SFS 1957:262

570262.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1957 ⬢ Nr 262 265

utkom från trycket den 14 juni 1957

Nr 262

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

om allmän energiskatt;

given Siockholms slott den 31 maj 1957.

Kungl. Maj:t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut^, funnit

gott förordna som följer.

Allmänna bestämmelser

1 §.

Allmän energiskatt skall i enlighet med bestämmelserna i denna förord­

ning till staten erläggas för

a) bensin och motorsprit,

b) bränsle, som angives i en vid denna förordning fogad förteckning, och

c) elektrisk kraft.

2 §.

Skatt utgår icke för inhemska fasta bränslen.

Skatt utgår ej heller för elektrisk kraft, som

a) framställes inom riket av producent, som förfogar över en installe­

rad generatoreffekt av mindre än 50 kilowatt och som icke yrkesmässigt

distribuerar elektrisk kraft,

b) till lägre effekt än 50 kilowatt utan avgift levereras av producent eller

distributör till någon, som ej står i intressegemenskap med producenten el­

ler distributören,

c) framställes och förbrukas å fartyg eller annat transportmedel, eller

d) nyttiggöres inom rörelse för produktion eller distribution av elektrisk

kraft eller bortgår till följd av förluster vid överföring, transformering eller

omformning bos producent eller distributör.

3 §.

Kungl. Maj :t eller den myndighet Kungl. Maj :t bestämmer äger, då syn­

nerliga skäl därtill äro, medgiva befrielse från eller återbäring av skatt.

Om bensin och motorsprit

4 §.

Vad som stadgas i förordningen den 3 maj 1929 (nr 62) om särskild skatt

å bensin och motorsprit skall, med undantag av vad däri sägs angående

skattens storlek, äga tillämpning jämväl å allmän energiskatt å bensin och

motorsprit.

5 §.

Energiskatten å bensin och motorsprit utgår med fyra öre för liter.

' Prop. 1957: 175 ; BevU 47; Rskr 363.

132�-577024. Sv ensk författningssamling 1957, Nr 262�265

¬

background image

460

.

1957 . Nr

(

Om andra bränslen än bensin och motorsprit samt om elektrisk kraft

A. Andra bränslen än bensin ocb motorsprit

'6 §.

tc::*

Den som inom riket producerar skattepliktigt flytande bränsle är skyldig

att lios kontrollstyrelsen vara registrerad såsom producent av dylikt bränsle,

Den som i större omfattning återförsäljer eller i egen rörelse förbrukar

skattepliktigt bränsle eller håller sådant bränsle i lager må efter ansökan re-

gistreras hos kontrollstyrelsen såsom återförsäljare eller förbrukare av dy­

likt bränsle.

r

7 § ⬢

ky

Skatten skall erläggas av den som är registrerad enligt 6 §, Införes bränsle

till riket av annan än den som är sålunda registrerad skall dock skatten er­

läggas av den som inför bränslet.

8 §.

Skattskyldighet inträder

a) för den som är registrerad enligt 6 §, då bränsle av honom levereras *

till köpare, som icke är sålunda registrerad, eller tages i anspråk för annat

ändamål än försäljning, och

b) för den som, utan att vara registrerad enligt 6 §, inför bränsle till

riket, vid införseln.

9 §.

Upphör skattskyldig att vara registrerad enligt 6 §, skall han erlägga

j;-

skatt för det bränsle som ingår i hans lager vid tidpunkten för registrering­

ens upphörande. Skatten skall erläggas inom tid som kontrollstyrelsen be­

stämmer.

10 §.

Skatten utgår med i förteckningen angivet belopp för vikt- eller vol3nin-

enhet.

Det ankommer på kontrollstyrelsen att i fråga om fasta bränslen fastställa

skattesatser för hektoliter som svarar mot de i förteckningen angivna skatte­

satserna för ton.

Ingår vid industriell tillverkning kostnaden för bränsle till mera bety­

dande del i tillverkningskostnaden, må beskattningsmyndigheten medgiva

skälig nedsättning av skatten.

B. Elektrisk Itraft

11 §.

Den som inom riket yrkesmässigt distribuerar eller förbrukar av honom

producerad skattepliktig elektrisk kraft eUer yrkesmässigt distribuerar av r

annan producerad dylik kraft är skyldig att hos kontrollstyrelsen vara re­

gistrerad såsom producent eller distributör av elektrisk kraft.

Vid tillämpning av denna förordning skall den för vars räkning elektrisk

kraft överföres till riket ävensom den som utan att erlägga avgift därför

J

emottager elektrisk kraft, för vilken skatt skall utgå, anses hava produ-
cerat kraften.

