures and
including an excess inclusion with respect to
a residual interest in a real estate mortgage
investment conduit. Penalty charges for late
payment shall not be regarded as interest for
the purposes of the Convention. However,
the term "interest" does not include income
dealt with in Article 10 (Dividends).

3. The provisions of paragraph 1 shall not

apply if the beneficial owner of the interest,
being a resident of a Contracting State,
carries on business in the other Contracting
State, in which the interest arises, through a
permanent establishment situated therein, or
performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated
therein, and the interest is attributable to

such permanent establishment or fixed base.
In such case the provisions of Article 7
(Business profits) or Article 14 (Independent
personal services), as the case may be, shall

apply.

4. Interest shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that State
itself or a political subdivision, local authori-
ty, or resident of that State. Where, how-
ever, the person paying the interest, whether
he is a resident of a Contracting State or not,
has in a Contracting State a permanent es-

tablishment or a fixed base and such interest
is borne by such permanent establishment or
fixed base, then such interest shall be deem-
ed to arise in the State in which the perma-
nent establishment or fixed base is situated.

background image

5. Where, by reason of a special relation-

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some
other person, the amount of the interest,
having regard to the debt-claim for which it
is paid, exceeds the amount which would
have been agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of such
relationship, the provisions of this Article
shall apply only to the last-mentioned
amount. In such case the excess part of the
payments shall remain taxable according to
the laws of each Contracting State, due
regard being had to the other provisions of
the Convention.

6. A Contracting State may not impose any

tax on interest paid by a resident of the other
Contracting State, except insofar as

a) the interest is paid to a resident of the

first-mentioned State;

b) the interest is attributable to a perma-

nent establishment or a fixed base situated in
the first-mentioned State; or

c) the interest arises in the first-mentioned

State and is not paid to a resident of the
other State.

7. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1 of this Article an excess inclusion
with respect to a residual interest in a real
estate mortgage investment conduit may be
taxed in the Contracting State where the
excess inclusion arises according to the laws
of that State.

6101

SFS 1994:1617

5. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
räntan eller mellan dem båda och annan per-
son räntebeloppet, med hänsyn till den ford-
ran för vilken räntan betalas, överstiger det
belopp som skulle ha avtalats mellan utbeta-
laren och den som har rätt till räntan om
sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas
bestämmelserna i denna artikel endast på
sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas
överskjutande belopp enligt lagstiftningen i
vardera avtalsslutande staten med iakttagande
av övriga bestämmelser i detta avtal.

6. En avtalsslutande stat får inte beskatta

ränta som betalas av person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, utom i den
mån

a) räntan betalas till person med hemvist i

den förstnämnda staten;

b) räntan är hänförlig till fast driftställe

eller stadigvarande anordning i den först-
nämnda staten: eller

c) räntan härrör från den förstnämnda

staten och inte betalas till person med hem-
vist i den andra staten.

7. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

1 i denna artikel får överränta som belöper

på ett residual-innehav i en "real estate
mortgage investment conduit" beskattas i den
avtalsslutande stat varifrån överräntan enligt
lagstiftningen i denna stat härrör ifrån.

background image

6102

SFS 1994:1617

Artikel 12

Royalty

1. Royalty som härrör från en avtalsslutan-

de stat och som betalas till person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten,
beskattas endast i denna andra stat, om
personen i fråga har rätt till royaltyn.

2. Med uttrycket "royalty" förstås i denna

artikel varje slags betalning som tas emot så-
som ersättning för nyttjandet av eller för
rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt,
konstnärligt eller vetenskapligt verk, (häri
inbegripet biograffilm, samt verk inspelade

på film, band eller annat medel för återgiv-
ning som används för radio- och televisions-
sändningar) patent, varumärke, mönster eller

modell, ritning, hemligt recept eller hemlig
tillverkningsmetod eller annan liknande
rättighet eller egendom eller för upplysning
om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell
eller vetenskaplig natur. Uttrycket "royalty"
inbegriper också vinst på grund av över-
låtelse av sådan rättighet eller egendom om
vinsten beror på resultatet, användningen
eller överlåtelsen av denna.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte,

om den som har rätt till royaltyn har hemvist
i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse
i den andra avtalsslutande staten, från vilken
royaltyn härrör, från där beläget fast drift-

ställe eller utövar självständig yrkesverksam-
het i denna andra stat från där belägen sta-
digvarande anordning, samt den rättighet
eller egendom i fråga om vilken royaltyn
betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anord-
ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelser-
na i artikel 7 respektive artikel 14.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State

which are derived and beneficially owned by
a resident of the other Contracting State shall
be taxable only in that other State.

2. The term "royalties" as used in this Ar-

ticle means payments of any kind received as
a consideration for the use of, or the right to
use, any copyright of literary, artistic or
scientific work (including motion pictures
and works on film, tape or other means of
reproduction used for radio or television
broadcasting), any patent, trade mark, design
or model, plan, secret formula or process, or
other like right or property, or for informa-
tion concerning industrial, commercial or

scientific experience. The term "royalties"
also includes gains derived from the aliena-
tion of any such right or property which are
contingent on the productivity, use, or dis-
position thereof.

3. The provisions of paragraph 1 shall not

apply if the beneficial owner of the royalties,
being a resident of a Contracting State,
carries on business in the other Contracting
State, in which the royalties arise, through a
permanent establishment situated therein, or
performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated
therein, and the royalties are attributable to
such permanent establishment or fixed base.

In such case the provisions of Article 7
(Business profits) or Article 14 (Independent

personal services), as the case may be, shall

apply.

background image

4. Where, by reason of a special relation-

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some
other person, the amount of the royalties,
having regard to the use, right, or informa-
tion for which they are paid, exceeds the
amount which would have been agreed upon
by the payer and the beneficial owner in the
absence of such relationship, the provisions
of this Article shall apply only to the
last-mentioned amount. In such case, the
excess part of the payments shall remain

taxable according to the laws of each Con-
tracting State, due regard being had to the

other provisions of this Convention.

Article 13

Gains

1. Gains derived by a resident of a Con-

tracting State from the disposition of real

property situated in the other Contracting
State may be taxed in that other State.

2. For purposes of paragraph 1
a) the term "real property situated in the

other Contracting State", where the United
States is the other Contracting State, includes
real property referred to in Article 6 (Income

from real property) which is situated in the
United States, a United States real property
interest, and an interest in a partnership,
trust or estate, to the extent attributable to a
United States real property interest situated
in the United States;

b) the term "real property situated in the

other Contracting State", where Sweden is
the other Contracting State, includes property
that is real property under the law of Sweden
situated in Sweden, and, without limiting the
foregoing, shall include

SFS 1994:1617

4. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
royaltyn eller mellan dem båda och annan
person royal ty beloppet, med hänsyn till det
nyttjande, den rättighet eller den upplysning
för vilken royaltyn betalas, överstiger det
belopp som skulle ha avtalats mellan utbe-
talaren och den som har rätt till royaltyn om
sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas
bestämmelserna i denna artikel endast på

sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas
överskjutande belopp enligt lagstiftningen i
vardera avtalsslutande staten med iakttagande
av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar på grund av
överlåtelse av fast egendom som är belägen
i den andra avtalsslutande staten, får be-
skattas i denna andra stat.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall
a) uttrycket "fast egendom som är belägen

i den andra avtalsslutande staten", i det fall
då Förenta Staterna är denna andra avtalsslu-
tande stat, inbegripa sådan fast egendom som
avses i artikel 6 och som är belägen i Fören-
ta Staterna, "a United States real property
interest" och ett innehav i ett handelsbolag,
dödsbo eller en trust till den del sådant
innehav består av "a United States real
property interest" som är belägen i Förenta
Staterna;

b) uttrycket "fast egendom som är belägen

i den andra avtalsslutande staten", i det fall
då Sverige är denna andra avtalsslutande stat,
inbegripa egendom som är fast egendom
enligt svensk rätt och som är belägen i Sveri-
ge samt skall, utan begränsning av ovan-
stående, också inbegripa

6103

background image

6104

SFS 1994:1617

1) sådan fast egendom som avses i artikel

6 och som är belägen i Sverige; och

2) andelar och liknande rättigheter i

bolag vars tillgångar, direkt eller indirekt,
huvudsakligen utgörs av sådan fast egen-
dom.

3. Vinst på grund av överlåtelse av lös

egendom, som utgör del av rörelsetillgångar-
na i fast driftställe, vilket ett företag i en
avtalsslutande stat har i den andra avtalsslu-
tande staten, eller av lös egendom, hänförlig
till stadigvarande anordning för att utöva
självständig yrkesverksamhet, som person
med hemvist i en avtalsslutande stat har i den
andra avtalsslutande staten, får beskattas i

denna andra stat. Detsamma gäller vinst på
grund av överlåtelse av sådant fast driftställe
(för sig eller i samband med överlåtelse av
hela företaget) eller av sådan stadigvarande
anordning.

4. Vinst, som ett företag i en avtalsslutan-

de stat uppbär på grund av överlåtelse av
skepp eller luftfartyg som används i interna-
tionell trafik eller lös egendom som är hän-
förlig till användningen av sådana skepp eller
luftfartyg beskattas endast i denna stat. Be-
stämmelserna i denna punkt tillämpas be-
träffande vinst som uppbärs av luftfartskon-
sortiet Scandinavian Airlines System (SAS)
men endast i fråga om den del av inkomsten
som motsvarar den andel i konsortiet scm
innehas av AB Aerotransport (ABA), den
svenske delägaren i Scandinavian Airlines
System (SAS).

