SFS 1975:272

750272.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:272 Lag

Utkom f rån tr ycket

ändring 1 förordningen (1957: 262) om

den ] O juni J 975

allmän energiskatt;

utfärdad den 29 maj 1975.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives i fråga om förordningen (1957:

I

262) om allmän energiskatt"

i'

1 Prop. 1975: 92, SkU 30, rskr 204.

460

- Förordningen omtryckt 1964: 350.

¬

background image

dels att i 19 och 26 §§ ordet "Konungen" skall bytas ut mot "rege-

SFS 1975: 272

ringen",

dels att i 1, 4, II och 21 §§ ordet "förordning" skall bytas ut mot

"lag",

dels att 16, 17 och 39 §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 34 § skall utgå,
dels att rubriken till förordningen, 5, 13�15, 24, 25 och 32 §§ samt

bilagan till förordningen skall ha nedan angivna lydelse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med

den dag då denna lag träder i kraft.

Lag om allmän energiskatt

Allmänna bestämmelse r

1 § Allmän energiskatt skall i enlighet med bestämmelserna i denna

lag till staten erläggas fö r

a) bensin och gasol,
b) bränsle, som angives i en vid denna lag fogad förteckning, och

c) elektrisk kraft.

2 § Skatt utgår icke för inhemska fasta bränslen.

Skatt utgår ej heller för elektrisk kraft, som

a) framställes inom riket av producent, som förfogar över en instal­

lerad generatoreffekt av mindre än 50 kilowatt och som icke yrkesmäs­

sigt distribuerar elektrisk kraft,

b) till lägre effekt än 50 kilowatt utan avgift levereras av producent

eller distributör till någon, som ej står i intressegemenskap med produ­
centen eller distributören,

c) framställes och förbrukas å fartyg eller annat transportmedel, eller
d) nyttiggöres inom rörelse för produktion eller distribution av elek­

trisk k raft eller bortgår till följd av förluster vid �verföring, transforme-

ring eller omformning hos producent eller distributör.

3 §3 Riksskatteverket kan medgiva, att skatt för bränsle och elektrisk

kraft som förbrukas vid produktion av värme vid kraftvärmeverk skall
redovisas på grundval av uppmätt värmeförbrukning hos abonnenterna.

Om bensin och gasol

4 § I denna lag avses med bensin samtliga i 1 § förordningen om ben­

sinskatt angivna skattepliktiga varuslag och med gasol vara, för vilken
skatt skall erläggas enligt förordningen om gasolskatt. Bestämmelserna i

nämnda förordningar skola, där ej annat följer av 5 §, äga motsvarande
tillämpning jämväl å allmän energiskatt å bensin och gasol.

5 §4 Energiskatt utgår å bensin, utom i fall som avses i andra stycket,

med 34 öre för liter och å gasol med 26 öre för liter. I fråga om buss.

Senaste lydelse 1971: 251.

461

4 Senaste lydelse 1973: 603.

⬢r --f.

¬

background image

\

SFS 1975:272

vars tjänstevikt överstiger tretusen kilogram, skall skatten å gasol dock

utgöra allenast 21 öre f�r liter.

För bensin, som användes för framställning av stadsgas, skall skatten

utgöra 1,6 öre för liter. I fråga om energiskatt å sådan bensin skall i öv­
rigt gälla vad i denna lag stadgas om andra bränslen än bensin och ga­

sol.

462

Om andra bränslen än bensin och gasol samt om elektrisk kraft

A. Andra bränslen än bensin och gasol

6 §5 Den som inom riket producerar skattepliktigt flytande bränsle el­
ler förbrukar sådant bränsle för framställning av därmed likvärdig vara
är skyldig att hos riksskatteverket vara registrerad såsom producent av

skattepliktigt bränsle.

Den som i större omfattning återförsäljer eller förbrukar skattepliktigt

bränsle eller håller sådant bränsle i lager må efter ansökan registreras

hos riksskatteverket såsom åt erförsäljare eller förbrukare av dylikt bräns­
le. När särskilda skäl därtill äro må även eljest den, som förbrukar skat­
tepliktigt bränsle, efter ansökan registreras.

