SFS 1983:531

830531.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:531

om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt;

utkom från trycket

den 20 juni 1983

14

Skatten utgår med 4,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som

förbrukas i kommuner som anges i bilaga 2 till denna lag och med 5,2 öre

per kilowattimme i övriga fall. I fråga om sådan kraft som förbrukas i

industriell verksamhet utgår dock skatten med 3 öre per kilowattimme för

den del av förbrukningen under ett år som överstiger 40000 kilowattim­

mar.

\ Prop. 1982/83: 150, SkU 55, rskr 393.

* Lagen omtryckt 1975: 272.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 272.

' Senaste lydelse 1981:344.

^^09

E :

Utfärdad den 9 juni 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 § och bilaga 1 till lagen

c

(1957: 262) om allmän energiskatt" skall ha nedan angivna lydelse.

t,

j i

¬

background image

SFS 1983:531

BUaga 1 till lagen (1957:262) om allmän energiskatt''

Förteckning över vissa bränsle n Tor vilka allmän energiskatt skall erläggas

Tulltaxe- Bränsle

Skattesats

nummer

ur 27.01 Stenkol

12 kr. för ton

ur 27.01 Stenkolsstybb samt stenkolsbriketter och liknande fas­

ta bränslen, framställda av stenkol

6 kr. för ton

ur 27.02 Brunkolsbriketter

6 kr. för ton

ur 27.04 Koks och koksbriketter

14 kr. för ton

ur 27.04 Koksstybb

6 kr! för ton

ur 27.10 Fotogen med tillsats som möjliggör drift av snabb­

gående dieselmotor

411 kr. för m'

ur 27.10 Motorbrännoljor, eldningsoljor och bunkeroljor

411 kr. för m'

Anm. Skatten på oljor beräknas efter varans fakture­

rade volym. Kan skatten icke beräknas på sådant sätt

eller sker fakturering annorledes än enligt vedertagna

grunder, äger beskattningsmyndigheten fastställa

grunder för beräkning av volymen.

Denna lag träder i kr aft såvitt avser 14 § den I juli 1983 och i övrigt den 1

november 1983.

Den nya skattesatsen för elektrisk kraft tillämpas för energiförbrukning­

en efter utgången av juni månad 1983. Om mätaravläsning görs undertiden

den 22 juni-den 6 juli 1983 gäller den nya skattesatsen för tiden efter

mätaravläsningen. Görs inte mätaravläsning eller görs den i endast begrän­

sad omfattning, tillämpas den nya skattesatsen för energiförbrukningen

från och med den 1 juli 1983, varvid skatten beräknas efter skälig grund.
Som mätaravläsning godtas även avläsning som enligt tillämpade rutiner

görs av förbrukaren.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

' Senaste lydelse 1982:450.

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.