Vinst, som ett företag i en avtalsslutande

stat uppbär på grund av överlåtelse av contai-
ners som används i internationell trafik eller
lös egendom som är hänförlig till använd-
ningen av sådana containers (trailers, pråmar
och annan därtill hörande utrustning för
transport av containers däri inbegripna)

beskattas endast i denna stat.

(i) real property referred to in Article 6

which is situated in Sweden; and

(ii) shares or similar rights in a company

the assets of which consist, directly or
indirectly, mainly of such real property.

3. Gains from the disposition of movable

property which are attributable to a perma-
nent establishment which an enterprise of a
Contracting State has in the other Contract-
ing State, or which are attributable to a fixed
base available to a resident of a Contracting
State in the other Contracting State for the
purpose of performing independent personal
services, and gains from the disposition of
such a permanent establishment (alone or
with the whole enterprise) or such a fixed
base, may be taxed in that other State.

4. Gains derived by an enterprise of a

Contracting State from the disposition of
ships or aircraft operated by the enterprise in
international traffic or movable property
attributable to the operation of such ships or
aircraft shall be taxable only in that State.
The provisions of this paragraph shall apply
to gains derived by the air transport consor-
tium Scandinavian Airlines System (SAS),
but only to such part of the gains as corre-
sponds to the participation held in that con-
sortium by AB Aerotransport (ABA), the
Swedish partner of Scandinavian Airlines
System (SAS).

Gains derived by an enterprise of a Con-

tracting State from the disposition of contai-
ners used in international traffic and movable

property attributable to the operation of such
containers (including trailers, barges, and
related equipment for the transport of contai-
ners) shall be taxable only in that State.

background image

6105

5. Gains described in Article 12 (Royalti-

es) shall be taxable only in accordance with
the provisions of Article 12.

6. Except as provided in paragraph 7,

gains from the disposition of any property
other than property referred to in paragraphs

1 through 5 shall be taxable only in the Con-

tracting State of which the person disposing
of the property is resident.

7. In the case of an individual who had

been a resident of Sweden and who has
become a resident of the United States, the
provisions of paragraph 6 shall not affect the
right of Sweden to tax gains from the dis-
position of any property derived by such
individual at any time during the ten years
following the date on which the individual
has ceased to be a resident of Sweden.

Article 14

Independent personal services

Income derived by an individual who is a

resident of a Contracting State from the
performance of personal services in an in-
dependent capacity shall be taxable only in
that State. However, such income may also
be taxed in the other Contracting State to the
extent that such services are or were perfor-

med in that other State and the income is
attributable to a fixed base regularly avail-
able to the individual in that other State for
the purpose of performing his activities.

SFS 1994:1617

5. Sådan vinst som anges i artikel 12 skall

beskattas endast enligt bestämmelserna i
artikel 12.

6. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som anges i punkterna

1-5 beskattas, om inte punkt 7 föreskriver

annat, endast i den avtalsslutande stat där
överlåtaren har hemvist.

7. Bestämmelserna i punkt 6 inverkar inte

på Sveriges rätt att, i fråga om fysisk person
som haft hemvist i Sverige och som fått
hemvist i Förenta Staterna, beskatta vinst
som förvärvats av en sådan person på grund
av överlåtelse av tillgång vid något tillfälle
under de tio år som följer närmast efter den
tidpunkt vid vilken denne person upphört att
ha hemvist i Sverige.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

Inkomst, som fysisk person med hemvist i

en avtalsslutande stat förvärvar genom att

utöva självständig yrkesverksamhet, beskattas
endast i denna stat. Sådan inkomst får emel-
lertid också beskattas i den andra avtals-

slutande staten till den del verksamheten

utövas eller utövats i denna andra stat och

inkomsten är hänförlig till en stadigvarande
anordning som regelmässigt står till hans
förfogande i denna andra stat för att utöva
verksamheten.

background image

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,

19 och 20 föranleder annat, beskattas lön och

liknande ersättning, som person med hemvist
i en avtalsslutande stat uppbär på grund av
anställning, endast i denna stat, såvida inte
arbetet utförs i den andra avtalsslutande
staten. Om arbetet utförs i denna andra stat,
får ersättning som uppbärs för arbetet be-

skattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

1 beskattas ersättning, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för
arbete som utförs i den andra avtalsslutande

staten endast i den förstnämnda staten, om:

a) mottagaren vistas i den andra staten

under tidrymd eller tidrymder som samman-

lagt inte överstiger 183 dagar under en
sammanhängande tolvmånadersperiod, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i den andra staten eller på
dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som arbets-
givaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel beskattas ersättning som
uppbärs av person med hemvist i en avtals-
slutande stat för arbete som utförs i egenskap
av medlem av den reguljära besättningen
ombord på skepp eller luftfartyg som an-
vänds i internationell trafik, endast i denna
stat. Detta gäller även när arbetet utförs
ombord på luftfartyg som används i interna-

tionell trafik av luftfartskonsortiet Scandina-
vian Airlines System (SAS). Ersättning för
arbete, som utförs i egenskap av medlem av

6106

SFS 1994:1617

Article 15

Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 16

(Directors' fees), 19 (Pensions and annuities)
and 20 (Government service), salaries, wages
and other similar remuneration derived by a
resident of a Contracting State in respect of
an employment shall be taxable only in that
State unless the employment is exercised in
the other Contracting State. If the employ-

ment is so exercised, such remuneration as is
derived therefrom may be taxed in that other
State.

2. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1, remuneration derived by a resident
of a Contracting State in respect of an em-
ployment exercised in the other Contracting

State shall be taxable only in the first-men-
tioned State if

a) the recipient is present in the other State

for a period or periods not exceeding in the
aggregate 183 days in any consecutive twelve

month period;

b) the remuneration is paid by, or on

behalf of, an employer who is not a resident

of the other State; and

c) the remuneration is not borne by a

permanent establishment or a fixed base
which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, remuneration derived
by a resident of a Contracting State in re-
spect of an employment as a member of the
regular complement of a ship or aircraft
operated in international traffic, including an
aircraft operated in international traffic by
the air transport consortium Scandinavian
Airlines System (SAS), shall be taxable only
in that State, except that remuneration deriv-

ed in respect of an employment as a member
of the regular complement of a ship operated

background image

in international traffic by a Swedish enterpri-
se may be taxed in Sweden.

Article 16

Directors' fees

Directors' fees derived by a resident of a
Contracting State in his capacity as a mem-
ber of the board of directors of a company
which is a resident of the other Contracting

State may be taxed in that other State. How-
ever, such fees shall be taxable only in the
first-mentioned Contracting State to the
extent such fees are derived in respect of
services performed in that State.

Article 17

Limitation on benefits

1. A person that is a resident of a Con-

tracting State and derives income from the
other Contracting State shall be entitled

under this Convention to relief from taxation

in that other State only if such person is:

a) an individual;
b) a Contracting State or a political sub-

division or local authority thereof;

c) engaged in an active conduct of a trade

or business in the first-mentioned Contracting
State (other than the business of making or
managing investments, unless these activities
are banking or insurance activities carried on

by a bank or insurance company), and the

income derived from the other Contracting
State is derived in connection with, or is
incidental to, that trade or business;

SFS 1994:1617

den reguljära besättningen ombord på ett
skepp som används i internationell trafik av
ett svenskt företag, får dock beskattas i
Sverige.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode som person med hemvist i

en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av
medlem i styrelse i bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat. Sådant arvode beskattas
emellertid endast i den förstnämnda avtals-
slutande staten till den del arvodet uppbärs
för arbete som utförts i denna stat.

Artikel 17

Begränsning av förmåner

1. En person som har hemvist i en av-

talsslutande stat och uppbär inkomst som
härrör från den andra avtalsslutande staten
skall enligt detta avtal vara berättigad till
nedsättning av skatt i denna andra stat endast
om denna person är:

a) en fysisk person;
b) en avtalsslutande stat eller en av dess

politiska underavdelningar eller lokala myn-
digheter;

c) verksam genom att aktivt bedriva en

affärsrörelse i den förstnämnda staten (med
undantag för affärsverksamhet som består i
att göra kapitalplaceringar eller att förvalta
investeringar, såvida denna verksamhet inte
utgör bank- eller försäkringsverksamhet som
bedrivs av en bank eller ett försäkringsföre-
tag), och den inkomst som härrör från den

andra avtalsslutande staten uppbärs i sam-
band med eller är en följd av denna affärs-
rörelse;

6107

background image

d) en person, som inte är fysisk person,

om:

1) mer än 50 procent av den verkliga

äganderätten till denna person - eller i
fråga om ett bolag, mer än 50 procent av
varje slag av aktier eller andelar i bolaget
- innehas, direkt eller indirekt, av perso-

ner berättigade till avtalsförmåner enligt a,
b, e eller f i denna punkt eller som är
medborgare i Förenta Staterna; och

2) högst 50 procent av en sådan persons

bruttointäkt används, direkt eller indirekt,
för att infria betalningsskyldighet (inklusive
skyldighet att betala ränta och royalty) till
personer som inte är berättigade till avtals-
förmåner enligt a, b, e och f i denna punkt
och som inte är medborgare i Förenta
Staterna;
e) ett bolag vilkets viktigaste aktieslag i

väsentlig omfattning och regelmässigt om-
sätts på en erkänd aktiebörs; eller

f) en organisation utan vinstintresse (inklu-

sive pensionsfonder och privata stiftelser),
och som, på grund av detta förhållande,
generellt sett är undantagen från beskattning
i den avtalsslutande stat där den har hemvist,
under förutsättning att mer än hälften av
förmånstagarna, medlemmarna eller deltagar-

na, om det finns några, i en sådan organisa-
tion är personer som enligt bestämmelserna
i denna artikel är berättigade till avtalsför-
måner.

