SFS 2013:1075 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2013:1075 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
131075.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels att 3 a kap. 3 §, 4 kap. 4 och 6 §§ och 6 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det i lagen ska införas sju nya paragrafer, 4 kap. 3 b, 5 a, 6 a, 7 a

och 16 §§, 5 kap. 1 b §, 6 kap. 1 a § av följande lydelse.

3 a kap.

3 §

2

För flyttning under uppskovsförfarande krävs att det bränsle som flyt-

tas omfattas av

1. sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 6 kap. 4 § eller

av sådant ersättningsdokument som avses i 6 kap. 9 §, och

2. sådan säkerhet för skatten som avses i 4 kap. 4 § första och andra styc-

kena eller 4 kap. 8 §.

Kravet i första stycket 1 gäller inte flyttningar som sker enbart på svenskt

territorium och där bränslets slutdestination är belägen på svenskt territorium
om bränslet avsänds av någon annan än en registrerad avsändare.

4 kap.

3 b §

En upplagshavare som tar emot bränsle som flyttas under uppskovs-

förfarandet ska göra det på det skatteupplag eller den direkta leveransplats
som angetts i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättnings-
dokumentet. Bränsle som flyttas till ett skatteupplag ska vid mottagandet tas
in i skatteupplaget.

4 §

3

En upplagshavare som avser att flytta bränsle enligt 3 a kap. 2 § ska

ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i
Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen av bränslet.

Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttning påbörjas och uppgå

till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de bränslen
som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet ska
hänsyn endast tas till de dygn under ett år då flyttningar av bränsle enligt 3 a

1 Prop. 2013/14:10, bet. 2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88.

2 Senaste lydelse 2009:1493.

3 Senaste lydelse 2012:808.

SFS 2013:1075

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1075

kap. 2 § sker. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i
rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EU-land får säkerheten
tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt
tid.

Upplagshavare ska ställa säkerhet för betalning även av den skatt som kan

påföras upplagshavaren enligt 5 kap. 1 § 1 eller 1 b §. Säkerheten ska lägst
uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de bränslen som
upplagshavaren vid varje tidpunkt förvarar i sina skatteupplag. Säkerheten
ska dock inte understiga ett belopp som motsvarar 75 procent av det högsta
belopp som en sådan beräkning medfört under de senaste tre kalendermåna-
derna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid.

Säkerheten enligt tredje stycket ska kunna tas i anspråk av Skatteverket

under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse träder i kraft
om godkännandet som upplagshavare återkallas.

Vid beräkning av säkerhetsbeloppet enligt tredje stycket får bortses från

bränslen som beredskapslagras enligt lagen (2012:806) om beredskapslagring
av olja.

5 a §

Om en godkänd upplagshavare försätts i konkurs, övergår godkännan-

det till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för bränsle för vilket skatt-
skyldighet enligt 5 kap. 1 § 1 eller 1 b § inträder efter konkursbeslutet.

Om sådant bränsle som avses i första stycket ägs av någon annan än kon-

kursgäldenären och bränslet inte ingår i konkursen, är ägaren skattskyldig för
bränslet i stället för konkursboet. Skattskyldigheten för ägaren inträder vid
den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt för upplagshavaren enligt
5 kap. 1 § 1 eller 1 b §.

Kravet i 4 § tredje stycket gäller inte konkursboet.

6 §

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot bränslen som flyttas

enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land, får godkännas som
registrerad varumottagare. För godkännande krävs att den som ansöker om att
bli godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till sina
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

En registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där

varumottagaren kommer att ta emot bränslen som flyttas under uppskovsför-
farande (ordinarie mottagningsplats).

En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betal-

ning av skatten på de bränslen som tas emot. Ställd säkerhet får tas i anspråk
om skatten inte betalas i rätt tid.

En registrerad varumottagare som tar emot varor som flyttas under upp-

skovsförfarandet ska göra det på sin ordinarie mottagningsplats eller den
direkta leveransplats som angetts i det elektroniska administrativa dokumen-
tet eller ersättningsdokumentet.

Bestämmelserna i 5 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas

även på registrerad varumottagare.

6 a §

Säkerheten enligt 6 § ska lägst uppgå till ett belopp som motsvarar den

skatt som i medeltal har beslutats för

1. de tolv senaste redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats,

eller

background image

3

SFS 2013:1075

2. det lägre antal redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats,

om det ännu inte har fattats beslut för tolv redovisningsperioder.