12 §.

Skatten för elektrisk kraft skall erläggas av den som förbrukat kraften.

Skyldighet att redovisa skatt till statsverket inträder då den elektriska

kraften distribueras till förbrukare, som icke är registrerad enligt 11 §

1

idzi

¬

background image

957 . Nr 262

^61

(skattepliktig distribution), eller då kraften av den som är sålunda registre­

rad nyttjas i egen rörelse (skattepliktig egenförbrukning).

Vid skattepliktig distribution skall skatten av förbrukaren erläggas till

den registrerade distributören, i förekommande fall genom icke registrerad

distributör. Har producent yrkesmässigt distribuerat kraft till förbrukare,

är producenten med avseende å distributionen av sådan kraft att anse så-

söni registrerad distributör.

⬢ Har den, som enligt 11 § registrerats såsom producent, till annan distri­

buerat elektrisk kraft utan att detta skett yrkesmässigt, skall kraften anses

vara förbrukad i den förstnämndes rörelse.

13 §.

Registrerad distributör åligger att debitera och till statsverket inleverera

skatten. Har debiterad skatt ej erlagts, skall den registrerade distributören

till statsverket likväl inleverera ett däremot svarande belopp, såvida icke

annat följer av vad i 25 § tredje stycket stadgas.

Vid skattepliktig egenförbrukning skall förbrukaren inleverera skatten

till statsverket.

14 §.

1 mom. Skatten utgår

a) för elektrisk kraft, som förbrukas i industriell rörelse med en förbruk­

ning av mer än 40 000 kilowattimmar för driftställe under helt beskattnings­

år, med tio procent av kraftens beskattningsvärde och

b) för annan elektrisk kraft med fem procent av kraftens beskattnings­

värde.

Såsom driftställe skall anses varje i tekniskt avseende självständig indu­

striell anläggning, dock att närliggande anläggningar, som drivas av samma

ägare eller innehavare, skola anses såsom ett enda driftställe om kraftan­

skaffningen är i huvudsak gemensam.

Med beskattningsår förstås tiden 1 juli�30 juni.

Beskattningsvärdet är lika med summan av de avgifter, som förbrukaren

har att erlägga för den elektriska kraften. I den mån producent eller registre­

rad distributör själv förbrukar Icraften, är beskattningsvärdet lika med sum­

man av de avgifter, som skulle hava utgått, därest kraften försålts för lik­

artad användning som hos producenten eller distributören. I beskattnings­

värdet ingår icke skatt.

2 mom. Kan under löpande beskattningsår icke avgöras, huruvida förbruk­

ningen i industriell rörelse kommer att överskjuta 40 000 kilowattimmar,

men har förbrukningen under den närmast före beskattningsåret tillända-

lupna tolvmånadersperioden överskjutit nämnda energikvantitet, skall för­

brukaren erlägga preliminär skatt med belopp motsvarande tio procent av

kraftens beskattningsvärde. Vad i denna förordning stadgas om skatt skall

i tillämpliga delar gälla här avsedd preliminär skatt.

3 mom. Där under ett beskattningsår förbrukningen i industriell rörelse

överskjutit 40 000 kilowattimmar men skatt för den förbrukade kraften er-

lagts med allenast fem procent av kraftens beskattningsvärde, skall till stats­

verket i efterhand inlevereras skatt med ytterligare fem procent av beskatt­

ningsvärdet.

Har under ett beskattningsår förbrukningen i industriell rörelse icke över­

skjutit 40 000 kilowattimmar men har skatt för den förbrukade kraften

erlagts med tio procent av kraftens beskattningsvärde, skall snarast efter

beskattningsårets utgång hälften av den erlagda skatten restitueras.

¬

background image

^62

1957 .

15 §.

1 mom. Kontrollstyrelsen äger, när särskilda skäl därtill äro, efter ansökan

forordna, att skatten skall utgå med visst belopp för kilowattimme. Beloppet

fastställas så att det för de förbrukare, varom fråga är, så' nära som

möjligt motsvarar den skatt som skulle hava utgått vid tillämpning av 14 §

1 mom.

2 mom. På ansökan må kontrollstyrelsen medgiva förbrukare inom distri­

butionsområde med onormalt höga kraftavgifter eller anslutningsavgifter

nedsättning av skatten.

17 §.

Kontrollstyrelsen äger även i andra fall än som avses i 15 och 16 §§ före­

skriva de avvikelser från stadgandena angående skattens hestämmande, som

med hänsyn till särskilda omständigheter må finnas påkallade, dock att

skatt icke i något fall må bestämmas att utgå med högre belopp än som eljest

skolat följa av bestämmelserna i denna förordning.