2. Person som inte är berättigad till avtals-

förmåner i enlighet med bestämmelserna i
punkt 1 kan, likväl, tillerkännas sådana
förmåner om den behöriga myndigheten i
den avtalsslutande stat från vilken inkomsten
härrör beslutar att medge detta.

3. Vid tillämpning av punkt 1 e, avser

uttrycket "en erkänd aktiebörs":

6108

SFS 1994:1617

d) a person, other than an individual, if:

(i) more than 50 percent of the beneficial

interest in such person (or in the case of a

company more than 50 percent of the
number of shares of each class of the
company's shares) is owned, directly or
indirectly, by persons entitled to benefits
of this Convention under subparagraphs a),
b), e) or f) of this paragraph or who are
citizens of the United States; and

(ii) not more than 50 percent of the gross

income of such person is used, directly or
indirectly, to meet liabilities (including

liabilities for interest or royalties) to per-
sons who are not entitled to benefits of this

Convention under subparagraph a), b), e)
or f) of this paragraph and are not citizens
of the United States;

e) a company in whose principal class of

shares there is substantial and regular trading
on a recognized stock exchange; or

f) an entity which is a not-for-profit orga-

nization (including pension funds and private
foundations), and which, by virtue of that
status, is generally exempt from income
taxation in the Contracting State of which it

is a resident, provided that more than one

half of the beneficiaries, members or partici-

pants, if any, in such organization are per-

sons that are entitled, under this Article, to
the benefits of the Convention.

2. A person that is not entitled to the

benefits of the Convention pursuant to the
provisions of paragraph 1 may, nevertheless,
be granted the benefits of the Convention if
the competent authority of the Contracting
State in which the income in question arises
so determines.

3. For the purposes of subparagraph e) of

paragraph 1, the term "a recognized stock
exchange" means:

background image

a) the NASDAQ System owned by the Na-

tional Association of Securities Dealers, Inc.
and any stock exchange registered with the
Securities and Exchange Commission as a
national securities exchange for the purposes
of the Securities Exchange Act of 1934;

b) the Stockholm Stock Exchange (Stock-

holms Fondbors); and

c) any other stock exchange agreed upon

by the competent authorities of the Contract-

ing States.

4. The competent authorities of the Con-

tracting States shall consult together with a
view to developing a commonly agreed
application of the provisions of this Article.

The competent authorities shall, in accordan-

ce with the provisions of Article 26 (Ex-
change of information), exchange such in-
formation as is necessary for carrying out the
provisions of this Article and safeguarding,
in cases envisioned therein, the application of
their domestic law.

Article 18

Artistes and athletes

1. Notwithstanding the provisions of Ar-

ticles 14 (Independent personal services) and

15 (Dependent personal services), income

derived by a resident of a Contracting State
as an entertainer, such as a theatre, motion

picture, radio, or television artiste, or a
musician, or as an athlete, from his personal
activities as such exercised in the other
Contracting State, may be taxed in that other
State, except where the amount of the gross
receipts derived by such entertainer or ath-
lete, including expenses reimbursed to him

or borne on his behalf, from such activities

a) "NASDAQ"-systemet som ägs av "the

National Association of Securities Dealers,
Inc." och varje aktiebörs, som registrerats

hos Värdepappers- och börskommissionen

("the Securities and Exchange Commission")
såsom en inhemsk värdepappersbörs enligt
Värdepappersbörslagen ("the Securities
Exchange Act") från år 1934;

b) Stockholms fondbörs; och

c) varje annan aktiebörs som de behöriga

myndigheterna i de avtalsslutande staterna
kommit överens om.

4. De behöriga myndigheterna i de av-

talsslutande staterna skall överlägga med
varandra i syfte att utveckla en gemensamt
överenskommen tillämpning av bestämmel-
serna i denna artikel. De behöriga myndig-
heterna skall i överensstämmelse med be-
stämmelserna i artikel 26, utbyta sådan
information som är nödvändig för att till-
ämpa bestämmelserna i denna artikel och för
att garantera, i fall som förutsetts däri,
tillämpningen av deras interna lagstiftning.

Artikel 18

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik-

larna 14 och 15 får inkomst, som person
med hemvist i en avtalsslutande stat förvär-
var genom sin personliga verksamhet i den
andra avtalsslutande staten i egenskap av
artist, såsom teater- eller filmskådespelare,
radio- eller televisionsartist eller musiker,
eller av idrottsman, beskattas i denna andra
stat. Detta gäller dock inte om bruttoinkom-
sten som sådan artist eller idrottsman erhåller
genom sådan verksamhet, däri inbegripet
kostnader som sådan person ersatts för eller
som betalats för hans räkning, inte överstiger

6109

SFS 1994:1617

background image

SFS 1994:1617

6110

sex tusen amerikanska dollar (6 000 $) eller
motsvarande belopp i svenska kronor under
en tolvmånadersperiod.

2. I fall då inkomst genom personlig verk-

samhet, som artist eller idrottsman utövar i
denna egenskap, inte tillfaller artisten eller
idrottsmannen själv utan annan person, får
denna andra persons inkomst, utan hinder av
bestämmelserna i artiklarna 7 och 14, be-
skattas i den avtalsslutande stat där artisten
eller idrottsmannen utövar verksamheten,
såvida det inte kan visas att varken artisten
eller idrottsmannen eller denne närstående

person direkt eller indirekt på något sätt får
del av denna persons vinst, häri inbegripet
mottagandet av uppskjuten ersättning, grati-
fikation, arvode, utdelning, inkomst från
handelsbolag och annan utdelning av vinst.

Artikel 19

Pension och livränta

1. Om inte bestämmelserna i artikel 20 och

punkt 2 i denna artikel föranleder annat,
beskattas pension och annan liknande ersätt-
ning på grund av tidigare anställning och
livränta som uppbärs av och rätteligen till-
kommer person med hemvist i en avtals-
slutande stat endast i denna avtalsslutande
stat.

2. Pension, svensk allmän tilläggspension

däri inbegripen, och andra förmåner som
utgår enligt bestämmelserna i en avtalsslutan-
de stats socialförsäkrings- eller liknande
lagstiftning till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten eller till person

som är medborgare i Förenta Staterna, be-
skattas - utan hinder av bestämmelserna i
punkt 2 i artikel 20 - endast i den först-
nämnda staten.

does not exceed six thousand United States
dollars ($6,000) or its equivalent in Swedish
kronor for any 12 month period.

2. Where income in respect of activities

exercised by an entertainer or an athlete in
his capacity as such accrues not to the enter-
tainer or athlete but to another person, that
income of that other person may, notwith-
standing the provisions of Articles 7 (Busi-
ness profits) and 14, be taxed in the Con-
tracting State in which the activities of the
entertainer or athlete are exercised, unless it
is established that neither the entertainer or
athlete nor persons related thereto participate
directly or indirectly in any profits of that

other person in any manner, including the
receipt of deferred remuneration, bonuses,
fees, dividends, partnership distributions or
other distributions.

Article 19

Pensions and annuities

1. Subject to the provisions of Article 20

(Government service) and of paragraph 2 of
this Article, pensions and other similar
remuneration in consideration of past em-
ployment and annuities derived and benefici-
ally owned by a resident of a Contracting
State shall be taxable only in that Contracting
State.

2. Notwithstanding the provisions of para-

graph 2 of Article 20, pensions (including
the Swedish "allmän tilläggspension") and
other benefits paid out under provisions of
the social security or similar legislation of a
Contracting State to a resident of the other
Contracting State or a citizen of the United
States shall be taxable only in the first-men-
tioned State.

background image

3. The term "annuities" as used in this Ar-

ticle means a stated sum paid periodically at
stated times during life or during a specified
or ascertainable number of years, under an
obligation to make the payments in return for
adequate and full consideration (other than
services rendered or to be rendered).

4. a) In determining the taxable income of

an individual who renders personal services
and who is a resident of a Contracting State
but not a national of that State, contributions
paid by, or on behalf of, such individual to
a pension or other retirement arrangement
that is established and maintained and recog-
nized for tax purposes in the other Contract-
ing State shall be treated in the same way for
tax purposes in the first-mentioned State as a
contribution paid to a pension or other retire-
ment arrangement that is established and
maintained and recognized for tax purposes
in that first-mentioned State, provided that:

(i) contributions were paid by, or on

behalf of, such individual to such arrange-

ment before he became a resident of the
first-mentioned State; and

(ii) the competent authority of the

first-mentioned State agrees that the pen-
sion or other retirement arrangement gene-
rally corresponds to a pension or other

retirement arrangement recognized for tax

purposes by that State.
b) A pension or other retirement arrange-

ment is recognized for tax purposes in a
State if the contributions to the arrangement
would qualify for tax relief in that State.