7 §c Skatten skall erläggas av den som är eller bort vara registrerad
enligt 6 § om ej annat följer av 8 § andra stycket.

Skatt skall erläggas även av den som icke är registrerad enligt 6 § och

som fö r annat ändamål än som avses i 24 § återförsäljer eller förbrukar

bränsle, som förvärvats utan skatt eller med nedsatt skatt mot försäkran

enligt 26 §.

8 §' Skattskyldighet inträder

a) för den som är eller bort vara registrerad enligt 6 §, då bränsle

av honom levereras till köpare, som icke är registrerad, eller till eget
försäljningsställe för detaljförsäljning som icke utgöres av depå eller

tages i anspråk för annat ändamål än försäljning, och

b) i fall som avses i 7 § andra stycket, då bränslet levereras till kö­

pare eller tages i anspråk för annat ändamål än försäljning.

Införes skattepliktigt bränsle till riket av annan än registrerad erläg ges

skatt till tullmyndighet. Tullagen (1973: 670) gäller i fråga om skatten.

Därjämte gäller 46 § lagen (1959: 92) om förfarandet vid viss konsum­
tionsbeskattning.

9 §® Upphör skattskyldig att vara registrerad enligt 6 §, skall han er­

lägga skatt för det bränsle som ingår i hans lager vid tidpunkten f�r
registreringens upphörande. Skatten skall erläggas inom tid som riks­

skatteverket bestämmer.

10 §0 Skatten utgår med i f örteckningen angivet belopp för vikt- eller

volymenhet.

⬢' Se naste lydelse 1971: 251.

® Senaste lydelse 1973: 994.

⬢ Senaste lydelse 1973: 994, 1974: 863 övergänEsbest.

Senaste lydelse 1971: 251.

" Senaste lydelse 1971: 251.

\

¬

background image

Det ankommer på riksskatteverket att i fråga om fasta bränslen fast-

SFS 1975: 272

ställa skattesatser för hektoliter som svarar mot de i förteckningen an­
givna skattesatserna för ton.

B. Elektrisk kraft

11 §1° Den som inom riket yrkesmässigt distribuerar eller förbrukar av

honom producerad skattepliktig elektrisk kraft eller yrkesmässigt distri­

buerar av annan producerad dylik kraft är skyldig att hos riksskatte­
verket vara registrerad såsom producent eller distributör av elektrisk

kraft.

Vid tillämpning av denna lag skall den för vars räkning elektrisk

kraft överföres till riket ävensom den som utan att erlägga avgift därför

emottager elektrisk kraft, för vilken skatt skall utgå, anses hava produ­
cerat kraften.

12 §11 Skatten för elektrisk kraft skall erläggas av den som förbrukat

kraften.

Skyldighet att redovisa skatt till statsverket inträder då den elektriska

kraften distribueras till förbrukare, som icke är registrerad enligt 11 §

{skattepliktig distribution), eller då kraften av den som är sålunda re­

gistrerad nyttjas i egen rörelse {skattepliktig egenförbnikning). I fråga
om skyldighet att redovisa skatt skall såsom registrerad anses även den
som bort vara registrerad.

Vid skattepliktig distribution skall skatten av förbrukaren erläggas till

registrerade distributören, i förekommande fall genom icke registrerad
distributör. Har producent yrkesmässigt distribuerat kraft till förbruka­

re, är producenten med avseende å distributionen av sådan kraft att anse

såsom registrerad distributör.

Har den, som enligt 11 § registrerats såsom producent, till annan di­

stribuerat elektrisk kraft utan att detta skett yrkesmässigt, skall kraften

anses vara förbrukad i den förstnämndes rörelse.

13 §'2 Registrerad distributör åligger att debitera och till statsverket in­
leverera skatten. Har debiterad skatt ej erlagts, skall den registrerade

distributören likväl inleverera ett däremot svarande belopp, såvida icke
annat följer av vad 1 25 § första stycket c) stadgas.

