SFS 2005:1088 om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater

051088.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1617) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Amerikas Förenta Stater;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1617) om dub-

belbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater att 1 och
3 §§ samt bilagan till lagen skall ha följande lydelse.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Amerikas förenta
stater undertecknade den 1 september 1994, i den lydelse avtalet har genom
det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 30 september
2005, skall tillsammans med de skriftväxlingar som är fogade till avtalet och
protokollet och som utgör en del av dessa, gälla som lag här i landet. Avta-
lets och skriftväxlingarnas innehåll framgår av bilaga till denna lag.

3 § Om en obegränsat eller begränsat skattskyldig förvärvar inkomst som
enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Amerikas förenta stater,
skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag tillämpas i fråga om
a) skatt på inkomst som avses i artikel 20.4 i avtalet, på inkomst som upp-

burits den 1 januari 1996 eller senare,

b) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den första i den ka-

lendermånad som följer närmast efter den kalendermånad då lagen träder i
kraft eller senare, och

c) andra skatter, för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som

närmast följer efter det år då lagen träder i kraft eller senare.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:15, bet. 2005/06:SkU5, rskr. 2005/06:45.

SFS 2005:1088

Utkom från trycket
den 16 december 2005

background image

2

SFS 2005:1088

CONVENTION BETWEEN THE GOVERN-
MENT OF SWEDEN AND THE GOVERN-
MENT OF THE UNITED STATES OF
AMERICA FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION AND THE PRE-
VENTION OF FISCAL EVASION WITH
RESPECT TO TAXES ON INCOME

2

The Government of Sweden and the Go-

vernment of the United States of America,
desiring to conclude a convention for the
avoidance of double taxation and the preven-
tion of fiscal evasion with respect to taxes on
income, have agreed as follows:

Article 1

Personal scope

3

1. This Convention shall apply to persons

who are residents of one or both of the Con-
tracting States, except as otherwise provided
in the Convention.

2. The Convention shall not restrict in any

manner any exclusion, exemption, deduction,
credit, or other allowance now or hereafter ac-
corded

a) by the laws of either Contracting State;

or

b) by any other agreement between the

Contracting States.

3. Notwithstanding the provisions of para-

graph 2 b):

a) Notwithstanding any other agreement to

which the Contracting States may be parties, a
dispute concerning whether a measure is
within the scope of this Convention shall be
considered only by the competent authorities
of the Contracting States, as defined in sub-
paragraph 1 e) of Article 3 (General Defini-
tions) of this Convention, and the procedures

AVTAL MELLAN SVERIGES REGERING
OCH AMERIKAS FÖRENTA STATERS
REGERING FÖR UNDVIKANDE AV
DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHIND-
RANDE AV SKATTEFLYKT BETRÄF-
FANDE SKATTER PÅ INKOMST

Sveriges regering och Amerikas förenta sta-

ters regering som önskar ingå ett avtal för und-
vikande av dubbelbeskattning och förhind-
rande av skatteflykt beträffande skatter på in-
komst, har kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

1. Om inte annat anges i detta avtal, tilläm-

pas avtalet på personer som har hemvist i en
avtalsslutande stat eller i båda de avtalsslu-
tande staterna.

2. Avtalet begränsar inte på något sätt så-

dant undantag från beskattning, sådan skatte-
befrielse, sådant avdrag vid beskattning, sådan
avräkning av skatt eller sådan annan skatte-
nedsättning som nu medges eller senare kom-
mer att medges

a) enligt lagstiftningen i endera avtalsslu-

tande staten; eller

b) enligt annan överenskommelse mellan de

avtalsslutande staterna.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

2 b) skall följande gälla:

a) Utan hinder av annat avtal som de avtals-

slutande staterna ingått, skall en tvist om huru-
vida en åtgärd skall anses falla inom ramen för
detta avtals tillämpningsområde avgöras en-
dast av de behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna, som anges i punkt 1 e) i arti-
kel 3 i detta avtal, och de förfaranden som fö-

Bilaga

(Översättning)

2 I den nu återgivna avtalstexten har iakttagits de ändringar som skett genom protokollet den 30 september 2005.

3 Artikel 1.4 har fått denna lydelse och artikel 1.6 har tillagts genom protokollet den 30 september 2005.

background image

3

SFS 2005:1088

under this Convention exclusively shall apply
to the dispute.

b) Unless the competent authorities deter-

mine that a taxation measure is not within the
scope of this Convention, the nondiscrimina-
tion obligations of this Convention exclu-
sively shall apply with respect to that measure,
except for such national treatment or mostfa-
vored-nation obligations as may apply to trade
in goods under the General Agreement on Tar-
iffs and Trade. No national treatment or most-
favorednation obligation under any other
agreement shall apply with respect to that
measure.

c) For the purpose of this paragraph, a

“measure” is a law, regulation, rule, proce-
dure, decision, administrative action, or any
other form of measure.

4. Notwithstanding any provision of the

Convention except paragraph 5, the United
States may tax its residents [as determined un-
der Article 4 (Residence)], and by reason of
citizenship may tax its citizens, as if the Con-
vention had not come into effect. Notwith-
standing the other provisions of this Conven-
tion, a former citizen or long-term resident of
the United States may, for the period of ten
years following the loss of such status, be
taxed in accordance with the laws of the
United States.

5. The provisions of paragraph 4 shall not

affect

a) the benefits conferred by the United

States under paragraph 2 of Article 9 (Associ-
ated enterprises), under paragraph 2 of Article
19 (Pensions and annuities), and under Arti-
cles 23 (Relief from double taxation), 24
(Nondiscrimination) and 25 (Mutual agree-
ment procedure); and

b) the benefits conferred by the United

States under Articles 20 (Government ser-
vice), 21 (Students and trainees) and 28 (Dip-
lomatic agents and consular officers) upon in-

reskrivs i detta avtal skall uteslutande använ-
das avseende denna tvist.

b) Såvida inte de behöriga myndigheterna

kommer överens om att en beskattningsåtgärd
inte skall anses falla inom ramen för detta av-
tals tillämpningsområde, skall uteslutande de
åtaganden i detta avtal som avser förbud mot
diskriminering tillämpas på sådan åtgärd,
utom såvitt avser sådan förpliktelse till natio-
nell likabehandling eller mestgynnadnations-
behandling som gäller för varuhandeln enligt
GATT. Inga förpliktelser till nationell likabe-
handling eller mest-gynnad-nationsbehandling
enligt något annat avtal skall tillämpas såvitt
avser sådan åtgärd.

c) Med uttrycket ”åtgärd” förstås i denna

punkt lagstiftning, föreskrift, regel, förfa-
rande, beslut, administrativ handling eller
varje annan form av åtgärd.

4. Utan hinder av bestämmelserna i avtalet,

utom punkt 5, får Förenta staterna beskatta
person som enligt artikel 4 har hemvist där
och, på grund av medborgarskap, person som
är medborgare i Förenta staterna, som om av-
talet inte hade gällt. Utan hinder av övriga be-
stämmelser i detta avtal får en person som tidi-
gare varit medborgare eller långvarigt bosatt i
Förenta staterna beskattas i enlighet med lag-
stiftningen i Förenta staterna under en period
av tio år efter det att denna status upphörde.

5. Bestämmelserna i punkt 4 påverkar inte

a) de förmåner som Förenta staterna medger

enligt artikel 9 punkt 2, artikel 19 punkt 2 och
enligt artiklarna 23, 24 och 25, samt

b) de förmåner som Förenta staterna enligt

artiklarna 20, 21 och 28 medger fysiska perso-
ner som varken är medborgare eller har immi-
grantstatus i Förenta staterna.

background image

4

SFS 2005:1088

dividuals who are neither citizens of, nor have
immigrant status in, the United States.

6. In the case of an item of income, profit or

gain derived by or through a person that is fis-
cally transparent under the laws of either Con-
tracting State, such item shall be considered to
be derived by a resident of a State to the extent
that the item is treated for the purposes of the
taxation law of such State as the income,
profit, or gain of a resident.

Article 2

Taxes covered

4

1. The existing taxes to which this Conven-

tion shall apply are

a) in the United States: the Federal income

taxes imposed by the Internal Revenue Code
(but excluding the accumulated earnings tax,
the personal holding company tax, and social
security taxes), and the excise taxes imposed
on insurance premiums paid to foreign insur-
ers and with respect to private foundations.
The Convention shall, however, apply to the
excise taxes imposed on insurance premiums
paid to foreign insurers only to the extent that
the risks covered by such premiums are not re-
insured with a person not entitled to the bene-
fits of this or any other convention which ex-
empts these taxes; and

b) in Sweden:
(i) the national income tax;
(ii) the withholding tax on dividends;
(iii) the income tax on nonresidents;

(iv) the income tax on nonresident artistes

and athletes;

(v) for the purpose of paragraph 3 of this

Article, the national capital tax;

6. Inkomst eller vinst som förvärvas av eller

genom en person vars inkomst enligt lagstift-
ningen i endera avtalsslutande staten är före-
mål för delägarbeskattning, skall anses förvär-
vad av en person med hemvist i en av staterna
till den del som inkomsten eller vinsten, enligt
skattelagstiftningen i denna stat, behandlas
som inkomst eller vinst hos en person med
hemvist i staten i fråga.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående skatter, på

vilka avtalet tillämpas är:

a) i Förenta staterna: de federala inkomst-

skatter som utgår enligt ”Internal Revenue
Code” [med undantag för skatten på uppsam-
lade vinstmedel (”the accumulated earnings
tax”), skatten på icke utdelade vinstmedel i
förvaltningsbolag (”the personal holding com-
pany tax”) och socialförsäkringsskatter (”so-
cial security taxes”)] samt punktskatterna på
försäkringspremier som betalas till utländsk
försäkringsgivare och på privata stiftelser. Av-
talet tillämpas dock i fråga om punktskatterna
på försäkringspremier som betalas till utländ-
ska försäkringsgivare endast i den mån de ris-
ker som täcks av premierna inte återförsäkras
hos person som inte är berättigad till de förmå-
ner som medges enligt detta avtal eller annat
avtal som undantar dessa skatter, samt

b) i Sverige:
1) den statliga inkomstskatten,
2) kupongskatten,
3) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta,

4) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta artister m.fl.,

5) vid tillämpningen av punkt 3 i denna arti-

kel, den statliga förmögenhetsskatten,

4 Artikel 2.1 har fått denna lydelse genom protokollet den 30 september 2005.

background image

5

SFS 2005:1088

(vi) the excise tax imposed on insurance

premiums paid to foreign insurers; and

(vii) the municipal income tax.
2. The Convention skall apply also to any

identical or substantially similar taxes which
are imposed after the date of signature of the
Convention in addition to, or in place of, the
taxes referred to above. The competent author-
ities of the Contracting States shall notify each
other of any significant changes which have
been made in their respective taxation laws
and of any officially published material of
substantial significance concerning the appli-
cation of the Convention, including explana-
tions, regulations, rulings, or judicial deci-
sions.

3. The following persons shall be subject to

the Swedish State capital tax only in respect of
real property situated in Sweden and movable
property attributable to a permanent establish-
ment of such person in Sweden or to a fixed
base available to such person in Sweden for
the purpose of performing independent per-
sonal service;

a) a resident of the United States, as deter-

mined under Article 4 (Residence), who is a
citizen of the United States but not a citizen of
Sweden;

b) a resident of the United States, as deter-

mined under Article 4, whether or not a citizen
of the United States, who has been such a resi-
dent for three successive years prior to the first
taxable year for which the provisions of the
Convention have effect, and for each taxable
year thereafter;

c) a citizen of the United States, who is not

a citizen of Sweden, who temporarily visits
Sweden for a period not exceeding two years,
and who is, or immediately prior to such visit
was, a resident of the United States, as deter-
mined under Article 4;

d) an estate of a person described in sub-

paragraph a), b) or c); or

6) skatten på vissa premiebetalningar som

betalas till utländska försäkringsgivare, och

7) den kommunala inkomstskatten.
2.

Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag som efter
undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av
eller i stället för de ovan angivna skatterna. De
behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
staterna skall meddela varandra de väsentliga
ändringar som vidtagits i respektive skattelag-
stiftning och om officiellt publicerat material
av väsentlig betydelse för avtalets tillämpning,
däri inbegripet förklaringar, föreskrifter, dom-
stolsutslag och andra rättsliga avgöranden.

3. Den svenska statliga förmögenhetsskat-

ten skall beträffande följande personer utgå
endast i fråga om fast egendom belägen i
Sverige och lös egendom hänförlig till fast
driftställe som sådan person har i Sverige eller
till en stadigvarande anordning som står till
sådan persons förfogande i Sverige för själv-
ständig yrkesutövning:

a) person med hemvist i Förenta staterna (i

enlighet med artikel 4) som är medborgare i
Förenta staterna utan att samtidigt vara med-
borgare i Sverige,

b) person med hemvist i Förenta staterna (i

enlighet med artikel 4) som – antingen han är
medborgare i Förenta staterna eller inte – har
haft hemvist i Förenta staterna under tre på
varandra närmast följande år före det första
beskattningsår under vilket bestämmelserna i
avtalet skall tillämpas, och under varje be-
skattningsår därefter,

c) medborgare i Förenta staterna, som inte

är medborgare i Sverige, som tillfälligt vistas i
Sverige under en period som inte överstiger
två år, och som har, eller omedelbart före vis-
telsen hade, hemvist i Förenta staterna (i en-
lighet med artikel 4),

d) dödsboet efter sådan person som anges i

a), b) eller c), eller

background image

6

SFS 2005:1088

e) a company that is a resident of the United

States, as determined under Article 4.

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Convention, un-

less the context otherwise requires

a) the term “person” includes an individual,

an estate, a trust, a partnership, a company,
and any other body of persons;

b) the term “company” means any entity

which is treated as a body corporate for in-
come tax purposes;

c) the terms “enterprise of a Contracting

State” and “enterprise of the other Contracting
State” mean respectively an enterprise carried
on by a resident of a Contracting State and an
enterprise carried on by a resident of the other
Contracting State;

d) the term “international traffic” means

any transport by a ship or aircraft, except
where such transport is solely between places
within a Contracting State;

e) the term “competent authority” means
(i) in the case of the United States, the Sec-

retary of the Treasury or his delegate; and

(ii) in the case of Sweden, the Minister of

Finance, his authorized representative or the
authority which is designated as a competent
authority for the purposes of this Convention;

f)

the term “United States” means the

United States of America, but such term (i)
does not include Puerto Rico, the Virgin Is-
lands, Guam, or other United States posses-
sions or territories, and (ii) includes (A) the
territorial sea of the United States and (B) the
seabed and subsoil of the submarine areas ad-
jacent to the territorial sea, over which the
United States of America exercises sovereign
rights, in accordance with international law,
for the purpose of exploration for and exploi-
tation of the natural resources of such areas;

e) bolag med hemvist i Förenta staterna (i

enlighet med artikel 4).

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,

har vid tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a)

”person” inbegriper fysisk person,

dödsbo, ”trust”, handelsbolag, bolag och an-
nan personsammanslutning,

b) ”bolag” åsyftar den som vid inkomstbe-

skattningen behandlas som juridisk person,

c) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”fö-

retag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar
företag som bedrivs av person med hemvist i
en avtalsslutande stat, respektive företag som
bedrivs av person med hemvist i den andra av-
talsslutande staten,

d) ”internationell trafik” åsyftar transport

med skepp eller luftfartyg utom då transporten
sker uteslutande mellan platser i en avtalsslu-
tande stat,

e) ”behörig myndighet” åsyftar:
1) i Förenta staterna, ”the Secretary of the

Treasury” eller dennes befullmäktigade om-
bud, och

2) i Sverige, finansministern eller dennes

befullmäktigade ombud eller den myndighet
åt vilken uppdragits att vara behörig myndig-
het enligt detta avtal,

f) ”Förenta staterna” åsyftar Amerikas för-

enta stater, men omfattar inte Puerto Rico,
Jungfruöarna, Guam eller annan besittning el-
ler annat område som tillhör Förenta staterna.
Uttrycket omfattar Förenta staternas territori-
alvatten samt havsbottnen och dennas under-
lag i de områden under vattnet som gränsar till
Förenta staternas territorialvatten över vilka
områden Amerikas förenta stater i överens-
stämmelse med folkrättens regler utövar suve-
räna rättigheter i fråga om utforskning och ut-
nyttjande av områdenas naturtillgångar,

background image

7

SFS 2005:1088

g) the term “Sweden” means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geographical
sense, includes the national territory, the terri-
torial sea as well as other maritime areas over
which Sweden, in accordance with interna-
tional law, exercises sovereign rights or juris-
diction.

2. As regards the application of the Conven-

tion by a Contracting State any term not de-
fined therein shall, unless the context other-
wise requires or the competent authorities
agree to a common meaning pursuant to the
provisions of Article 25 (Mutual agreement
procedure), have the meaning which it has un-
der the laws of that State concerning the taxes
to which the Convention applies.

Article 4

Residence

5

1. a) For the purposes of this Convention,

the term “resident of a Contracting State”
means any person who, under the laws of that
State, is liable to tax therein by reason of his
domicile, residence, place of management,
place of incorporation, or any other criterion
of a similar nature, and also includes that State
and any political subdivision or local authority
thereof. This term, however, does not include
any person who is liable to tax in that State in
respect only of income from sources in that
State or of profits attributable to a permanent
establishment in that State.

b) A United States citizen or an alien law-

fully admitted for permanent residence in the
United States is a resident of the United
States, but only if such person has a substan-
tial presence, permanent home, or habitual
abode in the United States. If such person is
also a resident of Sweden under this para-
graph, such person will also be treated as a
United States resident under this paragraph

g) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige

och, när uttrycket används i geografisk bemär-
kelse, Sveriges territorium, dess territorial-
vatten liksom de andra havsområden över
vilka Sverige i överensstämmelse med folkrät-
tens regler utövar suveräna rättigheter eller ju-
risdiktion.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta

avtal anses, såvida inte sammanhanget föran-
leder annat eller de behöriga myndigheterna i
enlighet med bestämmelserna i artikel 25 träf-
far överenskommelse om uttryckets innebörd,
varje uttryck, som inte definierats i avtalet, ha
den betydelse som uttrycket har enligt den sta-
tens lagstiftning i fråga om sådana skatter på
vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. a) Vid tillämpningen av detta avtal för-

stås med uttrycket ”person med hemvist i en
avtalsslutande stat” person som enligt lagstift-
ningen i denna stat är skattskyldig där på
grund av domicil, bosättning, plats för före-
tagsledning, bolagsbildning eller annan lik-
nande omständighet. Uttrycket inbegriper
även denna stat samt dess politiska underav-
delningar och lokala myndigheter. Uttrycket
inbegriper emellertid inte person som är skatt-
skyldig i denna stat endast för inkomst från
källa i denna stat eller endast för inkomst som
är hänförlig till ett fast driftställe i denna stat.

b) En medborgare i Förenta staterna eller en

utlänning som har erhållit tillstånd enligt lag
att varaktigt uppehålla sig i Förenta staterna,
har hemvist i Förenta staterna, men endast i
det fall sådan person uppehåller sig under be-
tydande tid, har en permanent bostad eller vis-
tas stadigvarande i Förenta staterna. Om en så-
dan person har hemvist även i Sverige enligt
denna punkt, behandlas han också som person
med hemvist i Förenta staterna enligt denna

5 Artikel 4.1 har fått denna lydelse genom protokollet den 30 september 2005.

background image

8

SFS 2005:1088

and such person’s status shall be determined
under paragraph 2.

c)

The term “resident of a Contracting

State” includes a legal person organized under
the laws of that Contracting State and that is
generally exempt from tax in that State and is
established and maintained in that State either:

i) exclusively for religious, charitable, sci-

entific, artistic, cultural, or educational pur-
poses; or

ii) to provide pensions or other similar re-

tirement benefits pursuant to a plan.

2. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 an individual is a resident of both
Contracting States, then his status shall be de-
termined as follows

a) he shall be deemed to be a resident of the

State in which he has a permanent home avail-
able to him; if he has a permanent home avail-
able to him in both States, he shall be deemed
to be a resident of the State with which his
personal and economic relations are closer
(center of vital interests);

b) if the State in which he has his center of

vital interests cannot be determined, or if he
does not have a permanent home available to
him in either State, he shall be deemed to be a
resident of the State in which he has an habit-
ual abode;

c) if he has an habitual abode in both States

or in neither of them, he shall be deemed to be
a resident of the State of which he is a citizen;

d) if he is a citizen of both States or of nei-

ther of them, the competent authorities of the
Contracting States shall settle the question by
mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 a company is a resident of both
Contracting States, then if it is created under
the laws of a Contracting State or a political

punkt och hans hemvist skall bestämmas en-
ligt punkt 2.

c) Uttrycket ”person med hemvist i en av-

talsslutande stat” inbegriper en juridisk person
som bildats enligt lagstiftningen i denna av-
talsslutande stat och som är generellt undanta-
gen från beskattning i denna stat samt är grun-
dad i och administreras i denna stat antingen:

1) i uteslutande religiöst, välgörande, veten-

skapligt, konstnärligt, kulturellt eller utbild-
ningsfrämjande syfte, eller

2) för att tillhandahålla pensioner eller an-

dra liknande pensionsförmåner enligt en pen-
sionsplan.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

en fysisk person har hemvist i båda de avtals-
slutande staterna, bestäms hans hemvist på
följande sätt:

a) han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står till hans
förfogande; om han har en sådan bostad i båda
staterna, anses han ha hemvist i den stat med
vilken hans personliga och ekonomiska för-
bindelser är starkast (centrum för levnadsin-
tressena),

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han

har centrum för sina levnadsintressen eller om
han inte i någondera staten har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogande, anses
han ha hemvist i den stat där han stadigva-
rande vistas,

c) om han stadigvarande vistas i båda sta-

terna eller om han inte vistas stadigvarande i
någon av dem, anses han ha hemvist i den stat
där han är medborgare,

d) om han är medborgare i båda staterna el-

ler om han inte är medborgare i någon av dem,
avgör de behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna frågan genom ömsesidig
överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

ett bolag har hemvist i båda avtalsslutande sta-
terna, anses bolaget i fråga, om det bildats en-
ligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat eller

background image

9

SFS 2005:1088

subdivision thereof, it shall be deemed to be a
resident only of that State.

4. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 a person other than an individual
or a company is a resident of both Contracting
States, the competent authorities of the Con-
tracting States shall settle the question by mu-
tual agreement.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the

term “permanent establishment” means a
fixed place of business through which the
business of an enterprise is wholly or partly
carried on.

2. The term “permanent establishment” in-

cludes especially

a) a place of management;
b) a branch;
c) an office;
d) a factory;
e) a workshop; and
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any

other place of extraction of natural resources.

3. A building site or construction or instal-

lation project constitutes a permanent estab-
lishment only if it lasts more than twelve
months. The use of an installation or drilling
rig or ship in a Contracting State to explore for
or exploit natural resources constitutes a per-
manent establishment only if such use is for
more than twelve months.

4.

Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, the term “permanent es-
tablishment” shall be deemed not to include

a) the use of facilities solely for the purpose

of storage, display or delivery of goods or
merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of storage, display, or deliv-
ery;

i en av dess politiska underavdelningar, ha
hemvist endast i denna stat.

4. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

annan person än fysisk person och bolag har
hemvist i båda avtalsslutande staterna, avgör
de behöriga myndigheterna frågan genom öm-
sesidig överenskommelse.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande
plats för affärsverksamhet från vilken ett före-
tags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar sär-

skilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad, och
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3. En plats för byggnads-, anläggnings- el-

ler installationsverksamhet utgör fast drift-
ställe endast om verksamheten pågår mer än
tolv månader. Användningen i en avtalsslu-
tande stat av installation, borrplattform eller
skepp för att utforska eller utvinna naturtill-
gångar utgör fast driftställe endast om använd-
ningen pågår under mer än tolv månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe”
inte innefatta:

a)

användningen av anordningar uteslu-

tande för lagring, utställning eller utlämnande
av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för lagring, utställning eller
utlämnande,

background image

10

SFS 2005:1088

c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of processing by another enter-
prise;

d) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of purchasing
goods or merchandise or of collecting infor-
mation for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of carrying on, for
the enterprise, any other activity of a prepara-
tory or auxiliary character;

f) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for any combination of activities
mentioned in subparagraphs a) to e).

5. Notwithstanding the provisions of para-

graphs 1 and 2, where a person – other than an
agent of an independent status to whom para-
graph 6 applies – is acting on behalf of an en-
terprise and has and habitually exercises in a
Contracting State an authority to conclude
contracts in the name of the enterprise, that
enterprise shall be deemed to have a perma-
nent establishment in that State in respect of
any activities which that person undertakes for
the enterprise, unless the activities of such
person are limited to those mentioned in para-
graph 4 which, if exercised through a fixed
place of business, would not make this fixed
place of business a permanent establishment
under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to

have a permanent establishment in a Contract-
ing State merely because it carries on business
in that State through a broker, general com-
mission agent or any other agent of an inde-
pendent status, provided that such persons are
acting in the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resi-

dent of a Contracting State controls or is con-
trolled by a company which is a resident of the
other Contracting State, or which carries on
business in that other State (whether through a
permanent establishment or otherwise), shall

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för bearbetning eller föräd-
ling genom annat företags försorg,

d) innehavet av en stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för inköp av va-
ror eller införskaffande av upplysningar för
företaget,

e) innehavet av en stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att för företa-
get bedriva annan verksamhet av förberedande
eller biträdande art,

f) innehavet av en stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att kombi-
nera verksamheter som anges i punkterna a)–
e).

5. Om en person, som inte är sådan obero-

ende representant på vilken punkt 6 tillämpas,
är verksam för ett företag samt i en avtalsslu-
tande stat har och där regelmässigt använder
fullmakt att sluta avtal i företagets namn, an-
ses detta företag – utan hinder av bestämmel-
serna i punkterna 1 och 2 – ha fast driftställe i
denna stat i fråga om varje verksamhet som
denna person bedriver för företaget. Detta gäl-
ler dock inte, om den verksamhet som denna
person bedriver är begränsad till sådan som
anges i punkt 4 och som – om den bedrevs
från en stadigvarande plats för affärsverksam-
het – inte skulle göra denna stadigvarande
plats för affärsverksamhet till ett fast drift-
ställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en

avtalsslutande stat endast på den grund att fö-
retaget bedriver affärsverksamhet i denna stat
genom förmedling av mäklare, kommissionär
eller annan oberoende representant, under för-
utsättning att en sådan person därvid bedriver
sin sedvanliga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar el-
ler kontrolleras av ett bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten eller ett bolag som
bedriver affärsverksamhet i denna andra stat
(antingen från fast driftställe eller på annat

background image

11

SFS 2005:1088

not of itself constitute either company a per-
manent establishment of the other.

Article 6

Income from real property

1. Income derived by a resident of a Con-

tracting State from real property (including in-
come from agriculture or forestry) situated in
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

2. The term “real property” shall have the

meaning which it has under the law of the
Contracting State in which the property in
question is situated. The term shall in any case
include property accessory to real property,
livestock and equipment used in agriculture
and forestry, rights to which the provisions of
general law respecting landed property apply,
buildings, usufruct of real property and rights
to variable or fixed payments as consideration
for the working of, or the right to work, min-
eral deposits, sources and other natural re-
sources; ships, boats and aircraft shall not be
regarded as real property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply

to income derived from the direct use, letting,
or use in any other form of real property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3

shall also apply to the income from real prop-
erty of an enterprise and to income from real
property used for the performance of inde-
pendent personal services.

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contract-

ing State shall be taxable only in that State un-
less the enterprise carries on business in the
other Contracting State through a permanent
establishment situated therein. If the enterprise
carries on business as aforesaid, the profits of

sätt), medför inte i och för sig att någotdera
bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom
belägen i den andra avtalsslutande staten (däri
inbegripen inkomst av lantbruk eller skogs-
bruk) får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket ”fast egendom” har den bety-

delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i
den avtalsslutande stat där egendomen är belä-
gen. Uttrycket omfattar dock alltid tillbehör
till fast egendom, levande och döda inventa-
rier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på
vilka bestämmelserna i privaträtten om fast
egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt
till fast egendom samt rätt till föränderliga el-
ler fasta ersättningar för nyttjandet av eller
rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller
annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfar-
tyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på

inkomst, som förvärvas genom omedelbart
brukande, genom uthyrning eller genom annan
användning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 till-

lämpas även på inkomst av fast egendom som
tillhör företag och inkomst av fast egendom
som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en av-

talsslutande stat förvärvar, beskattas endast i
denna stat, såvida inte företaget bedriver rö-
relse i den andra avtalsslutande staten från ett
där beläget fast driftställe. Om företaget bedri-
ver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets

background image

12

SFS 2005:1088

the enterprise may be taxed in the other State
but only so much of them as is attributable to
that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3,

where an enterprise of a Contracting State car-
ries on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated
therein, there shall in each Contracting State
be attributed to that permanent establishment
the profits which it might be expected to make
if it were a distinct and separate enterprise en-
gaged in the same or similar activities under
the same or similar conditions.

3. In determining the profits of a permanent

establishment, there shall be allowed as de-
ductions expenses which are incurred for the
purposes of the permanent establishment, in-
cluding a reasonable allocation of executive
and general administrative expenses, research
and development expenses, interest, and other
expenses incurred for the purposes of the en-
terprise as a whole (or the part thereof which
includes the permanent establishment),
whether incurred in the State in which the per-
manent establishment is situated or elsewhere.

4. Profits shall not be attributed to a perma-

nent establishment by reason of the mere pur-
chase by that permanent establishment of
goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of this Convention, the

profits to be attributed to the permanent estab-
lishment shall include only the profits derived
from the assets or activities of the permanent
establishment and shall be determined by the
same method year by year unless there is good
and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income

which are dealt with separately in other Arti-
cles of the Convention, then the provisions of
those Articles shall not be affected by the pro-
visions of this Article.

7. The term “profits” as used in this Article

means income derived from any trade or busi-
ness whether carried on by an individual,
company or any other person, or group of per-

inkomst beskattas i den andra staten men en-
dast så stor del därav som är hänförlig till det
fasta driftstället.

2. Om ett företag i en avtalsslutande stat be-

driver rörelse i den andra avtalsslutande staten
från ett där beläget fast driftställe, hänförs, om
inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder an-
nat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta
driftstället den inkomst som det kan antas att
driftstället skulle ha förvärvat, om det hade
varit ett fristående företag, som bedrivit verk-
samhet av samma eller liknande slag under
samma eller liknande villkor.

3. Vid bestämmandet av ett fast driftställes

inkomst medges avdrag för utgifter som upp-
kommit för det fasta driftstället, härunder in-
begripen en skälig del av utgifterna för företa-
gets ledning och allmänna förvaltning, forsk-
nings- och utvecklingskostnader, räntor och
andra utgifter som uppkommit för företaget i
sin helhet (eller den del därav som inbegriper
det fasta driftstället) oavsett om utgifterna
uppkommit i den stat där det fasta driftstället
är beläget eller annorstädes.

4. Inkomst hänförs inte till ett fast driftställe

endast av den anledningen att varor inköps för
företaget genom det fasta driftställets försorg.

5. Vid tillämpningen av detta avtal skall en-

dast inkomst som härrör från det fasta drift-
ställets tillgångar eller verksamhet inräknas i
den inkomst som är hänförlig till det fasta
driftstället. Denna inkomst bestäms genom
samma förfarande år från år, såvida inte goda
och tillräckliga skäl föranleder annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som

behandlas särskilt i andra artiklar av detta av-
tal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte
av reglerna i denna artikel.

7. Uttrycket ”inkomst” i denna artikel avser

inkomst som förvärvas genom handel eller af-
färsverksamhet, uthyrning av materiell lös
egendom häri inbegripen, vare sig verksamhe-

background image

13

SFS 2005:1088

sons, including the rental of tangible movable
property.

8. a) The United States tax on insurance

premiums paid to foreign insurers shall not be
imposed on insurance and reinsurance premi-
ums which are the receipts of a business of in-
surance carried on by a resident of Sweden
whether or not that business is carried on
through a permanent establishment in the
United States (but only to the extent that the
relevant risk is not reinsured, directly or indi-
rectly, with a person not entitled to relief from
such tax).

b) The Swedish tax on insurance premiums

paid to foreign insurers shall not be imposed
on insurance premiums which are the receipts
of a business of insurance carried on by a resi-
dent of the United States whether or not that
business is carried on through a permanent es-
tablishment in Sweden.

9. Notwithstanding paragraph 6 of this Arti-

cle, for the implementation of paragraphs 1
and 2 of this Article, paragraph 3 of Article 13
(Gains), Article 14 (Independent personal
services) and Article 22 (Other income) any
income, gain, or expense attributable to a per-
manent establishment or a fixed base during
its existence is taxable or deductible in the
Contracting State where such a permanent es-
tablishment or fixed base is situated even if
the payments are deferred until such perma-
nent establishment or fixed base has ceased to
exist.

Article 8

Shipping and air transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting

State from the operation of ships or aircraft in
international traffic shall be taxable only in
that State.

2. For the purposes of this Article, profits

from the operation of ships or aircraft in inter-
national traffic include profits derived from

ten bedrivs av en fysisk person, ett bolag eller
annan person eller av en grupp av personer.

8. a) Den skatt som i Förenta staterna utgår

på försäkringspremier som betalas till utländ-
ska försäkringsgivare skall inte tas ut på för-
säkrings eller återförsäkringspremier som ut-
gör intäkter i försäkringsrörelse som bedrivs
av person med hemvist i Sverige oavsett om
rörelsen bedrivs genom fast driftställe i För-
enta staterna eller inte. Sådan skattebefrielse
medges dock endast i den mån ifrågavarande
risker inte direkt eller indirekt återförsäkrats
hos person som inte är berättigad till befrielse
från sådan skatt.

b) Den skatt som i Sverige utgår på försäk-

ringspremier som betalas till utländska försäk-
ringsgivare skall inte tas ut på försäkringspre-
mier som utgör intäkter i försäkringsrörelse
som bedrivs av person med hemvist i Förenta
staterna oavsett om rörelsen bedrivs genom
fast driftställe i Sverige eller inte.

9. Utan hinder av punkt 6 i denna artikel är

vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 i
denna artikel, artikel 13 punkt 3, artikel 14 och
artikel 22 varje inkomst, realisationsvinst eller
utgift som hänförs till ett fast driftställe eller
en stadigvarande anordning under dess fortbe-
stånd, skattepliktig eller avdragsgill i den av-
talsslutande stat där det fasta driftstället eller
den stadigvarande anordningen är belägen
även om betalningarna har skjutits upp till
dess att det fasta driftstället eller den stadigva-
rande anordningen har avvecklats.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en av-

talsslutande stat genom användningen av
skepp eller luftfartyg i internationell trafik be-
skattas endast i denna stat.

2. Vid tillämpningen av denna artikel anses

inkomst på grund av uthyrning av skepp eller
luftfartyg som inkomst genom användningen

background image

14

SFS 2005:1088

the rental of ships or aircraft if such rental
profits are incidental to other profits described
in paragraph 1.

3. Profits of an enterprise of a Contracting

State from the use, maintenance, or rental of
containers (including trailers, barges, and re-
lated equipment for the transport of contain-
ers) used in international traffic shall be tax-
able only in that State.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3

shall also apply to profits from participation in
a pool, a joint business, or an international op-
erating agency. With respect to profits derived
by the air transport consortium Scandinavian
Airlines System (SAS) the provisions of para-
graphs 1 and 3 shall apply, but only to such
part of the profits as corresponds to the partici-
pation held in that consortium by AB Aero-
transport (ABA), the Swedish partner of Scan-
dinavian Airlines System (SAS).

Article 9

Associated enterprises

1. Where
a) an enterprise of a Contracting State par-

ticipates directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of the
other Contracting State; or

b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control, or capi-
tal of an enterprise of a Contracting State and
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or

imposed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ
from those which would be made between in-
dependent enterprises, then any profits which
would, but for those conditions, have accrued
to one of the enterprises, but by reason of
those conditions have not so accrued, may be

av skepp eller luftfartyg i internationell trafik,
om uthyrningsinkomsten äger samband med
sådan annan inkomst som anges i punkt 1.

3. Inkomst, som förvärvas av företag i en

avtalsslutande stat genom användning, under-
håll eller uthyrning av containrar (trailers, prå-
mar och annan därtill hörande utrustning för
transport av containrar däri inbegripna) som
används i internationell trafik, beskattas en-
dast i denna stat.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 till-

lämpas även på inkomst som förvärvas genom
deltagande i en pool, ett gemensamt företag
eller en internationell driftsorganisation. Be-
stämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas
även på inkomst som förvärvas av luftfarts-
konsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS) men endast i fråga om den del av in-
komsten som motsvarar den andel i konsortiet
som innehas av AB Aerotransport (ABA), den
svenske delägaren i Scandinavian Airlines
System (SAS).

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då
a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller kontrol-
len av ett företag i den andra avtalsslutande
staten eller äger del i detta företags kapital, el-
ler

b) samma personer direkt eller indirekt del-

tar i ledningen eller kontrollen av såväl ett fö-
retag i en avtalsslutande stat som ett företag i
den andra avtalsslutande staten eller äger del i
båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om deras han-

delsförbindelser eller finansiella förbindelser
avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker
från dem som skulle ha avtalats mellan av var-
andra oberoende företag, får all inkomst, som
utan sådana villkor skulle ha tillkommit det
ena företaget men som på grund av villkoren i
fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i

background image

15

SFS 2005:1088

included in the profits of that enterprise and
taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the

profits of an enterprise of that State, and taxes
accordingly, profits on which an enterprise of
the other Contracting State has been charged
to tax in that other State, and the profits so in-
cluded are profits which would have accrued
to the enterprise of the first-mentioned State if
the conditions made between the two enter-
prises had been those which would have been
made between independent enterprises, then
that other State shall make an appropriate ad-
justment to the amount of the tax charged
therein on those profits. In determining such
adjustment, due regard shall be paid to the
other provisions of this Convention and the
competent authorities of the Contracting
States shall if necessary consult each other.

3. The provisions of paragraph 1 shall not

limit any provisions of the law of either Con-
tracting State which permit the distribution,
apportionment, or allocation of income, de-
ductions, credits, or allowances between per-
sons, whether or not residents of a Contracting
State, owned or controlled directly or indi-
rectly by the same interests when necessary in
order to prevent evasion of taxes or clearly to
reflect the income of any of such persons.

Article 10

Dividends

6

1. Dividends paid by a company that is a

resident of a Contracting State to a resident of
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

2. However, such dividends may also be

taxed in the Contracting State of which the
company paying the dividends is a resident,
and according to the laws of that State, but if
the beneficial owner of the dividends is a resi-

detta företags inkomst och beskattas i överens-
stämmelse därmed.

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i

en avtalsslutande stat beskattats i denna stat,
även inräknas i inkomsten för ett företag i den
andra avtalsslutande staten och beskattas i
överensstämmelse därmed i denna andra stat
samt den sålunda inräknade inkomsten är så-
dan som skulle ha tillkommit företaget i den
förstnämnda staten om de villkor som avtalats
mellan företagen hade varit sådana som skulle
ha avtalats mellan av varandra oberoende fö-
retag, skall den andra staten genomföra veder-
börlig justering av det skattebelopp som på-
förts för inkomsten i denna stat. Vid sådan jus-
tering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal
och de behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna överlägger vid behov med var-
andra.

3. Bestämmelserna i punkt 1 begränsar inte

sådana bestämmelser i en avtalsslutande stats
lagstiftning som medger fördelning, proportio-
nering eller annan uppdelning av inkomst eller
avdrag, avräkning eller betalningar mellan
personer – vare sig dessa har hemvist i en av-
talsslutande stat eller inte – vilka ägs eller
kontrolleras, direkt eller indirekt, av samma
intressenter, om sådana åtgärder behövs för att
förhindra skatteflykt eller för att på ett riktigt
sätt bestämma sådana personers inkomst.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även

i den avtalsslutande stat där bolaget som beta-
lar utdelningen har hemvist, enligt lagstift-
ningen i denna stat, men om mottagaren har
rätt till utdelningen får skatten inte överstiga:

6 Artikel 10 har fått denna lydelse genom protokollet den 30 september 2005.

background image

16

SFS 2005:1088

dent of the other Contracting State, the tax so
charged shall not exceed:

a) 5 percent of the gross amount of the divi-

dends if the beneficial owner is a company
that owns shares representing at least 10 per-
cent of the voting power in the company pay-
ing the dividends;

b) 15 percent of the gross amount of the

dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation

of the company in respect of the profits out of
which the dividends are paid.

