SFS 1993:1510 Lag om ändring i lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1993:1510 Lag om ändring i lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter
SFS 1993_1510 Lag om ändring i lagen (1992_1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1510

Utkom från trycket
den 28 december 1993

Lag
om ändring i lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och
användning av vissa oljeprodukter;

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1438) om

dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter

dels att 5 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

5 §2 Dieseloljeskatten för år 1994 tas ut med 1 300 kronor per kubikme-
ter. För tiden efter utgången av år 1994 och fram till och med år 1998 skall

1

Prop. 1993/94:25, bet. 1993/94: FiU l, rskr. 1993/94:100.

2

Senaste lydelse 1993:839.

3855

background image

SFS 1993:1510

skatten tas ut med belopp som omräknas enligt 5 a §. Därefter skall skatten
tas ut med det belopp som gäller vid utgången av år 1998. Skatt skall dock
inte tas ut för den del av bränslet som består av vegetabiliska eller animali-
ska fetter eller oljor eller metyl- eller etylestrar av fettsyror från sådana
fetter eller oljor.

5 a § Skatten för vart och ett av kalenderåren 1995 t. o. m. 1998 skall tas
ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar det i 5 § angivna
skattebeloppet multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som
anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober månad året före
det år beräkningen avser och i oktober 1993.

Regeringen fastställer före november månads utgång det omräknade

skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår.
Beloppet avrundas till hela kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

3856

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.