SFS 2012:797 Lag om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2012:797 Lag om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
120797.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 a kap. 1 och 2 §§ samt 9 kap. 5 §

lagen (1994:1776) om skatt på energi i stället för deras lydelse enligt lagen
(2009:1497) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

6 a kap.

1 §

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall

med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt
enligt följande, om inte annat anges.

6 a kap.

2 §

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 b�11 medges

befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den
energiskatt och 40 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a.

1 Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37.

�ndamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse
från energi-
skatt

Befrielse
från kol-
dioxidskatt

Befrielse
från
svavelskatt

17. Om skattebefrielse inte
följer av tidigare punkter,
förbrukning för framställ-
ning av värme i en anlägg-
ning för vilken utsläpps-
rätter ska överlämnas enligt
6 kap. 1 § lagen om handel
med utsläppsrätter

Råtallolja och
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

a) i kraftvärmeproduktion

70 procent

100 procent �

b) i annan värmeproduktion

�

6 procent

�

SFS 2012:797

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:797

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 a eller 17 a,

medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 pro-
cent av den energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på
bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 17 b, medges befri-

else från eneskattrgien med ett belopp som motsvarar 6 procent av den kol-
dioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

9 kap.

5 §

Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i an-

dra�femte styckena, efter ansökan återbetalning av skatt på elektrisk kraft
och bränsle som förbrukats för framställning av värme som levererats för än-
damål som ger skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 1, 6, 9 a, 9 b, 10, 11 eller 16
eller enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5.

�&terbetalning medges vid leverans för
1. tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig

jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, för

a) elektrisk kraft med den del av energiskatten som överstiger 0,5 öre per

kilowattimme,

b) råtallolja med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent av den

energiskatt och 40 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som
avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a,

c) andra bränslen än råtallolja med 70 procent av energiskatten och

40 procent av koldioxidskatten,

2. annat ändamål än som avses under 1, med hela energiskatten på elek-

trisk kraft och med hela energiskatten, koldioxidskatten och svavelskatten på
bränsle.

Om leverans skett för tillverkningsprocessen i sådan industriell verksam-

het som tillhör en verksamhetskategori som anges i bilaga I till Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett sys-
tem för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och
om ändring av rådets direktiv 96/61/EG

2 , senast ändrat genom Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2009/29/EG

3 , medges dock återbetalning enligt

1. andra stycket 1 b med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent

av den energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på
bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a, och

2. andra stycket 1 c med 70 procent av energiskatten och 100 procent av

koldioxidskatten.

Om elektrisk kraft och ett eller flera bränslen förbrukas samtidigt för

denna värmeframställning, ska energislagen vid beräkning av återbetal-
ningen fördelas genom proportionering i förhållande till respektive energi-
slag. Dock får fördelningen mellan bränslena väljas fritt. Motsvarande gäller
för värme som har levererats från kraftvärmeproduktion.

För bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges

inte någon återbetalning av skatt enligt denna paragraf.

2 EUT L 275, 25.10.2003, s. 32 (Celex 32003L0087).

3 EUT L 140, 5.6.2009, s. 63 (Celex 32009L0029).

background image

3

SFS 2012:797

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.