C. Uppbörd och kontroll

18 §.

Beskattningsmyndighet är, i fall där skatt skall erläggas vid införsel till

^ _ 1...

^

^

TI.

TI AT

⬢⬢

f%

v* *

«

t

<⬢

riket av bränsle, generaltullstyrelsen och i övriga fall kontrollstyrclsen.

19 §.

Vid kontrollstyrelsens sida skall finnas en särskild rådgivande nämnd

(energiskattenämnden) med uppgift att till styrelsen avgiva yttrande och

förslag i ärenden rörande energiskatt. Innan kontrollstyrelsen fattar beslut

i dylika ärenden av principiell betydelse eller eljest av större vikt, skall sty­

relsen höra energiskattenämnden.

16 §.

I'iim

1 mom. Vid beräkning av beskattningsvärde för skattepliktig egenför-

brukning skall kontrollstyrelsen eftersträva att såvitt möjligt enhetliga vär-

den erhållas för kraft, som användes för likartade ändamål inom områden

med i huvudsak enahanda taxesättning.

När synnerliga skäl föranleda därtill, må kontrollstyrelsen nedsätta be-

2^/

skattningsvärdet för kraft som nyss sagts.

:

2 mom. För kraft som av producent eller registrerad distributör levereras

till förbrukare, med vilken producenten eller distributören står i sådan in­

tressegemenskap att denna kan antagas hava inverkat på prissättningen,

ävensom för kraft, som levereras såsom ersättning för förlorad vattenkraft,

må kontrollstyrelsen fastställa beskattningsvärde enligt i huvudsak samma

wi i

normer, som tillämpas i fråga om skattepliktig egenförbrukning.

r:'i

Energiskattenämnden skall utgöras av ordförande och fyra ledamöter.

lava varit domare. Av ledamöterna skall en '

Ordföranden skall vara eller hava

vara företrädare för kontrollstyrclsen och en för kommerskollegium. Av de

båda övriga' ledamöterna skall den ene, beroende på om fråga är om be­

skattning av fasta bränslen, flytande bränslen eller elektrisk kraft, före­

träda handeln med fasta bränslen, handeln med flytande bränslen eller

distributörer av elektrisk kraft och den andre företräda allmänna konsu­

mentintressen. Vid behandling av ärende, som huvudsakligen berör anting­

en jordbruksnäringen eller industrien eller ock handeln och hantverket,

skall sistnämnda ledamot ersättas av ledamot, som representerar vederbö­

rande näringsgren.

¬

background image

957 . Nr 262

463

För ordförande och envar ledamot i nämnden skall utses en suppleant, I

fråga om suppleant skall gälla vad nyss sagts om ordförande eller ledamot,

som suppleanten skall ersätta.

Ordförande, ledamöter och suppleanter utses av Kungl. Maj :t för viss tid,

dock högst fjTa år.

20 §.

1 mom. Anmälan för registrering ävensom ansökan om registrering skall

göras skriftligen hos kontrollstyrelsen och skall innehålla uppgift angående

vederbörandes fullständiga namn och postadress, företagets namn, rörelsens

art och belägenhet samt dagen för verksamhetens påbörjande.

1 anmälan för registrering, som avses i 11 §, skall uppgift jämväl lämnas

angående belägenheten av och den installerade generatoreffekten för varje

kraftverk, som skall nyttjas i rörelsen. Skall elektrisk kraft inköpas, skall

uppgivas det eller de företag varifrån inköpen skola ske.

Distributör av elektrisk kraft skall i anmälan f�r varje konsumentgrupp

lämna uppgift angående de perioder under året, beträffande vilka debitering

av la-aftavgifter verkställes, ävensom angående de tidpunkter då sådana de­

biteringar i allmänhet äro slutförda.

Om verkställd registrering skall kontrollstyrelsen utfärda särskilt bevis.

2 mom. Den som är registreringsskyldig enligt 6 § första stycket eller

11 § skall göra anmälan för registrering senast fjorton dagar före rörelsens

upptagande. Utan hinder härav må den, som övertagit annans rörelse, bedriva

densamma under förutsättning att anmälan för registrering göres inom

fjorton dagar efter övertagandet.

3 mom. Inträder ändring i förhållande, varom uppgift lämnats i anmälan

eller ansökan om registrering, är den registrerade skyldig att inom fjorton da­

gar underrätta kontrollstyrelsen därom.

Den som vill bliva avregistrerad skall göra anmälan därom till kontroll-

styrelsen.

21 §.

�&sidosätter den som är registrerad enligt 6 § andra stycket grovt vad ho­

nom åligger enligt denna förordning eller med stöd av densamma meddelade

föreskrifter, må kontrollstyrelsen förordna om hans avregistrering.