3. Notwithstanding the provisions of para-

graph 2, such dividends shall not be taxed in
the Contracting State of which the company
paying the dividends is a resident if the benefi-
cial owner is:

a) a company that is a resident of the other

Contracting State that has owned, directly or
indirectly through one or more residents of ei-
ther Contracting State, shares representing 80
percent or more of the voting power in the
company paying the dividends for a 12-month
period ending on the date on which entitle-
ment to the dividends is determined, and:

i) satisfies the conditions of clause i) or ii)

of subparagraph c) of paragraph 2 of Article
17 (Limitation on benefits);

ii) satisfies the conditions of clauses i) and

ii) of subparagraph e) of paragraph 2 of Arti-
cle 17, provided that the company satisfies the
conditions described in paragraph 4 of that Ar-
ticle with respect to the dividends;

iii) is entitled to benefits with respect to the

dividends under paragraph 3 of Article 17; or

iv) has received a determination pursuant to

paragraph 6 of Article 17 with respect to this
paragraph; or

b) a pension fund that is a resident of the

other Contracting State, provided that:

i) such dividends are not derived from the

carrying on of a trade or business by the pen-

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp

om den som har rätt till utdelningen är ett bo-
lag vilket äger andelar som representerar
minst 10 procent av röstetalet i det utdelande
bolaget,

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp

i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning

för vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2,

skall sådan utdelning inte beskattas i den av-
talsslutande stat där det bolag som betalar ut-
delningen har hemvist om den som har rätt till
utdelningen är:

a) ett bolag med hemvist i den andra avtals-

slutande staten som under en sammanhäng-
ande period av 12 månader före den dag då det
bestäms vem som är berättigad till utdel-
ningen, har ägt, direkt eller indirekt genom en
eller flera personer med hemvist i endera av-
talsslutande staten, andelar som representerar
minst 80 procent av röstetalet i det utdelande
bolaget och:

1) uppfyller villkoren i artikel 17 punkt 2 c)

1) eller 2),

2) uppfyller villkoren i artikel 17 punkt 2 e)

1) och 2), om bolaget uppfyller de villkor som
anges i punkt 4 i nämnda artikel avseende ut-
delningen,

3) är berättigat till avtalsförmåner beträf-

fande utdelningen enligt artikel 17 punkt 3, el-
ler

4) har erhållit ett beslut enligt artikel 17

punkt 6 avseende denna punkt, eller

b) en pensionsfond med hemvist i den andra

avtalsslutande staten, om:

1) utdelningen inte förvärvas genom en av

pensionsfonden, eller ett företag i intressege-

background image

17

SFS 2005:1088

sion fund or through an associated enterprise;
and

ii) such pension fund does not sell or make

a contract to sell the holding from which such
dividend is derived within two months of the
date such pension fund acquired such holding.

For the purposes of determining whether a

company is entitled to benefits with respect to
the dividends under paragraph 3 of Article 17,
within the meaning of clause iii) of subpara-
graph a) of this paragraph, the determination
of whether a person owning shares, directly or
indirectly, in the company claiming the bene-
fits of this Convention is an equivalent benefi-
ciary shall be made by treating such person as
holding the same voting power in the com-
pany paying the dividends as the company
claiming the benefits holds in such company.

4. a) Subparagraph a) of paragraph 2 and

subparagraph a) of paragraph 3 shall not apply
in the case of dividends paid by a U.S. Regu-
lated Investment Company (RIC) or a Real
Estate Investment Trust (REIT). In the case of
dividends paid by a RIC, subparagraph b) of
paragraph 2 and subparagraph b) of paragraph
3 shall apply. In the case of dividends paid by
a REIT, subparagraph b) of paragraph 2 and
subparagraph b) of paragraph 3 shall apply
only if:

i) the beneficial owner of the dividends is

an individual or pension fund, in either case
holding an interest of not more than 10 percent
in the REIT;

ii) the dividends are paid with respect to a

class of shares that is publicly traded and the
beneficial owner of the dividends is a person
holding an interest of not more than 5 percent
of any class of the REIT’s shares; or

iii) the beneficial owner of the dividends is

a person holding an interest of not more than
10 percent in the REIT and the REIT is diver-
sified.

b) For purposes of this paragraph, a REIT

shall be “diversified” if the value of no single
interest in real property exceeds 10 percent of

menskap med pensionsfonden, bedriven af-
färsverksamhet, och

2) pensionsfonden inte säljer, eller ingår av-

tal om att sälja, de andelar på vilka utdel-
ningen belöper inom två månader efter det da-
tum då pensionsfonden förvärvade andelarna.

Vid bestämmandet av om ett bolag är berät-

tigat till avtalsförmåner beträffande utdel-
ningen enligt artikel 17 punkt 3, som avses i a)
3) ovan i denna punkt, skall bestämmandet av
om en person, som direkt eller indirekt äger
andelar i bolaget, är en jämförlig förmånsta-
gare göras genom att en sådan person behand-
las som ägare till samma röstandel i det utde-
lande bolaget som innehas av det bolag som
yrkar på avtalsförmåner.

4. a) Bestämmelserna i punkterna 2 a) och 3

a) tillämpas inte på utdelning som betalas av
ett ”U.S. Regulated Investment Company”
(RIC) eller en ”Real Estate Investment Trust”
(REIT). På utdelning som betalas av ett RIC
tillämpas punkterna 2 b) och 3 b). På utdel-
ning som betalas av en REIT tillämpas punk-
terna 2 b) och 3 b) endast om:

1) den som har rätt till utdelningen är en fy-

sisk person eller en pensionsfond vars innehav
i trusten inte överstiger 10 procent,

2) utdelningen betalas på ett slag av andelar

som är föremål för allmän omsättning och den
som har rätt till utdelningen är en person som
innehar högst 5 procent av något slag av ande-
lar i trusten, eller

3) den som har rätt till utdelningen är en

person vars innehav i trusten uppgår till högst
10 procent och trusten är diversifierad.

b) Vid tillämpningen av denna punkt skall

en REIT anses ”diversifierad” om värdet av
varje enskild fastighetsinvestering uppgår till

background image

18

SFS 2005:1088

its total interests in real property. For the pur-
poses of this provision, foreclosure property
shall not be considered an interest in real prop-
erty. Where a REIT holds an interest in a part-
nership, it shall be treated as owning directly a
proportion of the partnership’s interests in real
property corresponding to its interest in the
partnership.

5. The term “dividends” as used in this Arti-

cle means income from shares or other rights,
not being debt-claims, participating in profits,
as well as income from other corporate rights
that is subjected to the same taxation treatment
as income from shares by the laws of the State
of which the company making the distribution
is a resident, and income from arrangements,
including debt obligations, carrying the right
to participate in profits to the extent so charac-
terized under the laws of the Contracting State
in which the income arises, as well as, in the
case of the United States, contingent interest
of a type that would not qualify as portfolio in-
terest.

6. The provisions of paragraphs 2 and 3

shall not apply if the beneficial owner of the
dividends, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Con-
tracting State, of which the company paying
the dividends is a resident, through a perma-
nent establishment situated therein, or per-
forms in that other State independent personal
services from a fixed base situated therein,
and the dividends are attributable to such per-
manent establishment or fixed base. In such
case, the provisions of Article 7 (Business
profits) or Article 14 (Independent personal
services), as the case may be, shall apply.

7. A Contracting State may not impose any

tax on dividends paid by a company which is
not a resident of that State, except insofar as:

a) the dividends are paid to a resident of

that State; or

b) the dividends are attributable to a perma-

nent establishment or a fixed base situated in
that State.

högst 10 procent av värdet av det samlade
fastighetsinnehavet. Vid tillämpningen av
denna bestämmelse skall utmätt egendom inte
anses utgöra ett fastighetsinnehav. En REIT
som äger andelar i ett handelsbolag skall anses
som direkt ägare av så stor andel av handels-
bolagets fastighetsinnehav som motsvarar
dess andel i handelsbolaget.

5. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna

artikel inkomst av aktier eller andra rättighe-
ter, som inte är fordringar med rätt till andel i
vinst, samt inkomst av andra andelar, som en-
ligt lagstiftningen i den stat där det utdelande
bolaget har hemvist, beskattas på samma sätt
som inkomst av aktier liksom även inkomst
genom dispositioner, skuldförbindelser däri
inbegripna, med rätt till andel i vinst i den ut-
sträckning sådan inkomst anses utgöra utdel-
ning enligt lagstiftningen i den avtalsslutande
stat varifrån inkomsten härrör samt, i Förenta
staterna, villkorad ränta som inte klassificeras
som ”portföljränta” enligt lagstiftningen i För-
enta staterna.

6. Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 till-

lämpas inte om den som har rätt till utdel-
ningen har hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande sta-
ten, där bolaget som betalar utdelningen har
hemvist, från ett där beläget fast driftställe el-
ler utövar självständig yrkesverksamhet i
denna andra stat från en där belägen stadigva-
rande anordning, samt den andel på grund av
vilken utdelningen betalas äger verkligt sam-
band med det fasta driftstället eller den stadig-
varande anordningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel
14.

7. En avtalsslutande stat får inte beskatta ut-

delning som ett bolag som inte har hemvist i
denna stat betalar, utom i den mån:

a) utdelningen betalas till en person med

hemvist i denna stat, eller

b) utdelningen är hänförlig till fast drift-

ställe eller stadigvarande anordning i denna
stat.

background image

19

SFS 2005:1088

8. A religious, scientific, literary, educa-

tional, or charitable organization that is resi-
dent in Sweden and that has received substan-
tially all of its support from persons other than
citizens or residents of the United States shall
be exempt in the United States from the
United States excise taxes imposed with re-
spect to private foundations.

9. A company that is a resident of a Con-

tracting State and that has a permanent estab-
lishment in the other Contracting State, or that
is subject to tax in that other Contracting State
on items of income that may be taxed in that
other State under Article 6 (Income from real
property) or under paragraph 1 of Article 13
(Gains), may be subject in that other Contract-
ing State to a tax in addition to the tax allow-
able under the other provisions of this Con-
vention. Such tax, however, may:

a) in the case of the United States be im-

posed only on:

i) the portion of the business profits of the

company attributable to the permanent estab-
lishment, and

ii) the portion of the income referred to in

the preceding sentence that is subject to tax
under Article 6 or paragraph 1 of Article 13,

that represents the “dividend equivalent

amount” of those profits and income; the term
“dividend equivalent amount” shall, for the
purposes of this subparagraph, have the mean-
ing that it has under the law of the United
States as it may be amended from time to time
without changing the general principle
thereof; and

b) in the case of Sweden be imposed only

on that portion of the income described in sub-
paragraph a) that is comparable to the amount
that would be distributed as a dividend by a lo-
cally incorporated subsidiary.

10. The tax referred to in subparagraphs a)

and b) of paragraph 9 shall not be imposed at a
rate exceeding the rate specified in paragraph

8. En organisation med hemvist i Sverige,

som drivs i religiöst, vetenskapligt, litterärt,
utbildningsfrämjande eller välgörande syfte
och som erhållit nästan alla sina medel från
personer som inte är medborgare eller har
hemvist i Förenta staterna, skall i Förenta sta-
terna vara undantagen från dess punktskatter
som tas ut på privata stiftelser.

9. Ett bolag med hemvist i en avtalsslutande

stat som har ett fast driftställe i den andra av-
talsslutande staten, eller är skattskyldigt i den
andra avtalsslutande staten för sådan inkomst
som får beskattas i denna andra stat enligt arti-
kel 6 eller enligt artikel 13 punkt 1, får i denna
andra avtalsslutande stat beskattas med en
skatt utöver den skatt som får tas ut enligt an-
dra bestämmelser i detta avtal. Sådan skatt får
emellertid

a) i Förenta staterna tas ut endast på

1) den del av bolagets rörelseinkomst som

är hänförlig till det fasta driftstället, och

2) den del av sådan inkomst som anges i fö-

regående mening och som beskattas enligt ar-
tikel 6 eller artikel 13 punkt 1,

som representerar ”ett belopp motsvarande

utdelning” av denna vinst eller inkomst; ut-
trycket ”ett belopp motsvarande utdelning”
har, vid tillämpningen av denna bestämmelse,
den innebörd som uttrycket har enligt lagstift-
ningen i Förenta staterna så som den kan
komma att ändras från tid till annan utan att de
allmänna principerna i denna lagstiftning änd-
ras, och

b) i Sverige tas ut endast på den del av så-

dan inkomst som anges i a) vilken motsvarar
det belopp som skulle ha delats ut av ett lokalt
bildat dotterbolag.

10. Den skatt som anges i punkt 9 a) och b)

skall inte tas ut med högre procentsats än den
som anges i punkt 2 a). Sådan skatt skall dock
inte tas ut av ett bolag som:

background image

20

SFS 2005:1088

2 a). In any case, it shall not be imposed on a
company that:

a) satisfies the conditions of clause i) or ii)

of subparagraph c) of paragraph 2 of Article
17;

b) satisfies the conditions of clauses i) and

ii) of subparagraph e) of paragraph 2 of Arti-
cle 17, provided that the company satisfies the
conditions described in paragraph 4 of that Ar-
ticle with respect to an item of income, profit,
or gain described in paragraph 9;

c) is entitled under paragraph 3 of Article

17 to benefits with respect to an item of in-
come, profit, or gain described in paragraph 9;
or

d) has received a determination pursuant to

paragraph 6 of Article 17 with respect to this
paragraph.

11. The term “pension fund” as used in this

Article means any person that:

a) is organized under the laws of a Contract-

ing State;

b) is established and maintained in that

Contracting State primarily to administer or
provide pensions or other similar remunera-
tion, including social security payments; and

c) is exempt from tax in that Contracting

State with respect to the activities described in
subparagraph b).

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State

which is derived and beneficially owned by a
resident of the other Contracting State shall be
taxable only in that other State.

2. The term “interest” as used in this Article

means income from debt-claims of every kind,
whether or not secured by mortgage, and
whether or not carrying a right to participate in
the debtor’s profits, and in particular, income
from government securities, and income from

a) uppfyller villkoren i artikel 17 punkt 2 c)

1) eller 2),

b) uppfyller villkoren i artikel 17 punkt 2 e)

1) och 2), under förutsättning att bolaget upp-
fyller villkoren i artikel 17 punkt 4 avseende
sådan inkomst eller vinst som avses i punkt 9,

c) är berättigat till avtalsförmåner enligt ar-

tikel 17 punkt 3 avseende sådan inkomst eller
vinst som anges i punkt 9, eller

d) har erhållit ett beslut enligt artikel 17

punkt 6 avseende denna punkt.

11. Uttrycket ”pensionsfond” i denna arti-

kel avser person som:

a) är bildad enligt lagstiftningen i en avtals-

slutande stat,

b) är etablerad i och förvaltas i denna av-

talsslutande stat huvudsakligen för att admi-
nistrera eller tillhandahålla pensioner eller lik-
nande ersättning, inbegripet betalningar enligt
socialförsäkringslagstiftningen, och

c) är undantagen från beskattning i denna

avtalsslutande stat på sådan verksamhet som
anges ovan under b).

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, beskattas en-
dast i denna andra stat, om personen i fråga
har rätt till räntan.

2. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna ar-

tikel inkomst av varje slags fordran, vare sig
den säkerställts genom inteckning i fast egen-
dom eller inte och vare sig den medför rätt till
andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket
åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som

background image

21

SFS 2005:1088

bonds or debentures, including premiums or
prizes attaching to such securities, bonds, or
debentures and including an excess inclusion
with respect to a residual interest in a real es-
tate mortgage investment conduit. Penalty
charges for late payment shall not be regarded
as interest for the purposes of the Convention.
However, the term “interest” does not include
income dealt with in Article 10 (Dividends).

3. The provisions of paragraph 1 shall not

apply if the beneficial owner of the interest,
being a resident of a Contracting State, carries
on business in the other Contracting State, in
which the interest arises, through a permanent
establishment situated therein, or performs in
that other State independent personal services
from a fixed base situated therein, and the in-
terest is attributable to such permanent estab-
lishment or fixed base. In such case the provi-
sions of Article

7 (Business profits) or

Article 14 (Independent personal services), as
the case may be, shall apply.

4. Interest shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that State
itself or a political subdivision, local authority,
or resident of that State. Where, however, the
person paying the interest, whether he is a
resident of a Contracting State or not, has in a
Contracting State a permanent establishment
or a fixed base and such interest is borne by
such permanent establishment or fixed base,
then such interest shall be deemed to arise in
the State in which the permanent establish-
ment or fixed base is situated.

5. Where, by reason of a special relation-

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some
other person, the amount of the interest, hav-
ing regard to the debt-claim for which it is
paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the benefi-
cial owner in the absence of such relationship,
the provisions of this Article shall apply only

utfärdats av staten och inkomst av obligationer
eller debentures, däri inbegripna agiobelopp
och vinster som hänför sig till sådana värde-
papper, obligationer eller debentures samt
också överränta som belöper på ett residualin-
nehav i en ”real estate mortgage investment
conduit”. Straffavgift på grund av sen betal-
ning anses inte som ränta vid tillämpningen av
detta avtal. Uttrycket ”ränta” omfattar dock
inte inkomst som omfattas av bestämmelserna
i artikel 10.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte,

om den som har rätt till räntan har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten, från vilken räntan
härrör, från där beläget fast driftställe eller ut-
övar självständig yrkesverksamhet i denna an-
dra stat från där belägen stadigvarande anord-
ning, samt den fordran för vilken räntan beta-
las äger verkligt samband med det fasta drift-
stället eller den stadigvarande anordningen. I
sådant fall tillämpas artikel 7 respektive arti-
kel 14.

4. Ränta anses härröra från en avtalsslu-

tande stat om utbetalaren är den staten själv,
politisk underavdelning, lokal myndighet eller
person med hemvist i denna stat. Om emeller-
tid den person som betalar räntan, vare sig han
har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i
en avtalsslutande stat har fast driftställe eller
stadigvarande anordning, och räntan belastar
det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen, anses räntan härröra från den stat
där det fasta driftstället eller den stadigva-
rande anordningen finns.

5. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
räntan eller mellan dem båda och annan per-
son räntebeloppet, med hänsyn till den fordran
för vilken räntan betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan om sådana förbin-
delser inte förelegat, tillämpas bestämmel-
serna i denna artikel endast på sistnämnda be-

background image

22

SFS 2005:1088

to the last-mentioned amount. In such case the
excess part of the payments shall remain tax-
able according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other provi-
sions of the Convention.

6. A Contracting State may not impose any

tax on interest paid by a resident of the other
Contracting State, except insofar as

a) the interest is paid to a resident of the

first-mentioned State;

b) the interest is attributable to a permanent

establishment or a fixed base situated in the
first-mentioned State; or

c) the interest arises in the first-mentioned

State and is not paid to a resident of the other
State.

7. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1 of this Article an excess inclusion
with respect to a residual interest in a real es-
tate mortgage investment conduit may be
taxed in the Contracting State where the ex-
cess inclusion arises according to the laws of
that State.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State

which are derived and beneficially owned by a
resident of the other Contracting State shall be
taxable only in that other State.

2. The term “royalties” as used in this Arti-

cle means payments of any kind received as a
consideration for the use of, or the right to use,
any copyright of literary, artistic or scientific
work (including motion pictures and works on
film, tape or other means of reproduction used
for radio or television broadcasting), any pat-
ent, trade mark, design or model, plan, secret
formula or process, or other like right or prop-
erty, or for information concerning industrial,
commercial or scientific experience. The term
“royalties” also includes gains derived from
the alienation of any such right or property

lopp. I sådant fall beskattas överskjutande be-
lopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslu-
tande staten med iakttagande av övriga
bestämmelser i detta avtal.