SFS 1994:1617

6111

3. Uttrycket "livränta" i denna artikel

åsyftar ett fastställt belopp, som utbetalas
periodiskt på fastställda tider under vederbö-
randes livstid eller under visst angivet eller
fastställbart antal år och som utgår på grund
av förpliktelse att verkställa dessa utbetal-
ningar såsom ersättning för däremot fullt
svarande vederlag (med undantag för redan

utförda eller framtida tjänster).

4. a) Vid bestämmandet av den beskatt-

ningsbara inkomsten för en fysisk person,
som har hemvist i en avtalsslutande stat utan
att vara medborgare i denna stat, med an-
ledning av dennes tjänsteutövning, skall
avgifter som betalas av eller för denne fysis-
ka person till en pensionsplan eller annan
plan för tryggande av ålderdomen, som är
grundad i och administreras i den andra
avtalsslutande staten och även är erkänd för
beskattningsändamål i denna andra stat, vid

beskattningen behandlas i den förstnämnda

staten på samma sätt som avgift som betalas
till en pensionsplan eller annan plan för
tryggande av ålderdomen, som är grundad i
och administreras i den förstnämnda staten
och erkänd för beskattningsändamål i denna
stat. Detta gäller emellertid endast om

1) avgifter betalades av eller för denne

fysiska person till sådan plan innan han
fick hemvist i den förstnämnda staten; och

2) den behöriga myndigheten i den först-

nämnda staten anser att planen motsvarar
en sådan plan som vid beskattningen är
erkänd i denna stat.

b) En pensionsplan eller annan plan för

tryggande av ålderdomen anses som erkänd
vid beskattningen i en stat om avgifter till
sådan plan är avdragsgilla eller eljest medför
skattenedsättnine i denna stat.

background image

6112

Artikel 20

Offentlig tjänst

1 .a) Ersättning, med undantag för pension,

som betalas av en avtalsslutande stat, dess
politiska underavdelningar eller lokala myn-
digheter till fysisk person på grund av arbete
som utförts i denna stats, dess politiska
underavdelningars eller lokala myndigheters
tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid

endast i den andra avtalsslutande staten om
arbetet utförs i denna stat och personen i
fråga har hemvist där och

1) är medborgare i denna stat; eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslu-

tande för att utföra arbetet.

2. a) Pension som betalas av, eller från

fonder inrättade av, en avtalsslutande stat,
dess politiska underavdelningar eller lokala
myndigheter till fysisk person på grund av
arbete som utförts i denna stats, dess politis-
ka underavdelningars eller lokala myndig-
heters tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid

endast i den andra avtalsslutande staten om
personen i fråga har hemvist och är med-
borgare i denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 14, 15, 16,

18 och 19 tillämpas på ersättning och pen-

sion som betalas på grund av arbete som
utförts i samband med rörelse som bedrivs
av en avtalsslutande stat, dess politiska
underavdelningar eller lokala myndigheter.

SFS 1994:1617

Article 20

Government service

1. a) Remuneration, other than a pension,

paid by a Contracting State or a political

subdivision or a local authority thereof to an
individual in respect of services rendered to
that State or subdivision or authority shall be
taxable only in that State.

b) However, such remuneration shall be

taxable only in the other Contracting State if
the services are rendered in that State and
the individual is a resident of that State who

(i) is a citizen of that State; or
(ii) did not become a resident of that

State solely for the purpose of rendering
the services.

2. a) Any pension paid by, or out of funds

created by, a Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof to an
individual in respect of services rendered to
that State or subdivision or authority shall be
taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable

only in the other Contracting State if the
individual is a resident of, and a citizen of,
that State.

3. The provisions of Articles 14 (Indepen-

dent personal services), 15 (Dependent
personal services), 16 (Directors' fees), 18
(Artistes and athletes) and 19 (Pensions and
annuities) shall apply to remuneration and
pensions in respect of services rendered in
connection with a business carried on by a
Contracting State or a political subdivision or
a local authority thereof.

background image

6113

SFS 1994:1617

Article 21

Students and trainees

Payments received for the purpose of

maintenance, education, or training by a
student, apprentice, or business trainee who
is or was immediately before visiting a
Contracting State a resident of the other
Contracting State and who is present in the

first-mentioned State for the purpose of his
full-time education or training shall not be
taxed in that State, provided that such pay-
ments arise from sources outside that State.

Article 22

Other income

1. Items of income of a resident of a Con-

tracting State, wherever arising, not dealt
with in the foregoing Articles of this Con-
vention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not

apply to income, other than income from real
property as defined in paragraph 2 of Article
6 (Income from real property), if the be-
neficial owner of the income, being a resi-
dent of a Contracting State, carries on busi-

ness in the other Contracting State through a
permanent establishment situated therein, or

performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated
therein, and the income is attributable to
such permanent establishment or fixed base.
In such case the provisions of Article 7
(Business profits) or Article 14 (Independent
personal services), as the case may be, shall
apply.

Artikel 21

Studerande och praktikanter

Studerande, lärling eller affärspraktikant,

som har eller omedelbart före vistelsen i en
avtalsslutande stat hade hemvist i den andra
avtalsslutande staten och som vistas i den
förstnämnda staten för undervisning eller
utbildning på heltid, beskattas inte i denna
stat för belopp som han erhåller för sitt
uppehälle, sin undervisning eller utbildning,
under förutsättning att beloppen härrör från
källa utanför denna stat.

Artikel 22

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar och som inte
behandlas i föregående artiklar av detta avtal
beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån

inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

på inkomst, med undantag för inkomst av
sådan fast egendom som avses i artikel 6
punkt 2, om den som har rätt till inkomsten
har hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande
staten från ett där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet i denna

andra stat från där belägen stadigvarande
anordning, samt inkomsten är hänförlig till
det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm-
melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

background image

6114

SFS 1994:1617

Artikel 23

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. I enlighet med bestämmelserna i Förenta

Staternas lagstiftning - sådan den kan komma
att ändras från tid till annan utan att den
allmänna princip som anges här ändras - och
med beaktande av de begränsningar som
anges i denna lagstiftning, skall Förenta
Staterna medge person som har hemvist
eller är medborgare i Förenta Staterna av-
räkning från i Förenta Staterna utgående

skatt på inkomst av

a) den inkomstskatt som erlagts i Sverige

av personen i fråga eller för hans räkning;
och

b) beträffande bolag i Förenta Staterna som

äger minst 10 procent av röstetalet för aktier-
na i ett bolag som har hemvist i Sverige och
från vilket förstnämnda bolag erhåller ut-
delning, den inkomstskatt som erlagts i
Sverige av eller för det utdelande bolaget på
vinst av vilken utdelningen betalas.

Vid tillämpningen av denna punkt och

punkterna 3 och 4 skall de skatter som anges
i artikel 2 punkterna 1 b och 2 anses vara
inkomstskatter utom såvitt avser skatterna
som anges i punkterna 5) och 6) i 1 b).

2.a) I fall då en person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst, som enligt be-
stämmelserna i detta avtal får beskattas i
Förenta Staterna, skall Sverige, utom då
inkomst beskattats endast enligt bestämmel-
serna i artikel 1 punkt 4, med beaktande av
bestämmelserna i svensk lagstiftning -
såsom de kan komma att ändras från tid till
annan utan att den allmänna princip som
anges här ändras - från denna persons in-
komstskatt avräkna ett belopp motsvarande
den inkomstskatt som betalats i Förenta

Staterna.

Article 23

Relief from double taxation

1. In accordance with the provisions and

subject to the limitations of the law of the
United States (as it may be amended from
time to time without changing the general
principle hereof), the United States shall
allow to a resident or citizen of the United
States as a credit against the United States
tax on income

a) the income tax paid to Sweden by or on

behalf of such citizen or resident; and

b) in the case of a United States company

owning at least 10 percent of the voting
stock of a company which is a resident of

Sweden and from which the United States
company receives dividends, the income tax
paid to Sweden by or on behalf of the dis-
tributing company with respect to the profits
out of which the dividends are paid.

For the purposes of this paragraph and pa-

ragraphs 3 and 4, the taxes referred to in
paragraphs 1 b) and 2 of Article 2 (Taxes
covered) shall be considered income taxes
except for the taxes referred to in paragraphs

1 b) v) and vi).

2. a) Where a resident of Sweden derives

income which may be taxed in the United
States in accordance with the provisions of
this Convention [except when income is
taxed only in accordance with the provisions
of paragraph 4 of Article 1 (Personal sco-
pe)], Sweden shall allow - subject to the
provisions of the law of Sweden (as it may
be amended from time to time without
changing the general principle hereof) - as
a deduction from Swedish tax on the income
of that resident an amount equal to the in-

come tax paid in the United States.

background image

SFS 1994:1617

6115

The provisions of this subparagraph shall

apply equally to the computation of tax on
income of an individual resident of the Uni-
ted States from gains taxed in Sweden in
accordance with paragraph 7 of Article 13
(Gains).

b) Where a resident of Sweden derives

income which shall be taxable only in the
United States in accordance with the pro-
visions of paragraph 2 of Article 19 (Pen-
sions and annuities) and Article 20 (Govern-
ment service) Sweden may, when determi-
ning the graduated rate of Swedish tax, take
into account the income which shall be

taxable only in the United States.

c) Dividends paid by a company being a

resident of the United States to a company
which is a resident of Sweden shall be ex-
empt from Swedish tax to the extent that the
dividends would have been exempt under

Swedish law if both companies had been
Swedish companies. This provision shall not

apply unless the profits out of which the
dividends are paid have been subjected to the

normal corporate tax in the United States.