I övriga fall skall förbrukaren inleverera skatten till statsverket.

I 14 §^2 Skatten utgår för elektrisk kraft med 2 öre för kilowattimme.

15 §1-' Distributör av elektrisk kraft skall, om ej annat följer av andra

stycket, föranstalta om uppmätning av sådan kraft med avseende på

energi.

Senaste lydelse 1971: 251.

Senaste lydelse 1971: 251.

12 Senaste lydelse 1971: 251.

13 Senaste lydelse 1971: 251. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upp­

hävs.

I'l Momentindelningen upphävd genom denna lag. Senaste lydelse av 1 och

2 mom. 1971: 251.

463

\

¬

background image

SFS 1975: 272

När särskilda skäl föreligger får riksskatteverket for viss distributör

medgiva undantag från skyldighet enligt första stycket.

Kan den elektriska kraften icke beräknas på grundval av uppmätning

får den i stället beräknas efter vad som är skäligt.

16 §1-

17 §'«

464

C. Uppbörd och kontroll

18 §^" Riksskatteverket är beskattningsmyndighet utom i fall där skatt

skall erläggas vid förtullningen.

Vad i lagen (1959: 92) om förfarandet vid viss konsumtionsbeskatt­

ning är stadgat skall äga tillämpning på energiskatt, för vilken riksskatte­
verket är beskattningsmyndighet.

19

Vid riksskatteverkets sida skall finnas en särskild rådgivande

nämnd {energiskattenämnden) med uppgift att till verket avgiva ytt­
rande och förslag i ärenden rörande energiskatt. Innan riksskatteverket

fattar beslut i dylika ärenden av principiell betydelse eller eljest av
större vikt, skall verket höra energiskattenämnden.

Om sammansättningen av energiskattenämnden förordnar regeringen.

20 § i mom.^° Anmälan för registrering ävensom ansökan om registre­

ring skall göras skriftligen hos riksskatteverket och skall innehålla upp­

gift angående vederbörandes fullständiga namn och postadress, före­
tagets namn, rörelsens art och belägenhet samt dagen för verksamhetens

påbörjande.

1 anmälan för registrering, som avses i 11 §, skall uppgift jämväl

lämnas angående belägenheten av och den installerade generatoref­
fekten för varje kraftverk, som skall nyttjas i rörelsen. Skall elektrisk

kraft inköpas, skall uppgivas det eller de företag varifrån inköpen skola

ske.

Distributör av elektrisk kraft skall i anmälan för varje konsument­

grupp lärrma uppgift angående de perioder under året, beträffande vilka

debitering av kraftavgifter verkställes, ävensom angående de tidpunkter

då sådana debiteringar i allmänhet äro slutförda.

Om verkställd registrering skall riksskatteverket utfärda särskilt bevis.

2 mom. Den som är registreringsskyldig enligt 6 § första stycket eller

11 § skall göra anmälan för registrering senast fjorton dagar före rörel­
sens upptagande. Utan hinder härav må den, som övertagit annans

rörelse, bedriva densamma under förutsättning att anmälan för regi­

strering göres inom fjorton dagar efter övertagandet.

3 /rzom.^o Inträder ändring i förhållande, varom uppgift lämnats i

anmälan eller ansökan om registrering, är den registrerade skyldig att

i"' Paragrafen upphävd genom den na lag. Senaste lydelse 1971; 251 .

1" Paragrafen upphävd genom denna lag. Senaste lydelse 1971: 251.

n Senaste lydelse 1973: 994, 1974: 863 övergångsbest.

Senaste lydelse 1973: 930.

Senaste lydelse 1971: 251.

20 Senaste lydelse 1971: 251.

¬

background image

inom fjorton dagar underrätta riksskatteverlcet därom.

SFS 1975:272

Den som vill bliva avregistrerad skall göra anmälan därom till riks-

skatteverket.

