SFS 1984:993

840993.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:993

om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt;

Utkom från trycket

den 21 december 1984

Utfärdad den 13 decem ber 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1961:372) om

bensinskatt^

dels att 1 och 2 §§ samt 7 § 1 mom. skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 6 §, av nedan angivna

lydelse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den

dag då denna lag träder i kraft.

1

Till staten skall enligt bestämmelserna i denna lag erläggas särskild

skatt (bensinskatt) för

a) bensin, utom kemiskt ren bensin, och andra motorbränslen, som

innehåller minst 70 viktprocent bensin (ur tulltaxenummer 27.10); samt

b) metylalkohol (metanol), etylalkohol (etanol) och högre alkoholer

samt andra än under a) avsedda blandningar, som innehåller sådan alkohol
(ur tulltaxenummer 22.08, 29.04 och 38.19), allt under förutsättning att

varorna är avsedda för användning till motordrift (motoralkohol).

Skatt skall dock inte utgå för mineraloljeprodukter, som införs till landet

för att vid oljeraffin aderier användas uteslutande som råvara vid tillverk­

ning av bensin. Skatt skall inte heller utgå för bensin, som ä r avsedd för

annat ändamål än motordrift, eller för motoralkohol, när varorna tillhanda­

hålls i särskilda förpackningar om högst en liter.

' Prop. 1984/85:64, SkU 19, rskr 79.

^ Lagen omtryckt 1975:274.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:274.

' Senaste lydelse 1983: 118. �ndringen innebär bl. a. att punkten c upphävs.

2073

¬

background image

SFS 1984:993

Bestämmelserna i denna lag om bensin gäller, om annat inte sägs,

samtliga de varuslag som är skattepliktiga enligt första stycket,

2 §" Skatt utgår med 2 kronor 27 öre per liter, om annat inte sägs i andra
eller tredje stycket.

För metanol, etanol och högre alkoholer utgår skatten med 80 öre per

liter. Ingår sådan alkohol i en blandning som avses i I § fö rsta stycket a)
eller b) utgår skatten för den inblandade alkoholen med 80 öre per liter och

med 2 kronor 27 öre per l iter för blandningen i övrigt.

För bensin som används för framställning av stadsgas utgår skatten med

1,6 öre per liter.

Skatten beräknas efter varans fakturerade volym. I denna skall dock inte

inräknas smörjolja som har tillsatts bensin för motordrift. Kan skatten inte

beräknas på sådant sätt eller sker faktureringen inte enligt vedertagna

grunder, far beskattningsmyndigheten fastställa grunder för beräkning av

volymen.

3 § Skattskyldig är

1. den som inom landet tillverkar bensin,
2. den som har registrerats enligt 4 § a ndra stycket som återförsäljare

eller förbrukare av bensin,

3. den som för annat ändamål än som avses i 7 § 1 mom. återförsäljer

eller förbrukar bensin, som förvärvats utan skatt eller med nedsatt skatt

mot försäkran enligt 7 § 2 mom.

4 § Den som är skattskyldig enligt 3 § 1 skall vara registrerad hos riks-
skatteverket.

Den som i större omfattning återförsäljer eller förbrukar bensin eller

håller bensin i lager kan registre ras hos riksskatteverket som återförsäljare

eller förbrukare av bensin. �ven annan som förbrukar bensin kan om det
finns särskilda skäl registreras som förbrukare.

5 § Skattskyldigheten inträder

1. för den som är skattskyldig enligt 3 § 1 eller 2, när bensin av honom

levereras till köpare, som inte är registrerad, eller till eget försäljningsställe

för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller tas i ansp råk för annat

ändamål än försäljning,

2. för den som är skattskyldig enligt 3 § 3 , när bensin säljs eller tas i

anspråk för skattepliktigt ändamål, och

3. för den som upphör att vara registrerad enligt 4 §, när registreringen

upphör, varvid skattskyldigheten omfattar den bensin som då ingår i hans

lager.

Om skattepliktig vara förs in i landet av an nan än den som är registrerad

skall skatten betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller tullagen (1973:670)

och 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

2074

" Senaste lydelse 1984:851.

¬

background image

6 '§^ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

SFS 1984:993

ge återbetalning av skatt på bensin som förvärvas av utländsk beskickning
eller diplomatisk företrädare vid sådan beskickning eller av lönat konsulat
eller lönad konsul eller av internationell organisation eller personer knutna
till organisationen.

7 ,§ I mom.^ I deklaration får avdrag göras för skatt på bensin, som har

a) förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen r örelse och för

vilken skattskyldighet tidigare inträtt,

b) återtagits i samband med återgång av köp,

c) förbrukats eller försålts för förbrukning för framdrivande av tåg eller

fordon å järnväg,

d) förbrukats eller försålts för förbrukning i luftfartyg, när det inte

används för fritidsändamål eller annat privat ändamål,

e) förbrukats eller försålts för förbrukning, i samband med fabriksmäs-

sig tillverkning av motorer, för avprovning av motorer å provbädd eller å
annan dylik anordning utan att transportmedel därvid framföres,

f) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat tekniskt ändamål än

motordrift, om annat inte framgår av andra stycket,

g) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts

till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där,

h) försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför

sig till bristande betalning från köpare,

i) förbrukats eller försålts för förbrukning vid produktion av skatteplik­

tig elektrisk kraft.

Avdrag enligt första stycket f) far inte göras för skatt på

1. bensin som har använts för framställning av vara som är lämpad eller

avsedd för motordrift,

2. bensin som avses i 1 § första stycket a) och som är avsedd för annat

ändamål än motordrift, eller motoralkohol, när varan har förpackats eller
försålts för att förpackas i särskild förpackning om högst en liter,

3. bensin som används för framställning av stadsgas.
Har skattskyldighet inträtt för en vara som avses i and ra stycket 2 far

avdrag ändå göras enligt första stycket f).

Avdrag enligt första stycket h) får göras med belopp som svarar mot så

stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris.
Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning
åter lämnas för skatten på de varor som betalningen avser.

2 mom. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer äger om

särskilda skäl föreligga medgiva att bensin må inköpas av annan än regi­
strerad utan skatt mot försäkran till den skattskyldige angående bensinens
användning.

8 § Regler för förfarandet vid bes kattningen finns i lagen (1984:1 51) om

punktskatter och prisregleringsavgifter.

' Förutvarande 6 § upphävd genom 1984:166.

'

Senaste lydelse 1984:166.

^

¬

background image

SFS 1984:993

9 §'

10 §«

Denna lag t räder i kraft de n 1 januari 1985. Bestämmelserna i 6 § tilläm­

pas dock inte för tid före den 1 juli 1985 .

�ldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som

hänför sig till tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

^ Paragrafen upphävd geno m 1971: 89.

® Paragrafen upphävd genom 19 75: 274.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.