SFS 1991:170

910170.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:170

Utkom från tryc ket

den 30 april 199 1

390

Lag

om ändring i la gen (1957:262) om allmän energiskatt;

utfärdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 § lagen (1957:262) om allmän

energiskatt^ skall ha följande lydelse.

7 §' Den som är skattskyldig enligt 6§ första stycket 1 sk all vara registre­

rad hos riksskatteverket.

Den som i verksamhet som i huvudsak medför skattskyldighet enligt

lagen (1 968:430) om mervärdeskatt i större omfattning återförsäljer eller
förbrukar skattepliktigt bränsle eller håller sådant bränsle i lager kan

registreras hos riksskatteverket som återförsäljare eller förbrukare av så­

dant bränsle.

Den som har registrerats som skattskyldig återförsäljare eller förbrukare

enligt denna lag, lagen (1990:582) om koldioxidskatt eller lagen
(1990:587) öm svavelskatt, skall anses registrerad på motsvarande sätt
enligt de två andra lagarna i den mån förutsättningar att bevilja sådan

registrering föreligger.

' Prop. 1990/91:95. SkU20, rskr.

' Lagen omtryckt 1984 : 994.

' Senaste lydelse 1990:583.

195.

^"1

/ ⬢Yl

¬

background image

Den som har varit registrerad enligt andra stycket och som därefter

SFS 1991:170

avregistrerats får åter medges registrering enligt andra stycket tidigast ett

år efter avregistreringen.

Denna lag träder i kraft dagen ef ter den dag då den enligt uppgift på den

utkommit från trycket i Svensk förf attningssamling.

De nya bestämmelserna tillämpas på den som är registrerad som skatt­

skyldig enligt denna lag, lagen (1990:582) om koldioxidskatt eller lagen

(1990:587) om svavelskatt den 13 februari 1991 eller som registreras
senare.

På regeringens vägnar

ERIK�&SBRINK

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.