22 §.

Skatt, som skall erläggas till kontrollstyrelsen, skall redovisas för bestäm­

da redovisningsperioder. Dessa äro

a) i fråga om skatt för bränsle, kalenderkvartal, och

b) i fråga om skatt för elektrisk kraft, debiteringsperiod, eller vad angår

Itraft som framställts av producent utan yrkesmässig distribution, kalender-

kvartal.

Med debiteringsperiod skall förstås

a) i fråga om konsumentgrupp, för vilken utfärdas räkningar, som för

hela gruppen avse i huvudsak en och samma tid (månad, kvartal eller an­

nan tidsperiod utgörande år eller del därav): ifrågavarande tid, även om

flera avläsningar skett under tiden, samt

b) i fråga om konsumentgrupp, för vilken avläsningar ske successivt och

utfärdade räkningar i anslutning härtill för olika abonnenter inom samma

grupp avse olika tider; den tidsperiod (månad, kvartal eller annan tidsperiod

utgörande åi' eller del därav), under vilken avläsning beräknas ske för hela

eller den väsentliga delen av konsumentgruppen.

Kontrollstyrelsen äger, om särskilda skäl därtill äro, fastställa annan tids­

period såsom redovisningsperiod.

¬

background image

46é

1957 . Nr

23 §.

i mom. Den som är registrerad enligt 6 § skall senast vid utgången av ka­

lendermånaden efter varje redovisningsperiod till kontrollstyrelsen insända

en på heder och samvete avgiven deklaration angående de bränslen, beträf­

fande vilka skattskyldighet inträtt under redovisningsperioden.

⬢^0

Ad".

6

2 mom. Den som är registrerad enligt 11 § skall å tid och i ordning som

; ^

I

/-v T"V-1

c

rT o

1-* /-⬢«-*

/"»'r-\

1-*

1

1_* ^

_P _

i 1 mom. sägs insända en på heder och samvete avgiven deklaration angåen­

de skattepliktig distribution och skattepliktig egenförbrukning under redo­

visningsperioden.

⬢ ,

^ mom. I deklarationen skall angivas den på redovisningsperioden belö-

pande bruttoskatten, så ock avdrag enligt 24 eller 25 §.

Deklarationens nettoskattebelopp skall, där beloppet icke utgöres av helt

tiotal kronor, utföras med närmaste lägre tiotal la-onor.

Kontrollstyrelsen äger, om särskilda skäl därtill äro, föreslcriva att deklara-

tion skall insändas inom annan tid än som i 1 mom. sägs.

,

Deklaration skall upprättas å blankett enligt formulär, som fastställes av

kontrollstyrelsen.

24 § .

if

1 mom. I deklaration som avses i 23 § 1 mom. må avdrag göras för bräns-

le, som

^

a) i beskattat skick förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen

rörelse,

b) återtagits i samband med återgång av köp,

c) förbrukats av eller försålts till kommunikationsföretag för bandrift el-

ler därmed likartat ändamål,

d) förbrukats eller försålts för förbrukning i fartyg eller luftfartyg, samt

e) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller till

�0i

svensk frihamn.

2 mom. På särskild prövning av kontrollst3frelsen ankommer, huruvida

och i vad mån avdrag jämväl må göras för

a) bränsle, som skattskyldig förbrukat eller försålt för förbrukning för

annat ändamål än energialstring,

^

b) bränsle, som skattskyldig förbrukat för framställning av skattepliktigt

bränsle,

c) bränsle, som skattskyldig återtagit annorledes än i samband med åter-

gång av köp,

_

_

d) bränsle, vars försäljning förorsakat den skattskyldige förlust på grund

'

av bristande betalning från köparen, samt

e) skatt för elektrisk kraft, som förbrukats vid framställning av skatte-

pliktigt bränsle.

25 §.

Q \

Jihzi

lEiia

I deklaration som avses i 23 § 2 mom. skall avdrag göras för elektrisk

,

kraft, som

'J"'

a) levererats till kommunikationsföretag för bandrift eller därmed likartat

^

ändamål, samt

b) överförts till annat land.

"

mån avdrag må göras för skatt för bränsle som förbrukats vid produktion

På särskild prövning av kontrollstyrelsen ankommer, huruvida och i vad

lån avdrag må g."

.... _

, ,

av elektrisk kraft.

På särskild prövning av kontrollstyrelsen ankommer tillika, huruvida och

i vad mån skatt för elektrisk kraft må nedsättas på grund av bristande be-

talning från förbrukare eller icke registrerad distributör av elektrisk kraft.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.