SFS 1984:996

840996.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:996

Lag

7

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän

den 21 december 1984

energiskatt;

'

Utfärdad den 13 decem ber 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1, 2 och 4 §§ lagen (1974; 992) om

nedsättning av allmän energiskatt^ skall ha nedan angivna lydelse.

Till följd h ärav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den

dag då denna lag träder i kraf t.

1

Skatt enligt lagen (1957:262) om allmän energiskatt utgår på elek­

trisk kraft och bränsle, som användes för växthusuppvärmning vid yrkes­
mässig växthusodling, efter en skattesats som svarar mot 15 procent av

den skattesats som enligt lagen gäller för elektrisk kraft eller för ifrågava­

rande bränsle.

2 § Skatt enligt lagen (1957:262) om allmän energiskatt på elektrisk kraft
och bränsle som förbrukas vid industriell tillverkning utgår med sådant

belopp, att skatten inte överstiger tre procent av de tillverkade produkter­
nas försäljningsvärde fritt fabrik.

Föreligger särskilda skäl kan regeringen för visst företag medge nedsätt­

ning utöver vad som anges i första stycket.

3 § Riksskatteverket beslutar om nedsättning av skatt enligt 2 § första

stycket. Vid bedömningen av skattebelastningen tages hänsyn endast till
den genomsnittliga storleken av skatten i förhållande till försäljningsvärdet
för företagen inom en bransch eller för grupp av företag med likartad

tillverkning.

4 §"* Riksskatteverket får på ansökan medge återbetalning av energiskatt

på elektrisk kraft som förbrukats i en elektrisk panna för produktion av
varmluft, hetvatten eller ånga under förutsättning att

1. elpannans effekt överstiger en megawatt,

2. ingen oljebaserad produktion av elektrisk kraft har förekommit inom

landet av energibalansskäl under en sammanhängande period om minst

fem dygn dessförinnan,

3. värmebehovet under de tider då en elektrisk panna inte utnyttjas kan

tillgodoses på annat sätt,

4. mätaravläsning har gjorts i böljan och slutet av den period som

återbetalningen avser, och

5. ifråga om inköpt kraft, särskilt avtal har träffats som innebär att

leveransen kan avbrytas av leverantören när så erfordras av kraftsystem­
skäl.

2084

' Prop. 1984/85:64, SkU 19, rskr 79.

^ L agen omtryckt 1975 : 273.

' Senaste lydelse 1979: 306.

" Senaste lydelse 198 3; 1008.

¬

background image

5 § Har, på grun d av oriktig uppgift från sökanden eller på grun d av

SFS 1984:996

felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende, ett felaktigt

belopp fastställts med tillämpning av 2, 3 eller 4 § eller av beslut som har
meddelats med stöd av dessa bestämmelser, är sökanden skyldig att till

statsverket inbetala vad han på detta sätt oriktigt har erhållit.

En åtgärd i syfte att ta ut ett oriktigt erhållet belopp får inte vidtas senare

än fem år efter utgången av det kalenderår under vilket beloppet har
fastställts.

Denna lag träder i kraft de n I janua ri 1985.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.