SFS 1983:118

830118.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:118

Lag

Utkom från trycket

den 29 mars 1983

om ändring i lagen (1961; 372) om bensinskatt;

utfärdad den 17 mars 198 3.

Enligt riksdag ens beslut' föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1961 :372) om

bensinskatt' skall ha nedan angivna lydelse.

1

Till staten skall enligt bestämmelserna i denna lag erläggas särskild

skatt (bensinskatt) för

a) bensin, utom kemiskt ren bensin, och andra motorbränslen, som

innehåller minst 70 viktprocent bensin (ur tulltaxenummer 27.10);

b) metylalkohol (metanol), etylalkohol (etanol) och högre alkoholer

samt andra än under a) avsedda blandningar, som innehåller sådan alkohol
(ur tulltaxenummer 22.08, 29.04 och 38.19), allt under förutsättning att

varorna är avsedda för användning till motordrift (m otoralkohol); samt

c) gasol, varmed avses varor som helt eller till huvudsaklig del består av

petroleumgaser eller andra gasformiga kolväten och som har kondenserats
till vätsk a (ur tulltaxenummer 27.11 och 38.19).

Skatt skall dock inte utgå för mineraloljeprodukter, som införs till landet

för att vid oljeraffinaderier användas uteslutande som råvara vid tillverk­

ning av bensin. Skatt skall inte heller utgå för bensin, som är avsedd för

annat ändamål än motordrift, eller för motoralkohol, när varorna tillhanda­

hålls i särsk ilda förpackningar om högst en liter. Vidare skall skatt inte
utgå för gasol som med hänsyn till försäl jningsform, kvantitet eller för­
packning har ka raktär av butiksvara.

Bestämmelserna i denna lag om bensin gäller, om annat inte sägs,

samtliga de varuslag som är skattepliktiga enligt första stycket.

2 §'' Skatt utgår med 1 krona 37 öre per liter, om a nnat inte sägs i andra
eller tredje stycket.

För metanol, etanol och högre alkoholer utgår skatten med 43 öre per

liter. Ingår sådan alkohol i en blandning som avses i 1 § första stycket a)

eller b) utgår skatten för den inblandade alkoholen med 43 öre per liter och

med 1 krona 37 öre per liter för blandningen i övrigt.

För gasol utgår skatten med 33 öre per lit er.

Skatten beräknas efter varans fakturerade volym. I denna skall dock inte

inräknas smörjolja som har tillsatts bensin för motordrift. Kan skatten inte

beräknas på sådant sätt eller sker faktureringen inte enligt vedertagna

grunder, far beskattningsmyndigheten fastställa grunder för beräkning av

volymen.

n

o'

312

' Prop. 1982/83: 100 (bil. 14). SkU 22, rskr 150.

^ Lagen omtryckt 197 5: 274. Senaste lydelse av lag ens rubrik 1975; 274.

' Senaste lydelse 1981:430.

'' Senaste lydelse 1982: 452.

¬

background image

Denna lag träder i k raft den 1 april 198 3.

SFS 1983:118

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.