SFS 1958:71

580071.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 71

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

angående ändrad lydelse av 14 § 1 och 3 mom. förordningen den 31 maj-

1957 (nr 262) om allmän energiskatt;

given Stockholms slott den 14 mcws 1958.

Kungl. Maj :t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut^, funnit gott'

förordna, att 14 § 1 och 3 mom. förordningen den 31 maj 1957 om allmänt,

energiskatt skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

14 §.

/

1 mom. Skatten utgår

a) för elektrisk

beskattningsvärde och

h) för annan elektrisk kraft med sju procent av kraftens beskattnings­

värde.

Såsom driftställe

huvudsak gemensam.

Med beskattningsår

30 juni.

Beskattningsvärdet är

icke skatt.

3 mom. Där under ett beskattningsår förbrukningen i industriell rörelse

överskjutit 40 000 kilowattimmar men skatt för den förbrukade kraften,

erlagts med lägre procenttal av kraftens beskattningsvärde än tio, skall till

statsverket i efterhand inlevereras skatt med det procenttal av beskattnings" ij

värdet varmed den erlagda skatten understiger tio procent av samma värd

Har under ett beskattningsår förbrukningen i industriell rörelse icke öve

skjutit 40 000 kilowattimmar men bar skatt för den förbrukade kraften

j,,

lagts med tio procent av kraftens beskattningsvärde, skall snarast efter be

skattningsårets utgång skatt restitueras med det procenttal av beskattnings'

värdet varmed skatten skall understiga tio procent av samma värde.

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 1958.

Utan hinder därav skall dock skatten beräknas enligt paragrafens tidi­

gare lydelse

i fråga om elektrisk Icraft, för vilken kraftavgift helt eller delvis utgår

efter uppmätt energiförbrukning: för tiden f�re första avlösningen av enerv

giförbrukning efter den 19 mars 1958 och

» Prop. 1958: 53; Bev U 30; Rskr 116.

¬

background image

r 71 och 72

117

5^5

i fråga om annan elektrisk kraft: för redovisningsperiod, som till någon

del hänför sig till tiden före den 20 mars 1958.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 14 mars 1958.

'tsi

GUSTAF ADOLF

I

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.