SFS 1979:282

790282.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:282

om ändring i lagen (1 961:372) om bensinskatt;

utfärdad den 17 maj 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § lagen (1961:372) om bensin­

skatt^ skall ha nedan a ngivna lydelse.

6 § Deklaration till riks skatteverket skall lämnas för varje kalenderkvar­

tal eller, när verket föreskriver det, för varje kalendermånad, varunder

skattskyldighet har inträtt. Riksskatteverket får, när särskilda skäl förelig­
ger, medge att deklaration lämnas för helt kalenderår.

Deklaration skall ha inkommit till riksskatteverket inom en månad från

utgången av beskattningsperioden. Riksskatteverket får medge att dekla-

Utkom från trycket

den 30 maj 1979

40-SFS 1979

J Prop. 1978/79:154, SkU 48, rskr 333.

<

Lagen omtryckt 1975:274. Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 274.

625

¬

background image

SFS 1979:282

ration skall ha kommit in senar e än som nu har sagts, dock senast inom tre
månader från utgången av beskatlningsperioden.

I dek larationen skall lämnas uppgift om den myckenhet bensin, för vil­

ken skattskyldighet inträtt under beskattningsperioden.

Denna lag träder i kraft den I januari 1980.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Leif Lindstam

(Budgetdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.