6. En avtalsslutande stat får inte beskatta

ränta som betalas av person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten, utom i den mån

a) räntan betalas till person med hemvist i

den förstnämnda staten,

b) räntan är hänförlig till fast driftställe eller

stadigvarande anordning i den förstnämnda
staten, eller

c) räntan härrör från den förstnämnda staten

och inte betalas till person med hemvist i den
andra staten.

7. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1

i denna artikel får överränta som belöper på ett
residualinnehav i en ”real estate mortgage in-
vestment conduit” beskattas i den avtalsslu-
tande stat varifrån överräntan enligt lagstift-
ningen i denna stat härrör.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty som härrör från en avtalsslu-

tande stat och som betalas till person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, be-
skattas endast i denna andra stat, om personen
i fråga har rätt till royaltyn.

2. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna

artikel varje slags betalning som tas emot så-
som ersättning för nyttjandet av eller för rätten
att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt
eller vetenskapligt verk (häri inbegripna bio-
graffilmer och verk inspelade på film, band el-
ler annat medel för återgivning som används
för radio- eller televisionsutsändningar), pa-
tent, varumärke, mönster eller modell, ritning,
hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod
eller annan liknande rättighet eller egendom
eller för upplysning om erfarenhetsrön av in-
dustriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

background image

23

SFS 2005:1088

which are contingent on the productivity, use,
or disposition thereof.

3. The provisions of paragraph 1 shall not

apply if the beneficial owner of the royalties,
being a resident of a Contracting State, carries
on business in the other Contracting State, in
which the royalties arise, through a permanent
establishment situated therein, or performs in
that other State independent personal services
from a fixed base situated therein, and the roy-
alties are attributable to such permanent estab-
lishment or fixed base. In such case the provi-
sions of Article 7 (Business profits) or Article
14 (Independent personal services), as the case
may be, shall apply.

4. Where, by reason of a special relation-

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some
other person, the amount of the royalties, hav-
ing regard to the use, right, or information for
which they are paid, exceeds the amount
which would have been agreed upon by the
payer and the beneficial owner in the absence
of such relationship, the provisions of this Ar-
ticle shall apply only to the last-mentioned
amount. In such case, the excess part of the
payments shall remain taxable according to
the laws of each Contracting State, due regard
being had to the other provisions of this Con-
vention.

Article 13

Gains

1. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the disposition of real property
situated in the other Contracting State may be
taxed in that other State.

2. For purposes of paragraph 1
a) the term “real property situated in the

other Contracting State”, where the United
States is the other Contracting State, includes

Uttrycket ”royalty” inbegriper också vinst på
grund av överlåtelse av sådan rättighet eller
egendom om vinsten beror på resultatet, an-
vändningen eller överlåtelsen av denna.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte,

om den som har rätt till royaltyn har hemvist i
en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i
den andra avtalsslutande staten, från vilken
royaltyn härrör, från ett där beläget fast drift-
ställe eller utövar självständig yrkesverksam-
het i denna andra stat från en där belägen sta-
digvarande anordning, samt den rättighet eller
egendom i fråga om vilken royaltyn betalas
äger verkligt samband med det fasta driftstäl-
let eller den stadigvarande anordningen. I så-
dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.

4. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
royaltyn eller mellan dem båda och annan per-
son royaltybeloppet, med hänsyn till det nytt-
jande, den rättighet eller den upplysning för
vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn om sådana för-
bindelser inte förelegat, tillämpas bestämmel-
serna i denna artikel endast på sistnämnda be-
lopp. I sådant fall beskattas överskjutande be-
lopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslu-
tande staten med iakttagande av övriga
bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av fast egendom som är belägen i den an-
dra avtalsslutande staten, får beskattas i denna
andra stat.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall
a) uttrycket ”fast egendom som är belägen i

den andra avtalsslutande staten”, i det fall då
Förenta staterna är denna andra avtalsslutande

background image

24

SFS 2005:1088

real property referred to in Article 6 (Income
from real property) which is situated in the
United States, a United States real property in-
terest, and an interest in a partnership, trust or
estate, to the extent attributable to a United
States real property interest situated in the
United States;

b) the term “real property situated in the

other Contracting State”, where Sweden is the
other Contracting State, includes property that
is real property under the law of Sweden situ-
ated in Sweden, and, without limiting the fore-
going, shall include


(i) real property referred to in Article 6

which is situated in Sweden; and

(ii) shares or similar rights in a company the

assets of which consist, directly or indirectly,
mainly of such real property.

3. Gains from the disposition of movable

property which are attributable to a permanent
establishment which an enterprise of a Con-
tracting State has in the other Contracting
State, or which are attributable to a fixed base
available to a resident of a Contracting State in
the other Contracting State for the purpose of
performing independent personal services, and
gains from the disposition of such a permanent
establishment (alone or with the whole enter-
prise) or such a fixed base, may be taxed in
that other State.

4. Gains derived by an enterprise of a Con-

tracting State from the disposition of ships or
aircraft operated by the enterprise in interna-
tional traffic or movable property attributable
to the operation of such ships or aircraft shall
be taxable only in that State. The provisions of
this paragraph shall apply to gains derived by
the air transport consortium Scandinavian Air-
lines System (SAS), but only to such part of
the gains as corresponds to the participation
held in that consortium by AB Aerotransport
(ABA), the Swedish partner of Scandinavian
Airlines System (SAS).

stat, inbegripa sådan fast egendom som avses i
artikel 6 och som är belägen i Förenta staterna,
”a United States real property interest” och ett
innehav i ett handelsbolag, dödsbo eller en
trust till den del sådant innehav består av ”a
United States real property interest” som är
belägen i Förenta staterna,

b) uttrycket ”fast egendom som är belägen i

den andra avtalsslutande staten”, i det fall då
Sverige är denna andra avtalsslutande stat, in-
begripa egendom som är fast egendom enligt
svensk rätt och som är belägen i Sverige samt
skall, utan att inskränka vad som anges ovan,
också inbegripa

1) sådan fast egendom som avses i artikel 6

och som är belägen i Sverige, och

2) andelar och liknande rättigheter i bolag

vars tillgångar, direkt eller indirekt, huvudsak-
ligen utgörs av sådan fast egendom.

3. Vinst på grund av överlåtelse av lös

egendom som hänför sig till ett fast driftställe,
vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i
den andra avtalsslutande staten, eller till en
stadigvarande anordning för att utöva själv-
ständig yrkesverksamhet, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i denna an-
dra stat. Detsamma gäller vinst på grund av
överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig el-
ler i samband med överlåtelse av hela företa-
get) eller av sådan stadigvarande anordning.

4. Vinst som ett företag i en avtalsslutande

stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp
eller luftfartyg som används i internationell
trafik eller lös egendom som är hänförlig till
användningen av sådana skepp eller luftfartyg
beskattas endast i denna stat. Bestämmelserna
i denna punkt tillämpas beträffande vinst som
förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian
Airlines System (SAS) men endast i fråga om
den del av vinsten som motsvarar den andel i
konsortiet som innehas av AB Aerotransport
(ABA), den svenske delägaren i Scandinavian
Airlines System (SAS).

background image

25

SFS 2005:1088

Gains derived by an enterprise of a Con-

tracting State from the disposition of contain-
ers used in international traffic and movable
property attributable to the operation of such
containers (including trailers, barges, and re-
lated equipment for the transport of contain-
ers) shall be taxable only in that State.

5. Gains described in Article 12 (Royalties)

shall be taxable only in accordance with the
provisions of Article 12.

6. Except as provided in paragraph 7, gains

from the disposition of any property other than
property referred to in paragraphs 1 through 5
shall be taxable only in the Contracting State
of which the person disposing of the property
is resident.

7. In the case of an individual who had been

a resident of Sweden and who has become a
resident of the United States, the provisions of
paragraph 6 shall not affect the right of Swe-
den to tax gains from the disposition of any
property derived by such individual at any
time during the ten years following the date on
which the individual has ceased to be a resi-
dent of Sweden.

Article 14

Independent personal services

Income derived by an individual who is a

resident of a Contracting State from the per-
formance of personal services in an indepen-
dent capacity shall be taxable only in that
State. However, such income may also be
taxed in the other Contracting State to the ex-
tent that such services are or were performed
in that other State and the income is attributa-
ble to a fixed base regularly available to the
individual in that other State for the purpose of
performing his activities.

Vinst som ett företag i en avtalsslutande stat

förvärvar på grund av överlåtelse av contain-
rar som används i internationell trafik eller lös
egendom som är hänförlig till användningen
av sådana containrar (trailers, pråmar och an-
nan därtill hörande utrustning för transport av
containrar däri inbegripna) beskattas endast i
denna stat.

5. Sådan vinst som anges i artikel 12 skall

beskattas endast enligt bestämmelserna i arti-
kel 12.

6. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som anges i punkterna 1–5
beskattas, om inte punkt 7 föreskriver annat,
endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren
har hemvist.

7. Bestämmelserna i punkt 6 inverkar inte

på Sveriges rätt att, i fråga om fysisk person
som haft hemvist i Sverige och som fått hem-
vist i Förenta staterna, beskatta vinst som för-
värvas av en sådan person på grund av överlå-
telse av tillgång vid något tillfälle under de tio
år som följer närmast efter den tidpunkt vid
vilken denne person upphört att ha hemvist i
Sverige.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

Inkomst som en fysisk person med hemvist

i en avtalsslutande stat förvärvar genom att ut-
öva självständig yrkesverksamhet, beskattas
endast i denna stat. Sådan inkomst får emeller-
tid också beskattas i den andra avtalsslutande
staten till den del verksamheten utövas eller
utövats i denna andra stat och inkomsten är
hänförlig till en stadigvarande anordning som
regelmässigt står till hans förfogande i denna
andra stat för att utöva verksamheten.

background image

26

SFS 2005:1088

Article 15

Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 16

(Directors' fees), 19 (Pensions and annuities)
and 20 (Government service), salaries, wages
and other similar remuneration derived by a
resident of a Contracting State in respect of an
employment shall be taxable only in that State
unless the employment is exercised in the
other Contracting State. If the employment is
so exercised, such remuneration as is derived
therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1, remuneration derived by a resident of
a Contracting State in respect of an employ-
ment exercised in the other Contracting State
shall be taxable only in the first-mentioned
State if

a) the recipient is present in the other State

for a period or periods not exceeding in the ag-
gregate 183 days in any consecutive twelve
month period;

b) the remuneration is paid by, or on behalf

of, an employer who is not a resident of the
other State; and

c) the remuneration is not borne by a per-

manent establishment or a fixed base which
the employer has in the other State.

3.

Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, remuneration derived by
a resident of a Contracting State in respect of
an employment as a member of the regular
complement of a ship or aircraft operated in
international traffic, including an aircraft oper-
ated in international traffic by the air transport
consortium Scandinavian Airlines System
(SAS), shall be taxable only in that State, ex-
cept that remuneration derived in respect of an
employment as a member of the regular com-
plement of a ship operated in international
traffic by a Swedish enterprise may be taxed
in Sweden.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,

19 och 20 föranleder annat, beskattas lön och
annan liknande ersättning, som en person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på
grund av anställning, endast i denna stat, så-
vida inte arbetet utförs i den andra avtalsslu-
tande staten. Om arbetet utförs i denna andra
stat, får ersättning som uppbärs för arbetet be-
skattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1

beskattas ersättning, som en person med hem-
vist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete
som utförs i den andra avtalsslutande staten
endast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten un-

der en tidsperiod eller tidsperioder som sam-
manlagt inte överstiger 183 dagar under en
sammanhängande tolvmånadersperiod, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i den andra staten eller på
dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar ett fast drift-

ställe eller en stadigvarande anordning som ar-
betsgivaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel beskattas ersättning som upp-
bärs av person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat för arbete som utförs i egenskap av
medlem av den reguljära besättningen ombord
på skepp eller luftfartyg som används i inter-
nationell trafik, endast i denna stat. Detta gäl-
ler även när arbetet utförs ombord på luftfar-
tyg som används i internationell trafik av luft-
fartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS). Ersättning för arbete, som utförs i
egenskap av medlem av den reguljära besätt-
ningen ombord på ett skepp som används i in-
ternationell trafik av ett svenskt företag, får
dock beskattas i Sverige.

background image

27

SFS 2005:1088

Article 16

Directors’ fees

Directors’ fees derived by a resident of a

Contracting State in his capacity as a member
of the board of directors of a company which
is a resident of the other Contracting State
may be taxed in that other State. However,
such fees shall be taxable only in the first-
mentioned Contracting State to the extent such
fees are derived in respect of services per-
formed in that State.

Article 17

Limitation on benefits

7

1. A resident of a Contracting State shall be

entitled to benefits otherwise accorded to resi-
dents of a Contracting State by this Conven-
tion only to the extent provided in this Article.

2. A resident of a Contracting State shall be

entitled to all the benefits of this Convention if
the resident is:

a) an individual;
b) a Contracting State or any political sub-

division or local authority thereof;

c) a company, if:
i) its principal class of shares (and any dis-

proportionate class of shares) is regularly
traded on one or more recognized stock ex-
changes, and either

A) its principal class of shares is primarily

traded on a recognized stock exchange located
in the Contracting State of which the company
is a resident (or, in the case of a company resi-
dent in Sweden, on a recognized stock ex-
change located within the European Union or
in any other European Economic Area state or
in Switzerland or, in the case of a company
resident in the United States, on a recognized

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode som person med hemvist i

en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av
medlem av styrelsen i ett bolag med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat. Sådant arvode beskattas
emellertid endast i den förstnämnda avtalsslu-
tande staten till den del arvodet uppbärs för ar-
bete som utförts i denna stat.

Artikel 17

Begränsning av förmåner

1. En person med hemvist i en avtalsslu-

tande stat skall vara berättigad till förmåner
som tillkommer person med hemvist i en av-
talsslutande stat enligt detta avtal endast i den
utsträckning som anges i denna artikel.

2. En person med hemvist i en avtalsslu-

tande stat skall vara berättigad till samtliga
förmåner som följer av detta avtal om perso-
nen är:

a) en fysisk person,
b) en avtalsslutande stat eller en av dess po-

litiska underavdelningar eller lokala myndig-
heter,

c) ett bolag om:
1)

dess viktigaste aktieslag (samt varje

oproportionerligt aktieslag) regelmässigt om-
sätts på en eller flera erkända aktiebörser, och
antingen

A) dess viktigaste aktieslag huvudsakligen

omsätts på en erkänd aktiebörs i den avtalsslu-
tande stat där bolaget har hemvist eller, såvitt
avser bolag med hemvist i Sverige, på en er-
känd aktiebörs inom Europeiska unionen eller
i en annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet eller i Schweiz eller, såvitt
avser bolag med hemvist i Förenta staterna, på
en erkänd aktiebörs i någon annan stat som är

7 Artikel 17 har fått denna lydelse genom protokollet den 30 september 2005.

background image

28

SFS 2005:1088

stock exchange located in another state that is
a party to the North American Free Trade
Agreement); or

B) the company’s primary place of manage-

ment and control is in the Contracting State of
which it is a resident; or

ii) at least 50 percent of the aggregate vot-

ing power and value of the shares (and at least
50 percent of any disproportionate class of
shares) in the company are owned directly or
indirectly by five or fewer companies entitled
to benefits under clause i) of this subpara-
graph, provided that, in the case of indirect
ownership, each intermediate owner is a resi-
dent of either Contracting State;

d) a person described in subparagraph c) of

paragraph 1 of Article 4 (Residence), provided
that, in the case of a person described in clause
ii) of that subparagraph, either:

(i) more than 50 percent of the person’s

beneficiaries, members or participants are in-
dividuals resident in either Contracting State;
or

(ii) the organization sponsoring such person

is entitled to the benefits of this Convention
pursuant to this Article; or

e) a person other than an individual, if:

i) on at least half the days of the taxable

year at least 50 percent of each class of shares
or other beneficial interests in the person is
owned, directly or indirectly, by residents of
the Contracting State of which that person is a
resident that are entitled to the benefits of this
Convention under subparagraph a), subpara-
graph b), clause i) of subparagraph c), or sub-
paragraph d) of this paragraph; and

ii) less than 50 percent of the person’s gross

income for the taxable year, as determined in
the person's State of residence, is paid or ac-
crued, directly or indirectly, to persons who
are not residents of either Contracting State
entitled to the benefits of this Convention un-
der subparagraph a), subparagraph b), clause
i) of subparagraph c), or subparagraph d) of

part i Nordamerikanska frihandelsavtalet
(Nafta), eller

B) bolagets huvudsakliga ledning och kon-

troll finns i den avtalsslutande stat där bolaget
har hemvist, eller

2) minst 50 procent av det sammanlagda

röstetalet och värdet av aktierna i bolaget
(samt minst 50 procent av varje oproportioner-
ligt aktieslag) ägs direkt eller indirekt av fem
eller färre bolag som är berättigade till avtals-
förmåner enligt 1) ovan i denna bestämmelse,
dock, vid indirekt ägande, endast under förut-
sättning att varje mellanliggande ägare har
hemvist i endera avtalsslutande staten,

d) en person som anges i artikel 4 punkt 1

c), dock, såvitt avser person som anges i arti-
kel 4 punkt 1 c) 2), endast under förutsättning
att antingen:

1) mer än 50 procent av personens förmåns-

tagare, medlemmar eller deltagare är fysiska
personer med hemvist i endera avtalsslutande
staten, eller

2) den organisation som finansierar en så-

dan person är berättigad till avtalsförmåner
enligt denna artikel, eller

e) en person, som inte är en fysisk person,

om:

1) minst 50 procent av varje aktieslag eller

annat ägarinnehav i personen, under minst
hälften av beskattningsårets dagar, ägs direkt
eller indirekt av personer med hemvist i den
avtalsslutande stat där personen har hemvist
och som är berättigade till avtalsförmåner en-
ligt a), b), c) 1) eller d) i denna punkt, och

2) mindre än 50 procent av personens brut-

tointäkt för beskattningsåret såsom denna be-
stäms i personens hemviststat, direkt eller in-
direkt betalas till eller tillkommer personer
som inte är personer med hemvist i någon av
de avtalsslutande staterna som har rätt till för-
måner enligt detta avtal med stöd av a), b), c)
1) eller d) i denna punkt, i form av betalningar

background image

29

SFS 2005:1088

this paragraph in the form of payments that are
deductible for purposes of the taxes covered
by this Convention in the person’s State of
residence (but not including arm's length pay-
ments in the ordinary course of business for
services or tangible property and payments in
respect of financial obligations to a bank that
is not related to the payor).

3. A company that is a resident of a Con-

tracting State shall also be entitled to the bene-
fits of the Convention if:

a) at least 95 percent of the aggregate voting

power and value of its shares (and at least 50
percent of any disproportionate class of
shares) is owned, directly or indirectly, by
seven or fewer persons that are equivalent
beneficiaries; and

b) less than 50 percent of the company’s

gross income, as determined in the company’s
State of residence, for the taxable year is paid
or accrued, directly or indirectly, to persons
who are not equivalent beneficiaries, in the
form of payments (but not including arm's
length payments in the ordinary course of
business for services or tangible property and
payments in respect of financial obligations to
a bank that is not related to the payor), that are
deductible for the purposes of the taxes cov-
ered by this Convention in the company’s
State of residence.

4. a) A resident of a Contracting State will

be entitled to benefits of the Convention with
respect to an item of income derived from the
other Contracting State, regardless of whether
the resident is entitled to benefits under para-
graph 2 or 3, if the resident is engaged in the
active conduct of a trade or business in the
first-mentioned State (other than the business
of making or managing investments for the
resident’s own account, unless these activities
are banking, insurance, or securities activities
carried on by a bank, insurance company or
registered securities dealer), and the income

som i den stat där personen har hemvist är av-
dragsgilla vid beräkningen av de skatter som
omfattas av detta avtal (detta gäller dock inte
betalningar på marknadsmässiga villkor som
görs inom ramen för den sedvanliga affärs-
verksamheten för tjänster eller materiella till-
gångar eller betalningar för finansiella förbin-
delser till en bank som är oberoende av utbeta-
laren).

