SFS 1973:994

730994.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

t

SFS 1973:994 Kim^. Maj:ts förordning

utkom från tijctot

äpdi��g i förordningen (1957: 262) om

den 21 dec. 1973

allmän energiskatt;

utfärdad den 14 december 1973.

Kimgl. Maj:t förordnar i överensstämmelse med riksdagens beslut^ i

fråga om förordningen (1957: 262) om allmän energiskatt^,

dels att 27 § skall upphöra att gälla,
dels att 7, 8 och 18 §§ samt 24 § 1 mom. skall ha nedan angivna ly­

delse.

7 §3 Skatten skall erläggas av den som är eller bort vara registrerad

enligt 6 § om ej annat följer av 8 § andra stycket.

Skatt skall erläggas även av den som icke är registrerad enligt 6 § och

som för annat ändamål än som avses i 24 § återförsäljer eller förbrukar

bränsle, som förvärvats utan skatt eller med nedsatt skatt mot försäkran
enligt 26 §.

2028

1 Prop. 1973:187, SkU 69, rskr 358.

2 För ordningen omtryckt 1964: 350.

Senaste lydelse av 27 § 1969:470.

2 Se naste lydelse 1971:251.

¬

background image

8

Skattskyldighet inträder

SFS 1973:994

a) för den som är eller bort vara registrerad enligt 6 §, då bränsle

av honom levereras till köpare, som icke är registrerad, eller till eget

försäljningsställe för detaljförsäljnmg som icke utgöres av depå eller

tages i anspråk för annat ändamål än försäljning, och

b) i faU som avses i 7 § andra stycket, då bränslet levereras till kö­

pare eller tages i anspråk för annat ändamål än försäljning.

Införes skattepliktigt bränsle till riket av annan än registrerad erlägges

skatt till tullmyndighet. Tullagen (1973: 670) gäller i fråga om skatten.
Därjämte gäller 46 § förordningen (1959: 92) om förfarandet vid viss
konsumtionsbeskattning.

18

Riksskatteverket är beskattningsmyndighet utom i fall där skatt

skall erläggas vid förtullningen.

Vad i förordningen (1959: 92) om förfarandet vid viss konsumtions­

beskattning är stadgat skall äga tillämpning på energiskatt, f�r vilken
riksskatteverket är beskattningsmyndighet.

24 § i mom. I deklaration som avses i 23 § 1 mom. må avdrag göras

för bränsle, som

a) i beskattat skick förvärvats för återförsäljning eller förbrukning

i egen rö relse,

b) återtagits i samband med återgång av köp,

c) förbrukats av eller försålts till kommunikationsföretag för ban-

drift eller därmed likartat ändamål,

d) förbrukats eller försålts för förbrukning i fartyg eller luftfartyg,

samt

e) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller

förts till frihamn.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1974.

CARL GUSTAF

G. E. STR�NG
(Finansdepartementet)

* Sen aste lydelse 1971:251.

® Senaste lydelse 1971: 251.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.