SFS 2014:945 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2014:945 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
140945.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi ska ha följande lydelse.

6 kap.

1 §

2

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i

andra stycket och 1 a §, bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244).

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2000:1281).

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:224, bet. 2013/14:SkU31, rskr. 2013/14:342.

2 Senaste lydelse 2013:1075.

SFS 2014:945

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.