SFS 1991:674

910674.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

ill!

Lag

SFS 1991:674

Utkom från tryc ket

om ändring i la gen (1961:372) om bensinskatt;

I

den I 7juni 1991

1

utfärdad den 6 juni 1991.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 2 § lagen (1961:372) om bensin­

skatt' skall ha följande lydelse.

2 § ' Skatt tas ut, om inte annat sägs i andra stycket, med 2 kronor 37 öre
per liter för blyfri bensin, varmed avses bensin med en blyhalt om högst

0,013 gram per liter vid 15°C och med 2 kro nor 68 öre per liter för annan

bensin.

För metanol och etanol tas skatten ut med 80 öre per liter. Ingår sådan

alkohol i en blandning som avses i 1 § för sta stycket a) eller b) tas skatten

ut för den inblandade alkoholen med 80 öre per liter och för blandningen i

övrigt med 2 kro nor 37 ö re per liter om den utgörs av blyfri bensin och
med 2 kronor 68 öre per lite r om den utgörs av annan bensin.

Skatt tas inte ut för smörjolja som är inblandad i bensin.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

Få regeringens vägnar

ERIK�&SBRINK

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

' Prop. 1990/91:90, SkU24, rskr. 3 43.

' Lagen omtryckt 1984:993.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:27 4.

'Senaste lydelse 1990:585.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.