SFS 2017:399 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

170399.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi ska ha följande lydelse.

11 kap.

3 §

2

Energiskatt ska betalas med 32,5 öre per förbrukad kilowattimme

elektrisk kraft.

För kalenderåret 2018 ska energiskatt betalas med ett belopp som efter en

omräkning motsvarar det i första stycket angivna skattebeloppet multiplicerat
med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det
allmänna prisläget i juni 2017 och prisläget i juni 2016. Beloppet avrundas till
hela tiondels ören.

Regeringen fastställer före utgången av november 2017 det omräknade

skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för kalenderåret 2018.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268.

2 Senaste lydelse 2016:1072.

SFS 2017:399

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.