3. Ett bolag med hemvist i en avtalsslutande

stat skall även vara berättigat till avtalsförmå-
ner om:

a) minst 95 procent av det sammanlagda

röstetalet och värdet av aktierna i bolaget
(samt minst 50 procent av varje oproportioner-
ligt aktieslag), ägs direkt eller indirekt av sju
eller färre personer som uppfyller villkoren för
att vara s.k. jämförliga förmånstagare, och

b) mindre än 50 procent av bolagets brutto-

intäkt för beskattningsåret såsom denna be-
stäms i bolagets hemviststat, direkt eller indi-
rekt betalas till eller tillkommer personer som
inte är jämförliga förmånstagare, i form av be-
talningar som i den stat där bolaget har hem-
vist är avdragsgilla vid beräkningen av de
skatter som omfattas av detta avtal (detta gäl-
ler dock inte betalningar på marknadsmässiga
villkor som görs inom ramen för den sedvan-
liga affärsverksamheten för tjänster eller ma-
teriella tillgångar eller betalningar för finan-
siella förbindelser till en bank som är obero-
ende av utbetalaren).

4. a) En person med hemvist i en avtalsslu-

tande stat är berättigad till avtalsförmåner be-
träffande inkomst som härrör från den andra
avtalsslutande staten, oavsett om personen är
berättigad till avtalsförmåner enligt punkt 2 el-
ler 3, om personen bedriver en aktiv affärsrö-
relse i den förstnämnda staten (med undantag
för rörelse som består i att göra kapitalplace-
ringar eller att förvalta investeringar för perso-
nens egen räkning, såvida denna rörelse inte
utgör bank-, försäkrings- eller värdepappers-
rörelse som bedrivs av en bank, ett försäk-
ringsföretag eller en registrerad värdepappers-

background image

30

SFS 2005:1088

derived from the other Contracting State is de-
rived in connection with, or is incidental to,
that trade or business.

b) If a resident of a Contracting State or any

of its associated enterprises carries on a trade
or business activity in the other Contracting
State which gives rise to an item of income,
subparagraph a) of this paragraph shall apply
to such item only if the trade or business activ-
ity in the first-mentioned State is substantial in
relation to the trade or business activity in the
other State. Whether a trade or business activ-
ity is substantial for purposes of this paragraph
will be determined based on all the facts and
circumstances.

c) In determining whether a person is “en-

gaged in the active conduct of a trade or busi-
ness” in a Contracting State under subpara-
graph a) of this paragraph, activities con-
ducted by persons connected to such person
shall be deemed to be conducted by such per-
son. A person shall be connected to another if
one possesses at least 50 percent of the benefi-
cial interest in the other (or, in the case of a
company, at least 50 percent of the aggregate
voting power and at least 50 percent of the ag-
gregate value of the shares in the company or
of the beneficial equity interest in the com-
pany) or another person possesses, directly or
indirectly, at least 50 percent of the beneficial
interest (or, in the case of a company, at least
50 percent of the aggregate voting power and
at least 50 percent of the aggregate value of
the shares in the company or of the beneficial
equity interest in the company) in each person.
In any case, a person shall be considered to be
connected to another if, based on all the rele-
vant facts and circumstances, one has control
of the other or both are under the control of the
same person or persons.

5.

Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, where an enterprise of
Sweden derives insurance premiums, interest,
or royalties from the United States, and, pur-

handlare), och den inkomst som härrör från
den andra avtalsslutande staten förvärvas i
samband med eller på grund av denna affärs-
rörelse.

b) Om en person med hemvist i en avtals-

slutande stat, eller ett företag i intressegemen-
skap med denna person, bedriver affärsrörelse
i den andra avtalsslutande staten som ger upp-
hov till inkomst, skall a) i denna punkt gälla
sådan inkomst bara om verksamheten i affärs-
rörelsen i den förstnämnda staten är väsentlig i
förhållande till verksamheten i affärsrörelsen i
den andra staten. Beslutet huruvida verksam-
heten är väsentlig vid tillämpningen av denna
punkt görs mot bakgrund av samtliga fakta
och omständigheter.

c) Vid bestämmandet av om en person ”be-

driver en aktiv affärsrörelse” i en avtalsslu-
tande stat enligt a) i denna punkt, skall verk-
samhet som bedrivs av till denna person när-
stående personer anses bedrivas av denna per-
son. En person skall anses närstående till en
annan om en av personerna är den rättmätige
innehavaren till minst 50 procent i den andra
personen (eller, i fråga om ett bolag, minst 50
procent av det sammanlagda röstetalet och
minst 50 procent av det sammanlagda värdet
av andelarna eller aktiekapitalet i bolaget), el-
ler någon annan person, direkt eller indirekt,
är den rättmätige innehavaren till minst 50
procent av båda personerna (eller, i fråga om
ett bolag, minst 50 procent av det samman-
lagda röstetalet och minst 50 procent av det
sammanlagda värdet av andelarna eller aktie-
kapitalet i bolaget). En person skall dock alltid
anses närstående till en annan om den ena per-
sonen, med hänsyn tagen till samtliga rele-
vanta fakta och omständigheter, kontrollerar
den andra eller om båda personerna kontrolle-
ras av samma person eller personer.

5. Om ett företag med hemvist i Sverige

uppbär försäkringspremier, ränta eller royalty
från Förenta staterna och sådan inkomst, en-
ligt ett dubbelbeskattningsavtal mellan

background image

31

SFS 2005:1088

2 SFS 2005:1088–1112

suant to a tax convention between Sweden and
a third state, the income consisting of such
premiums, interest, or royalties is exempt
from taxation in Sweden because it is attribut-
able to a permanent establishment which that
enterprise has in that third state, the tax bene-
fits that would otherwise apply under the other
provisions of the Convention will not apply to
such income if the tax that is actually paid
with respect to such income in the third state is
less than 60 percent of the tax that would have
been payable in Sweden if the income were
earned in Sweden by the enterprise and were
not attributable to the permanent establish-
ment in the third state. Any interest or royal-
ties to which the provisions of this paragraph
apply may be taxed in the United States at a
rate that shall not exceed 15 percent of the
gross amount thereof. Any insurance premi-
ums to which the provisions of this paragraph
apply will be subject to tax under the provi-
sions of the domestic law of the United States,
notwithstanding any other provision of the
Convention. The provisions of this paragraph
shall not apply if:

a) in the case of interest, as defined in Arti-

cle 11 (Interest), the income from the United
States is derived in connection with, or is inci-
dental to, the active conduct of a trade or busi-
ness carried on by the permanent establish-
ment in the third state (other than the business
of making, managing, or simply holding in-
vestments for the enterprise’s own account,
unless these activities are banking, or securi-
ties activities carried on by a bank, or regis-
tered securities dealer); or

b) in the case of royalties, as defined in Ar-

ticle 12 (Royalties), the royalties are received
as compensation for the use of, or the right to
use, intangible property produced or devel-
oped by the permanent establishment itself.

6. A resident of a Contracting State that is

not entitled to benefits pursuant to the preced-
ing paragraphs of this Article shall, neverthe-
less, be granted benefits of the Convention if

Sverige och en tredje stat, är undantagen från
beskattning i Sverige på grund av att inkom-
sten är hänförlig till ett fast driftställe som fö-
retaget har i denna tredje stat skall – utan hin-
der av föregående bestämmelser i denna arti-
kel – de förmåner som annars skulle ha gällt
enligt andra bestämmelser i detta avtal inte
gälla sådan inkomst om den skatt som betalas
för denna inkomst i den tredje staten är lägre
än 60 procent av den skatt som skulle ha beta-
lats i Sverige om inkomsten uppburits här och
inte var hänförlig till det fasta driftstället i den
tredje staten. Ränta eller royalty som omfattas
av bestämmelserna i denna punkt får beskattas
i Förenta staterna med en skatt som inte över-
stiger 15 procent av betalningens bruttobe-
lopp. Försäkringspremie som omfattas av be-
stämmelserna i denna punkt beskattas – utan
hinder av övriga bestämmelser i detta avtal –
enligt Förenta staternas interna lagstiftning.
Bestämmelserna i denna punkt skall inte till-
lämpas:

a) såvitt avser ränta som anges i artikel 11,

om inkomsten från Förenta staterna är hänför-
lig till, eller har samband med, en aktiv affärs-
rörelse som bedrivs från det fasta driftstället i
den tredje staten, med undantag för rörelse
som består av att förvalta eller inneha investe-
ringar för företagets egen räkning, om inte rö-
relsen avser bank eller värdepappersrörelse
som bedrivs av en bank eller registrerad vär-
depappershandlare, eller

b) såvitt avser royalty som anges i artikel

12, om royaltyn betalas som ersättning för
nyttjandet av eller för rätten att nyttja immate-
riella tillgångar som har producerats eller ut-
vecklats vid det fasta driftstället.

6. En person med hemvist i en avtalsslu-

tande stat som i enlighet med bestämmelserna
i föregående punkter i denna artikel inte är be-
rättigad till avtalsförmåner skall ändå åtnjuta

background image

32

SFS 2005:1088

the competent authority of the other Contract-
ing State determines that the establishment,
acquisition, or maintenance of such person
and the conduct of its operations did not have
as one of its principal purposes the obtaining
of benefits under the Convention. The compe-
tent authority of the other Contracting State
shall consult with the competent authority of
the first-mentioned State before denying the
benefits of the Convention under this para-
graph.

7. For the purposes of this Article:
a)

the term “principal class of shares”

means the ordinary or common shares of the
company, provided that such class of shares
represents the majority of the voting power
and value of the company. If no single class of
ordinary or common shares represents the ma-
jority of the aggregate voting power and value
of the company, the “principal class of shares”
are those classes that in the aggregate repre-
sent a majority of the aggregate voting power
and value of the company;

b)

the term “disproportionate class of

shares” means any class of shares of a com-
pany resident in a Contracting State that en-
titles the shareholder to disproportionately
higher participation, through dividends, re-
demption payments, or otherwise, in the earn-
ings generated in the other Contracting State
by particular assets or activities of the com-
pany when compared to its participation in
overall assets or activities of such company;

c) the term “shares” shall include deposi-

tory receipts thereof;

d) the term “recognized stock exchange”

means:

i) the NASDAQ System owned by the Na-

tional Association of Securities Dealers, Inc.
and any stock exchange registered with the
U.S. Securities and Exchange Commission as
a national securities exchange under the U.S.
Securities Exchange Act of 1934;

avtalsförmåner om den behöriga myndigheten
i den andra avtalsslutande staten finner att eta-
bleringen, förvärvet eller innehavet av en så-
dan person och bedrivandet av dess verksam-
het inte har haft som ett av sina huvudsakliga
syften att komma i åtnjutande av avtalsförmå-
ner. Den behöriga myndigheten i den andra
avtalsslutande staten skall överlägga med den
behöriga myndigheten i den förstnämnda sta-
ten innan den vägrar avtalsförmåner enligt
denna punkt.

7. Vid tillämpningen av denna artikel:
a) avser uttrycket ”viktigaste aktieslag” bo-

lagets stamaktier eller motsvarande, under för-
utsättning att detta aktieslag representerar ma-
joriteten av rösterna i och värdet av bolaget.
Om inget enskilt slag av stamaktier eller mot-
svarande representerar majoriteten av det sam-
manlagda röstetalet i och värdet av bolaget,
avses med ”viktigaste aktieslag” de aktieslag
som tillsammans representerar en majoritet av
det sammanlagda röstetalet i och värdet av bo-
laget,

b) avser uttrycket ”oproportionerligt aktie-

slag” varje aktieslag hos ett bolag med hem-
vist i en avtalsslutande stat, som berättigar
ägaren till en oproportionerligt stor andel, ge-
nom utdelning, inlösen eller på annat sätt, av
vinster som har genererats i den andra avtals-
slutande staten genom vissa av bolagets till-
gångar eller verksamheter, i förhållande till
ägarens andel av bolagets samtliga tillgångar
eller verksamheter,

c) avser uttrycket ”aktier” även depåbevis,

d) avser uttrycket ”erkänd aktiebörs”:

1) ”NASDAQ”-systemet som ägs av ”the

National Association of Securities Dealers,
Inc.” och varje aktiebörs, som registrerats hos
Värdepappers- och börskommissionen (”the
U.S. Securities and Exchange Commission”)
såsom en inhemsk värdepappersbörs enligt
Värdepappersbörslagen (”the U.S. Securities
Exchange Act”) från år 1934,

background image

33

SFS 2005:1088

ii) the Stockholm Stock Exchange (Stock-

holmsbörsen), the Nordic Growth Market, and
any other stock exchange subject to regulation
by the Swedish Financial Supervisory Author-
ity;

iii) the Irish Stock Exchange and the stock

exchanges of Amsterdam, Brussels, Copenha-
gen, Frankfurt, Hamburg, Helsinki, London,
Madrid, Milan, Oslo, Paris, Reykjavik, Riga,
Tallinn, Toronto, Vienna, Vilnius and Zurich;
and

iv) any other stock exchanges agreed upon

by the competent authorities of the Contract-
ing States;

e) a class of shares is considered to be regu-

larly traded on one or more recognized stock
exchanges in a taxable year if the aggregate
number of shares of that class traded on such
stock exchange or exchanges during the pre-
ceding taxable year is at least 6 percent of the
average number of shares outstanding in that
class during that preceding taxable year;

f) a company’s primary place of manage-

ment and control will be in the Contracting
State of which it is a resident only if executive
officers and senior management employees
exercise day-to-day responsibility for more of
the strategic, financial, and operational policy
decision making for the company (including
its direct and indirect subsidiaries) in that
State than in any other state, and the staffs
conduct more of the day-to-day activities nec-
essary for preparing and making those deci-
sions in that State than in any other state;

g) the term “equivalent beneficiary” means

a resident of a member state of the European
Union or of any other European Economic
Area state or of a party to the North American
Free Trade Agreement, or of Switzerland, but
only if that resident:

i) A) would be entitled to all the benefits of

a comprehensive tax convention between any

2) Stockholmsbörsen, Nordic Growth Mar-

ket (NGM), och varje annan aktiebörs som
står under tillsyn av Finansinspektionen, och

3) den irländska aktiebörsen samt aktiebör-

serna i Amsterdam, Bryssel, Köpenhamn,
Frankfurt, Hamburg, Helsingfors, London,
Madrid, Milano, Oslo, Paris, Reykjavik, Riga,
Tallinn, Toronto, Wien, Vilnius och Zürich,
och

4) varje annan aktiebörs som de behöriga

myndigheterna i de avtalsslutande staterna
kommer överens om,

e) anses ett aktieslag under ett beskatt-

ningsår vara föremål för regelmässig omsätt-
ning på en eller flera aktiebörser om det sam-
manlagda antalet aktier i det aktieslag som
omsätts på sådan aktiebörs eller sådana aktie-
börser under det föregående beskattningsåret
uppgår till minst 6 procent av det genomsnitt-
liga antalet utestående aktier i det aktuella ak-
tieslaget för det föregående beskattningsåret,

f) anses ett bolags huvudsakliga ledning och

kontroll finnas i den avtalsslutande stat där det
har hemvist bara om personer i direktörs ställ-
ning eller högre tjänstemannaställning inom
företagsledningen utövar ett löpande ansvar
för beslut rörande bolagets strategiska, finan-
siella och operationella policy, inklusive dess
direkt och indirekt ägda dotterföretag, i större
utsträckning i denna stat än i någon annan stat,
och de anställda utför mer av det löpande ar-
bete som är nödvändigt för att förbereda och
fatta dessa beslut i denna stat än i någon annan
stat,

g)

avser uttrycket ”jämförlig förmånsta-

gare” en person med hemvist i en stat som är
medlem i Europeiska unionen eller i någon an-
nan stat inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet eller som är part i Nordamerikan-
ska frihandelsavtalet (Nafta) eller i Schweiz,
men endast om denna person:

1) A) skulle vara berättigad till samtliga för-

måner enligt ett fullständigt dubbelbeskatt-

background image

34

SFS 2005:1088

member state of the European Union or any
other European Economic Area state or any
party to the North American Free Trade
Agreement, or Switzerland, and the State from
which the benefits of this Convention are
claimed under provisions analogous to sub-
paragraph a), subparagraph b), clause i) of
subparagraph c) or subparagraph d) of para-
graph 2, provided that if such convention does
not contain a comprehensive limitation on
benefits provision, the resident would be en-
titled to the benefits of this Convention by rea-
son of subparagraph a), subparagraph b),
clause i) of subparagraph c), or subparagraph
d) of paragraph 2 if such person were a resi-
dent of one of the Contracting States under
Article 4 (Residence); and

B) with respect to insurance premiums and

to income referred to in Article 10 (Divi-
dends), 11 (Interest), or 12 (Royalties), would
be entitled under such convention to a rate of
tax with respect to the item of income for
which benefits are being claimed under this
Convention that is at least as low as the rate
applicable under this Convention; or

ii) is a resident of a Contracting State that is

entitled to the benefits of this Convention by
reason of subparagraph a), subparagraph b),
clause i) of subparagraph c), or subparagraph
d) of paragraph 2;

h) with respect to dividends, interest, or

royalties arising in Sweden and beneficially
owned by a company that is a resident of the
United States, a company that is a resident of a
member state of the European Union will be
treated as satisfying the requirements of sub-
paragraph g) i) B) for purposes of determining
whether such United States resident is entitled
to benefits under this paragraph if a payment
of dividends, interest, or royalties arising in
Sweden and paid directly to such resident of a
member state of the European Union would
have been exempt from tax pursuant to any di-
rective of the European Union, notwithstand-
ing that the tax convention between Sweden

ningsavtal mellan en medlemsstat inom Euro-
peiska unionen eller någon annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, el-
ler någon stat som är part i det Nordamerikan-
ska frihandelsavtalet (Nafta), eller i Schweiz,
och den stat i vilken avtalsförmåner yrkas en-
ligt bestämmelser som är jämförbara med
punkt 2 a), b), c) 1) eller d). Om ett sådant av-
tal inte innehåller en långtgående bestämmelse
om begränsning av förmåner, gäller dock detta
endast om personen skulle ha haft rätt till av-
talsförmåner enligt punkt 2 a), b), c) 1) eller d)
om personen hade haft hemvist i en av de av-
talsslutande staterna enligt artikel 4, och

B) såvitt avser försäkringspremier och in-

komst som anges i artikel 10, 11 eller 12, en-
ligt ett sådant avtal hade varit berättigad till en
skattesats på sådan inkomst för vilken avtals-
förmåner yrkas som är minst lika låg som den
skattesats som tillämpas enligt detta avtal, el-
ler

2) är en person med hemvist i en avtalsslu-

tande stat som är berättigad till avtalsförmåner
enligt punkt 2 a), b), c) 1) eller d),

h) såvitt avser utdelning, ränta eller royalty

som härrör från Sverige och som rätteligen
tillkommer ett bolag med hemvist i Förenta
staterna, anses ett bolag med hemvist i en stat
inom Europeiska unionen uppfylla villkoren
ovan i g) 1) B) vid bestämmandet av om bola-
get med hemvist i Förenta staterna är berätti-
gat till förmåner enligt denna bestämmelse,
om utdelning, ränta eller royalty som härrör
från Sverige och betalas direkt till en sådan
person med hemvist i en stat inom Europeiska
unionen skulle vara undantagen från beskatt-
ning enligt något av Europeiska unionens di-
rektiv. Detta gäller utan hinder av att dubbel-
beskattningsavtalet mellan Sverige och den

background image

35

SFS 2005:1088

and that other member state of the European
Union would provide for a higher rate of tax
with respect to such payment than the rate of
tax applicable to such United States company
under Article 10, 11, or 12.

Article 18

Artistes and athletes

1. Notwithstanding the provisions of Arti-

cles 14 (Independent personal services) and 15
(Dependent personal services), income de-
rived by a resident of a Contracting State as an
entertainer, such as a theatre, motion picture,
radio, or television artiste, or a musician, or as
an athlete, from his personal activities as such
exercised in the other Contracting State, may
be taxed in that other State, except where the
amount of the gross receipts derived by such
entertainer or athlete, including expenses re-
imbursed to him or borne on his behalf, from
such activities does not exceed six thousand
United States dollars (6,000 $) or its equiva-
lent in Swedish kronor for any 12 month pe-
riod.

