SFS 1996:687 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1996:687 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
SFS 1996_687 Lag om ändring i lagen (1994_1776) om skatt på energi

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:687

U t k o m från trycket
d e n 2 0 j u n i 1996

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om

skatt på energi att 2 kap. 1 §, 9 kap. 5 §, 11 kap. 3 § samt punkterna 5 och 6

av övergångsbestämmelserna till lagen skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 §2 Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra

stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

Slag av bränsle

KN-nr

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1

Prop. 1995/96:198, bet. 1995/96:SkU31, rskr. 1995/96:305.

2

Senaste lydelse 1995:1525.

1019

1. 2710 00 26,

2710 00 27,
2710 00 29
eller
2710 00 32

2. 2710 00 26,

2710 00 34

eller
2710 00 36

3. 2710 00 51,

2710 00 55,
2710 00 69
eller
2710 00 74-
2710 00 78

Bensin som
uppfyller krav
för

a) miljöklass 2

b) miljöklass 3

Annan bensin
än som avses
under 1

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m.
som

a) har försetts med
märkämnen eller
ger mindre än 85
volymprocent destillat
vid 350 °C,
b) inte har försetts
med märkämnen och ger
minst 85 volymprocent
destillat vid 350 °C,

3 kr 54 öre
per liter
3 kr 60 öre
per liter

4 kr 18 öre
per liter

86 öre
per liter
86 öre
per liter

86 öre
per liter

4 kr 40 öre
per liter
4 kr 46 öre
per liter

5 kr 04 öre
per liter

729 kr per m 3

1 054 kr per m 3

1 783 kr per m 3

background image

SFS 1996:687

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

4.

5.

6.

ur 2711 12 11-
2711 19 00

ur 271129 00

2711 1100,

2 7 1 1 2 1 0 0

7.

8.

2701,2702
eller 2704
2713 1100-
2713 12 00

tillhörig
miljöklass 1
miljöklass 2
miljöklass 3

Gasol som används
för
a) drift av
motordrivet fordon,
fartyg eller

luftfartyg
b) annat ändamål
än som avses
under a

Metan som används
för
a) drift av motor-
drivet fordon,
fartyg eller
luftfartyg
b) annat ändamål
än som avses
under a

Naturgas som används
för
a) drift av motor-
drivet fordon,
fartyg eller
luftfartyg
b) annat ändamål

än som avses
under a

Kolbränslen

Petroleumkoks

1 583 kr per m 3
1 804 kr per m 3

2 096 kr per m 3

99 öre per liter

142 kr per
1 000 kg

1 645 kr per
1 000 m 3

236 kr per

1 000 m 3

1 645 kr per
1 000 m 3

236 kr per

1 000 m 3

310 kr per

1 000 kg

310 kr per

1 000 kg

1 054 kr per m 3
1 054 kr per m 3
1 054 kr per m 3

55 öre per liter

1 105 kr per
1 000 kg

788 kr per

1 000 m 3

788 kr per

1 000 m 3

788 kr per

1 000 m 3

788 kr per

1 000 m 3

916 kr per

1 000 kg

916 kr per

1 000 kg

2 637 kr per m 3
2 858 kr per m 3
3 150 kr per m 3

1 kr 54 öre

per liter

1 247 kr per
1 000 kg

2 433 kr per

1 000 m 3

1 024 kr per
1 000 m3

2 433 kr per

1 000 m3

1 024 kr per
1 000 m 3

1 226 kr per
1 000 kg
1 226 kr per
1 000 kg

I fall som avses i 4 kap. 1 § första stycket 7 och andra stycket samt 12 §

första stycket 4 och andra stycket tas skatt ut med ett belopp som motsvarar
skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika använd-
ningssätt.

För kalenderåret 1997 och efterföljande kalenderår skall de i första

stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

9 kap.

5 § Om värme har levererats för tillverkningsprocessen i industriell
verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling,
medger beskattningsmyndigheten efter ansökan av den som framställt
värmen återbetalning av energiskatten och tre fjärdedelar av koldioxid-
skatten på bränsle som förbrukats vid framställning av värmen.

1020

background image

SFS 1996:687

11 kap.

3 § 3 Energiskatten utgör

1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2. 7,4 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under

1 och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §,

3. 10,7 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-,

gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i
4 §, och

4. 13,0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga

fall.

För kalenderåret 1999 och efterföljande kalenderår skall de i första

stycket angivna skattebeloppen räknas om på det sätt som i fråga om skatt
på bränslen anges i 2 kap. 10 §. Belopp som anges i tiondels ören skall
dock avrundas till hela tiondels ören.

5.4 Såvitt avser växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling till-

lämpas bestämmelserna i 7 kap. 4 § den nya lagen först från och med den 1

januari 1996 och bestämmelserna i 9 kap. 2, 5, 7 och 8 §§ den nya lagen

först från och med den 1 januari 1997.

6.5 För bränsle som förbrukas för växthusuppvärmning vid yrkesmässig

växthusodling av någon som inte är skattskyldig, skall till utgången av
december månad 1996 ingen energiskatt tas ut och koldioxidskatt tas ut
efter en skattesats som svarar mot en fjärdedel av den skattesats som enligt
den nya lagen gäller för ifrågavarande bränsle. I fråga om gasol för drift av
stationära motorer skall dock koldioxidskatt tas ut med 350 kronor per

1 000 kilogram.

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser punkterna 5 och 6 av övergångs-

bestämmelserna den 1 juli 1996 och i övrigt den 1 september 1996. �ldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet.

2. Till utgången av juni månad år 1997 skall dock följande energi-

skattebelopp tillämpas på bränsle som avses i

a) 2 kap. 1 § första stycket 1 a: 3 kr 41 öre,
b) 2 kap. 1 § första stycket 1 b: 3 kr 47 öre,
c) 2 kap. 1 § första stycket 2: 4 kr 03 öre,
d) 2 kap. 1 § första stycket 3 a: 654 kr per m3
e) 2 kap. 1 § första stycket 3 b: miljöklass 1 1 524 kr per m3

miljöklass 2 1 736 kr per m3
miljöklass 3 2 018 kr per m3

f) 2 kap. 1 § första stycket 4 a: 95 öre per liter,

g) 2 kap. 1 § första stycket 4 b: 127 kr per 1 000 kg,
h) 2 kap. 1 § första stycket 5 a och 6 a: 1 584 kr per 1 000 m3
i) 2 kap. 1 § första stycket 5 b och 6 b: 212 kr per 1 000 m3

j) 2 kap. 1 § första stycket 7 och 8: 278 kr per 1 000 kg.

3

Senaste lydelse 1995:1526.

4

Senaste lydelse 1995:1533.

5

Senaste lydelse 1995:1533.

1021

background image

SFS 1996:687

3. Till utgången av juni månad 1997 skall dock energiskatten på elek-

trisk kraft utgöra

a) 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

b) 5,8 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under

a och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 §,

c) 9,1 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-, gas-,

värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 11 kap.

4 §, och

d) 11,3 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga

fall.

4. Vare sig de nya energiskattebeloppen i 2 kap. 1 § första stycket eller

de energiskattebelopp som tillämpas enligt punkten 2 av övergångsbe-
stämmelserna skall för åren 1997 och 1998 räknas om enligt 2 kap. 1 §
tredje stycket och 10 §.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

1022

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.