SFS 1990:1085

901085.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1085

om ändring i lagen (1990:583) om ändring i lagen

Utkom från trycket

(1957:262) om allmän energiskatt;

den l o december 1990

utfärdad den 29 november 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 a, 6 och 8 §§ lagen (1957:262)

om allmän energiskatt samt bilaga 1 till lagen i par agrafemas och bilagans

lydelse enligt lagen (1990: 583) om ändring i näm nda lag skall ha följande
lydelse.

2 a § Skatt utgår inte för

a) inhemskt framställd metan,
b) naturgas, som bortgår till följd av förluster vid transport eller om-

formning hos producent eller distributör,

c) stadsgas, bensin eller gasol som används för framställning av stadsgas,
d) flygfotogen,
e) jetbensin,
O flygbensin och sådana produkter som är skattepliktiga enligt lagen

(1961:372) om bensinskatt,

g) oljeprodukter som tillhandahålls i särskild förpackning om högst fem

liter.

6 § Skattskyldig är

1. den som inom landet producerar skattepliktigt bränsle eller förbrukar

sådant bränsle för framställning av därmed likvärdig vara,

2. den som har registrerats enligt 7 § andra stycket som återförsäljare

eller förbrukare av skattepliktigt bränsle,

3. den som för annat ändamål än som avses i 24 § återförsäljer eller

förbrukar bränsle, som förvärvats utan skatt eller med nedsatt skatt mot
försäkran enligt 26 §,

4. den som förvärvat gasol för annan användning än för drift av motor­

fordon men som a nvänder gasolen för drift av motorfordon,

5. den som förbrukar flygfotogen för annat ändamål än drift av flygplan.

Den för vars räkning skattepliktig naturgas införs till land et anses som

producent.

' Prop. 1990/91: 19. SkU2. rskr. 40.

1989

¬

background image

SFS 1990:1085

8 § Skattskyldigheten inträder

1. för den som är skattskyldig enligt 6 § första stycket 1 eller 2, då bränsle

av honom levereras till köpare som inte är registrerad, eller till eget

försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller tas i

anspråk för annat ändamål än försäljning,

2. för den som är skattskyldig enligt 6 § första stycket 3, då bränslet

levereras till köpare eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,

3. för den som är skattskyldig enligt 6 § första stycket 4. då bränslet tas i

anspråk för drift av motorfordon,

4. för den som upphör att vara registrerad enligt 7 §, när registreringen

upphör, varvid skattskyldigheten omfattar det bränsle som då ingår i hans

lager,

5. för den som är skattskyldig enligt 6 § första stycket 5, då bränslet tas i

anspråk för annat ändamål än drift av flygplan.

Om skattepliktigt bränsle förs in i landet av annan än den som är

registrerad skall skatten betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller tullagen

(1987:1065) och 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisre­
gleringsavgifter.

Hl

r

C

I-

Bilaga 1 til! lagen (1957:262) om allmän energiskatt

Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän energiskatt skall erläggas

Tulltaxenr

Bränsle

Skattesats

ur 27.01,

ur 27.02

eller

ur 27.04

Kolbränslen

230 kr. per ton

ur 27.10

eller

ur 38.14

Fotogen, motorbrännoljor och eldnings­

oljor samt andra oljeprodukter, med un­

dantag for smöijoljor och smöijfetter

som inte används for energialstring, till­

höriga

miljöklass 1

miljöklass 2

miljöklass 3

190 kr. per m'

390 kr. per m'

540 kr. per m'

ur 27.11

Naturgas

175 kr. per 1 000 m^

ur 27.11

eller

ur 38.23

Gasol som används for

a) drift av motorfordon

b) annat ändamål än drift av motorfor­

don

85 öre per liter

105 kr. per ton

På regeringens vägnar

ERIK�&SBRINK

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

1^.

1990

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.