2. Where income in respect of activities ex-

ercised by an entertainer or an athlete in his
capacity as such accrues not to the entertainer
or athlete but to another person, that income of
that other person may, notwithstanding the
provisions of Articles 7 (Business profits) and
14, be taxed in the Contracting State in which
the activities of the entertainer or athlete are
exercised, unless it is established that neither
the entertainer or athlete nor persons related
thereto participate directly or indirectly in any
profits of that other person in any manner, in-
cluding the receipt of deferred remuneration,
bonuses, fees, dividends, partnership distribu-
tions or other distributions.

andra medlemsstaten inom Europeiska unio-
nen anger en högre skattesats för en sådan be-
talning än den som gäller för ett bolag med
hemvist i Förenta staterna enligt artikel 10, 11
eller 12.

Artikel 18

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik-

larna 14 och 15 får inkomst, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar ge-
nom sin personliga verksamhet i den andra av-
talsslutande staten i egenskap av artist, såsom
teater eller filmskådespelare, radio- eller tele-
visionsartist eller musiker, eller av idrottsman,
beskattas i denna andra stat. Detta gäller dock
inte om den bruttoinkomst som en sådan artist
eller idrottsman erhåller genom sådan verk-
samhet, däri inbegripet kostnader som sådan
person ersatts för eller som betalats för hans
räkning, inte överstiger sex tusen amerikanska
dollar (6 000 USD) eller motsvarande belopp i
svenska kronor under en tolvmånadersperiod.

2. I fall då inkomst genom personlig verk-

samhet, som artist eller idrottsman utövar i
denna egenskap, inte tillfaller artisten eller
idrottsmannen själv utan annan person, får
denna andra persons inkomst, utan hinder av
bestämmelserna i artiklarna 7 och 14, beskat-
tas i den avtalsslutande stat där artisten eller
idrottsmannen utövar verksamheten, såvida
det inte kan visas att varken artisten eller
idrottsmannen eller denne närstående person
direkt eller indirekt på något sätt får del av
denna persons vinst, häri inbegripet mottagan-
det av uppskjuten ersättning, gratifikation,
arvode, utdelning, inkomst från handelsbolag
eller annan utdelning av vinst.

background image

36

SFS 2005:1088

Article 19

Pensions and annuities

1. Subject to the provisions of Article 20

(Government service) and of paragraph 2 of
this Article, pensions and other similar remu-
neration in consideration of past employment
and annuities derived and beneficially owned
by a resident of a Contracting State shall be
taxable only in that Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of para-

graph 2 of Article 20, pensions (including the
Swedish “allmän tilläggspension”) and other
benefits paid out under provisions of the social
security or similar legislation of a Contracting
State to a resident of the other Contracting
State or a citizen of the United States shall be
taxable only in the first-mentioned State.

3. The term “annuities” as used in this Arti-

cle means a stated sum paid periodically at
stated times during life or during a specified or
ascertainable number of years, under an obli-
gation to make the payments in return for ade-
quate and full consideration (other than ser-
vices rendered or to be rendered).

4. a) In determining the taxable income of

an individual who renders personal services
and who is a resident of a Contracting State
but not a national of that State, contributions
paid by, or on behalf of, such individual to a
pension or other retirement arrangement that
is established and maintained and recognized
for tax purposes in the other Contracting State
shall be treated in the same way for tax pur-
poses in the first-mentioned State as a contri-
bution paid to a pension or other retirement ar-
rangement that is established and maintained
and recognized for tax purposes in that first-
mentioned State, provided that:

Artikel 19

Pension och livränta

1. Om inte bestämmelserna i artikel 20 och

punkt 2 i denna artikel föranleder annat, be-
skattas pension och annan liknande ersättning
på grund av tidigare anställning och livränta
som uppbärs av och rätteligen tillkommer per-
son med hemvist i en avtalsslutande stat en-
dast i denna avtalsslutande stat.

2. Pension, svensk allmän tilläggspension

däri inbegripen, och andra förmåner som utgår
enligt bestämmelserna i en avtalsslutande stats
socialförsäkrings eller liknande lagstiftning
till person med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten eller till person som är medbor-
gare i Förenta staterna, beskattas – utan hinder
av bestämmelserna i artikel 20 punkt 2 – en-
dast i den förstnämnda staten.

3. Uttrycket ”livränta” i denna artikel åsyf-

tar ett fastställt belopp, som utbetalas perio-
diskt på fastställda tider under vederbörandes
livstid eller under visst angivet eller fastställ-
bart antal år och som utgår på grund av för-
pliktelse att verkställa dessa utbetalningar så-
som ersättning för däremot fullt svarande ve-
derlag (med undantag för redan utförda eller
framtida tjänster).

4. a) Vid bestämmandet av den beskatt-

ningsbara inkomsten för en fysisk person, som
har hemvist i en avtalsslutande stat utan att
vara medborgare i denna stat, med anledning
av dennes tjänsteutövning, skall avgifter som
betalas av eller för denna person till en pen-
sionsplan eller annan plan för tryggande av ål-
derdomen, som är grundad i och administreras
i den andra avtalsslutande staten och även är
erkänd för beskattningsändamål i denna andra
stat, vid beskattningen i den förstnämnda sta-
ten behandlas på samma sätt som avgift som
betalas till en pensionsplan eller annan plan
för tryggande av ålderdomen, som är grundad
i och administreras i den förstnämnda staten
och erkänd för beskattningsändamål i denna
stat. Detta gäller emellertid endast om

background image

37

SFS 2005:1088

(i) contributions were paid by, or on behalf

of, such individual to such arrangement before
he became a resident of the first-mentioned
State; and

(ii) the competent authority of the first-

mentioned State agrees that the pension or
other retirement arrangement generally corre-
sponds to a pension or other retirement ar-
rangement recognized for tax purposes by that
State.

b) A pension or other retirement arrange-

ment is recognized for tax purposes in a State
if the contributions to the arrangement would
qualify for tax relief in that State.

Article 20

Government service

8

1. a) Remuneration, other than a pension,

paid by a Contracting State or a political sub-
division or a local authority thereof to an indi-
vidual in respect of services rendered to that
State or subdivision or authority shall be tax-
able only in that State.

b) However, such remuneration shall be

taxable only in the other Contracting State if
the services are rendered in that State and the
individual is a resident of that State who

(i) is a citizen of that State; or
(ii) did not become a resident of that State

solely for the purpose of rendering the ser-
vices.

2. a) Any pension paid by, or out of funds

created by, a Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof to an
individual in respect of services rendered to
that State or subdivision or authority shall be
taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable

only in the other Contracting State if the indi-

1) avgifter betalades av eller för denna per-

son till sådan plan innan han fick hemvist i
den förstnämnda staten, och

2) den behöriga myndigheten i den först-

nämnda staten anser att planen motsvarar en
sådan plan som vid beskattningen är erkänd i
denna stat.

b) En pensionsplan eller annan plan för

tryggande av ålderdomen anses som erkänd
vid beskattningen i en stat om avgifter till så-
dan plan är avdragsgilla eller eljest medför
skattenedsättning i denna stat.

Artikel 20

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning, med undantag för pension,

som betalas av en avtalsslutande stat, dess po-
litiska underavdelningar eller lokala myndig-
heter till fysisk person på grund av arbete som
utförts i denna stats, dess politiska underav-
delningars eller lokala myndigheters tjänst,
beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid en-

dast i den andra avtalsslutande staten om arbe-
tet utförs i denna stat och personen i fråga har
hemvist där och

1) är medborgare i denna stat, eller
2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande

för att utföra arbetet.

2. a) Pension som betalas av, eller från fon-

der inrättade av, en avtalsslutande stat, dess
politiska underavdelningar eller lokala myn-
digheter till en fysisk person på grund av ar-
bete som utförts i denna stats, dess politiska
underavdelningars eller lokala myndigheters
tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid en-

dast i den andra avtalsslutande staten om per-

8 Artikel 20.4 har tillagts genom protokollet den 30 september 2005.

background image

38

SFS 2005:1088

vidual is a resident of, and a citizen of, that
State.

3. The provisions of Articles 14 (Indepen-

dent personal services), 15 (Dependent per-
sonal services), 16 (Directors’ fees), 18 (Ar-
tistes and athletes) and 19 (Pensions and annu-
ities) shall apply to remuneration and pensions
in respect of services rendered in connection
with a business carried on by a Contracting
State or a political subdivision or a local au-
thority thereof.

4. Notwithstanding paragraph 2, Sweden

shall not tax a pension, paid by the U.S. Gov-
ernment to Swedish citizens and residents
(and those beneficiaries entitled to survivors
benefits), if the relevant individual was hired
prior to 1978 by the U.S. Government to work
for the United States embassy in Stockholm or
the United States consulate general in Gothen-
burg and was covered under the United States
Civil Service Retirement pension plan.

Article 21

Students and trainees

Payments received for the purpose of main-

tenance, education, or training by a student,
apprentice, or business trainee who is or was
immediately before visiting a Contracting
State a resident of the other Contracting State
and who is present in the first-mentioned State
for the purpose of his fulltime education or
training shall not be taxed in that State, pro-
vided that such payments arise from sources
outside that State.

Article 22

Other income

1. Items of income of a resident of a Con-

tracting State, wherever arising, not dealt with
in the foregoing Articles of this Convention
shall be taxable only in that State.

sonen i fråga har hemvist och är medborgare i
denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 14, 15, 16,

18 och 19 tillämpas på ersättning och pension
som betalas på grund av arbete som utförts i
samband med rörelse som bedrivs av en av-
talsslutande stat, dess politiska underavdel-
ningar eller lokala myndigheter.

4. Utan hinder av punkt 2, skall Sverige inte

beskatta pension som betalas av Förenta sta-
ternas regering till svenska medborgare och
personer med hemvist i Sverige (och förmåns-
tagare som är berättigade till efterlevande-
stöd), om den fysiska personen anställdes av
Förenta staternas regering före år 1978 för att
arbeta för Förenta staternas ambassad i Stock-
holm eller Förenta staternas generalkonsulat i
Göteborg samt omfattades av Förenta stater-
nas ”Civil Service Retirement pension plan”.

Artikel 21

Studerande och praktikanter

En studerande, lärling eller affärspraktikant,

som har eller omedelbart före vistelsen i en
avtalsslutande stat hade hemvist i den andra
avtalsslutande staten och som vistas i den
förstnämnda staten för undervisning eller ut-
bildning på heltid, beskattas inte i denna stat
för belopp som han erhåller för sitt uppehälle,
sin undervisning eller utbildning, under förut-
sättning att beloppen härrör från källa utanför
denna stat.

Artikel 22

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar och som inte be-
handlas i föregående artiklar av detta avtal be-
skattas endast i denna stat, oavsett varifrån in-
komsten härrör.

background image

39

SFS 2005:1088

2. The provisions of paragraph 1 shall not

apply to income, other than income from real
property as defined in paragraph 2 of Article 6
(Income from real property), if the beneficial
owner of the income, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the
other Contracting State through a permanent
establishment situated therein, or performs in
that other State independent personal services
from a fixed base situated therein, and the in-
come is attributable to such permanent estab-
lishment or fixed base. In such case the provi-
sions of Article 7 (Business profits) or Article
14 (Independent personal services), as the case
may be, shall apply.

Article 23

Relief from double taxation

9

1. In accordance with the provisions and

subject to the limitations of the law of the
United States (as it may be amended from
time to time without changing the general
principle hereof), the United States shall allow
to a resident or citizen of the United States as a
credit against the United States tax on income

a) the income tax paid to Sweden by or on

behalf of such citizen or resident; and

b) in the case of a United States company

owning at least 10 percent of the voting stock
of a company which is a resident of Sweden
and from which the United States company re-
ceives dividends, the income tax paid to Swe-
den by or on behalf of the distributing com-
pany with respect to the profits out of which
the dividends are paid.

For the purposes of this paragraph and para-

graphs 3 and 4, the taxes referred to in para-
graphs 1 b) and 2 of Article 2 (Taxes covered)
shall be considered income taxes except for

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

på inkomst, med undantag för inkomst av så-
dan fast egendom som avses i artikel 6 punkt
2, om den som har rätt till inkomsten har hem-
vist i en avtalsslutande stat och bedriver rö-
relse i den andra avtalsslutande staten från ett
där beläget fast driftställe eller utövar själv-
ständig yrkesverksamhet i denna andra stat
från där belägen stadigvarande anordning, och
inkomsten är hänförlig till det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen. I sådant
fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 res-
pektive artikel 14.

Artikel 23

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. I enlighet med bestämmelserna i Förenta

staternas lagstiftning – sådan den kan komma
att ändras från tid till annan utan att den all-
männa princip som anges här ändras – och
med beaktande av de begränsningar som
anges i denna lagstiftning, skall Förenta sta-
terna medge person som har hemvist eller är
medborgare i Förenta staterna avräkning från i
Förenta staterna utgående skatt på inkomst av

a) den inkomstskatt som erlagts i Sverige av

personen i fråga eller för hans räkning, och

b) beträffande bolag i Förenta staterna som

äger minst 10 procent av röstetalet för aktierna
i ett bolag som har hemvist i Sverige och från
vilket förstnämnda bolag erhåller utdelning,
den inkomstskatt som erlagts i Sverige av eller
för det utdelande bolaget på vinst av vilken ut-
delningen betalas.

Vid tillämpningen av denna punkt och

punkterna 3 och 4 skall de skatter som anges i
artikel 2 punkterna 1 b) och 2 anses vara in-
komstskatter utom såvitt avser de skatter som
anges i punkt 1 b) 5) och 6).

9 Artikel 23.3 och 23.4 har fått denna lydelse genom protokollet den 30 september 2005.

background image

40

SFS 2005:1088

the taxes referred to in paragraphs 1 b) v) and
vi).

2. a) Where a resident of Sweden derives

income which may be taxed in the United
States in accordance with the provisions of
this Convention [except when income is taxed
only in accordance with the provisions of
paragraph 4 of Article 1 (Personal scope)],
Sweden shall allow – subject to the provisions
of the law of Sweden (as it may be amended
from time to time without changing the gen-
eral principle hereof) – as a deduction from
Swedish tax on the income of that resident an
amount equal to the income tax paid in the
United States.

The provisions of this subparagraph shall

apply equally to the computation of tax on in-
come of an individual resident of the United
States from gains taxed in Sweden in accord-
ance with paragraph 7 of Article 13 (Gains).

b) Where a resident of Sweden derives in-

come which shall be taxable only in the
United States in accordance with the provi-
sions of paragraph 2 of Article 19 (Pensions
and annuities) and Article 20 (Government
service) Sweden may, when determining the
graduated rate of Swedish tax, take into ac-
count the income which shall be taxable only
in the United States.

c) Dividends paid by a company being a

resident of the United States to a company
which is a resident of Sweden shall be exempt
from Swedish tax to the extent that the divi-
dends would have been exempt under Swedish
law if both companies had been Swedish com-
panies. This provision shall not apply unless
the profits out of which the dividends are paid
have been subjected to the normal corporate
tax in the United States.

3. Where a United States citizen or former

citizen or former long-term resident is a resi-
dent of Sweden, the following rules shall ap-
ply

a) Sweden shall allow, subject to the provi-

sions of the law of Sweden (as it may be

2. a) I fall då en person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst, som enligt bestäm-
melserna i detta avtal får beskattas i Förenta
staterna, skall Sverige, utom då inkomsten be-
skattats endast enligt bestämmelserna i artikel
1 punkt 4, med beaktande av bestämmelserna i
svensk lagstiftning – såsom de kan komma att
ändras från tid till annan utan att den allmänna
princip som anges här ändras – från denna per-
sons inkomstskatt avräkna ett belopp motsva-
rande den inkomstskatt som betalats i Förenta
staterna.

Bestämmelserna ovan i denna punkt tilläm-

pas på motsvarande sätt vid beräkningen av
skatt på sådan vinst som förvärvas av person
med hemvist i Förenta staterna och som får
beskattas i Sverige enligt artikel 13 punkt 7.

b) I fall då en person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna
i artikel 19 punkt 2 och artikel 20 skall beskat-
tas endast i Förenta staterna, får Sverige vid
fastställandet av skattesatsen för svensk pro-
gressiv skatt beakta den inkomst som skall be-
skattas endast i Förenta staterna.

c) Utdelning från ett bolag med hemvist i

Förenta staterna till ett bolag med hemvist i
Sverige skall vara undantagen från svensk
skatt i den mån utdelningen skulle ha varit un-
dantagen från beskattning enligt svensk lag-
stiftning om båda bolagen hade varit svenska.
Denna bestämmelse tillämpas endast om den
vinst av vilken utdelningen betalas har under-
kastats allmän bolagsskatt i Förenta staterna.

3. I fall då en medborgare i Förenta staterna

eller tidigare medborgare eller tidigare långva-
rigt bosatt person har hemvist i Sverige skall
följande regler gälla.

a) Sverige skall i enlighet med bestämmel-

serna i svensk lagstiftning – såsom de kan

background image

41

SFS 2005:1088

amended from time to time without changing
the general principle thereof), as a deduction
from Swedish tax the income tax paid to the
United States in respect of profits, income or
gains which arise in the United States, except
that such deduction shall not exceed the
amount of the tax that would be paid to the
United States according to this Convention if
the resident were not a United States citizen or
former citizen or former long-term resident;

b) for the purpose of computing the United

States tax, the United States shall allow, sub-
ject to the limitations of the law of the United
States (as it may be amended from time to
time without changing the general principle
hereof), as a credit against United States in-
come tax the income tax paid or accrued to
Sweden after the deduction referred to in sub-
paragraph a), provided that the credit so al-
lowed shall not reduce that portion of the
United States tax that is deductible from
Swedish tax in accordance with subparagraph
a); and

c) for the purposes of subparagraph b) prof-

its, income or gains shall be deemed to arise in
Sweden to the extent necessary to avoid dou-
ble taxation of such income.

4. For the purposes of allowing relief from

double taxation pursuant to this Article and
subject to such source rules in the domestic
laws of the Contracting States as apply for the
purpose of limiting the foreign tax credit, in-
come shall be deemed to arise exclusively as
follows

a) income derived by a resident of a Con-

tracting State shall be deemed to arise in the
other Contracting State if it may be taxed in
that other State in accordance with this Con-
vention unless it is taxable in that other State
solely by reason of (i) citizenship or former
citizenship or former long-term residency in
accordance with paragraph 4 of Article 1 (Per-

komma att ändras från tid till annan utan att
den allmänna princip som anges här ändras –
från den svenska skatten avräkna den inkomst-
skatt som betalats till Förenta staterna på in-
komst eller vinst som härrör från Förenta sta-
terna. Sådan avräkning skall dock inte ske
med högre belopp än den skatt som enligt
detta avtal skulle ha erlagts till Förenta sta-
terna om personen inte var medborgare i För-
enta staterna eller tidigare medborgare eller ti-
digare långvarigt bosatt där.

b) Vid beräkningen av skatten i Förenta sta-

terna skall Förenta staterna, med beaktande av
de begränsningar som finns i Förenta staternas
lagstiftning – såsom den kan komma att änd-
ras från tid till annan utan att den allmänna
princip som anges här ändras – från den in-
komstskatt som utgår i Förenta staterna av-
räkna den inkomstskatt som betalats till eller
tillkommer Sverige efter det att avräkning
medgivits enligt punkt a) ovan. Den sålunda
medgivna avräkningen skall dock inte minska
den del av skatten i Förenta staterna som får
avräknas från svensk skatt enligt punkt a)
ovan.

c) Vid tillämpning av punkt b) ovan skall

inkomst eller vinst anses härröra från Sverige i
den omfattning som behövs för att undvika
dubbelbeskattning av inkomsten.