3. Where a United States citizen is a resi-

dent of Sweden, the following rules shall

apply

a) Sweden shall allow, subject to the pro-

visions of the law of Sweden (as it may be

amended from time to time without changing
the general principle thereof), as a deduction
from Swedish tax the income tax paid to the
United States in respect of profits, income or

gains which arise in the United States, except
that such deduction shall not exceed the

amount of the tax that would be paid to the
United States according to this Convention if

the resident were not a United States citizen;

Bestämmelserna ovan i denna punkt tilläm-

pas på motsvarande sätt vid beräkningen av
skatt på sådan vinst som uppbärs av person
med hemvist i Förenta Staterna och som får
beskattas i Sverige enligt artikel 13 punkt 7.

b) I fall då en person med hemvist i Sveri-

ge förvärvar inkomst som enligt bestämmel-
serna i artikel 19 punkt 2 och i artikel 20
skall beskattas endast i Förenta Staterna, får
Sverige vid fastställandet av skattesatsen för
svensk progressiv skatt beakta den inkomst
som skall beskattas endast i Förenta Staterna.

c) Utdelning från bolag med hemvist i

Förenta Staterna till bolag med hemvist i
Sverige skall vara undantagen från svensk
skatt i den mån utdelningen skulle ha varit

undantagen från beskattning enligt svensk
lagstiftning om båda bolagen hade varit
svenska. Denna bestämmelse tillämpas endast
om den vinst av vilken utdelningen betalas
har underkastats allmän bolagsskatt i Förenta
Staterna.

3. I fall då en medborgare i Förenta Stater-

na har hemvist i Sverige skall följande regler
gälla:

a) Sverige skall i enlighet med bestäm-

melserna i svensk lagstiftning - såsom de
kan komma att ändras från tid till annan utan
att den allmänna princip som anges här
ändras - från den svenska skatten avräkna
den inkomstskatt som betalats till Förenta
Staterna på inkomst eller vinst som härrör
från Förenta Staterna. Sådan avräkning skall
dock inte ske med högre belopp än den skatt
som enligt detta avtal skulle ha erlagts till
Förenta Staterna om personen inte var med-
borgare i Förenta Staterna.

background image

6116

b) Vid beräkningen av skatten i Förenta

Staterna skall Förenta Staterna, med beaktan-
de av de begränsningar som finns i Förenta
Staternas lagstiftning - såsom den kan kom-
ma att ändras från tid till annan utan att den
allmänna princip som anges här ändras -
från den inkomstskatt som utgår i Förenta
Staterna avräkna den inkomstskatt som be-
talats till eller tillkommer Sverige efter det
att avräkning medgivits enligt punkt a ovan.

Den sålunda medgivna avräkningen skall
dock inte minska den del av skatten i Förenta
Staterna som får avräknas från svensk skatt

enligt punkt a ovan.

c) Vid tillämpning av punkt b ovan skall

inkomst eller vinst anses härröra från Sverige
i den omfattning som behövs för att undvika
dubbelbeskattning av inkomsten.

4. Vid undanröjande av dubbelbeskattning

enligt denna artikel och med förbehåll för
sådana källregler i en avtalsslutande stats

interna lagstiftning som syftar till att begrän-
sa avräkning av utländsk skatt skall frågan
varifrån en inkomst anses härröra avgöras
uteslutande enligt följande regler:

a) Inkomst, som förvärvas av person med

hemvist i en avtalsslutande stat skall anses
härröra från den andra avtalsslutande staten
om den får beskattas i denna andra stat i
enlighet med detta avtal, såvida den inte får
beskattas i denna andra stat endast på grund

av 1) medborgarskap enligt artikel 1 punkt 4
eller 2) tidigare hemvist enligt artikel 13
punkt 7.

b) Inkomst som förvärvas av en person

med hemvist i en avtalsslutande stat som
enligt avtalet inte får beskattas i den andra
avtalsslutande staten skall anses härröra från
den förstnämnda staten.

Bestämmelserna i denna punkt skall inte

tillämpas vid avräkning från skatt i Förenta

Staterna av andra utländska skatter än de
som anges i artikel 2 punkterna 1 b och 2.

SFS 1994:1617

b) for the purpose of computing the United

States tax, the United States shall allow,
subject to the limitations of the law of the
United States (as it may be amended from
time to time without changing the general
principle hereof), as a credit against United
States income tax the income tax paid or
accrued to Sweden after the deduction refer-
red to in subparagraph a), provided that the
credit so allowed shall not reduce that por-
tion of the United States tax that is deduc-
tible from Swedish tax in accordance with

subparagraph a); and

c) for the purposes of subparagraph b) pro-

fits, income or gains shall be deemed to arise
in Sweden to the extent necessary to avoid

double taxation of such income.

4. For the purposes of allowing relief

from double taxation pursuant to this Article

and subject to such source rules in the do-
mestic laws of the Contracting States as
apply for the purpose of limiting the foreign
tax credit, income shall be deemed to arise
exclusively as follows

a) income derived by a resident of a Con-

tracting State shall be deemed to arise in the
other Contracting State if it may be taxed in

that other State in accordance with this
Convention unless it is taxable in that other

State solely by reason of (i) citizenship in
accordance with paragraph 4 of Article 1
(Personal scope) or (ii) former residency in
accordance with paragraph 7 of Article 13;

b) income derived by a resident of a Con-

tracting State which may not be taxed in the
other Contracting State in accordance with
the Convention shall be deemed to arise in
the first-mentioned State.

The rules of this paragraph shall not apply

in determining credits against United States

tax for foreign taxes other than the taxes
referred to in paragraphs 1 b) and 2 of Ar-
ticle 2.

background image

Article 24

Non-discrimination

1. A citizen of a Contracting State or a

legal person, partnership or association
deriving its status as such from the laws in
force in a Contracting State shall not be
subjected in the other Contracting State to
any taxation or any requirement connected
therewith which is other or more burdensome
than the taxation and connected requirements

to which a citizen of that other State or a
legal person, partnership or association
deriving its status as such from the laws in
force in that other State in the same circum-
stances is or may be subjected. This pro-
vision shall, notwithstanding the provisions
of Article 1 (Personal scope), also apply to
persons who are not residents of one or both
of the Contracting States. However, for the
purposes of United States tax, a United

States citizen who is not a resident of the
United States and a Swedish citizen who is

not a resident of the United States are not in
the same circumstances.

2. The taxation on a permanent establish-

ment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall
not be less favorably levied in that other
State than the taxation levied on enterprises
of that other State carrying on the same
activities. This provision shall not be con-
strued as obliging a Contracting State to

grant to residents of the other Contracting
State any personal allowances, reliefs, and
reductions for taxation purposes on account

of civil status or family responsibilities
which it grants to its own residents.

6117

SFS 1994:1617

Artikel 24

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat eller

juridisk person eller annan sammanslutning

som bildats enligt den lagstiftning som gäller
i en avtalsslutande stat, skall inte i den andra
avtalsslutande staten bli föremål för beskatt-
ning eller därmed sammanhängande krav
som är av annat slag eller mer tyngande än

den beskattning och därmed sammanhäng-
ande krav som medborgare i denna andra
stat, juridisk person eller annan samman-
slutning som bildats enligt den lagstiftning
som gäller i denna andra stat under samma
förhållanden är eller kan bli underkastad.
Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1
tillämpas denna bestämmelse även på person
som inte har hemvist i en avtalsslutande stat

eller i båda avtalsslutande staterna. Därvid
gäller emellertid vid beskattning i Förenta
Staterna, att medborgare i Förenta Staterna,
som inte har hemvist i Förenta Staterna, inte
anses befinna sig under samma förhållanden
som medborgare i Sverige, som inte har
hemvist i Förenta Staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som

företag i en avtalsslutande stat har i den
andra avtalsslutande staten, skall i denna
andra stat inte vara mindre fördelaktig än
beskattningen av företag i denna andra stat,
som bedriver verksamhet av samma slag.
Denna bestämmelse anses inte medföra
skyldighet för en avtalsslutande stat att med-
ge person med hemvist i den andra avtalsslu-

tande staten sådant personligt avdrag vid
beskattningen, sådan skattebefrielse eller
skattenedsättning på grund av civilstånd eller

försörjningsplikt mot familj som medges
person med hemvist i den egna staten.

background image

SFS 1994:1617

3. Utom i de fall då bestämmelserna i

artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 5 eller
artikel 12 punkt 4 tillämpas är ränta, royalty
och annan betalning från person med hemvist
i en avtalsslutande stat till person med hem-
vist i den andra avtalsslutande staten av-
dragsgilla vid bestämmandet av den beskatt-
ningsbara inkomsten för den förstnämnda
personen på samma villkor som betalning till
person med hemvist i den förstnämnda sta-
ten. På samma sätt är skuld som person med
hemvist i en avtalsslutande stat har till per-

son med hemvist i den andra avtalsslutande
staten avdragsgill vid bestämmandet av den
förstnämnda personens beskattningsbara
förmögenhet på samma villkor som skuld till
person med hemvist i den förstnämnda sta-
ten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars

kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras,
direkt eller indirekt, av en eller flera perso-
ner med hemvist i den andra avtalsslutande

staten, skall inte i den förstnämnda staten bli
föremål för beskattning eller därmed sam-
manhängande krav som är av annat slag eller
mer tyngande än den beskattning och därmed

sammanhängande krav som annat liknande
företag i den förstnämnda staten är eller kan
bli underkastat.

