SFS 1994:1360 Lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1994:1360 Lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
SFS 1994_1360 Lag om ändring i lagen (1961_372) om bensinskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2853

SFS 1994:1360
Utkom från trycket
den 18 november 1994

Lag
om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt;

utfärdad den 17 november 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1961:372) om bensin-

skatt2 skall ha följande lydelse.

2 §3 Skatten för år 1994 tas ut, om inte annat sägs i andra stycket, med
3 kronor 14 öre per liter för bensin som uppfyller krav för miljöklass 2, med

3 kronor 20 öre för bensin som uppfyller krav för miljöklass 3 och med
3 kronor 71 öre per liter för annan bensin. I bilagan till lagen (1985:426)

om kemiska produkter anges kraven för miljöklass2 och 3.

För metanol tas skatten för år 1994 ut med 80 öre per liter. Ingår

metanol eller etanol i en blandning som avses i 1 § första stycket a) eller c)
tas skatten för år 1994 ut för den inblandade alkoholen med 80 öre per liter
och för blandningen i övrigt på det sätt som framgår av första stycket.

För tiden efter utgången av år 1994 och fram till och med år 1998 skall

skatten tas ut med belopp som omräknas enligt 2 a §. Därefter skall skatten
tas ut med de belopp som gäller vid utgången av år 1998.

Skatt tas inte ut för smörjolja som är inblandad i bensin.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Lennart Hamberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:11, bet. 1994/95: SkUl, rskr. 1994/95:16.

2

Lagen omtryckt 1984:993.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:274.
3

Senaste lydelse 1993:1509.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.