Vid beräkning av medeltalet ska den sammanlagda skatt som beslutats för

redovisningsperioderna delas med det antal av redovisningsperioderna för
vilka skatt har beslutats till mer än noll kronor.

Om det belopp som säkerheten lägst ska uppgå till vid en sådan beräkning

är noll kronor, ska säkerheten i stället lägst uppgå till ett belopp som vid varje
tidpunkt motsvarar skatten på de bränslen som vid denna tidpunkt är under
flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet.

Om den registrerade varumottagaren har en redovisningsperiod för energi-

och koldioxidskatt på bränslen som avses i 1 kap. 3 a § som är ett beskatt-
ningsår, ska säkerheten, i stället för vad som gäller enligt första�tredje styc-
kena, lägst uppgå till ett belopp som motsvarar det högsta av

1. den skatt som beslutats för den senaste redovisningsperioden, och
2. skatten på de bränslen som vid varje tidpunkt är under flyttning till varu-

mottagaren under uppskovsförfarandet.

7 a §

Om en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumotta-

gare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet
är skattskyldigt för bränsle för vilket skattskyldighet enligt 5 kap. 2 § 1 inträ-
der efter konkursbeslutet.

Om sådant bränsle som avses i första stycket ägs av någon annan än kon-

kursgäldenären och bränslet inte ingår i konkursen, är ägaren skattskyldig för
bränslet i stället för konkursboet. Skattskyldigheten för ägaren inträder vid
den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt för varumottagaren enligt
5 kap. 2 § 1.

16 §

Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs, övergår godkännandet

till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för bränsle för vilket skattskyl-
dighet enligt 5 kap. 3 § 3 inträder efter konkursbeslutet.

5 kap.

1 b §

Skattskyldighet inträder för upplagshavare som är skattskyldig enligt

4 kap. 1 § 1 när bränsle som flyttats under uppskovsförfarande tas emot av
upplagshavaren, om

1. bränslet tas emot på en plats i direkt anslutning till det skatteupplag som

anges i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättningsdokumen-
tet, och

2. mottagande av bränslet accepteras genom mottagningsrapport enligt

6 kap. 8 § eller genom pappersdokument enligt 6 kap. 10 §, men

3. bränslet inte tas in i skatteupplaget.

6 kap.

1 §

4

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i

andra stycket och 1 a §, bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244).
För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2000:1281).

4 Senaste lydelse 2011:1370. �ndringen innebär bl.a. att andra�fjärde styckena upp-
hävs.

background image

4

SFS 2013:1075

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

1 a §

Skatteverket beslutar om skatt som avses i 4 kap. 2 och 2 a §§. Skatten

ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer.

Bestämmelserna i 37 kap. 9 och 10 §§ och 41 kap. skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid inhämtande av uppgifter som är
av betydelse för beslut om skatt enligt 4 kap. 2 eller 2 a § av någon annan än
den som föreläggs eller revideras.

I övrigt ska bestämmelserna i 43 kap., 45�47 kap., 57 kap. 1 §, 59 kap.

11 §, 13�21 §§, 26 och 27 §§, 60 kap., 62 kap. 2 §, 63 kap. 2 §, 4�6 §§, 8�
10 §§ samt 15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap. 2�4 §§, 7, 8 och 13�15 §§ och 66�71
kap. skatteförfarandelagen gälla i tillämpliga delar.

Om den som är skattskyldig enligt 4 kap. 2 eller 2 a § har betalat in skatt

och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skatteverket
eller domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till den
skattskyldige.

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt fjärde stycket ska sådan

skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av. Skat-
tebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska dock inte
räknas av.

2 §

5

I det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets

och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av
uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (det
datoriserade systemet
), ska följande dokument och uppgifter hanteras:

1. elektroniska administrativa dokument enligt 4 § första stycket,
2. administrativa referenskoder enligt 4 § andra stycket,
3. uppgifter om ändrad destination enligt 6 §,
4. mottagningsrapporter enligt 8 § första stycket, och
5. exportrapporter enligt 8 § andra stycket.
Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet

finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskatt-
ningsverksamhet.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 9

och 10 §§.

Bestämmelserna i 4�7 och 9 §§ om avsändande av bränsle gäller upplags-

havare och registrerade avsändare.

När en flyttning under uppskovsförfarande sker enbart på svenskt territo-

rium och bränslets slutdestination är belägen på svenskt territorium gäller inte
bestämmelserna i 4�11 §§ om bränslet avsänds av någon annan än en registre-
rad avsändare.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2014. �ldre bestämmelser gäller fortfa-

rande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2009:1493.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.