4. Vid undanröjande av dubbelbeskattning

enligt denna artikel och med förbehåll för så-
dana källregler i en avtalsslutande stats interna
lagstiftning som syftar till att begränsa avräk-
ning av utländsk skatt skall frågan varifrån en
inkomst anses härröra avgöras uteslutande en-
ligt följande regler.

a) Inkomst, som förvärvas av person med

hemvist i en avtalsslutande stat skall anses
härröra från den andra avtalsslutande staten
om den får beskattas i denna andra stat i enlig-
het med detta avtal, såvida den inte får beskat-
tas i denna andra stat endast 1) på grund av
medborgarskap eller tidigare medborgarskap
eller tidigare långvarigt boende enligt artikel 1

background image

42

SFS 2005:1088

sonal scope) or (ii) former residency in ac-
cordance with paragraph 7 of Article 13;

b) income derived by a resident of a Con-

tracting State which may not be taxed in the
other Contracting State in accordance with the
Convention shall be deemed to arise in the
first-mentioned State.

The rules of this paragraph shall not apply

in determining credits against United States
tax for foreign taxes other than the taxes re-
ferred to in paragraphs 1 b) and 2 of Article 2.

Article 24

Non-discrimination

1. A citizen of a Contracting State or a legal

person, partnership or association deriving its
status as such from the laws in force in a Con-
tracting State shall not be subjected in the
other Contracting State to any taxation or any
requirement connected therewith which is
other or more burdensome than the taxation
and connected requirements to which a citizen
of that other State or a legal person, partner-
ship or association deriving its status as such
from the laws in force in that other State in the
same circumstances is or may be subjected.
This provision shall, notwithstanding the pro-
visions of Article 1 (Personal scope), also ap-
ply to persons who are not residents of one or
both of the Contracting States. However, for
the purposes of United States tax, a United
States citizen who is not a resident of the
United States and a Swedish citizen who is not
a resident of the United States are not in the
same circumstances.

2. The taxation on a permanent establish-

ment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall
not be less favorably levied in that other State
than the taxation levied on enterprises of that
other State carrying on the same activities.
This provision shall not be construed as oblig-

punkt 4 eller 2) på grund av tidigare hemvist
enligt artikel 13 punkt 7.

b) Inkomst som förvärvas av en person med

hemvist i en avtalsslutande stat som enligt av-
talet inte får beskattas i den andra avtalsslu-
tande staten skall anses härröra från den först-
nämnda staten.

Bestämmelserna i denna punkt skall inte

tillämpas vid avräkning från skatt i Förenta
staterna av andra utländska skatter än de som
anges i artikel 2 punkterna 1 b) och 2.

Artikel 24

Förbud mot diskriminering

1. En medborgare i en avtalsslutande stat el-

ler en juridisk person eller annan sammanslut-
ning som bildats enligt den lagstiftning som
gäller i en avtalsslutande stat, skall inte i den
andra avtalsslutande staten bli föremål för be-
skattning eller därmed sammanhängande krav
som är av annat slag eller mer tyngande än den
beskattning och därmed sammanhängande
krav som en medborgare i denna andra stat, en
juridisk person eller en annan sammanslutning
som bildats enligt den lagstiftning som gäller i
denna andra stat under samma förhållanden är
eller kan bli underkastad. Utan hinder av be-
stämmelserna i artikel 1 tillämpas denna be-
stämmelse även på person som inte har hem-
vist i en avtalsslutande stat eller i båda avtals-
slutande staterna. Därvid gäller emellertid vid
beskattning i Förenta staterna, att en medbor-
gare i Förenta staterna, som inte har hemvist i
Förenta staterna, inte anses befinna sig under
samma förhållanden som en medborgare i
Sverige, som inte har hemvist i Förenta sta-
terna.

2. Beskattningen av ett fast driftställe, som

ett företag i en avtalsslutande stat har i den an-
dra avtalsslutande staten, skall i denna andra
stat inte vara mindre fördelaktig än beskatt-
ningen av ett företag i denna andra stat, som
bedriver verksamhet av samma slag. Denna
bestämmelse anses inte medföra skyldighet

background image

43

SFS 2005:1088

ing a Contracting State to grant to residents of
the other Contracting State any personal al-
lowances, reliefs, and reductions for taxation
purposes on account of civil status or family
responsibilities which it grants to its own resi-
dents.

3. Except where the provisions of paragraph

1 of Article 9 (Associated enterprises), para-
graph 5 of Article 11 (Interest), or paragraph 4
of Article 12 (Royalties) apply, interest, royal-
ties, and other disbursements paid by a resi-
dent of a Contracting State to a resident of the
other Contracting State shall, for the purposes
of determining the taxable profits of the first-
mentioned resident, be deductible under the
same conditions as if they had been paid to a
resident of the first-mentioned State. Simi-
larly, any debts of a resident of a Contracting
State to a resident of the other Contracting
State shall, for the purposes of determining the
taxable capital of the first-mentioned resident,
be deductible under the same conditions as if
they had been contracted to a resident of the
first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or
more residents of the other Contracting State,
shall not be subjected in the first-mentioned
State to any taxation or any requirement con-
nected therewith which is other or more bur-
densome than the taxation and connected re-
quirements to which other similar enterprises
of the first-mentioned State are or may be sub-
jected.

5. Nothing in this Article shall be construed

as preventing imposition of a tax described in
paragraph 9 of Article 10 (Dividends).

6. The provisions of this Article shall, not-

withstanding the provisions of Article 2
(Taxes covered), apply to taxes of every kind
and description imposed by a Contracting
State or a political subdivision or local author-
ity thereof.

för en avtalsslutande stat att medge person
med hemvist i den andra avtalsslutande staten
sådana personliga avdrag vid beskattningen
och sådan skattebefrielse eller skattenedsätt-
ning på grund av civilstånd eller försörjnings-
plikt mot familj som medges person med hem-
vist i den egna staten.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i arti-

kel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 5 eller artikel
12 punkt 4 tillämpas är ränta, royalty och an-
dra betalningar från en person med hemvist i
en avtalsslutande stat till en person med hem-
vist i den andra avtalsslutande staten avdrags-
gilla vid bestämmandet av den beskattnings-
bara inkomsten för den förstnämnda personen
på samma villkor som betalning till person
med hemvist i den förstnämnda staten. På
samma sätt är skuld som person med hemvist i
en avtalsslutande stat har till person med hem-
vist i den andra avtalsslutande staten avdrags-
gill vid bestämmandet av den förstnämnda
personens beskattningsbara förmögenhet på
samma villkor som skuld till person med hem-
vist i den förstnämnda staten.

4. Ett företag i en avtalsslutande stat, vars

kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras,
direkt eller indirekt, av en eller flera personer
med hemvist i den andra avtalsslutande staten,
skall inte i den förstnämnda staten bli föremål
för beskattning eller därmed sammanhäng-
ande krav som är av annat slag eller mer tyng-
ande än den beskattning och därmed samman-
hängande krav som ett annat liknande företag i
den förstnämnda staten är eller kan bli under-
kastat.

5. Bestämmelserna i denna artikel hindrar

inte uttagande av sådan skatt som anges i
artikel 10 punkt 9.

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2

tillämpas bestämmelserna i förevarande arti-
kel på skatter av varje slag och beskaffenhet
som påförs av en avtalsslutande stat, dess poli-
tiska underavdelningar eller lokala myndighe-
ter.

background image

44

SFS 2005:1088

Article 25

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions

of one or both of the Contracting States result
or will result for him in taxation not in accord-
ance with the provisions of this Convention,
he may, irrespective of the remedies provided
by the domestic law of those States, present
his case to the competent authority of the Con-
tracting State of which he is a resident or citi-
zen.

2. The competent authority shall endeavor,

if the objection appears to it to be justified and
if it is not itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mutual agree-
ment with the competent authority of the other
Contracting State, with a view to the avoid-
ance of taxation which is not in accordance
with the Convention. Any agreement reached
shall be implemented notwithstanding any
time limits or other procedural limitations in
the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Con-

tracting States shall endeavor to resolve by
mutual agreement any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or application
of the Convention. In particular the competent
authorities of the Contracting States may
agree on

a) the attribution of income, deductions,

credits, or allowances of an enterprise of a
Contracting State to its permanent establish-
ment situated in the other Contracting State;

b) the allocation of income, deductions,

credits, or allowances between persons;

c) the characterization of particular items of

income;

d) the application of source rules with re-

spect to particular items of income; and

e) a common meaning of a term.
They may also consult together for the

elimination of double taxation in cases not
provided for in the Convention.

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande

stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider mot be-
stämmelserna i detta avtal, kan han, utan att
detta påverkar hans rätt att använda de rätts-
medel som finns i dessa staters interna rätts-
ordning, framlägga saken för den behöriga
myndigheten i den avtalsslutande stat där han
har hemvist eller är medborgare.

2. Om den behöriga myndigheten finner in-

vändningen grundad men inte själv kan få till
stånd en tillfredsställande lösning, skall myn-
digheten söka lösa frågan genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndig-
heten i den andra avtalsslutande staten i syfte
att undvika beskattning som strider mot avta-
let. Överenskommelse som träffats genomförs
utan hinder av tidsgränser eller andra proces-
suella begränsningar i de avtalsslutande stater-
nas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna skall genom ömsesidig över-
enskommelse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolk-
ningen eller tillämpningen av avtalet. De be-
höriga myndigheterna kan även överlägga
med varandra i syfte att komma överens om

a) fördelningen av inkomst, avdrag, avräk-

ning eller betalningar mellan ett företag i en
avtalsslutande stat och dess fasta driftställe i
den andra avtalsslutande staten,

b) fördelningen av inkomst, avdrag, avräk-

ning eller betalningar mellan olika personer,

c) till vilket inkomstslag viss inkomst skall

hänföras,

d) tillämpningen av källregler beträffande

viss inkomst, samt

e) definitionen av ett visst uttryck.
De kan även överlägga i syfte att undvika

dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av
avtalet.

background image

45

SFS 2005:1088

4. The competent authorities of the Con-

tracting States may communicate with each
other directly for the purpose of reaching an
agreement in the sense of the preceding para-
graphs.

Article 26

Exchange of information

1. The competent authorities of the Con-

tracting States shall exchange such informa-
tion as is necessary for carrying out the provi-
sions of this Convention or of the domestic
laws of the Contracting States concerning
taxes covered by the Convention insofar as the
taxation thereunder is not contrary to the Con-
vention. The exchange of information is not
restricted by Article 1 (Personal scope). Any
information received by a Contracting State
shall be treated as secret in the same manner
as information obtained under the domestic
laws of that State and shall be disclosed only
to persons or authorities (including courts and
administrative bodies) involved in the assess-
ment, collection, or administration of, the en-
forcement or prosecution in respect of, or the
determination of appeals in relation to, the
taxes covered by the Convention. Such per-
sons or authorities shall use the information
only for such purposes. They may disclose the
information in public court proceedings or in
judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of para-

graph 1 be construed so as to impose on a
Contracting State the obligation

a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative
practice of that or of the other Contracting
State;

b) to supply information which is not ob-

tainable under the laws or in the normal course
of the administration of that or of the other
Contracting State;

c) to supply information which would dis-

close any trade, business, industrial, commer-

4. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna kan träda i direkt förbindelse
med varandra i syfte att träffa överenskom-
melse i de fall som angivits i föregående punk-
ter.

Artikel 26

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna skall utbyta sådana upplys-
ningar som är nödvändiga för att tillämpa be-
stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu-
tande staternas interna lagstiftning i fråga om
skatter som omfattas av avtalet i den mån be-
skattningen enligt denna lagstiftning inte stri-
der mot avtalet. Utbytet av upplysningar be-
gränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en
avtalsslutande stat mottagit skall behandlas så-
som hemliga på samma sätt som upplysningar,
som erhållits enligt den interna lagstiftningen i
denna stat, och får yppas endast för personer
eller myndigheter (däri inbegripna domstolar
och förvaltningsorgan) som fastställer, upp-
bär, administrerar eller driver in de skatter
som omfattas av avtalet eller handlägger åtal
eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa
personer eller myndigheter skall använda upp-
lysningarna endast för sådana ändamål. De får
yppa upplysningarna vid offentlig rättegång
eller i domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte i nå-

got fall medföra skyldighet för en avtalsslu-
tande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den andra av-
talsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng-

liga enligt lag eller sedvanlig administrativ
praxis i denna avtalsslutande stat eller i den
andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja af-

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes-

background image

46

SFS 2005:1088

cial, or professional secret or trade process, or
information the disclosure of which would be
contrary to public policy (ordre public).

3. If information is requested by a Contract-

ing State in accordance with this Article, the
other Contracting State shall obtain the infor-
mation to which the request relates in the same
manner and to the same extent as if the tax of
the first-mentioned State were the tax of that
other State and were being imposed by that
other State. If specifically requested by the
competent authority of a Contracting State,
the competent authority of the other Contract-
ing State shall provide information under this
Article in the form of depositions of witnesses
and authenticated copies of unedited original
documents (including books, papers, state-
ments, records, accounts, and writings), to the
same extent such depositions and documents
can be obtained under the laws and adminis-
trative practices of that other State with re-
spect to its own taxes.

4. The competent authorities may by mutual

agreement settle the mode of application of
the preceding paragraphs of this Article. Such
agreements may include but need not be lim-
ited to procedures for implementing routine,
spontaneous and industrywide exchanges of
information, information exchanges on re-
quest, simultaneous tax examinations and
such other methods of exchanging information
as may be necessary or appropriate to carry
out the purposes of paragraph 1.

5. For the purposes of this Article, the Con-

vention shall apply, notwithstanding the pro-
visions of Article 2 (Taxes covered), to taxes
of every kind imposed by a Contracting State.

Article 27

Administrative assistance

1. The Contracting States undertake to lend

assistance and support to each other in the col-

hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat
förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över-
lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).

3. Om en avtalsslutande stat begär upplys-

ning enligt denna artikel, skall den andra av-
talsslutande staten inhämta de upplysningar
som framställningen avser på samma sätt och i
samma omfattning som om den förstnämnda
statens skatt var denna andra stats skatt och
påförd av denna andra stat. Om behörig myn-
dighet i en avtalsslutande stat särskilt begär
det, skall den behöriga myndigheten i den an-
dra avtalsslutande staten tillhandahålla upp-
lysningarna enligt denna artikel i form av
skriftliga vittnesintyg och bestyrkta kopior av
ej redigerade originalhandlingar (däri inbegri-
pet böcker, dokument, rapporter, protokoll, rä-
kenskaper eller skriftväxling) i samma omfatt-
ning som sådana intyg och handlingar kan er-
hållas enligt lag och administrativ praxis i
denna andra stat beträffande dess egna skatter.

4. De behöriga myndigheterna kan genom

ömsesidig överenskommelse bestämma sättet
för tillämpningen av föregående punkter i
denna artikel. Sådana överenskommelser kan
omfatta, men behöver inte begränsas till, för-
faringssättet för genomförandet av automa-
tiskt eller spontant utbyte av upplysningar och
branschomfattande utbyte av upplysningar på
begäran, samtidiga skatterevisioner och andra
sådana metoder att utbyta upplysningar som
kan vara nödvändiga eller lämpliga för att ge-
nomföra de i punkt 1 angivna syftena.

5. Vid tillämpningen av denna artikel till-

lämpas avtalet, utan hinder av bestämmelserna
i artikel 2, på skatter av varje slag som påförs
av en avtalsslutande stat.

Artikel 27

Administrativ handräckning

1. De avtalsslutande staterna förbinder sig

att lämna varandra handräckning och bistånd

background image

47

SFS 2005:1088

lection of the taxes to which this Convention
applies, together with interest, costs, and addi-
tions to such taxes.

2. In the case of applications for enforce-

ment of taxes, revenue claims of each of the
Contracting States which have been finally de-
termined may be accepted for enforcement by
the other Contracting State and may be col-
lected in that State in accordance with the laws
applicable to the enforcement and collection
of its own taxes.

3. Any application shall include a certifica-

tion that under the laws of the State making
the application the taxes have been finally de-
termined.

4. The assistance provided for in this Arti-

cle shall not be accorded with respect to the
citizens, companies, or other entities of the
State to which the application is made, except
as is necessary to insure that the exemption or
reduced rate of tax granted under this Conven-
tion to such citizens, companies, or other enti-
ties shall not be enjoyed by persons not en-
titled to such benefits.

5. This Article shall not impose upon either

of the Contracting States the obligation to
carry out administrative measures which are
of a different nature from those used in the
collection of its own taxes, or which would be
contrary to its sovereignty, security, or public
policy.

Article 28

Diplomatic agents and consular officers

Nothing in this Convention shall affect the

fiscal privileges of diplomatic agents or con-
sular officers under the general rules of inter-
national law or under the provisions of special
agreements.

vid indrivning av skatter på vilka avtalet till-
lämpas, jämte räntor, kostnader och tillägg
hänförliga till sådana skatter.

2. I fråga om framställning om indrivning

av skatt kan en avtalsslutande stats skatteford-
ran, som har blivit slutgiltigt fastställd, godtas
för indrivning av den andra avtalsslutande sta-
ten och kan drivas in i denna stat enligt de la-
gar som gäller beträffande indrivning och upp-
börd av dess egna skatter.

3. Framställning skall vara åtföljd av be-

kräftelse som visar att skatten blivit slutgiltigt
fastställd enligt lagstiftningen i den stat som
gör framställningen.

4. Handräckning enligt denna artikel skall

inte medges beträffande medborgare, bolag el-
ler andra sammanslutningar i den stat hos vil-
ken framställningen görs. Detta gäller dock
inte handräckning som är nödvändig för att
garantera att den skattebefrielse eller skatte-
nedsättning som enligt avtalet medges sådan
medborgare, sådant bolag eller sådana sam-
manslutningar inte tillkommer personer som
inte är berättigade till sådana förmåner.

5. Denna artikel medför inte skyldighet för

någon av de avtalsslutande staterna att vidta
förvaltningsåtgärder som är av annat slag än
de som används för att driva in dess egna skat-
ter eller som skulle strida mot dess suveräni-
tet, säkerhet eller allmänna hänsyn.

Artikel 28

Diplomatiska företrädare och konsulära
tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid beskattningen som enligt folk-
rättens allmänna regler eller bestämmelser i
särskilda överenskommelser tillkommer dip-
lomatiska företrädare och konsulära tjänste-
män.

background image

48

SFS 2005:1088

Article 29

Entry into force

1. This Convention shall be subject to ratifi-

cation in accordance with the applicable pro-
cedures of each Contracting State and instru-
ments of ratification shall be exchanged at
Washington as soon as possible.

2. The Convention shall enter into force

upon the exchange of instruments of ratifica-
tion and its provisions shall have effect

a) in the case of the United States
(i) in respect of taxes withheld at source, for

amounts paid or credited on or after the first
day of January next following the date on
which the Convention enters into force;

(ii) in respect of other taxes, for taxable

years beginning on or after the first day of Jan-
uary next following the date on which the
Convention enters into force; and

b) in the case of Sweden
(i) in respect of taxes on income, for income

derived on or after the first day of January
next following the date on which the Conven-
tion enters into force;

(ii) in respect of the State capital tax, for tax

which is assessed in or after the second calen-
dar year following that in which the Conven-
tion enters into force;

(iii) in respect of the excise tax imposed on

insurance premiums paid to foreign insurers,
for premiums paid on or after the first day of
January next following the date on which the
Convention enters into force.

3. Upon the coming into effect of this Con-

vention, the Convention and accompanying
Protocol between the Government of the
United States of America and the Kingdom of
Sweden for the avoidance of double taxation
and the establishment of rules of reciprocal
administrative assistance in the case of income
and other taxes, signed at Washington on
March 23, 1939, as modified by a Supplemen-
tary Convention signed at Stockholm on Octo-
ber 22, 1963, shall terminate. The provisions

Artikel 29

Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras enligt det för-

farande som gäller i vardera avtalsslutande
staten och ratifikationshandlingarna skall ut-
växlas i Washington snarast möjligt.