5. Bestämmelserna i denna artikel hindrar

inte beskattning med en sådan skatt som
anges i artikel 10 punkt 8.

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel

2 tillämpas bestämmelserna i förevarande
artikel på skatter av varje slag och beskaffen-
het som påförs av en avtalsslutande stat, dess
politiska underavdelningar eller lokala myn-
digheter.

6118

3. Except where the provisions of para-

graph 1 of Article 9 (Associated enterprises),
paragraph 5 of Article 11 (Interest), or
paragraph 4 of Article 12 (Royalties) apply,
interest, royalties, and other disbursements
paid by a resident of a Contracting State to
a resident of the other Contracting State
shall, for the purposes of determining the
taxable profits of the first-mentioned resi-
dent, be deductible under the same condi-
tions as if they had been paid to a resident of

the first-mentioned State. Similarly, any
debts of a resident of a Contracting State to
a resident of the other Contracting State
shall, for the purposes of determining the
taxable capital of the first-mentioned resi-

dent, be deductible under the same condi-
tions as if they had been contracted to a
resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or
more residents of the other Contracting
State, shall not be subjected in the first-
mentioned State to any taxation or any requi-
rement connected therewith which is other or
more burdensome than the taxation and
connected requirements to which other simi-
lar enterprises of the first-mentioned State

are or may be subjected.

5. Nothing in this Article shall be constru-

ed as preventing imposition of a tax descri-
bed in paragraph 8 of Article 10 (Dividends).

6. The provisions of this Article shall, not-

withstanding the provisions of Article 2

(Taxes covered), apply to taxes of every kind
and description imposed by a Contracting

State or a political subdivision or local autho-
rity thereof.

background image

Article 25

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the

actions of one or both of the Contracting
States result or will result for him in taxation
not in accordance with the provisions of this
Convention, he may, irrespective of the
remedies provided by the domestic law of
those States, present his case to the compe-
tent authority of the Contracting State of
which he is a resident or citizen.

2. The competent authority shall endeavor,

if the objection appears to it to be justified
and if it is not itself able to arrive at a satis-
factory solution, to resolve the case by
mutual agreement with the competent autho-
rity of the other Contracting State, with a
view to the avoidance of taxation which is
not in accordance with the Convention. Any
agreement reached shall be implemented

notwithstanding any time limits or other
procedural limitations in the domestic law of
the Contracting States.

3. The competent authorities of the Con-

tracting States shall endeavor to resolve by
mutual agreement any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or application
of the Convention. In particular the compe-
tent authorities of the Contracting States may
agree on

a) the attribution of income, deductions,

credits, or allowances of an enterprise of a
Contracting State to its permanent establish-
ment situated in the other Contracting State;

b) the allocation of income, deductions,

credits, or allowances between persons;

c) the characterization of particular items

of income;

SFS 1994:1617

6119

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutan-

de stat eller båda avtalsslutande staterna
vidtagit åtgärder som för honom medför eller
kommer att medföra beskattning som strider
mot bestämmelserna i detta avtal, kan han,
utan att detta påverkar hans rätt att använda

sig av de rättsmedel som finns i dessa staters
interna rättsordning, framlägga saken för den

behöriga myndigheten i den avtalsslutande

stat där han har hemvist eller är medborgare.

2. Om den behöriga myndigheten finner

invändningen grundad men inte själv kan få
till stånd en tillfredsställande lösning, skall
myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi-
dig överenskommelse med den behöriga
myndigheten i den andra avtalsslutande staten
i syfte att undvika beskattning som strider
mot avtalet. �verenskommelse som träffats
genomförs utan hinder av tidsgränser eller
andra processuella begränsningar i de av-
talsslutande staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna skall genom ömsesidig
överenskommelse söka avgöra svårigheter
eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om
tolkningen eller tillämpningen av avtalet.
De behöriga myndigheterna kan även över-
lägga med varandra i syfte att komma över-
ens om

a) fördelningen av inkomst, avdrag, av-

räkning eller betalningar mellan ett företag i
en avtalsslutande stat och dess fasta driftstäl-
le i den andra avtalsslutande staten;

b) fördelningen av inkomst, avdrag, av-

räkning eller betalningar mellan olika perso-
ner;

c) till vilket inkomstslag viss inkomst skall

hänföras;

background image

6120

SFS 1994:1617

d) tillämpningen av källregler beträffande

viss inkomst; samt

e) definitionen av ett visst uttryck.
De kan även överlägga i syfte att undvika

dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av
avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de av-

talsslutande staterna kan träda i direkt för-
bindelse med varandra i syfte att träffa över-
enskommelse i de fall som angivits i före-
gående punkter.

Artikel 26

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de av-

talsslutande staterna skall utbyta sådana
upplysningar som är nödvändiga för att
tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i
de avtalsslutande staternas interna lagstiftning
i fråga om skatter som omfattas av avtalet i
den mån beskattningen enligt denna lagstift-
ning inte strider mot avtalet. Utbytet av
upplysningar begränsas inte av artikel 1.
Upplysningar som en avtalsslutande stat
mottagit skall behandlas såsom hemliga på
samma sätt som upplysningar, som erhållits
enligt den interna lagstiftningen i denna stat
och får yppas endast för personer eller myn-
digheter (däri inbegripna domstolar och
förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär,
administrerar eller indriver de skatter som
omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller
besvär i fråga om dessa skatter. Dessa perso-
ner eller myndigheter skall använda upp-
lysningarna endast för sådana ändamål. De
får yppa upplysningarna vid offentlig rätte-
gång eller i domstolsavgöranden.

d) the application of source rules with re-

spect to particular items of income; and

e) a common meaning of a term.
They may also consult together for the

elimination of double taxation in cases not
provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Con-

tracting States may communicate with each
other directly for the purpose of reaching an
agreement in the sense of the preceding
paragraphs.

Article 26

Exchange of information

1. The competent authorities of the Con-

tracting States shall exchange such informa-
tion as is necessary for carrying out the
provisions of this Convention or of the
domestic laws of the Contracting States
concerning taxes covered by the Convention
insofar as the taxation thereunder is not

contrary to the Convention. The exchange of
information is not restricted by Article 1
(Personal scope). Any information received
by a Contracting State shall be treated as

secret in the same manner as information
obtained under the domestic laws of that
State and shall be disclosed only to persons
or authorities (including courts and admini-
strative bodies) involved in the assessment,
collection, or administration of, the enfor-
cement or prosecution in respect of, or the
determination of appeals in relation to, the
taxes covered by the Convention. Such
persons or authorities shall use the informa-
tion only for such purposes. They may
disclose the information in public court

proceedings or in judicial decisions.

background image

2. In no case shall the provisions of para-

graph 1 be construed so as to impose on a
Contracting State the obligation

a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative
practice of that or of the other Contracting
State;

b) to supply information which is not

obtainable under the laws or in the normal
course of the administration of that or of the
other Contracting State;

c) to supply information which would dis-

close any trade, business, industrial, com-
mercial, or professional secret or trade

process, or information the disclosure of
which would be contrary to public policy

(ordre public).

3. If information is requested by a Con-

tracting State in accordance with this Article,
the other Contracting State shall obtain the
information to which the request relates in
the same manner and to the same extent as if

the tax of the first-mentioned State were the
tax of that other State and were being impos-
ed by that other State. If specifically reque-
sted by the competent authority of a Contrac-
tting State, the competent authority of the
other Contracting State shall provide infor-

mation under this Article in the form of
depositions of witnesses and authenticated
copies of unedited original documents (in-
cluding books, papers, statements, records,
accounts, and writings), to the same extent
such depositions and documents can be
obtained under the laws and administrative

practices of that other State with respect to

its own taxes.

6121

SFS 1994:1617

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte i

något fall medföra skyldighet för en avtals-
slutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den andra av-
talsslutande staten;

b) lämna upplysningar som inte är till-

gängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig
administrativ praxis i denna avtalsslutande
stat eller i den andra avtalsslutande staten;

c) lämna upplysningar som skulle röja

affärshemlighet, industri-, handels- eller

yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet
nyttjat förfaringssätt eller upplysningar,
vilkas överlämnande skulle strida mot all-
männa hänsyn (ordre public).