21 §21 �&sidosätter den som är registrerad enligt 6 § andra stycket
grovt vad honom åligger enligt denna lag eller med stöd av densamma
meddelade föreskrifter, må riksskatteverket förordna om hans avregi-
strering.

22 §22 Skatt, som skall erläggas till riksskatteverket, skall redovisas för

bestämda redovisningsperioder. Dessa äro

a) i fråga om skatt för bränsle, kalenderkvartal, och

b) i frå ga om skatt för elektrisk kraft, debiteringsperiod, eller vad an­

går kraft som framställts av producent utan yrkesmässig distribution,

kalenderkvartal.

Med debiteringsperiod skall förstås

a) i fråga om konsumentgrupp, för vilken utfärdas räkningar, som för

hela gruppen avse i huvudsak en och samma tid (månad, kvartal eller

annan tidsperiod utgörande år eller del därav): ifrågavarande tid, även

om flera avläsningar skett under tiden, samt

b) i fråga om konsumentgrupp, för vilken avläsningar ske successivt

och utfärdade räkningar i anslutning härtill för olika abonnenter inom

samma grupp avse olika tider: den tidsperiod (månad, kvartal eller
annan tidsperiod utgörande år eller del därav), under vilken avläsning

beräknas ske för hela eller den väsentliga delen av konsumentgruppen.

Riksskatteverket äger, om särskilda skäl därtill äro, fastställa annan

tidsperiod såsom redovisningsperiod.

23 § i /nom.23 Deklaration av den som är registrerad enligt 6 § skall

insändas till riksskatteverket senast vid utgången av kalendermånaden

efter varje redovisningsperiod och innehålla uppgift om de bränslen,

beträffande vilka skattskyldighet inträtt under redovisningsperioden.

2 mom. Deklaration av den som är registrerad enligt 11 § skall in­

sändas å tid och i ordning som i 1 mom. sägs och innehålla uppgift om

skattepliktig distribution och skattepliktig egenförbrukning under redo­

visningsperioden.

3 mom.^^ D eklarationens nettoskattebelopp må, där beloppet icke ut-

göres av helt tiotal kronor, utföras med närmaste lägre tiotal kronor.

Riksskatteverket äger, om särskilda skäl därtill äro, föreskriva att

deklaration skall insändas inom annan tid än som i 1 mom. sägs.

24 §25 I deklaration som avses i 23 § 1 mom. må avdrag göras för

bränsle, som

a) i beskattat skick förvärvats för återförsäljning eller förbrukning

i egen rörelse,

b) återtagits i samband med återgång av köp,

21 Senaste lydelse 1971; 251.

22 Senastclydelse 1971:251.

23 Senaste lydelse 1971: 251.

24 Senaste lydelse 1971:251.

25 Momentindelningen upphävd genom de nna lag. Se naste lydelse av 1 mom.

1973: 994 och av 2 mom. 1971: 251.

465

30-SFS 1975

¬

background image

\

SFS 1975: 272

c) förbrukats av eller försålts till kommunikationsföretag för bandrift

eller därmed likartat ändamål,

d) förbrukats eller försålts för förbrukning i fartyg eller luftfartyg,

e) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller

förts till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där,

f) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat ändamål än

energialstring eller för förbrukning, i samband med fabrlksmässig till­
verkning av motorer, för avprovning av motorer å provbädd eller å

annan dylik anordning utan att transportmedel därvid framföres,

g) förbrukats för framställning av bensin eller i förteckningen an­

givet bränsle eller för produktion av skattepliktig elektrisk kraft,

h) försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten

hänför sig till bristande betalning från köpare.

466

25 §-0 I deklaration son} avses i 23 § 2 mom. får avdrag göras för
elektrisk kraft, som

a) levererats till kommunikationsföretag för bandrift eller därmed

likartat ändamål eller överförts till annat land,

b) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat ändamål än

energialstring eller för användning i omedelbart samband med sådan
förbrukning eller vid framställning av bensin eller i förteckningen an­

givet skattepliktigt bränsle,

c) försålts med förlust för den redovisningsskyldige, i den mån för­

lusten hänför sig till bristande betalning från förbrukare eller icke regi­
strerad distributör av elektrisk kraft.