2. Avtalet träder i kraft med utväxlingen av

ratifikationshandlingarna och dess bestämmel-
ser tillämpas:

a) i Förenta staterna
1) beträffande skatt som innehålls vid käl-

lan, på belopp som betalas eller tillgodoförs
den 1 januari som följer närmast efter den dag
då avtalet träder i kraft eller senare,

2) beträffande andra skatter, i fråga om be-

skattningsår som börjar den 1 januari som föl-
jer närmast efter den dag då avtalet träder i
kraft eller senare, och

b) i Sverige
1) beträffande skatter på inkomst, på in-

komst som förvärvas den 1 januari som följer
närmast efter den dag då avtalet träder i kraft
eller senare,

2)

beträffande förmögenhetsskatten, på

skatt som påförs det andra kalenderår som föl-
jer på det under vilket avtalet träder i kraft el-
ler senare,

3) beträffande skatten på vissa premiebetal-

ningar som betalas till utländska försäkrings-
givare, på premiebetalningar som görs den
1 januari som följer närmast efter den dag då
avtalet träder i kraft eller senare.

3. I och med att förevarande avtal blir till-

lämpligt skall det avtal mellan Sverige och
Amerikas förenta stater för undvikande av
dubbelbeskattning och fastställande av be-
stämmelser angående ömsesidig handräckning
beträffande inkomst och andra skatter och det
till avtalet hörande protokollet, vilka under-
tecknades i Washington den 23 mars 1939 och
ändrades genom tilläggsavtal, som underteck-
nades i Stockholm den 22 oktober 1963, upp-
höra att gälla. Bestämmelserna i 1939 års avtal

background image

49

SFS 2005:1088

of the 1939 Convention, as modified, shall
cease to have effect with respect to the United
States and Sweden from the date on which the
corresponding provisions of this Convention
shall, for the first time, have effect according
to the provisions of paragraph 2 of this Arti-
cle. With regard to the Swedish State capital
tax, the 1939 Convention shall be applied for
the last time for tax assessed the first year after
the year in which this Convention enters into
force.

Article 30

Termination

This Convention shall remain in force until

terminated by a Contracting State. Either Con-
tracting State may terminate the Convention at
any time after 5 years from the date on which
the Convention enters into force, provided that
at least 6 months prior notice of termination
has been given through diplomatic channels.
In such event, the Convention shall cease to
have effect

a) in the case of the United States
(i) in respect of taxes withheld at source, for

amounts paid or credited on or after the first
day of January next following the expiration
of the 6 months period;

(ii) in respect of other taxes, for taxable

years beginning on or after the first day of Jan-
uary next following the expiration of the
6 months period; and

b) in the case of Sweden
(i) in respect of taxes on income, for income

derived on or after the first day of January
next following the expiration of the 6 months
period;

(ii) in respect of the State capital tax, for tax

which is assessed in or after the second calen-
dar year following the expiration of the 6
months period;

(iii) in respect of the excise tax imposed on

insurance premiums paid to foreign insurers,
for premiums paid on or after the first day of

i dess ändrade lydelse skall upphöra att tilläm-
pas beträffande Förenta staterna och Sverige
från och med den dag då motsvarande bestäm-
melser i förevarande avtal skall tillämpas för-
sta gången enligt bestämmelserna i punkt 2 i
denna artikel. Beträffande den svenska förmö-
genhetsskatten skall 1939 års avtal tillämpas
sista gången på skatt som påförs det första året
som följer på det under vilket avtalet träder i
kraft.

Artikel 30

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft tills det uppsägs av

en avtalsslutande stat. Endera avtalsslutande
staten kan säga upp avtalet när som helst efter
fem år räknat från den dag då avtalet träder i
kraft, under förutsättning att meddelande om
uppsägningen lämnats på diplomatisk väg
minst sex månader i förväg. I händelse av så-
dan uppsägning upphör avtalet att gälla

a) i Förenta staterna
1) beträffande skatter som innehålls vid käl-

lan, på belopp som betalas eller tillgodoförs
den 1 januari som följer närmast efter ut-
gången av sexmånadersperioden eller senare,

2) beträffande andra skatter, i fråga om be-

skattningsår som börjar den 1 januari som föl-
jer närmast efter utgången av sexmånaderspe-
rioden eller senare, och

b) i Sverige
1) beträffande skatter på inkomst, på in-

komst som förvärvas den 1 januari som följer
närmast efter utgången av sexmånadersperio-
den eller senare,

2)

beträffande förmögenhetsskatten, för

skatt som påförs det andra kalenderåret som
följer efter utgången av sexmånadersperioden
eller senare,

3) beträffande skatten på vissa premiebetal-

ningar som betalas till utländska försäkrings-
givare, på premiebetalningar som görs den

background image

50

SFS 2005:1088

January next following the expiration of the 6
months period.

IN WITNESS WHEREOF, the under-

signed, being duly authorized by their respec-
tive governments, have signed the Conven-
tion.

DONE at Stockholm, in duplicate, in the

English language, this first day of September,
1994.

FOR THE GOVERNMENT
OF SWEDEN

Bo Lundgren

FOR THE GOVERNMENT OF
THE UNITED STATES
OF AMERICA

Thomas L. Siebert

I have the honor to refer to the Convention
between the Government of the United States
of America and the Government of Sweden
for the Avoidance of Double Taxation and the
Prevention of Fiscal Evasion with Respect to
Taxes on Income, which was signed today,
and to confirm, on behalf of the Government
of the United States of America, the following
understandings reached between our two Go-
vernments.

1. Scandinavian Airlines System (SAS) is a

consortium within the meaning of Article 8
(Shipping and Air Transport), its participating
members being Det Danske Luftfartsselskab
A/S (DDL), Det Norske Luftfartsselskap A/S
(DNL), and AB Aerotransport (ABA). In or-
der to avoid the problems inherent in operat-

1 januari som följer närmast efter utgången av
sexmånadersperioden eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade av respek-
tive regering, undertecknat avtalet.

Som skedde i Stockholm den 1 september

1994 i två exemplar på engelska språket.

FÖR KONUNGARIKET
SVERIGES REGERING

Bo Lundgren

FÖR AMERIKAS FÖRENTA
STATERS REGERING

Thomas L. Siebert

Jag har äran att hänvisa till det denna dag un-
dertecknade avtalet mellan Sveriges regering
och Amerikas förenta staters regering för und-
vikande av dubbelbeskattning och förhind-
rande av skatteflykt beträffande inkomstskat-
ter, samt att på uppdrag av Amerikas förenta
staters regering bekräfta följande överenskom-
melser som träffats mellan våra båda rege-
ringar.

1. Scandinavian Airlines System (SAS) är

ett konsortium i den betydelse detta uttryck
har i artikel 8 och dess delägare utgörs av Det
Danske Luftfartsselskab A/S (DDL), Det Nor-
ske Luftfartsselskap A/S (DNL) samt AB Ae-
rotransport (ABA). För att undvika de pro-
blem som är förenade med bedrivandet av

Skriftväxling den 1 september 1994

(Översättning)

background image

51

SFS 2005:1088

ing in the United States through a consortium,
the members of the consortium in 1946 estab-
lished a New York corporation, Scandinavian
Airlines of North America Inc. (SANA Inc.) –
originally under the name Scandinavian Air-
lines System, Inc. – to act on their behalf in
the United States pursuant to an agency agree-
ment dated September 18, 1946. A similar
agreement was entered into by SAS directly
and SANA Inc. on March 14, 1951 and re-
vised on August 4, 1970.

Pursuant to the agency agreement, SANA

Inc. is authorized to perform only such func-
tions as SAS assigns to it, all in connection
with international air traffic. Under that agree-
ment, all revenues collected by SANA Inc. are
automatically credited to SAS. Operating ex-
penses incurred by SANA Inc. are debited to
SAS in accordance with the terms of the
agency agreement. SAS is obligated under the
terms of the agency agreement to reimburse
SANA Inc. for all of its expenses irrespective
of the revenues of SANA Inc. SANA Inc. does
not perform any functions except those con-
nected with or incidental to the business of
SAS as an operator of aircraft in international
traffic.

In view of the special nature of the SAS

consortium and in view of the agency agree-
ment as described above, the United States for
purposes of Article 8 (Shipping and Air Trans-
port) of the Convention signed today shall
treat all of the income earned by SANA Inc.
which is derived from the operation in interna-
tional traffic of aircraft as the income of the
SAS consortium.

2. It is understood that the reference in para-

graph 2 of Article 19 (Pensions and Annuities)
to legislation similar to the social security
legislation of a Contracting State is intended,
in the case of the United States, to refer to tier
1 Railroad Retirement benefits.

verksamhet i Förenta staterna genom ett kon-
sortium, bildade delägarna i konsortiet år 1946
ett bolag i New York, Scandinavian Airlines
of North America Inc. (SANA Inc.) – ur-
sprungligen benämnt Scandinavian Airlines
System, Inc. – för att på deras vägnar bedriva
verksamhet i Förenta staterna enligt ett agen-
turavtal daterat den 18 september 1946. Ett
liknande avtal ingicks direkt mellan SAS och
SANA Inc. den 14 mars 1951 och reviderades
den 4 augusti 1970.

Enligt agenturavtalet är SANA Inc. behörigt

att fullgöra endast sådana uppgifter som SAS
tilldelar SANA Inc., vilka alla har samband
med internationell luftfart. Enligt detta avtal
krediteras SAS automatiskt alla intäkter som
uppbärs av SANA Inc. SAS debiteras för
driftskostnaderna för den av SANA Inc. be-
drivna verksamheten i enlighet med villkoren i
agenturavtalet. Det åligger SAS enligt villko-
ren i agenturavtalet att ersätta SANA Inc. för
alla kostnader oavsett vilka intäkter som
SANA Inc. har. SANA Inc. bedriver ingen an-
nan verksamhet än sådan som sammanhänger
med eller föranleds av den verksamhet som
SAS bedriver med luftfartyg i internationell
trafik.

Med hänsyn till SAS-konsortiets speciella

beskaffenhet och med hänsyn till det ovan be-
skrivna agenturavtalet, kommer Förenta sta-
terna vid tillämpningen av artikel 8 i det denna
dag undertecknade avtalet att behandla all in-
komst som SANA Inc. förvärvar genom an-
vändningen av luftfartyg i internationell trafik
som inkomst förvärvad av SAS-konsortiet.

2. Det förutsätts att med hänvisningen i arti-

kel 19 punkt 2 till lagstiftning liknande social-
försäkringslagstiftningen i en avtalsslutande
stat avses, beträffande Förenta staterna, ”tier 1
Railroad Retirement benefits”.

background image

52

SFS 2005:1088

If this is in accordance with your under-

standing, I would appreciate an acknowledg-
ment from you to that effect.

Accept, Excellency, the renewed assurances
of my highest consideration.

Dated at Stockholm, 1 September, 1994

For the Secretary of State:

Mr. Thomas L. Siebert
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of the United
States of America

I have the honor to acknowledge the receipt of
your letter of 1 September, 1994 which reads
as follows:

“I have the honor – – – assurances of my

highest consideration.”

I have the honor to confirm, on behalf of the

Government of Sweden, that the treatment of
Scandinavian Airlines of North America Inc.
and of tier 1 Railroad Retirement benefits as
specified by you, is in accordance with our un-
derstanding.

Accept, Excellency, the renewed assurances
of my highest consideration.

Dated at Stockholm, 1 September, 1994

Bo Lundgren

Om detta är i överensstämmelse med Er

uppfattning, skulle jag uppskatta en bekräf-
telse på detta från Er.

Mottag, Ers Excellens, denna förnyade försäk-
ran om min utmärkta högaktning.

Undertecknat i Stockholm den 1 september
1994

För utrikesministern

Mr. Thomas L. Siebert
Utomordentlige och
Befullmäktigade Ambassadör för
Amerikas Förenta Stater

Jag har äran att bekräfta mottagandet av Ert
brev daterat den 1 september 1994 som lyder
enligt följande:

”Jag har äran – – – försäkran om min ut-

märkta högaktning.”

Jag har äran att bekräfta, på den svenska re-

geringens vägnar, att den av Er föreslagna be-
handlingen av Scandinavian Airlines of North
America Inc. och ”tier 1 Railroad Retirement
benefits”, är i överensstämmelse med vår upp-
fattning.

Mottag, Ers Excellens, denna förnyade försäk-
ran om min utmärkta högaktning.

Undertecknat i Stockholm den 1 september
1994

Bo Lundgren

(Översättning)

background image

53

SFS 2005:1088

I have the honor to refer to the Protocol
amending the Convention between the Go-
vernment of the United States of America and
the Government of Sweden for the Avoidance
of Double Taxation and the Prevention of Fis-
cal Evasion with Respect to Taxes on Income,
which was signed today, and to confirm, on
behalf of the Government of the United States
of America, the following understandings
reached between our two Governments.

1. With reference to clause ii) of subpara-

graph e) of paragraph 2 of Article 17 (Limita-
tion on Benefits) of the Convention

It is understood that in applying clause ii) of

subparagraph e) of paragraph 2 of Article 17
(Limitation on Benefits) in the case of Sweden
the amount of a person’s deductible payments
and gross income for the taxable year shall be
reduced by the amount of group contributions
paid to a Swedish resident or Swedish perma-
nent establishment.

2. With reference to paragraph 6 of Article

17 (Limitation on Benefits) of the Convention

It is understood that in applying paragraph 6

of Article 17 (Limitation on Benefits), the le-
gal requirements for the facilitation of the free
flow of capital and persons within the Euro-
pean Union, together with the differing inter-
nal income tax systems, tax incentive regimes,
and existing tax treaty policies among member
states of the European Union, will be consid-
ered. Under that paragraph, the competent au-
thority is instructed to consider as its guideline
whether the establishment, acquisition or
maintenance of a company or the conduct of
its operations has or had as one of its principal
purposes the obtaining of benefits under this
Convention. The competent authority may,
therefore, determine, under a given set of

Jag har äran att hänvisa till det denna dag un-
dertecknade protokollet om ändring i avtalet
mellan Sveriges regering och Amerikas för-
enta staters regering för undvikande av dub-
belbeskattning och förhindrande av skatteflykt
beträffande inkomstskatter, samt att på upp-
drag av Amerikas förenta staters regering be-
kräfta följande överenskommelser som träffats
mellan våra båda regeringar.

1. Med hänvisning till artikel 17 punkt 2 e)

2) i avtalet

Det förutsätts att vid tillämpningen av arti-

kel 17 punkt 2 e) 2), såvitt avser Sverige, en
persons avdragsgilla kostnader och bruttoin-
täkt för beskattningsåret skall reduceras med
koncernbidrag som lämnats till en person med
hemvist i Sverige eller ett fast driftställe i
Sverige.

2. Med hänvisning till artikel 17 punkt 6 i

avtalet

Det förutsätts vid tillämpningen av artikel

17 punkt 6 att de legala kraven för underlät-
tandet av den fria rörligheten för kapital och
personer inom den Europeiska unionen, till-
sammans med de olika interna inkomstskatte-
systemen, skattestimulansåtgärder samt be-
fintlig skatteavtalspraxis mellan Europeiska
unionens medlemsstater kommer att beaktas.
Enligt denna punkt instrueras den behöriga
myndigheten att beakta huruvida etableringen,
förvärvet eller innehavet av ett bolag, eller
bedrivandet av dess verksamhet, har eller har
haft som ett av sina huvudsakliga syften att
komma i åtnjutande av de förmåner som följer
av detta avtal. Den behöriga myndigheten får
därför, under vissa givna förutsättningar, be-

Skriftväxling den 30 september 2005

(Översättning)

background image

54

SFS 2005:1088

facts, that a change in circumstances that
would cause a company to cease to qualify for
treaty benefits under paragraphs 2 and 3 of Ar-
ticle 17 need not necessarily result in a denial
of benefits. Such changed circumstances may
include a change in the state of residence of a
major shareholder of a company, the sale of
part of the stock of a Swedish company to a
person resident in another member state of the
European Union, or an expansion of a com-
pany’s activities in other member states of the
European Union, all under ordinary business
conditions. The competent authority will con-
sider these changed circumstances (in addition
to other relevant factors normally considered
under paragraph 6 of Article 17) in determin-
ing whether such a company will remain qual-
ified for treaty benefits with respect to income
received from United States sources. If these
changed circumstances are not attributable to
tax avoidance motives, this also will be con-
sidered by the competent authority to be a fac-
tor weighing in favor of continued qualifica-
tion under paragraph 6 of Article 17.

3. With reference to Article 26 (Exchange of

Information) of the Convention

It is understood that the powers of each

Contracting State's competent authorities to
obtain information include powers to obtain
information held by financial institutions,
nominees, or persons acting in an agency or fi-
duciary capacity (not including information
that would reveal confidential communica-
tions between a client and an attorney, solici-
tor or other legal representative, where the cli-
ent seeks legal advice), and information relat-
ing to the ownership of legal persons, and that
each Contracting State’s competent authority
is able to exchange such information in ac-
cordance with the Article.

sluta att en förändring av omständigheterna
som skulle innebära att ett bolag inte längre
uppfyller villkoren för avtalsförmåner enligt
artikel 17 punkterna 2 och 3 inte nödvändigt-
vis måste innebära att avtalsförmåner förväg-
ras. En sådan förändring av omständigheterna
kan inbegripa en förändring i den stat där en
andelsägare med väsentlig andel i bolaget har
hemvist, avyttring av en del av andelarna i ett
svenskt bolag till en person med hemvist i en
annan medlemsstat i Europeiska unionen eller
en utvidgning av ett bolags verksamhet i andra
medlemsstater i Europeiska unionen, allt på
sedvanliga affärsmässiga villkor. Den behö-
riga myndigheten kommer att beakta dessa
förändringar av omständigheterna (vid sidan
av övriga relevanta faktorer som vanligtvis be-
aktas enligt artikel 17 punkt 6) vid bestäm-
mandet av huruvida ett sådant bolag skall för-
bli berättigat till avtalsförmåner vad avser in-
komst som härrör från Förenta staterna. Om
dessa förändrade omständigheter inte beror på
skatteflyktsskäl, kommer även detta av den
behöriga myndigheten att anses som en faktor
som talar till fördel för fortsatt avtalstillämp-
ning enligt artikel 17 punkt 6.

3. Med hänvisning till artikel 26 i avtalet

Det förutsätts att den befogenhet som de be-

höriga myndigheterna i vardera avtalsslu-
tande staten har att inhämta upplysningar in-
begriper en befogenhet att erhålla upplys-
ningar som innehas av finansiella institutioner,
ombud, representanter eller förvaltare (dock
inte upplysningar som skulle röja konfidentiell
kommunikation mellan en klient och en advo-
kat, juridisk rådgivare eller annan juridisk re-
presentant i fall då klienten söker juridisk råd-
givning) samt upplysningar gällande ägande-
rätt i juridiska personer, och att den behöriga
myndigheten i vardera avtalsslutande staten
har befogenhet att utbyta sådana upplysningar
i enlighet med förevarande artikel.

background image

55

SFS 2005:1088

If this is in accordance with your under-

standing, I would appreciate an acknowledg-
ment from you to that effect.

Accept, Excellency, the renewed assurances
of my highest consideration.

Dated at Washington, September 30, 2005

E. Anthony Wayne

I have the honor to acknowledge the receipt of
your letter of September 30, 2005 which reads
as follows:

“I have the honor – – – assurances of my

highest consideration.”

I have the honor to confirm, on behalf of the

Government of Sweden, that the references to
clause ii) of subparagraph e) of paragraph 2 of
Article 17, paragraph 6 of Article 17 and Arti-
cle 26, as specified by you, is in accordance
with our understanding.

Accept, Excellency, the renewed assurances
of my highest consideration.

Dated at Washington, September 30, 2005

Gunnar Lund

Om detta överensstämmer med Er uppfatt-

ning, skulle jag uppskatta en bekräftelse på
detta från Er.

Mottag, Ers Excellens, denna förnyade försäk-
ran om min utmärkta högaktning.

Undertecknat i Washington den 30 september
2005

E. Anthony Wayne

Jag har äran att bekräfta mottagandet av Ert

brev daterat den 30 september 2005 som lyder
enligt följande:

”Jag har äran – – – försäkran om min ut-

märkta högaktning.”

Jag har äran att bekräfta, på den svenska re-

geringens vägnar, att de av Er gjorda hänvis-
ningarna till artikel 17 punkt 2 e) 2), artikel 17
punkt 6 och artikel 26 är i överensstämmelse
med vår uppfattning.

Mottag, Ers Excellens, denna förnyade försäk-
ran om min utmärkta högaktning.

Undertecknat i Washington den 30 september
2005

Gunnar Lund

(Översättning)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.