SFS 2017:400 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2017:400 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
170400.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi ska ha följande lydelse.

11 kap.

3 §

2

Energiskatt ska betalas med 34,7 öre per förbrukad kilowattimme

elektrisk kraft.

För kalenderåret 2020 och efterföljande kalenderår ska energiskatt betalas

med ett belopp som efter en årlig omräkning motsvarar det i första stycket
angivna skattebeloppet multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent,
som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året
närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2018. Beloppet
avrundas till hela tiondels ören.

Regeringen fastställer före november månads utgång det omräknade skatte-

belopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268.

2 Senaste lydelse 2017:399.

SFS 2017:400

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.