3. Om en avtalsslutande stat begär upplys-

ning enligt denna artikel, skall den andra
avtalsslutande staten skaffa fram de upp-
lysningar som framställningen avser på
samma sätt och i samma omfattning som om
den förstnämnda statens skatt var denna
andra stats skatt och påförd av denna andra
stat. Om behörig myndighet i en avtalsslutan-
de stat särskilt begär det, skall den behöriga
myndigheten i den andra avtalsslutande staten
tillhandahålla upplysningarna enligt denna
artikel i form av skriftliga vittnesintyg och
bestyrkta kopior av ej redigerade original-
handlingar (däri inbegripet böcker, doku-
ment, rapporter, protokoll, räkenskaper eller
skriftväxling) i samma omfattning som såda-
na intyg och handlingar kan erhållas enligt
lagstiftning och administrativ praxis i denna
andra stat beträffande dess egna skatter.

background image

SFS 1994:1617

4. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna kan genom ömsesidig över-
enskommelse bestämma sättet för tillämp-
ningen av föregående punkter i denna artikel.
Sådana överenskommelser kan omfatta men

behöver inte begränsas till, förfaringssättet
för genomförandet av automatiskt och spon-
tant utbyte av upplysningar samt av upp-
lysningar avseende viss industriell verksam-
het, utbyte av upplysningar på begäran,
samtidiga skatterevisioner och andra sådana
metoder att utbyta upplysningar som kan
vara nödvändiga eller lämpliga för att ge-
nomföra de i punkt 1 angivna syftena.

5. Vid tillämpningen av denna artikel

tillämpas avtalet, utan hinder av bestämmel-
serna i artikel 2, på skatter av varje slag som
påförs av en avtalsslutande stat.

Artikel 27

Administrativ handräckning

1. De avtalsslutande staterna förbinder sig

att lämna varandra handräckning och bistånd
vid indrivning av skatter på vilka avtalet
tillämpas, jämte räntor, kostnader och tillägg
hänförliga till sådana skatter.

2. I fråga om framställning om indrivning

av skatt kan en avtalsslutande stats skatte-
fordran, som har blivit slutgiltigt fastställd,
godtas för indrivning av den andra avtalsslut-
ande staten och kan drivas in i denna stat
enligt de lagar som gäller beträffande in-
drivning och uppbörd av dess egna skatter.

3. Framställning skall vara åtföljd av

bekräftelse som visar, att skatten blivit slut-
giltigt fastställd enligt lagstiftningen i den stat
som gör framställningen.

6122

4. The competent authorities may by mutu-

al agreement settle the mode of application
of the preceding paragraphs of this Article.
Such agreements may include but need not
be limited to procedures for implementing
routine, spontaneous and industrywide ex-
changes of information, information exchang-
es on request, simultaneous tax examinations
and such other methods of exchanging in-
formation as may be necessary or appropri-
ate to carry out the purposes of paragraph 1.

5. For the purposes of this Article, the
Convention shall apply, notwithstanding the
provisions of Article 2 (Taxes covered), to
taxes of every kind imposed by a Contracting
State.

Article 27

Administrative assistance

1. The Contracting States undertake to lend

assistance and support to each other in the
collection of the taxes to which this Con-
vention applies, together with interest, costs,

and additions to such taxes.

2. In the case of applications for enfor-

cement of taxes, revenue claims of each of
the Contracting States which have been
finally determined may be accepted for
enforcement by the other Contracting State
and may be collected in that State in accord-
ance with the laws applicable to the enfor-
cement and collection of its own taxes.

3. Any application shall include a certifica-

tion that under the laws of the State making
the application the taxes have been finally
determined.

background image

4. The assistance provided for in this

Article shall not be accorded with respect to
the citizens, companies, or other entities of
the State to which the application is made,

except as is necessary to insure that the ex-
emption or reduced rate of tax granted under
this Convention to such citizens, companies,
or other entities shall not be enjoyed by
persons not entitled to such benefits.

5. This Article shall not impose upon

either of the Contracting States the obligation
to carry out administrative measures which
are of a different nature from those used in
the collection of its own taxes, or which
would be contrary to its sovereignty, securi-
ty, or public policy.

Article 28

Diplomatic agents and consular officers

Nothing in this Convention shall affect the

fiscal privileges of diplomatic agents or
consular officers under the general rules of
international law or under the provisions of
special agreements.

Article 29

Entry into force

1. This Convention shall be subject to

ratification in accordance with the applicable
procedures of each Contracting State and
instruments of ratification shall be exchanged
at Washington as soon as possible.

6123

SFS 1994:1617

4. Handräckning enligt denna artikel skall

inte medges beträffande medborgare, bolag
eller andra sammanslutningar i den stat hos
vilken framställningen görs. Detta gäller
dock inte handräckning som är nödvändig för
att garantera att den skattebefrielse eller
skattenedsättning som enligt avtalet medges
sådan medborgare, sådant bolag eller sådana
sammanslutningar inte tillkommer personer
som inte är berättigade till sådana förmåner.

5. Denna artikel medför inte skyldighet för

någondera avtalsslutande staten att vidta
förvaltningsåtgärder som är av annat slag än
de som används för att driva in dess egna
skatter eller som skulle strida mot dess
suveränitet, säkerhet eller allmänna hänsyn.

Artikel 28

Diplomatiska företrädare och konsulära

tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid beskattningen som enligt

folkrättens allmänna regler eller bestämmel-
ser i särskilda överenskommelser tillkommer
diplomatiska företrädare och konsulära tjän-
stemän.

Artikel 29

Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras enligt det

förfarande som gäller i vardera avtalsslutande
staten och ratifikationshandlingarna skall
utväxlas i Washington snarast möjligt.

background image

SKS 1994:1617

2. Avtalet träder i kraft med utväxlingen

av ratifikationshandlingarna och dess be-
stämmelser tillämpas:

a) i Förenta Staterna

1) beträffande skatt som innehålls vid

källan, på belopp som betalas eller till-
godoförs den 1 januari som följer närmast
efter den dag då avtalet träder i kraft eller
senare;

2) beträffande andra skatter, i fråga om

beskattningsår som börjar den 1 januari
som följer närmast efter den dag då avtalet
träder i kraft eller senare; och
b) i Sverige

1) beträffande skatter på inkomst, på

inkomst som förvärvas den 1 januari som
följer närmast efter den dag då avtalet
träder i kraft eller senare;

2) beträffande förmögenhetsskatten, skatt

som påförs det andra kalenderåret som
följer på det under vilket avtalet träder i
kraft eller senare;

3) beträffande skatten på vissa premiebe-

talningar som betalas till utländska för-
säkringsgivare, på premiebetalningar som
görs den 1 januari som följer närmast efter
den dag då avtalet träder i kraft eller sena-
re.

3. I och med att förevarande avtal blir

tillämpligt skall det avtal mellan Sverige och
Amerikas Förenta Stater för undvikande av
dubbelbeskattning och fastställande av be-
stämmelser angående ömsesidig handräck-
ning beträffande inkomst- och andra skatter
och det till avtalet hörande protokollet, vilka
undertecknades i Washington den 23 mars

1939 och ändrades genom tilläggsavtal, som

undertecknades i Stockholm den 22 oktober

1963, upphöra att gälla. Bestämmelserna i
1939 års avtal i dess ändrade lydelse skall

upphöra att tillämpas beträffande Förenta
Staterna och Sverige från och med den dag
då motsvarande bestämmelser i förevarande
avtal skall tillämpas första gången enligt
bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel.

6124

2. The Convention shall enter into force

upon the exchange of instruments of ratifica-
tion and its provisions shall have effect

a) in the case of the United States

(i) in respect of taxes withheld at source,

for amounts paid or credited on or after
the first day of January next following the
date on which the Convention enters into
force;

(ii) in respect of other taxes, for taxable

years beginning on or after the first day of
January next following the date on which
the Convention enters into force; and
b) in the case of Sweden

(i) in respect of taxes on income, for in-

come derived on or after the first day of
January next following the date on which
the Convention enters into force;

(ii) in respect of the State capital tax, for

tax which is assessed in or after the second
calendar year following that in which the

Convention enters into force;

(iii) in respect of the excise tax imposed

on insurance premiums paid to foreign in-
surers, for premiums paid on or after the
first day of January next following the date

on which the Convention enters into force.

3. Upon the coming into effect. of this

Convention, the Convention and accompa-
nying Protocol between the Government of
the United States of America and the King-
dom of Sweden for the avoidance of double
taxation and the establishment of rules of
reciprocal administrative assistance in the
case of income and other taxes, signed at
Washington on March 23, 1939, as modified
by a Supplementary Convention signed at
Stockholm on October 22, 1963, shall termi-
nate. The provisions of the 1939 Convention,
as modified, shall cease to have effect with
respect to the United States and Sweden from
the date on which the corresponding pro-
visions of this Convention shall, for the first
time, have effect according to the provisions

background image

of paragraph 2 of this Article. With regard to
the Swedish State capital tax, the 1939 Con-
vention shall be applied for the last time for
tax assessed the first year after the year in
which this Convention enters into force.

Article 30

Termination

This Convention shall remain in force until

terminated by a Contracting State. Either
Contracting State may terminate the Con-

vention at any time after 5 years from the
date on which the Convention enters into
force, provided that at least 6 months prior
notice of termination has been given through

diplomatic channels. In such event, the
Convention shall cease to have effect

a) in the case of the United States

(i) in respect of taxes withheld at source,

for amounts paid or credited on or after

the first day of January next following the
expiration of the 6 months period;

(ii) in respect of other taxes, for taxable

years beginning on or after the first day of
January next following the expiration of the

6 months period; and

b) in the case of Sweden

(i) in respect of taxes on income, for in-

come derived on or after the first day of
January next following the expiration of
the 6 months period;

(ii) in respect of the State capital tax, for

tax which is assessed in or after the second
calendar year following the expiration of
the 6 months period;

(iii) in respect of the excise tax imposed

on insurance premiums paid to foreign in-
surers, for premiums paid on or after the
first day of January next following the
expiration of the 6 months period.

