SFS 1981:430

810430.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt;

utfärdad den 14 maj 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 2 §§ samt 7 § 1 mom. lagen

(1961: 372) om bensinskatt" skall ha nedan angivna lydelse.

1 § Till s taten skall enligt bestämmelserna i de nna lag erläggas särskild

skatt (bensinskatt) for

a) bensin, utom kemiskt ren bensin, och andra motorbränslen, som in­

nehåller minst 70 viktprocent bensin (ur tuHtaxenummer 27.10);

b) metylalkohol (metanol), etylalkohol (etanol) och högre alkoholer,

etrar av metanol och etanol samt andra än under a) avsedda blandningar,
som innehåller sådan alkohol eller eter (ur tulltaxenummer 22.08, 29.04,
29.08 och 38.19), allt under förutsättning att varorna är avsedda för an­

vändningtill motordrift (motoralkohol); samt

c) gasol, varmed avses varor som helt eller till huvudsaklig del består av

petroleumgaser eller andra gasformiga kolväten och som har kondenserats

till vätska (ur tu lltaxenummer 27.11 och 38.19).

Skatt skall dock inte utgå för mineraloljeprodukter, som införs till landet

för att vid oljeraffinaderier användas uteslutande som råvara vid tillverk­

ning av bensin. Skatt skall inte heller utgå för bensin, som är avsedd för an­

nat ändamål än motordrift, eller för motoralkohol, när varorna tillhanda­
hålls i särskilda förpackningar om högst en liter. Vidare skall skatt inte ut­

gå för gasol som med hänsyn till försäljningsform, kvantitet eller förpack­

ning har ka raktär av butiksvara.

Bestämmelserna i denna lag om bensin gäller, om annat inte sägs, samtli­

ga de varuslag som ä r skattepliktiga enligt första stycket.

2 §" Skatten utgår med 1 krona 13 öre per liter, om annat inte sägs i andra
eller tredje stycket.

För metanol, etanol och högre alkoholer samt för etrar av metanol och

etanol utgår skatten med 39 öre per liter. Ingår sådan alkohol eller eter i en

sådan blandning som avses i 1 § först a stycket a) eller b) utgår skatten för

den inblandade alkoholen eller etern med 39 öre per liter och med I k rona

13 öre per liter för blandningen i övr igt.

För gasol utgår skatten med 29 öre per liter.

Skatten beräknas efter varans fakturerade volym. I denna skall dock in­

te inräknas smörjolja som har tillsatts bensin f�r m otordrift. Kan skatten

inte beräknas på sådant sätt eller sker faktureringen inte enligt vedertagna

grunder, får beskattningsmyndigheten fastställa grunder för beräkning av

volymen.

SFS 1981:43®

Utkom från trycket

den lOjuni 1981

' Prop. 1980/81-.121, SkU 49, rskr292.

" Lagen omtryckt 1975:274.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:274.

® Senaste lydelse 1980:1084.

733

\

¬

background image

SFS 1981:439

7 § / mom. I deklaration får avdrag göras för bensin, som har

a) förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen rörelse och för

vilken skattskyldighet tidigare inträtt,

b) återtagits i samband med återgång av köp,

c) förbrukats eller försålts för förbrukning för framdrivande av tåg eller

fordon å järnväg,

d) förbrukats eller försålts for förbrukning för framdrivande av luftfar­

tyg, härunder inbegripet start av icke motordrivet flygplan, eller för varm-
köming eller provkörning av luftfartygs motor,

e) förbrukats eller försålts för förbrukning, i samband med fabriksmäs-

sig tillverkning av motorer, för avprovning av motorer å provbädd eller å
annan dylik anordning utan att transportmedel därvid framföres,

f) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat tekniskt ändamål än

motordrift, om annat inte framgår av andra stycket,

g) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts

till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där,

h) försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hän för

sig till bristande betalning från köpare,

i) förbrukats eller försålts för förbrukning vid produktion av skatteplik­

tig elektrisk kraft.

Avdrag enligt första stycket f) får inte göras för

1. bensin som har använts för framställning av vara som är lämpad eller

avsedd för motordrift,

2. bensin som avses i 1 § först a stycket a) och som är avsedd för annat

ändamål än motordrift, eller motoralkohol, när varan har förpackats eller
försålts för att förpackas i särskild förpackning om högst en liter,

3. gasol som med hänsyn till försäljningsform, kvantitet eller förpack­

ning har karaktär av butiksvara.

Har skattskyldighet inträtt f�r en vara som avses i andra stycket 2 eller 3

får avdrag ändå göras enligt första stycket f).

Denna lag t räder i kraft den 1 juli 1981, då förordningen (1964:352) om

gasolskatt upphör att gälla.

Den som vid utgången av juni 1981 är skattskyldig enligt den upphävda

förordningen skall lämna d eklaration enligt denna för den beskattningspe­
riod som går till ända den 30 jun i 1981.

Den u pphävda förordningen tillämpas fortfarande i fråga om förhållan­

den som hänför sig till tiden före den 1 juli 1981.

På regeringens vägnar

ROLF WIRT�0N

Leif Lindstam

(Budgetdepartementet)

734

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.