Avdrag får även göras för skatt för bensin eller annat bränsle, som

förbrukats vid produktion av skattepliktig elektrisk kraft, i den mån
avdrag icke gjorts enligt 24 § g) elle r enligt 7 § 1 mom. i) lagen (1961 :
372) om bensinskatt.

26 §2' Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer äger
om särskilda skäl föreligga medgiva, att bränsle eller elektrisk k raft får

inköpas av annan än registrerad utan skatt eller med nedsatt skatt mot

försäkran till leverantören angående användningen av bränslet eller

kraften.

27 §28

28 §29

29 §80

30 §81 Vad i 28 § lagen om förfarandet vid viss konsumtionsbesk att­

ning är stadgat skall äga motsvarande tillämpning, där förbrukare eller

icke registrerad distributör av elektrisk kraft underlåter att erlägga skatt

för dylik kraft.

29 Momentindelningen upp hävd genom denn a lag. Sena ste lyd else av 2 mom ,

1971:251.

27 Senaste lydelse 1971: 251.

28 Paragrafen upphävd genom 1973: 994.

29 Paragrafen upphävd genom 1960: 610.

80 Paragrafen upphävd genom 1959:96.

81 Senaste lydelse 1974: 863 övcrgångsbest.

¬

background image

31

SFS 1975: 272

32 §33 Den som är registrerad enligt denna lag är pliktig att ordna
sin bokföring och, vad angår distribution av elektrisk kraft, jämväl sin
statistik på sådant sätt att enligt riksskatteverkets beprövande kontroll

möjliggöres

a) i fråga om skattepliktiga bränslen, över tillverkning, inköp, för­

säljning samt förbrukning i egen rörelse av dylika bränslen ävensom

b) i fråga om elektrisk kraft, över inköpt och försåld samt eljest

mottagen och levererad elektrisk energi samt över den elektriska energi,
som inom rörelsen producerats, förbrukats och bortgått såsom överfö­

ringsförlust m. m., så ock över debiterade och erlagda kraftavgifter.

Den som är registrerad skall vidare ställa sig till efterrättelse de sär­

skilda föreskrifter, som riksskatteverket för erhållande av en betryg­
gande kontroll över skattens behöriga utgörande meddelar, ävensom de
anvisningar kontrolltjänsteman i enlighet med riksskatteverkets före­
skrifter kan konuna att lämna.

33 §34

34 §35

35�38 §§33

39 §37

Bilaga^^

Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän energiskatt
skall erläggas

Tulltaxa- Bränsle

Skattesats

nummer

ur 27.01 Stenkol

12 kr. för ton

ur 27.01 Stenkolsstybb samt stenkolsbriketter och liknande

fasta bränslen, framställda av stenkol

6 kr. för ton

ur 27.02 Brunkolsbriketter

6 kr. för ton

ur 27.04 Koks och koksbriketter

14 kr. för ton

ur 27.04 Koksstybb

6 kr. för ton

ur 27.10 Fotogen med tillsats som möjliggör drift av snabb­

gående dieselmotor

40 kr. för m^

ur 27.10 Motorbrännoljor, eldningsoljor och bunkeroljor .. 40 kr. för m^

Anm. Skatten på oljor beräknas efter varans fak­

turerade volym. Kan skatten icke beräknas på så­

dant sätt eller sker fakturering annorledes än enligt

vedertagna grunder, äger beskattningsmyndigheten

fastställa grunder för beräkning av volymen.

32 Paragrafen upphävd genom 1959: 96.

33 Senaste lydelse 1971: 251. �ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upp­

hävs.

34 Paragraf en upphävd genom 1959: 96.

35 Paragrafen upphävd genom 1971: 86.

30 Paragraferna upphävda genom 1959: 96.

37 Paragrafen upphävd genom denna lag.

38 Senaste lydelse 1971: 251.

467

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.