SFS 1979:1047

791047.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:1047

m ändring i l agen (1957:262) om allmän energiskatt;

från trycket

uifardad den 13 december 1979.

den 17 december 1979

Enligl riks dagens beslut ' föreskrivs att 5 och 14 §§ samt bilagan till la -

(1957: 262) om allmän energiskatt» skall ha nedan angivn a lydelse.

^ ^ Energiskatt utgår på bensin, utom i fall som avses i andra st ycket,

"led 34 öre per liter och på gasol med 39 öre per liter. I fråga om buss. vars

'jänstevikt överstige r tretusen kilogram, skall skatten på gas ol dock utgå

med 34 öre per liter.

j

1979/80; 30, SkU 15, rskr 71.

""»iryckl 1975: 272.

2665

^ lydelse av lag ens rubrik 1975: 272.

¬

background image

SFS 1979:1047

2666

För bensin, som används för framställning av stadsgas, skall skatten ^

I u i

-

^

^Kallen , ,

gä med 1.6 öre per liter. I fråga om energiskatt på sådan bensin skal] j

rigt gälla vad i denna lag stadgas om andra bränslen än bensin och gaso°^

14 §⬢ ' Skatten utgår för elektrisk kraft med 4 öre per kilowattimme

elektrisk kraft, som förbrukas i industriell verksamhet, utgår skatten dock

med 3 öre p er kilowattimme för den del av förbrukningen under ett år

överstiger 40 000 kilowattimmar.

Bilaga till lagen (1957: 262) om allmän energiskatt

Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän energiskatt skall erläggas

Bränsle

Tulltaxe­

nummer

Skattesats

ur 27.01

ur 27.01

ur 27.02

ur 27.04

ur 27.04

ur 27.10

ur 27.10

Stenkol

l2kr.rörton

Stenkolsstybb samt stenkolsbriketler

och liknande fasta bränslen, f ramställda av stenkol .. 6 kr för ton

Brunkolsbrikelter

6 kr! för ton

Koks och koksb riketter

14kr. förion

Koksstybb...

öknförlon

Fotogen med tillsa ts som möjliggör drift av snabb­

gående dieselmotor

80kr.form'

Motorbrännoljor. eldningsoljor och bunkeroljor

80kr. form'

Anm. Skatten på o ljor beräknas efter varans faktu­

rerade volym. Kan skatt en icke beräkn as på sådant

sätt eller sker fakturering annorledes än enligt

vedertagna grunder, äger beskattningsmyndigheten

fastställa grunder för beräkning av volymen.

Denna lag träder i kraft den 18 december 1979.
1. Den nya s kattesatsen för elektrisk kraft tillämpas för energiförbruk­

ning efter den första mätaravläsningen efter ikraftträdandet, om m ätarav­

läsning görs under tiden den I janua ri 1980-den 29 februari 1980. Som mä-
taiavläsning godtas även avläsning som enligt tillämpade rutiner görs av

förbrukaren.

2. Görs inte mätaravläsning enligt 1 eller sker sådan avläsning endast i

begränsad omfattning, tillämpas den nya skattesatsen på energiförbruk­

ning från och med den 1 januari 1980. varvid skatten beräknas efter skälig

grund. Vad nu h ar sagts tillämpas även i det fall mätaravläsning görs sena­

re under tiden den I jan uari 1980-den 29 fe bruari 1980 än som följerav

normalt tillämpade rutiner.

På rege ringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Leif Lindstam

(Budgetdepartementet)

^ Senaste lydelse 1977:57.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.