SFS 1961:372

610372.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1961 ⬢ Nr S72-°"375

Utkom från trycket den 28 juni 1961

Nr 372

KUNGL. MAJ :TS F� RORDNING

om bensinskatt;

given Stockholms slott den 7 april 1961.

Kungl. Maj :t liar, i överensstämmelse med riksdagens beslut^, funnit gott

förordna som följer.

1 §.

Till staten skall enligt bestämmelserna i denna förordning erläggas sär­

skild skatt (bensinskatt) för

a) bensin ävensom andra motorbränslen, som innehålla minst 70 vikt­

procent bensin (ur tulltaxenummer 27.10); samt

b) alkohol (etanol, etylalkohol), denaturerad, andra acykliska alkoholer

ävensom andra än under a) avsedda blandningar, som innehålla sådana al­

koholer, allt under förutsättning att varorna äro avsedda för användning till

motordrift (ur tulltaxenummer 22.08, 29.04 och 38.19).

Skatt skall dock icke utgå för mineraloljeprodukt, som införes till riket för

att vid oljeraffinaderi användas uteslutande såsom råvara vid tillverkning

av bensin.

Vad i denna förordning stadgas om bensin skall hava avseende å samtliga

i första stycket angivna skattepliktiga varuslag.

2 §.

Skatten utgår med trettiotre öre för liter.

Skatten beräknas efter varans fakturerade volym. Kan skatten icke be­

räknas på sådant sätt eller sker fakturering annorledes än enligt vedertagna

grunder, äger beskattningsmyndigheten fastställa grunder för beräkning av

volymen.

3 §.

Skattskyldighet inträder

a) för bensin, som av den som är registrerad enligt 5 § levereras till kö­

pare, som icke är sålunda registrerad, eller tages i anspråk för annat ända­

mål än försäljning eller ock, vid avregistrering, ingår i hans lager, när leve­

ransen, ianspråktagandet eller avregistreringen sker; samt

b) för bensin, som av annan än registrerad införes till riket, när införseln

sker.

Skattskyldig är i fall som avses i första stycket a) den registrerade och

eljest den för vars räkning införseln äger rum.

' Prop. 1961: 7; BevU 9; Rskr 133.

231�618000. Sv ensk författningssamling 1961, Nr 372�775

' c...»

¬

background image

892

1961 . Nr 372

4 §.

I fråga om skatt som skall utgå annorledes än vid införsel till riket är

kontrollstyrelsen beskattningsmyndighet. Därvid skall vad i förordningen

om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning är stadgat äga tillämpning.

Kontrollstyrelsen äger utfärda de föreskrifter rörande redovisning och sär­

skilda kontrollanordningar som styrelsen finner erforderliga för skattekon­

trollens utövande.

Där skatt skall utgå vid införsel är generaltullstyrelsen beskattningsmyn­

dighet. Bestämmelserna i 46 § nyssnämnda förordning skola gälla jämväl

beträffande införsel.

® .§⬢

f

Den som inom riket tillverkar bensin är skyldig att vara registrerad hos

r

kontrollstyrelsen samt att för sådant ändamål göra anmälan till styrelsen.

Den som i större omfattning återförsäljer eller förbrukar bensin eller

håller bensin i lager må efter ansökan registreras hos kontroilstyrelsen.

När särskilda skäl därtill äro må även eljest den, som förbrukar bensin, efter

ansökan registreras.

Om verkställd registrering skall kontrollstyrelsen utfärda bevis.

Inträder ändring i förhållande, varom uppgift lämnats i anmälan eller

ansökan, skall kontrollstyrelsen underrättas härom.

6 §.

Deklaration till kontrollstyrelsen skall avlämnas för varje kalenderkvar­

tal eller, där styrelsen så föreskriver, för varje kalendermånad, varunder

skattskyldighet inträtt.

Deklaration skall insändas inom en månad efter varje beskattningsperiods

utgång. Kontrollstyrelsen äger medgiva, att deklaration må insändas senare

än nu sagts, dock inom tre månader efter utgången av den beskattnings­

period deklarationen avser.

I deklarationen skall lämnas uppgift om den myckenhet bensin, för vilken

skattskyldighet inträtt under beskattningsperioden.

7 §.

1 mom. I deklaration må avdrag göras för bensin, som

a) förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen rörelse och för

vilken skattskyldighet tidigare inträtt,

b) återtagits i samband med återgång av köp,

c) förbrukats eller försålts för förbrukning för framdrivande av tåg eller

fordon å järnväg,

d) förbrukats eller försålts för förbrukning för framdrivande av luftfar­

tyg, härunder inbegripet start av icke motordrivet flygplan, eller f�r varm-

körning eller provkörning av luftfartygs motorer,

e) förbrukats eller försålts för förbrukning, i samband med tillverkning

av motorer, för avprovning av motorer å provbädd eller å annan dylik an­

ordning utan att transportmedel därvid framföres,

f) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat tekniskt ändamål

än motordrift, samt

g) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller till

svensk frihamn.

2 mom. På särskild prövning av kontrollstyrelsen ankommer, huruvida

och i vad mån avdrag jämväl må göras för

a) bensin, som skattskyldig återtagit annorledes än i samband med åter­

gång av köp, och

b) bensin, vars försäljning förorsakat den skattskyldige förlust på grund

av bristande betalning från köparen.

i!iii»ii

¬

background image

1961 ⬢ Nr 372 och 373

893

8 §⬢

Skatt, som skall utgå vid införsel till riket, erlägges i den ordning som

är föreskriven beträffande tull. �ven i övrigt skall vad i gällande författ­

ningar stadgas i fråga om tull i tillämpliga delar lända till efterrättelse be­

träffande sådan skatt.

Bensin skall med avseende å rätten till uppläggning å tullager likställas

med till riket inkommande tullbelagd vara i allmänhet.

9 §⬢

Om ansvar i vissa fall för den, som i deklaration lämnat oriktig upp­

gift, stadgas i skattestrafflagen.

10 §.

Kungl. Maj :t äger utfärda för tillämpning av denna förordning erfor­

derliga föreskrifter.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1961. Förordningens bestäm­

melser skola äga giltighet redan före ilcraftträdandet med avseende på åtgär­

der som erfordras för tillämpningen därefter.

2. Genom den nya förordningen upphäves förordningen den 3 maj 1929

(nr 62) om särskild skatt å bensin och motorsprit. Sistnämnda förordning

skall dock alltjämt äga tillämpning beträffande förhållanden som hänföra

sig till tiden före den 1 juli 1961.

3. Den som vid den nya förordningens ikraftträdande bedriver verksam­

het som avses i 5 § första stycket skall utan anmälan registreras hos kon­

trollstyrelsen från och med den 1 juli 1961.

4. För bensin, som tillverkas av Svenska skifferoljealdiebolaget genom

utvinning ur inhemsk skiffer, skall intill utgången av juni 1964 bensinskatt

utgå med allenast fem öre för liter.

5. Förekommer i lag eller författning hänvisning till eller avses däri eljest

stadgande, som ersatts genom bestämmelse i den nya förordningen, skall den

bestämmelsen i stället tillämpas.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

^^sso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 7 april 1961.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.