SFS 1984:166

840166.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:166

Utkom från trycket

den 25 april 1984

Lag

om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt;

utfärdad den 29 mars 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1961:372) om

bensinskatt^

dels att 6 § skall upphöra att gälla,

dels att 3-5 §§ samt 7 § 1 mom. skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 8 §, av nedan angivna

lydelse.

3

Skattskyldig är

1. den som inom landet tillverkar bensin,

2. den som har registrerats enligt 4 § a ndra stycket som återförsäljare

eller förbrukare av bensin,

3. den som för annat ändamål än som avses i 7 § 1 mom. återförsälje r

eller förbrukar bensin, som förvärvats utan skatt eller med nedsatt skatt

mot försäkran enligt 7 § 2 mom.

450

' Prop. 1983/84:71, SkU 22, rskr 145.

^ Lagen omtryckt 1975: 274.

Senaste lydelse av

6 § 1982:287

lagens rubrik 1975: 274.

' �ndringen innebär bl. a. att första och tredje styckena upphävs.

¬

background image

Den som är skattskyldig enligt 3 § I skall vara registrerad hos riks-

SFS 1984; 166

ttéverket.

P Den som i större omfattning återförsäljer eller förbrukar bensin eller

håller bensin i lager kan registreras hos riksskatteverket som återförsäljare

v eller förbru kare av bensin. A ven annan som förbrukar bensin kan om det

finns särskilda skäl registreras som förbrukare.

5 § Skattskyldigheten inträder

1. för den som är skattskyldig enligt 3 § I elle r 2, när bensin av honom

levereras till köpare, som inte är registrerad, eller till eget försäljningsställe

för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller tas i ans pråk för annat

ändamål än försäljning,

2. för den som är skattskyldig enligt 3 § 3, när bensin säljs eller tas i

anspråk för skattepliktigt ändamål, och

3. för den som upphör att vara registrerad enligt 4 §, när registreringen

upphör, varvid skattskyldigheten omfattar den bensin som då ingår i ha ns
lager.

Om skattepliktig vara förs in i landet av annan än den som är registrerad

skall skatten betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller tullagen (1973:670)

och 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

7 § / mom.'* I deklaration far avdrag göras för skatt på bensin, som har

a) förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen rörelse och för

vilken skattskyldighet tidigare inträtt,

b) återtagits i samband med återgång av köp,
c) förbrukats eller försålts för förbrukning för framdrivande av tåg eller

fordon å järnväg,

d) förbrukats eller försålts för förbrukning i luftfartyg, när det inte

används för fritidsändamål eller annat privat ändamål,

e) förbrukats eller försålts för förbrukning, i samba nd med fabriksmäs-

sig tillverkning av motorer, för avprovning av motorer å provbädd eller å
annan dylik anordning utan att transportmedel därvid framföres,

f) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat tekniskt ändamål än

motordrift, om annat inte framgår av andra stycket,

g) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts

till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där,

h) försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför

sig till bristande betalning från köpare,

i) förbrukats eller försålts för förbrukning vid produktion av skatteplik­

tig elektrisk kraft.

I Avdrag enligt första stycket f) får inte göras för skatt på

1. bensin som har använts för framställning av vara som är lämpad eller

avsedd för motordrift,

2. bensin som avses i I § första stycket a) och som är avsedd för annat

ändamål än motordrift, eller motoralkohol, när varan har förpackats eller

försålts för att förpackas i särskild förpackning om högst en liter,

3. gasol som med hänsyn till förs äljningsform, kvantitet eller förpack­

ning har karaktär av butiks vara.

" Senaste lydelse 1983; 1005.

451

¬

background image

SFS 1984:166

Har skattskyldighet, inträtt för en vara som avses i andra stycket 2 ell

får avdrag ändå göras enligt första stycket f).

Avdrag enligt första stycket h) får göras med belopp som svarar mot'

stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningsprjl

Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisni

åter lämnas för skatten på de varor som betalningen avser.

8

Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om

punktskatter och prisregleringsavgifter.

Denna lag träder i kr aft den 1 juli 1984.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

Förutvarande 8 § upphävd genom 1973:993.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.