6125

SFS 1994:1617

Beträffande den svenska förmögenhetsskatten
skall 1939 års avtal tillämpas sista gången på
skatt som påförs det första året som följer på
det under vilket avtalet träder i kraft.

Artikel 30

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft tills det uppsägs

av en avtalsslutande stat. Endera avtalsslutan-
de staten kan säga upp avtalet när som helst
efter fem år räknat från den dag då avtalet
träder i kraft, under förutsättning att med-
delande om uppsägningen lämnats på diplo-
matisk väg minst sex månader i förväg. I
händelse av sådan uppsägning upphör avtalet
att gälla

a) i Förenta Staterna

1) beträffande skatter som innehålls vid

källan, på belopp som betalas eller till-
godoförs den 1 januari som följer närmast
efter utgången av sexmånadersperioden
eller senare;

2) beträffande andra skatter, i fråga om

beskattningsår som börjar den 1 januari
som följer närmast efter utgången av sex-
månadersperioden eller senare; och
b) i Sverige

1) beträffande skatter på inkomst, på in-

komst som förvärvas den 1 januari som
följer närmast efter utgången av sexmåna-
dersperioden eller senare;

2) beträffande förmögenhetsskatten, skatt

som påförs det andra kalenderåret som
följer efter utgången av sexmånadersperio-
den eller senare;

3) beträffande skatten på vissa premiebe-

talningar som betalas till utländska för-
säkringsgivare, på premiebetalningar som
görs den 1 januari som följer närmast efter
utgången av sexmånadersperioden eller
senare.

background image

SPS 1994:1617

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade av respek-
tive regering, undertecknat avtalet.

Som skedde i Stockholm den 1 september

1994 i två exemplar på engelska språket.

F�R KONUNGARIKET
SVERIGES REGERING

Bo Lundgren

F�R AMERIKAS F�RENTA
STATERS REGERING

Thomas L. Siebert

(�versättning)

Jag har äran att hänvisa till det denna dag
undertecknade avtalet mellan Sveriges rege-

ring och Amerikas Förenta Staters regering
för undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträffande in-
komstskatter, samt att på uppdrag av Ameri-
kas Förenta Staters regering bekräfta följande
överenskommelser som träffats mellan våra
båda regeringar.

1. Scandinavian Airlines System (SAS) är

ett konsortium i den betydelse detta uttryck
har i artikel 8 och dess delägare utgörs av
Det Danske Luftfartsselskab A/S (DDL), Det

Norske Luftfartsselkap A/S (DNL) samt AB
Aerotransport (ABA). För att undvika de

problem som är förenade med bedrivandet av
verksamhet i Förenta Staterna genom ett
konsortium, bildade delägarna i konsortiet år

1946 ett bolag i New York, Scandinavian

6126

I have the honor to refer to the Convention
between the Government of the United States
of America and the Government of Sweden
for the Avoidance of Double Taxation and
the Prevention of Fiscal Evasion with Re-

spect to Taxes on Income, which was signed
today, and to confirm, on behalf of the
Government of the United States of America,
the following understandings reached bet-
ween our two Governments.

1. Scandinavian Airlines System (SAS) is

a consortium within the meaning of Article 8
(Shipping and Air Transport), its participa-
ting members being Det Danske Luftfartssel-
skab A/S (DDL), Det Norske Luftfarts-
selskap A/S (DNL), and AB Aerotransport
(ABA). In order to avoid the problems in-

herent in operating in the United States
through a consortium, the members of the
consortium in 1946 established a New York

IN WITNESS WHEREOF, the undersig-

ned, being duly authorized by their respec-
tive governments, have signed the Conven-
tion.

DONE at Stockholm, in duplicate, in the

English language, this first day of Septem-
ber, 1994.

FOR THE GOVERNMENT
OF SWEDEN

Bo Lundgren

FOR THE GOVERNMENT
OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Thomas L. Siebert

SKRIFTV XLING

�

background image

SFS 1994:1617

6127

corporation, Scandinavian Airlines of North

America Inc. (SANA Inc.) - originally
under the name Scandinavian Airlines Sys-
tem, Inc. to act on their behalf in the United
States pursuant to an agency agreement dated
September 18, 1946. A similar agreement
was entered into by SAS directly and SANA
Inc. on March 14, 1951 and revised on
August 4, 1970.

Pursuant to the agency agreement, SANA

Inc. is authorized to perform only such
functions as SAS assigns to it, all in connec-
tion with international air traffic. Under that
agreement, all revenues collected by SANA
Inc. are automatically credited to SAS.
Operating expenses incurred by SANA Inc.

are debited to SAS in accordance with the
terms of the agency agreement. SAS is
obligated under the terms of the agency
agreement to reimburse SANA Inc. for all of
its expenses irrespective of the revenues of
SANA Inc. SANA Inc. does not perform any
functions except those connected with or

incidental to the business of SAS as an
operator of aircraft in international traffic.

In view of the special nature of the SAS

consortium and in view of the agency agree-
ment as described above, the United States

for purposes of Article 8 (Shipping and Air
Transport) of the Convention signed today
shall treat all of the income earned by SANA
Inc. which is derived from the operation in

international traffic of aircraft as the income
of the SAS consortium.

2. It is understood that the reference in

paragraph 2 of Article 19 (Pensions and
Annuities) to legislation similar to the social
security legislation of a Contracting State is
intended, in the case of the United States, to

refer to tier 1 Railroad Retirement benefits.

If this is in accordance with your under-

standing, I would appreciate an acknowledg-
ment from you to that effect.

Airlines of North America Inc. (SANA Inc.)
- ursprungligen benämnt Scandinavian
Airlines System, Inc.- för att på deras
vägnar bedriva verksamhet i Förenta Staterna

enligt ett agenturavtal daterat den 18 septem-
ber 1946. Ett liknande avtal ingicks direkt
mellan SAS och SANA Inc. den 14 mars

1951 och reviderades den 4 augusti 1970.

Enligt agenturavtalet är SANA Inc. be-

hörigt att fullgöra endast sådana uppgifter
som SAS tilldelar SANA Inc., vilka alla har
samband med internationell luftfart. Enligt
detta avtal krediteras SAS automatiskt alla
intäkter som uppbärs av SANA Inc. SAS
debiteras för driftskostnaderna för den av
SANA Inc. bedrivna verksamheten i enlighet
med villkoren i agenturavtalet. Det åligger
SAS enligt villkoren i agenturavtalet att
ersätta SANA Inc. för alla kostnader oavsett
vilka intäkter som SANA Inc. har. SANA
Inc. bedriver ingen annan verksamhet än
sådan som sammanhänger med eller föran-
leds av den verksamhet som SAS bedriver
med luftfartyg i internationell trafik.

Med hänsyn till SAS-konsortiets speciella

beskaffenhet och med hänsyn till det ovan
beskrivna agenturavtalet, kommer Förenta
Staterna vid tillämpningen av artikel 8 i det
denna dag undertecknade avtalet att behandla
all inkomst som SANA Inc. förvärvar genom
användningen av luftfartyg i internationell
trafik som inkomst förvärvad av SAS-konsor-
tiet.

2. Det förutsätts att med hänvisningen i

artikel 19 punkt 2 till lagstiftning liknande
socialförsäkringslagstiftningen i en avtalsslu-
tande stat avses, beträffande Förenta Stater-
na, "tier 1 Railroad Retirement benefits".

Om detta är i överensstämmelse med Eder

uppfattning, skulle jag uppskatta en bekräf-
telse på detta från Er.

background image

6128

SFS 1994:1617

Mottag, Ers Excellens, denna förnyade
försäkran om min utmärkta högaktning.

Undertecknat i Stockholm den 1 september

1994

För utrikesministern

Mr. Thomas L. Siebert

Utomordentlige och Befullmäktigade
Ambassadör för Amerikas Förenta Stater

(�versättning)

Jag har äran att bekräfta mottagandet av Ert
brev daterat den 1 september 1994 som lyder
enligt följande:

"Jag har äran försäkran om min

utmärkta högaktning."

Jag har äran att bekräfta, på den svenska

regeringens vägnar, att den av Er föreslagna
behandlingen av Scandinavian Airlines of
North America Inc. och "tier 1 Railroad
Retirement benefits", är i överensstämmelse
med vår uppfattning.

Mottag, Ers Excellens, denna förnyade
försäkran om min utmärkta högaktning.

Undertecknat i Stockholm den 1 september

1994

Bo Lundgren

I have the honor to acknowledge the receipt
of your letter of 1 September, 1994 which
reads as follows:

"I have the honor - assurances of my

highest consideration."

I have the honor to confirm, on behalf of

the Government of Sweden, that the treat-
ment of Scandinavian Airlines of North
America Inc. and of tier 1 Railroad Retire-
ment benefits as specified by you, is in
accordance with our understanding.

Accept, Excellency, the renewed assurances
of my highest consideration.

Dated at Stockholm, 1 September, 1994

Bo Lundgren

Accept, Excellency, the renewed assurances
of my highest consideration.

Dated at Stockholm, 1 September, 1994

For the Secretary of State:

Mr. Thomas L. Siebert

Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of the United
States of America

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.