SFS 2015:845 Lag om ändring i lagen (2015:747) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

150845.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om
ändring i lagen (2015:747) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 3 a och 3 c §§ lagen

(1994:1776) om skatt på energi i stället för lydelsen enligt lagen (2015:747)
om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

7 kap.

3 a §

För andra bränslen än de som anges i 2 kap. 1 § första stycket 1, 2

eller 3 får en skattskyldig som har förbrukat eller sålt bränslet som motor-
bränsle, göra avdrag för

1. energiskatt med 50 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den

andel av motorbränslet som framställts av biomassa och som utgör fettsyra-
metylester (Fame) enligt KN-nr 3824 90 99,

2. energiskatt med 73 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den

andel av ett motorbränsle för gnisttända motorer enligt KN-nr 3824 90 99
som framställts av biomassa och som utgör etanol, och

3. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den

andel av motorbränslet som utgörs av någon annan beståndsdel än som anges
i 1 eller 2 och som framställts av biomassa.

Avdrag får göras upp till ett belopp som motsvarar skatten på den andel av

motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som framställts av
biomassa.

Första stycket gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas

av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskrite-
rier för biodrivmedel och flytande biobränslen och av ett anläggningsbesked
enligt 3 a kap. samma lag.

Första stycket gäller dock inte för biogas.

3 c §

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 och som den

skattskyldige förbrukat eller sålt som motorbränsle får den skattskyldige, på
den andel av motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som
framställts av biomassa, göra avdrag för

1. energiskatt med 74 procent och koldioxidskatt med 100 procent om be-

ståndsdelen utgörs av etanol, och

1 Prop. 2015/16:38, bet. 2015/16:MJU5, rskr. 2015/16:64.

SFS 2015:845

Utkom från trycket
den 15 december 2015

background image

2

SFS 2015:845

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

2. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent om be-

ståndsdelen utgörs av någon annan beståndsdel än som anges i 1 och som
framställts av biomassa.

Om ett bränsle som framställts av biomassa utgör ett bränsle som avses i

2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2, får i stället avdrag göras för energiskatt med
100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent för den andel av motor-
bränslet som bränslet utgör.

Första och andra styckena gäller endast om motorbränslet eller beståndsde-

len omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om håll-
barhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och av ett anlägg-
ningsbesked enligt 3 a kap. samma lag.

Om beståndsdelen utgörs av etanol medges skattebefrielse enligt denna pa-

ragraf endast om den skattskyldige har framställt eller anskaffat denna etanol
eller motsvarande mängd etanol, vilken vid import eller framställning inom
EU har hänförts till KN-nr 2207 10 00 (odenaturerad etanol).

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.